Kharek Utsav,Sabha,Mahapooja @ Bhayandar,Mumbai - 10-07-2022