Divar Shakotsav,Snanotsav @ Narmada River - 20-02-2023