Kesar Abhishek Snan Darshan @ Vadtaldham - 14-06-2022