Maharajshree Birthday Khatmurat @ Sarangpurdham - 03-08-2022