Lalji Maharaj Sinhasan Poojan @ Vadtaldham - 19-05-2023