Dry Fruit Na Vagha No Shangar @ Sarangpurdham - 21-05-2023