Guru Purnima Mahotsav @ Tirthdham Sardhar - 13-07-2022