Pran Tatva Grahan Karva Nimite Sabha @ Karakhadi - 18-02-2020