Day 30 Adhik Maas Abhishek @ Vadtaldham - 15-08-2023