તા. ૧૫-૦૭-૨૦૨૪ સોમવાર,અષાઢ સુદ ૯

વડતાલધામ આગામી કાર્યક્રમો

ડેઇલી દર્શન ફોટો

Shree Swaminarayan Sampraday

Shree Swaminarayan Vadtal is the organization of original Shree Swaminarayan Sampraday (the Sect) Southern diocese of Shree Laxminaryan Dev - Vadtal, founded by Bhagwan Shree Swaminaryan Himself.

Announcement

Mobile Application

Vadtal Dham Virtual Tour

Aarti Timing
Mangla Aarti
05:30 AM
Darshan Close
06:00 AM
Shangar Aarti
07:45 AM
Darshan Close
09:30 AM
Rajbhog Aarti
10:15 AM
Darshan Close
12:00 PM
Utthapan Darshan
03:30 PM
Darshan Close
07:05 PM
Shandhya Aarti
07:30 PM
Darshan Close
07:50 PM
Shayan Aarti
09:00 PM