200th Vachnamrut Jayanti Ravisabha - 42 @ Vadtaldham - 30-11-2019