તારીખ 30-05-2023 મંગળવાર જેઠ સુદ 10

વડતાલધામ આગામી કાર્યક્રમો

ડેઇલી દર્શન ફોટો

Shree Swaminarayan Sampraday

Shree Swaminarayan Vadtal is the organization of original Shree Swaminarayan Sampraday (the Sect) Southern diocese of Shree Laxminaryan Dev - Vadtal, founded by Bhagwan Shree Swaminaryan Himself.

Announcement

Quick Link

Mobile Application

Recent Photos

Vadtal Dham Virtual Tour

Aarti Timing
Mangla Aarti
05:30 AM
Darshan Close
06:00 AM
Shangar Aarti
08:00 AM
Darshan Close
09:30 AM
Rajbhog Aarti
10:15 AM
Darshan Close
12:00 PM
Utthapan Darshan
03:30 PM
Darshan Close
06:45 PM
Shandhya Aarti
07:05 PM
Darshan Close
07:30 PM
Shayan Aarti
09:00 PM

Social Media Widget