Bhuj Mandir kothari & Yadavji Bhagat @ Vadtaldham - 19-07-2021