Ram Mahotsav & 1388 Gharsabha @ Sardhardham - 22-01-2024