GODHARA SHAKOTSAV SATSANGSABHA PADHARAMANI MAHILA SABHA - 19-12-2015