વચનામૃત શબ્દ કોષ્ટક

વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી ઉપક્રમે, વચનામૃત આધારિત સત્સંગ અભ્યાસ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે વચનામૃતમાં ઉલ્લેખિત પ્રત્યેક પ્રાસાદિક શબ્દ કેટલીવાર અને ક્યા વચનામૃતોમાં છે તેની માહિતી તૈયાર કરવામાં આવી છે.
  • આ માહિતી વડતાલ દ્વારા પ્રકાશિત વચનામૃતની પ્રત ને આધારે છે.
  • આ માહિતી UNICODE FONT માં હોવાથી સર્ચ કરવામાં સરળ રહેશે.
  • સર્વ પ્રથમ ગુજરાતી શબ્દો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાર બાદ સંસ્કૃત શબ્દો મુક્યા છે. જેની નોંધ લેવી.
  • પહેલા કોલમમાં એ શબ્દ 1 થી 262 વચનામૃતમાં કેટલીવાર છે તેની સંખ્યા.
  • બીજા કોલમમાં શબ્દ દર્શાવ્યા છે.
  • ત્રીજા કોલમમાં તે શબ્દ ક્યા વચનામૃતોમાં છે અને જે તે વચનામૃતમાં કેટલીવાર છે તેની વિગત આપી છે.
    • જેમ કે, "અવિવેકી" શબ્દ ગઢડા પ્રથમ ના છઠ્ઠા, ગઢડા પ્રથમ ના છવિશમા અને લોયાના અગિયારમા વચનામૃતમાં બે વાર છે. તે દર્શાવવા માટે બીજા કોલમમાં "ગઢડા પ્રથમ: ૬, ૨૬, લોયા: ૧૧(2)" છે.
આ વચનામૃત શબ્દ કોષ્ટક માં કોઈ પણ પ્રકાર નો સુધારો અથવા કોઈ નવા વિચારો વાચકો ના ધ્યાનમાં આવે તો નીચેના Email પર જણાવશો.

ycp98@yahoo.com

વચનામૃતમાં કેટલીવાર છે? શબ્દ આ શબ્દ ક્યા વચનામૃતોમાં છે?
2 અંકિત કારિયાણી:
લોયા:
1 અંકુર સારંગપુર: ૧૮
121 અંગ ગઢડા પ્રથમ: ૧૩, ૧૮, ૨૫, ૩૩(9), ૪૬(2), ૪૭(9), ૫૩, ૫૬
સારંગપુર: ૩(3), ૧૧
કારિયાણી:
લોયા: ૧(2), ૨(7), ૮(2), ૧૫(2), ૧૮(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧(3), ૨૮, ૩૩(3), ૫૫(5), ૬૨(10)
વરતાલ: , ૧૨
ગઢડા અંત્ય: ૧(14), ૨(8), ૧૫(2), ૧૬, ૨૨(4), ૨૩(5), ૨૪(17), ૨૬
1 અંગઅંગનું સારંગપુર:
1 અંગના ગઢડા મધ્ય:
15 અંગની ગઢડા પ્રથમ: ૪૭(3)
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૩૩(3), ૩૯, ૪૮, ૫૫, ૬૨(3)
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય:
7 અંગનું સારંગપુર: ૩(2)
ગઢડા મધ્ય: ૩૨(2)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: , ૨૩
14 અંગને ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
સારંગપુર:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૨, ૬૨(2)
વરતાલ: , ૧૦, ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૫, ૨૩(2), ૨૫, ૩૯
3 અંગનો ગઢડા અંત્ય: , ૨૫, ૩૯
13 અંગમાં ગઢડા પ્રથમ: ૪૬, ૪૭
સારંગપુર: ૧૧
લોયા: ૧(2),
ગઢડા મધ્ય: ૩૩
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૫(2), ૨૩(3)
7 અંગમાંથી સારંગપુર: ૧૧
લોયા: ૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૬૨(3)
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
2 અંગરખું ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૩૮
2 અંગરખે લોયા: ૧૭
પંચાળા:
5 અંગરખો ગઢડા પ્રથમ: ૫૧, ૫૩
સારંગપુર:
પંચાળા:
વરતાલ:
1 અંગરૂપ ગઢડા અંત્ય: ૨૧
7 અંગવાળા ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
ગઢડા મધ્ય: , ૬૨(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૨૨
1 અંગવાળાનાં ગઢડા મધ્ય: ૬૨
1 અંગવાળાને ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
1 અંગસંગ વરતાલ:
1 અંગસંગનું પંચાળા:
11 અંગીકાર ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૭૧(4)
સારંગપુર: ૧૪
કારિયાણી:
લોયા: ૧૩
ગઢડા મધ્ય: ૬૫
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૮
1 અંગુષ્ઠમાત્ર ગઢડા અંત્ય: ૩૧
4 અંગે ગઢડા મધ્ય: ૩૨
વરતાલ: ૨(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
1 અંજન સારંગપુર: ૧૧
1 અંજાઈ ગઢડા મધ્ય:
1 અંડકટાહ કારિયાણી:
1 અંડજ ગઢડા પ્રથમ: ૧૩
16 અંત ગઢડા પ્રથમ: ૬૩(2), ૬૫, ૭૭(3)
સારંગપુર: , ૧૧(2), ૧૪, ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૪૮, ૫૫, ૬૩
ગઢડા અંત્ય:
105 અંતઃકરણ ગઢડા પ્રથમ: ૮(2), ૧૨(2), ૧૮(11), ૨૧(2), ૨૪(2), ૨૫, ૩૨(4), ૩૮, ૫૧(6), ૫૬, ૬૨, ૭૪
સારંગપુર: ૧૨(3), ૧૪
કારિયાણી: ૧(8), ૧૨(2)
લોયા: ૧(2), , ૫(6), ૭(4), ૧૦(2), ૧૫(5)
પંચાળા: ૩(3),
ગઢડા મધ્ય: ૨(4), ૧૦(3), ૧૨(6), ૧૬, ૨૦, ૩૧, ૪૫, ૫૬(2), ૫૭, ૬૨(5)
વરતાલ: , ૫(2), ૮(2), ૧૨, ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૬
2 અંતઃકરણ-ઇન્દ્રિયો લોયા: ૭(2)
1 અંતઃકરણ-ઇન્દ્રિયોનો લોયા: ૧૭
2 અંતઃકરણથી લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૦
5 અંતઃકરણના ગઢડા પ્રથમ: ૩૨(2)
સારંગપુર: ૧૨
લોયા: ૧૮
વરતાલ:
6 અંતઃકરણની સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૨૦, ૨૫, ૬૨, ૬૩
વરતાલ:
1 અંતઃકરણનું લોયા: ૧૫
17 અંતઃકરણને ગઢડા પ્રથમ: ૧૧(2), ૧૮(3), ૩૨(2)
લોયા: ૧(2), ૫(2)
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૬૩
વરતાલ:
4 અંતઃકરણનો ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૩૨
ગઢડા મધ્ય: ૨૦
ગઢડા અંત્ય:
23 અંતઃકરણમાં ગઢડા પ્રથમ: , ૧૮(3), ૨૪, ૭૦(2)
કારિયાણી: ૧(3), ૧૨
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૨(4), ૨૦, ૩૪, ૪૮(2), ૬૨, ૬૩
અમદાવાદ:
4 અંતઃકરણમાંથી ગઢડા મધ્ય: ૨(4)
2 અંતઃકરણરૂપ લોયા: ૧૦(2)
1 અંતઃકરણરૂપી વરતાલ:
1 અંતઃકરણરૂપે ગઢડા મધ્ય: ૩૪
1 અંતઃકરણાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
7 અંતઃકરણે ગઢડા પ્રથમ: ૫૧
સારંગપુર: ૬(2)
કારિયાણી:
લોયા:
પંચાળા: ૨(2)
3 અંતઃશત્રુ ગઢડા પ્રથમ: ૪૮(2), ૭૮
1 અંતકાળમાં ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
14 અંતકાળે ગઢડા પ્રથમ: , ૧૪(5), ૬૧, ૭૭(2)
સારંગપુર: ૧૧, ૧૪
લોયા: ૧૧
ગઢડા મધ્ય: ૩૫
ગઢડા અંત્ય:
6 અંતને ગઢડા પ્રથમ: ૬૫(5)
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
17 અંતર ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૨૯, ૩૨, ૫૫, ૬૩, ૭૮
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૩૨, ૫૦(2)
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: ૯(2), ૨૮(3)
1 અંતરની ગઢડા મધ્ય: ૬૩
1 અંતરનું ગઢડા મધ્ય: ૫૦
7 અંતરને ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૬૨, ૭૦
ગઢડા મધ્ય: , ૨૭, ૫૦
વરતાલ:
4 અંતરનો ગઢડા મધ્ય: ૫૦
વરતાલ: ૧૬
ગઢડા અંત્ય: , ૩૫
72 અંતરમાં ગઢડા પ્રથમ: , ૧૮, ૨૧(2), ૨૪, ૩૨, ૩૭, ૪૯, ૫૬, ૫૮(2), ૬૩(2), ૭૦(4), ૭૭, ૭૮
સારંગપુર: ૨(3),
કારિયાણી: , ૧૧
લોયા: ૧(3), , ૧૦, ૧૩
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૯, ૨૨, ૨૫(3), ૨૭(3), ૩૧, ૩૩, ૪૭, ૪૮(3), ૫૧(2), ૫૫(3), ૬૦, ૬૩
વરતાલ: ૪(2), , ૧૬, ૧૭, ૨૦
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૫(2), ૧૨, ૧૩(2), ૧૪, ૧૭, ૨૪, ૨૫, ૨૬
3 અંતરમાંથી ગઢડા પ્રથમ: ૩૭
ગઢડા અંત્ય: ૪(2)
3 અંતરસન્મુખ ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૨૨(2)
1 અંતરાત્મા ગઢડા મધ્ય: ૨૦
11 અંતરાય ગઢડા પ્રથમ: ૫૭, ૭૩
સારંગપુર: ૧૭
કારિયાણી: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: , , ૨૬(2), ૬૭
ગઢડા અંત્ય: ૧૪(2)
1 અંતરાયનો કારિયાણી: ૧૦
2 અંતરાયરૂપ ગઢડા અંત્ય: ૧૯, ૨૬
2 અંતરે ગઢડા મધ્ય: ૬૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૧
19 અંતર્દૃષ્ટિ ગઢડા પ્રથમ: ૨૦(3), ૪૯(5)
ગઢડા મધ્ય: ૮(6), ૨૨, ૩૯
વરતાલ: , ૧૨
અમદાવાદ:
1 અંતર્દૃષ્ટિએ ગઢડા મધ્ય:
1 અંતર્દૃષ્ટિવાળા ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
5 અંતર્ધાન પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩(2), ૧૬, ૫૫
15 અંતર્યામી ગઢડા પ્રથમ: ૫૯, ૬૩, ૬૪(2), ૬૮, ૭૩
સારંગપુર:
કારિયાણી:
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦
ગઢડા અંત્ય: , ૨૯, ૩૨, ૩૭
3 અંતર્યામીપણે ગઢડા પ્રથમ: , ૪૫(2)
14 અંતર્યામીરૂપે ગઢડા પ્રથમ: ૧૩(2), ૩૨, ૪૧(5), ૬૨(2), ૭૮
સારંગપુર:
લોયા: ,
10 અંતસમે ગઢડા પ્રથમ: ૫૬, ૬૧(2), ૭૭(7)
33 અંતે ગઢડા પ્રથમ: ૨૮, ૩૯, ૭૩, ૭૮(2)
સારંગપુર: , ૨(2), ૫(3)
લોયા: ૪(3), ૧૪, ૧૮
પંચાળા: , ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૪(2), ૨૬, ૨૭, ૩૧, ૪૭, ૫૬
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૧(2), ૨૭, ૩૫
1 અંત્ય ગઢડા અંત્ય:
3 અંત્યે સારંગપુર:
વરતાલ: ૧(2)
6 અંધકાર ગઢડા પ્રથમ: ૪૬(2), ૬૬
લોયા: ૬(2), ૧૩
1 અંધકારને ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
1 અંધકારરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
2 અંધકારે ગઢડા પ્રથમ: ૫૦(2)
1 અંધધંધ સારંગપુર:
1 અંધપરંપરા ગઢડા મધ્ય: ૨૭
1 અંધારાથી ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
3 અંધારું ગઢડા પ્રથમ: ૪૬, ૬૨
લોયા:
1 અંબરીષ ગઢડા અંત્ય: ૨૧
3 અંબાઈ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૭૩(2)
1 અંબાય ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
8 અંશ ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
પંચાળા: ૨(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૮(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧૦
2 અંશ-અંશીભાવ પંચાળા: ૨(2)
1 અંશમાં ગઢડા પ્રથમ: ૫૧
10 અંશમાંથી ગઢડા પ્રથમ: ૫૧(10)
1 અંશે ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
5 અકર્તા ગઢડા પ્રથમ: ૫૨, ૭૩
લોયા: ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૧૦
વરતાલ:
1 અકર્તાપણું સારંગપુર: ૧૩
2 અકર્મ લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૧
1 અકર્મપણે ગઢડા મધ્ય: ૧૧
5 અકલ્યાણ ગઢડા પ્રથમ: ૧૪(2), ૬૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૨, ૩૭
1 અકલ્યાણકારી ગઢડા મધ્ય: ૬૫
2 અકળાઈ ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 અકાર સારંગપુર:
1 અકાળ ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
2 અકૃતાર્થપણું ગઢડા પ્રથમ: ૨૫(2)
1 અક્કડ ગઢડા અંત્ય: ૨૧
1 અક્રૂર ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
1 અક્રૂરજીને ગઢડા મધ્ય: ૧૦
3 અક્રૂરને લોયા: ૧૮
પંચાળા:
વરતાલ: ૧૮
39 અક્ષર ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૪૧(2), ૫૧(3), ૬૩(5), ૬૪(11), ૭૨, ૭૩, ૭૮
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૮(2), ૧૦
લોયા: , , ૧૨, ૧૫(2), ૧૭(3)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૪૨
1 અક્ષરથી ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
33 અક્ષરધામ ગઢડા પ્રથમ: ૧૯, ૪૨, ૬૩(3), ૬૬, ૭૧(4)
સારંગપુર: , ૧૧(2)
લોયા: ૧૩, ૧૮
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦(2), ૧૩, ૨૪, ૩૨, ૩૯, ૪૨(2), ૬૪(3)
વરતાલ: ૧૨, ૧૮
ગઢડા અંત્ય: , ૨૧, ૩૧, ૩૨
1 અક્ષરધામના ગઢડા મધ્ય: ૧૩
2 અક્ષરધામનું પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૪૨
30 અક્ષરધામને ગઢડા પ્રથમ: ૨૧(4), ૬૩(2)
કારિયાણી: ,
લોયા: , ૧૩(3), ૧૪
પંચાળા: , ૭(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૪૨(2), ૬૪, ૬૬
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૧, ૨૪(2), ૩૫, ૩૮(3)
10 અક્ષરધામમાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૧
સારંગપુર: ૧૭
લોયા:
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૪૨(2), ૬૪(2)
વરતાલ: ૧૩
1 અક્ષરધામમાંથી સારંગપુર: ૧૪
1 અક્ષરધામરૂપ વરતાલ:
1 અક્ષરધામરૂપી ગઢડા મધ્ય: ૬૪
6 અક્ષરના ગઢડા પ્રથમ: ૨૧(3)
સારંગપુર:
લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૪૨
5 અક્ષરની ગઢડા પ્રથમ: ૫૧, ૬૩(2)
ગઢડા મધ્ય: ૪૨(2)
3 અક્ષરનું ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
સારંગપુર: ૫(2)
7 અક્ષરને ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
લોયા: ૧૨, ૧૩(2)
ગઢડા મધ્ય: ૪૨(3)
1 અક્ષરનો લોયા: ૧૮
1 અક્ષરપુરુષરૂપે ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
9 અક્ષરબ્રહ્મ ગઢડા પ્રથમ: ૭(2), ૬૩, ૭૧, ૭૨
સારંગપુર:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૪૨, ૫૦
3 અક્ષરબ્રહ્મના ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૪૦
કારિયાણી:
2 અક્ષરબ્રહ્મને ગઢડા પ્રથમ: ૭(2)
1 અક્ષરબ્રહ્મમય સારંગપુર: ૧૬
1 અક્ષરબ્રહ્માત્મક સારંગપુર:
3 અક્ષરમાં ગઢડા પ્રથમ: ૪૧(2), ૬૩
1 અક્ષરમાંથી ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
1 અક્ષરમુક્ત સારંગપુર: ૧૭
5 અક્ષરરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૬૩
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
3 અક્ષરરૂપે ગઢડા પ્રથમ: ૩૩
સારંગપુર:
લોયા: ૧૫
1 અક્ષરસ્વરૂપ ગઢડા મધ્ય: ૧૮
13 અક્ષરાતીત ગઢડા પ્રથમ: ૩૧, ૪૧, ૫૧, ૬૬, ૭૮(3)
સારંગપુર:
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૩(2), ૧૮, ૩૧
2 અક્ષરાત્મક ગઢડા મધ્ય: ૩૧(2)
3 અક્ષરાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૭૧
લોયા: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૮
2 અક્ષિવિદ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
લોયા: ૧૫
97 અખંડ ગઢડા પ્રથમ: ૧(4), , ૧૨(2), ૧૩, ૧૮, ૨૧(2), ૨૩(4), ૨૪, ૩૦, ૪૪, ૬૧, ૬૮, ૭૧(2), ૭૨, ૭૮(5)
સારંગપુર: , ૧૦, ૧૨(6), ૧૫(2)
કારિયાણી: ૭(6), ૧૧(3)
પંચાળા: , ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૪(9), , ૧૨, ૨૪, ૨૭, ૩૩(3), ૩૬(9), ૪૮(2), ૫૦(2), ૫૫(3), ૬૨(2), ૬૪, ૬૬
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: , ૧૦, ૧૩, ૧૪(3), ૧૭, ૨૭, ૩૩
1 અખંડમૂર્તિ ગઢડા મધ્ય: ૬૪
3 અખંડવૃત્તિ ગઢડા મધ્ય: ૨૪, ૩૬(2)
7 અખંડાનંદ લોયા: ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧૬(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧૮
1 અખતરડાહ્યા ગઢડા મધ્ય: ૬૫
1 અખાનાં ગઢડા મધ્ય: ૩૫
1 અગનોતરાની ગઢડા મધ્ય: ૬૩
1 અગાધ ગઢડા મધ્ય: ૬૭
1 અગિયાર ગઢડા મધ્ય:
3 અગિયારમું ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
ગઢડા મધ્ય: ૮(2)
3 અગિયારે ગઢડા મધ્ય: ૮(3)
1 અગોઅંગનું ગઢડા મધ્ય:
8 અગોચર ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(2)
લોયા:
પંચાળા: ૪(4)
ગઢડા અંત્ય:
60 અગ્નિ ગઢડા પ્રથમ: ૨૬, ૪૧(4), ૪૫, ૫૬, ૬૩, ૬૫, ૭૨(4), ૭૩(6), ૭૮
સારંગપુર: ૧૭, ૧૮(2)
કારિયાણી: ,
લોયા: , , ૧૧, ૧૭
પંચાળા: ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(4), ૩૮
વરતાલ: ૩(6), ૧૨
ગઢડા અંત્ય: ૩(4), ૪(2), , ૨૦, ૨૪(3), ૨૭, ૩૧, ૩૭, ૩૯(2)
3 અગ્નિએ કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૪૫
ગઢડા અંત્ય:
1 અગ્નિતત્ત્વ વરતાલ:
1 અગ્નિથી ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
2 અગ્નિદેવ કારિયાણી:
લોયા:
1 અગ્નિદેવને ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
15 અગ્નિની ગઢડા પ્રથમ: ૪૫, ૬૬(4)
સારંગપુર: ૧૭, ૧૮(2)
કારિયાણી: ૧(2)
લોયા: , ૧૨
ગઢડા અંત્ય: , ૨૪, ૩૯
1 અગ્નિનું ગઢડા અંત્ય: ૩૭
7 અગ્નિને ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૨૩, ૪૫, ૫૦
ગઢડા અંત્ય: ૩(2),
5 અગ્નિનો સારંગપુર: ૧૮
પંચાળા: ,
ગઢડા અંત્ય: ૪(2)
4 અગ્નિમાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
કારિયાણી: ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૩૮, ૬૧
1 અગ્નિલોકને ગઢડા પ્રથમ: ૪૫
1 અગ્ર ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
1 અગ્રની વરતાલ:
1 અગ્રે વરતાલ:
24 અચળ ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૩૭, ૫૮, ૭૦, ૭૧, ૭૮(9)
સારંગપુર: , , ૧૩
લોયા: ૧૩, ૧૭
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૧૭, ૨૪
ગઢડા અંત્ય: ૨૬
1 અચળમતિ વરતાલ:
1 અચિંત્યાનંદ ગઢડા મધ્ય: ૧૦
3 અચ્યુત ગઢડા પ્રથમ: ૧૩, ૪૧
પંચાળા:
5 અછેદ્ય ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૭૨
સારંગપુર: , ૧૨
કારિયાણી:
1 અજન્મા ગઢડા મધ્ય: ૬૪
2 અજમાવેલ ગઢડા અંત્ય: ૩૫, ૩૯
2 અજર સારંગપુર: , ૧૨
1 અજવાળું ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
2 અજવાળે ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(2)
3 અજાણે ગઢડા પ્રથમ: ૪૨, ૪૪
ગઢડા મધ્ય: ૪૦
1 અજામેલ સારંગપુર:
1 અજીર્ણ ગઢડા મધ્ય: ૧૦
6 અજ્ઞાન ગઢડા પ્રથમ: , ૧૨
કારિયાણી: ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૧૭
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
2 અજ્ઞાનની ગઢડા મધ્ય: ૬૬(2)
2 અજ્ઞાનરૂપ સારંગપુર: ૧૧
ગઢડા મધ્ય: ૬૬
24 અજ્ઞાની ગઢડા પ્રથમ: ૧૪, ૨૦(4), ૭૮
સારંગપુર: , ૧૩, ૧૪(3)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૧, ૧૪, ૧૮(3), ૪૯
વરતાલ: ૧૧, ૧૭, ૨૦(2)
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
1 અજ્ઞાનીની ગઢડા અંત્ય: ૨૦
1 અજ્ઞાનીને વરતાલ: ૧૭
3 અજ્ઞાનીમાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૦(3)
4 અજ્ઞાને ગઢડા પ્રથમ: ૩૭
ગઢડા મધ્ય: , ૫૭, ૬૬
2 અટંટ ગઢડા પ્રથમ: ૫૬(2)
1 અટકળ ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 અટકળે ગઢડા મધ્ય: ૪૪
1 અટકે ગઢડા અંત્ય: ૩૦
2 અટપટી લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૧
1 અઠ્યાશી ગઢડા મધ્ય: ૬૬
1 અડખે વરતાલ:
8 અડગ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩, ૭૦(4)
સારંગપુર: ૧૩
ગઢડા મધ્ય: ૧૪, ૬૧
1 અડગપણે કારિયાણી:
3 અડતા લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૧૭
2 અડતી કારિયાણી:
લોયા: ૧૬
2 અડતું ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
સારંગપુર:
5 અડતો ગઢડા મધ્ય: , ૧૦, ૧૭(3)
2 અડાડીએ ગઢડા અંત્ય: ૩૯(2)
1 અડાડે ગઢડા મધ્ય:
3 અડી ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય:
2 અડીને લોયા: ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૩૫
7 અડે લોયા: ૧(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧૬, ૧૭
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૨
1 અડ્યાં ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 અડ્યામાં કારિયાણી:
2 અઢાર ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
ગઢડા મધ્ય:
2 અણગમતું ગઢડા અંત્ય: ૩૫(2)
1 અણવિશ્વાસનું ગઢડા અંત્ય: ૩૦
1 અણસમજણ ગઢડા પ્રથમ: ૩૯
1 અણસમજણની સારંગપુર: ૧૫
1 અણસમજણને ગઢડા મધ્ય: ૬૨
1 અણસમજણવાળો કારિયાણી:
3 અણસમજણે ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
લોયા: ૧૮
વરતાલ: ૧૯
6 અણસમજુ ગઢડા પ્રથમ: ૨૮, ૩૭
કારિયાણી: ,
ગઢડા મધ્ય: ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 અણિમાદિક અમદાવાદ:
1 અણી કારિયાણી:
1 અણીવાળું સારંગપુર:
7 અણુ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(2)
સારંગપુર: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૪૨(2), ૬૭
6 અણુની ગઢડા પ્રથમ: ૬૩(2)
કારિયાણી:
લોયા: , ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૪૨
5 અણુમાત્ર સારંગપુર: ૧૦
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: , ૨૧(2)
1 અતલસનું વરતાલ: ૨૦
209 અતિ ગઢડા પ્રથમ: ૧૪(2), ૨૧, ૨૭(3), ૨૯(2), ૩૧, ૩૩(2), ૩૪, ૩૮(2), ૩૯, ૪૬(2), ૫૦(2), ૫૫(4), ૫૬(2), ૫૭, ૬૧(2), ૬૨, ૬૩(13), ૬૪, ૭૧, ૭૨, ૭૩(5), ૭૭(2), ૭૮(3)
સારંગપુર: , , ૭(3), , ૧૧(2), ૧૪, ૧૭(3)
કારિયાણી: , , ૮(3), , ૧૨
લોયા: ૧(6), ૨(2), ૪(2), , , ૮(5), ૧૦(7), ૧૧, ૧૩(4), ૧૪, ૧૫(2), ૧૮(2)
પંચાળા: ૧(9), ૨(2), ૩(2), ,
ગઢડા મધ્ય: ૧(3), , , , , ૯(2), ૧૦(2), ૧૩(10), ૧૬(2), ૧૮, ૨૫, ૨૮, ૨૯(2), ૩૦, ૩૨, ૩૩, ૩૮, ૩૯, ૪૨(2), ૪૭(2), ૫૬, ૫૮, ૬૨(3), ૬૬(3)
વરતાલ: , ૫(3), ૧૪, ૧૮
અમદાવાદ: , ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨(2), ૫(2), , , , ૧૦, ૧૧(2), ૧૩, ૧૪(3), ૧૭(2), ૨૧, ૨૩, ૨૪(2), ૨૫(2), ૨૬, ૨૮, ૩૩(3), ૩૫, ૩૯(4)
4 અતિદ્રઢ ગઢડા પ્રથમ: ૬૧, ૬૪
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧૨
1 અતિપ્રસન્ન ગઢડા પ્રથમ: ૧૭
1 અતિમલિન પંચાળા:
429 અતિશય ગઢડા પ્રથમ: ૧૦(2), ૧૮(2), ૧૯, ૨૦(8), ૨૧(4), ૨૩(3), ૨૪(6), ૨૫(9), ૨૬(2), ૨૭(5), ૨૮, ૨૯(2), ૩૦, ૩૮, ૪૭(5), ૫૬, ૫૮(5), ૫૯(3), ૬૦, ૬૧, ૬૨(3), ૬૩(3), ૬૭(2), ૭૦(3), ૭૨(3), ૭૩(8), ૭૭(2), ૭૮(9)
સારંગપુર: , ૨(3), ૩(3), ૫(2), ૬(2), , , ૧૧(4), ૧૨(2), ૧૪(2), ૧૫(7), ૧૬(3), ૧૭, ૧૮
કારિયાણી: , , , ૬(2), ૭(2), ૮(15)
લોયા: ૧(11), , , , ૬(2), ૧૦(5), ૧૪, ૧૫(2), ૧૬, ૧૭(3), ૧૮(2)
પંચાળા: ૧(9), ૨(2), ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧(4), , , ૪(4), , , ૮(2), ૯(6), ૧૦, ૧૨, ૧૩(6), ૧૪, ૧૫(3), ૧૬(4), ૧૭(4), ૧૮, ૧૯(2), ૨૨, ૨૩(2), ૨૫(3), ૨૬(2), ૨૭(4), ૨૮(5), ૨૯(2), ૩૦(2), ૩૨, ૩૩(11), ૩૫(2), ૩૬(4), ૩૭(2), ૩૮, ૩૯(4), ૪૧, ૪૨(6), ૪૮(2), ૪૯, ૫૦, ૫૧(2), ૫૨(2), ૫૩, ૫૬(3), ૫૭(2), ૫૮, ૬૧, ૬૨(8), ૬૩(6), ૬૪(4), ૬૬, ૬૭
વરતાલ: , , ૬(3), ૮(2), ૧૦, ૧૧(2), ૧૩, ૧૪, ૧૭(3), ૨૦
અમદાવાદ: , , ૩(6)
ગઢડા અંત્ય: ૧(3), ૨(4), ૩(3), ૫(3), ૬(5), ૮(5), , ૧૦(3), ૧૧(5), ૧૨, ૧૩(4), ૧૪(11), ૧૫, ૧૬(2), ૧૭, ૧૮, ૧૯(3), ૨૧(5), ૨૨(3), ૨૪, ૨૫(3), ૨૬, ૨૭(2), ૨૯, ૩૧(2), ૩૨(2), ૩૪, ૩૮, ૩૯
2 અતિશય-અપાર ગઢડા મધ્ય: ૬૭(2)
2 અતિશયપણું લોયા: ૧૪
પંચાળા:
3 અતિશયપણે ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૩૪
1 અતિશુદ્ધસ્વરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
1 અતિશે ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
3 અતિસમર્થ ગઢડા પ્રથમ: ૬૪, ૭૭
લોયા:
1 અતિસુખ લોયા: ૧૪
2 અતિસૂક્ષ્મ કારિયાણી: ૮(2)
1 અતિસ્થૂળ કારિયાણી:
1 અત્તર ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
1 અત્તર-ચંદનાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
23 અત્યંત ગઢડા પ્રથમ: ૨૪(4), ૫૬, ૬૩(2), ૬૪(3)
સારંગપુર: ૪(3), ૧૫
લોયા: ૧૦(3), ૧૭
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૨૨(2), ૩૮
270 અથવા ગઢડા પ્રથમ: , ૩(2), ૧૪(3), ૧૫(3), ૧૬, ૧૮(14), ૨૩, ૨૪, ૨૬(3), ૨૭(3), ૨૯(4), ૩૧(3), ૩૨(2), ૩૩, ૩૫(2), ૩૭, ૪૦(2), ૪૪, ૪૬, ૪૯(2), ૫૦, ૫૨, ૫૫, ૫૬(5), ૫૯, ૬૧, ૬૩(2), ૬૫, ૬૮(2), ૬૯, ૭૦, ૭૧, ૭૨(2), ૭૩(5), ૭૪(2), ૭૫, ૭૭(6), ૭૮(10)
સારંગપુર: ૧(3), ૨(6), ૩(2), ૪(4), ૫(5), , , ૧૦, ૧૧(5), ૧૪, ૧૮(2)
કારિયાણી: ૨(4), ૫(3),
લોયા: ૧(2), ૬(2), ૮(3), ૧૦, ૧૩, ૧૪, ૧૫(2), ૧૭(2)
પંચાળા: ૧(3),
ગઢડા મધ્ય: , ૩(2), , , ૬(2), , ૮(2), , ૧૦, ૧૧(2), ૧૪, ૧૫(2), ૧૬(3), ૧૭(3), ૨૧(2), ૨૨(4), ૨૫(5), ૨૬(2), ૨૭(3), ૨૯(3), ૩૨, ૩૩(3), ૩૫, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૪(2), ૪૬, ૪૭(2), ૫૩(2), ૫૭, ૫૮, ૬૦(2), ૬૧, ૬૨, ૬૪, ૬૬(2)
વરતાલ: ૧(3), ૨(4), ૬(2), ૧૨(2), ૧૩, ૧૮, ૨૦
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૪(4), ૬(2), ૭(3), ૧૨(5), ૧૩(2), ૧૪(3), ૧૫, ૧૬(3), ૧૮, ૨૨, ૨૩(2), ૨૫(4), ૨૭, ૩૩, ૩૪, ૩૭(2)
1 અદલ ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 અદૃશ્ય કારિયાણી:
1 અદ્વિતીય લોયા:
2 અદ્વૈત ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
લોયા: ૧૪
1 અદ્વૈતબ્રહ્મનું લોયા: ૧૪
2 અદ્‌ભૂત ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
ગઢડા મધ્ય: ૩૯
5 અધમઉદ્ધારણ ગઢડા પ્રથમ: ૧૭
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૧૮(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૨
2 અધર ગઢડા પ્રથમ: ૨૭(2)
1 અધરપધર ગઢડા અંત્ય:
2 અધર્મ લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૧
1 અધર્મના ગઢડા મધ્ય: ૩૩
1 અધર્મની ગઢડા અંત્ય:
1 અધર્મને ગઢડા મધ્ય:
2 અધર્મનો ગઢડા મધ્ય: ૧૯, ૬૬
2 અધર્મમાં લોયા:
ગઢડા અંત્ય: ૩૪
1 અધર્મરૂપ લોયા: ૧૫
1 અધર્મરૂપી ગઢડા મધ્ય:
5 અધર્મી ગઢડા પ્રથમ: ૩૧
સારંગપુર: ૧૦(3)
ગઢડા મધ્ય: ૫૩
1 અધર્મીની ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
1 અધર્મીને સારંગપુર: ૧૦
73 અધિક ગઢડા પ્રથમ: , ૨૭, ૨૮, ૪૭, ૫૬, ૫૭, ૭૦, ૭૧, ૭૨, ૭૩(2)
સારંગપુર: , ૧૪, ૧૭(9)
લોયા: , , ૧૨, ૧૫, ૧૭
પંચાળા: ૧(8), ૩(6),
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૦(2), ૧૨, ૧૮, ૩૯, ૪૦(3), ૫૧, ૫૪(3), ૫૭(3), ૫૯
વરતાલ: , , ૧૭
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૩, ૧૪, ૨૪(2), ૩૫(4)
3 અધિક-ન્યૂન ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
ગઢડા મધ્ય: ૨૫, ૬૪
1 અધિક-ન્યૂનપણે ગઢડા અંત્ય: ૨૪
3 અધિકપણું ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૫(2)
5 અધિકપણે સારંગપુર: ૧૬
પંચાળા: ,
વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
2 અધિકાર લોયા:
ગઢડા અંત્ય: ૩૭
5 અધિકારી ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
કારિયાણી: ,
વરતાલ: ૧૨
અમદાવાદ:
3 અધિદેવ ગઢડા મધ્ય: ૧૦(3)
1 અધિદેવપણે લોયા: ૧૫
2 અધિપતિ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩, ૭૨
4 અધિભૂત લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(3)
2 અધુરું ગઢડા મધ્ય: , ૫૭
1 અધો-ઊર્ધ્વ લોયા: ૧૪
1 અધોગતિ ગઢડા મધ્ય: ૩૯
1 અધોગતિને ગઢડા મધ્ય: ૪૫
1 અધોમુખ સારંગપુર:
4 અધ્યાત્મ લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(3)
2 અધ્યાત્મવાર્તા ગઢડા પ્રથમ: ૭(2)
1 અધ્યાય ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
2 અધ્યાયની પંચાળા: ૨(2)
3 અધ્યાયમાં ગઢડા મધ્ય: ૫૪, ૬૬
વરતાલ: ૧૮
3 અધ્યાસ સારંગપુર:
પંચાળા: ૪(2)
122 અનંત ગઢડા પ્રથમ: , ૧૨(2), ૧૪, ૧૮(12), ૨૦(2), ૨૧(2), ૨૫(2), ૨૭(5), ૨૯, ૩૩, ૩૭, ૫૧, ૫૬, ૬૪, ૬૬(2), ૬૭, ૭૧(2), ૭૨(2), ૭૩, ૭૭, ૭૮(5)
સારંગપુર: ૧(3), ૧૧(3), ૧૩(2), ૧૪, ૧૫
કારિયાણી: , ૧૦(2)
લોયા: , ૪(4), ૧૦, ૧૪, ૧૬(2), ૧૮(3)
પંચાળા: , ૬(2), ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧(2), ૨૨(5), ૨૮, ૩૩, ૩૬, ૪૫, ૪૭, ૫૫, ૬૩, ૬૪(2), ૬૭(2)
વરતાલ: , ૭(2), ૧૨, ૧૩, ૧૮
અમદાવાદ: ૧(3)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૨(6), ૧૪(3), ૧૭, ૩૧, ૩૩, ૩૭
40 અનંતકોટિ ગઢડા પ્રથમ: , ૧૨(2), ૫૬, ૫૯, ૬૩(5)
કારિયાણી:
લોયા: ૧(2), ૨(3), ૪(6), ૧૦, ૧૩, ૧૪, ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૨, ૪૨(2), ૪૯, ૫૩(3), ૬૪(5), ૬૭
3 અનંતરૂપે લોયા: ૪(2)
વરતાલ: ૧૩
1 અનંતવાર લોયા: ૧૦
9 અનન્ય ગઢડા પ્રથમ: , ૬૧, ૭૩
ગઢડા મધ્ય: , ૬૫, ૬૬
વરતાલ:
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૩
1 અનન્યનિષ્ઠા પંચાળા:
2 અનન્યપણે લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૯
1 અનન્યભાવનો ગઢડા મધ્ય: ૬૬
1 અનળ સારંગપુર: ૧૭
1 અનળપક્ષી સારંગપુર: ૧૭
1 અનાત્મા સારંગપુર:
1 અનાત્માના સારંગપુર:
1 અનાત્માની સારંગપુર:
1 અનાત્માનો સારંગપુર:
1 અનાદર લોયા: ૧૭
23 અનાદિ ગઢડા પ્રથમ: , ૧૨, ૧૮, ૩૨, ૪૬(2), ૪૮
સારંગપુર: ૧૧
લોયા: ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૮, ૩૧, ૩૯, ૬૬
વરતાલ: , ૧૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૦(6), ૩૬
1 અનાદિના લોયા: ૧૦
1 અનાસક્તિરૂપ લોયા: ૧૬
9 અનિરુદ્ધ ગઢડા પ્રથમ: ૫૨, ૬૬(2), ૭૮
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૧
વરતાલ: , ૧૮
1 અનિરુદ્ધની ગઢડા મધ્ય: ૩૧
1 અનિરુદ્ધપણું પંચાળા:
1 અનિરૂદ્ધરૂપે પંચાળા:
1 અનિશ્ચયનો લોયા:
1 અનીતિ ગઢડા મધ્ય: ૫૪
1 અનુક્રમ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
1 અનુક્રમનો ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
2 અનુક્રમે ગઢડા પ્રથમ: ૬૩(2)
4 અનુગ્રહ ગઢડા પ્રથમ:
સારંગપુર: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૬૬
વરતાલ: ૧૫
1 અનુગ્રહને સારંગપુર: ૧૬
2 અનુતાપ ગઢડા પ્રથમ: ૬૭(2)
1 અનુપમ ગઢડા મધ્ય: ૪૮
13 અનુભવ લોયા: ૭(4)
ગઢડા મધ્ય: ૬૨
ગઢડા અંત્ય: ૨૭(5), ૩૭(3)
1 અનુભવજ્ઞાને લોયા:
1 અનુભવનું લોયા: ૧૧
3 અનુભવમાં ગઢડા મધ્ય: ૧૩
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૬
4 અનુભવે પંચાળા: ૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
4 અનુમાન કારિયાણી:
લોયા: ૧૭
વરતાલ: ૨(2)
3 અનુમાને કારિયાણી: ૧(2)
લોયા:
2 અનુલોમ વરતાલ: ૨૦(2)
2 અનુલોમપણે વરતાલ: ૨૦(2)
2 અનુવર્તી લોયા: ૧૦(2)
9 અનુસંધાન ગઢડા મધ્ય: ૬૦(3)
ગઢડા અંત્ય: ૩૦(5), ૩૩
1 અનુસરવું વરતાલ: ૧૮
1 અનુસરીને ગઢડા મધ્ય: ૬૩
2 અનુસરે ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
વરતાલ: ૧૮
3 અનુસર્યા ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
કારિયાણી: ૭(2)
1 અનુસર્યો વરતાલ: ૨૦
9 અનુસારે ગઢડા પ્રથમ: , ૧૩(2), ૪૫
સારંગપુર: ૬(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨૧
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૭
1 અનુસ્યૂત સારંગપુર:
3 અનુસ્યૂતપણે સારંગપુર: ૧૪(2)
લોયા:
5355 અને ગઢડા પ્રથમ: ૧(12), ૨(20), ૩(10), ૪(11), ૫(4), ૬(12), ૭(14), ૮(12), ૯(9), ૧૦(17), ૧૧(5), ૧૨(84), ૧૩(24), ૧૪(45), ૧૫(10), ૧૬(18), ૧૭(11), ૧૮(65), ૧૯(14), ૨૦(21), ૨૧(28), ૨૨(8), ૨૩(21), ૨૪(24), ૨૫(36), ૨૬(25), ૨૭(16), ૨૮(13), ૨૯(10), ૩૦(14), ૩૧(14), ૩૨(32), ૩૩(12), ૩૪(19), ૩૫(9), ૩૬(16), ૩૭(33), ૩૮(34), ૩૯(11), ૪૦(4), ૪૧(7), ૪૨(38), ૪૩(12), ૪૪(21), ૪૫(18), ૪૬(44), ૪૭(41), ૪૮(13), ૪૯(10), ૫૦(9), ૫૧(25), ૫૨(21), ૫૩(7), ૫૪(7), ૫૫(17), ૫૬(45), ૫૭(11), ૫૮(22), ૫૯(8), ૬૦(18), ૬૧(12), ૬૨(20), ૬૩(77), ૬૪(27), ૬૫(40), ૬૬(19), ૬૭(17), ૬૮(25), ૬૯(15), ૭૦(33), ૭૧(28), ૭૨(53), ૭૩(78), ૭૪(10), ૭૫(16), ૭૬(9), ૭૭(26), ૭૮(80)
સારંગપુર: ૧(25), ૨(53), ૩(27), ૪(15), ૫(22), ૬(22), ૭(11), ૮(3), ૯(15), ૧૦(21), ૧૧(22), ૧૨(27), ૧૩(11), ૧૪(42), ૧૫(39), ૧૬(5), ૧૭(21), ૧૮(30)
કારિયાણી: ૧(59), ૨(19), ૩(18), ૪(3), ૫(12), ૬(28), ૭(22), ૮(42), ૯(10), ૧૦(28), ૧૧(17), ૧૨(13)
લોયા: ૧(52), ૨(29), ૩(15), ૪(28), ૫(23), ૬(46), ૭(37), ૮(41), ૯(8), ૧૦(57), ૧૧(14), ૧૨(8), ૧૩(35), ૧૪(20), ૧૫(26), ૧૬(14), ૧૭(25), ૧૮(47)
પંચાળા: ૧(33), ૨(46), ૩(46), ૪(52), ૫(2), ૬(5), ૭(31)
ગઢડા મધ્ય: ૧(44), ૨(20), ૩(28), ૪(23), ૫(9), ૬(23), ૭(5), ૮(49), ૯(26), ૧૦(39), ૧૧(9), ૧૨(15), ૧૩(73), ૧૪(12), ૧૫(14), ૧૬(27), ૧૭(31), ૧૮(31), ૧૯(21), ૨૦(22), ૨૧(35), ૨૨(17), ૨૩(9), ૨૪(7), ૨૫(9), ૨૬(19), ૨૭(26), ૨૮(31), ૨૯(5), ૩૦(5), ૩૧(31), ૩૨(17), ૩૩(30), ૩૪(7), ૩૫(20), ૩૬(10), ૩૭(3), ૩૮(9), ૩૯(17), ૪૦(10), ૪૧(6), ૪૨(13), ૪૩(6), ૪૪(6), ૪૫(17), ૪૬(7), ૪૭(13), ૪૮(24), ૪૯(3), ૫૦(12), ૫૧(9), ૫૨(15), ૫૩(9), ૫૪(4), ૫૫(28), ૫૬(7), ૫૭(26), ૫૮(9), ૫૯(11), ૬૦(21), ૬૧(23), ૬૨(47), ૬૩(11), ૬૪(23), ૬૫(11), ૬૬(24), ૬૭(9)
વરતાલ: ૧(11), ૨(30), ૩(11), ૪(18), ૫(18), ૬(19), ૭(6), ૮(2), ૯(5), ૧૦(16), ૧૧(19), ૧૨(17), ૧૩(14), ૧૪(9), ૧૫(10), ૧૬(7), ૧૭(17), ૧૮(23), ૧૯(5), ૨૦(16)
અમદાવાદ: ૧(10), ૨(12), ૩(10)
ગઢડા અંત્ય: ૧(32), ૨(19), ૩(15), ૪(20), ૫(11), ૬(8), ૭(9), ૮(14), ૯(16), ૧૦(12), ૧૧(10), ૧૨(11), ૧૩(33), ૧૪(31), ૧૫(4), ૧૬(10), ૧૭(4), ૧૮(8), ૧૯(16), ૨૦(4), ૨૧(30), ૨૨(21), ૨૩(17), ૨૪(28), ૨૫(18), ૨૬(17), ૨૭(25), ૨૮(13), ૨૯(12), ૩૦(11), ૩૧(8), ૩૨(7), ૩૩(13), ૩૪(11), ૩૫(20), ૩૬(9), ૩૭(14), ૩૮(9), ૩૯(50)
42 અનેક ગઢડા પ્રથમ: ૧૩(3), ૫૧, ૬૧, ૭૨
લોયા: , ૬(2), ૮(2), ૧૪
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦, ૧૬(4), ૨૧(2), ૩૧(2), ૩૬, ૩૯
વરતાલ: ૧૮(4)
ગઢડા અંત્ય: ૨૭, ૩૨, ૩૪(2), ૩૫, ૩૭, ૩૯(7)
22 અન્ન ગઢડા પ્રથમ: ૧૦(3), ૩૧, ૩૮, ૭૦, ૭૧, ૭૩
સારંગપુર: ૪(2)
કારિયાણી:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૬(2), , ૨૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૬(2), ૨૫, ૩૬, ૩૭(2)
1 અન્ન-જળ ગઢડા અંત્ય: ૨૧
1 અન્ન-વસ્ત્ર ગઢડા પ્રથમ: ૩૬
1 અન્ન-વસ્ત્રાદિક ગઢડા અંત્ય: ૩૩
1 અન્નજળની ગઢડા મધ્ય:
1 અન્નના ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
1 અન્નની ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
1 અન્નને ગઢડા મધ્ય:
1 અન્નનો ગઢડા મધ્ય:
1 અન્નમય લોયા:
1 અન્નવસ્ત્રે ગઢડા મધ્ય: ૪૭
1 અન્નાદિક ગઢડા અંત્ય:
1 અન્નાદિકને ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
34 અન્ય ગઢડા પ્રથમ: , ૨૬(7), ૨૭, ૩૨, ૪૭
સારંગપુર: ૨(4)
કારિયાણી: , ૧૧
લોયા: ૧૦(2), ૧૧(3), ૧૨
ગઢડા મધ્ય: , ૪(2), ૧૯, ૨૬, ૪૮, ૬૬
વરતાલ: ૧૪
ગઢડા અંત્ય: ૩૪(2), ૩૯
1 અન્યને ગઢડા પ્રથમ:
1 અન્યમાં સારંગપુર:
1 અન્યાયનો ગઢડા મધ્ય: ૨૭
1 અન્યોન્ય ગઢડા મધ્ય: ૧૭
12 અન્વય ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
સારંગપુર: ૫(5)
વરતાલ: ૭(6)
2 અન્વય-વ્યતિરેકપણું ગઢડા પ્રથમ: ૩૩, ૪૬
6 અન્વયપણું ગઢડા પ્રથમ: ૭(4)
પંચાળા:
વરતાલ:
12 અન્વયપણે ગઢડા પ્રથમ: ૬૩, ૭૮(3)
સારંગપુર: ૫(4)
લોયા: ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૬૪(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૭
1 અપક્વ સારંગપુર: ૧૪
1 અપચ્છરાઓ સારંગપુર:
1 અપછરા ગઢડા મધ્ય: ૨૨
22 અપમાન ગઢડા પ્રથમ: ૨૭(2), ૬૧, ૬૨(2), ૭૨, ૭૪, ૭૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૨૨, ૨૯, ૬૧(2)
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૪, ૨૧(2), ૨૨, ૨૮(3)
2 અપમાનના ગઢડા પ્રથમ: ૬૨(2)
1 અપમાનનું સારંગપુર: ૧૦
1 અપમાનને ગઢડા મધ્ય: ૫૨
1 અપમાને ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
1 અપમૃત્યુએ લોયા:
10 અપરાધ ગઢડા પ્રથમ: ૭૧(7)
ગઢડા મધ્ય: ૨૭, ૬૬
ગઢડા અંત્ય:
2 અપરાધને ગઢડા પ્રથમ: ૭૧
સારંગપુર: ૧૮
1 અપરાધરૂપી ગઢડા અંત્ય: ૨૨
1 અપવિત્રપણું ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
7 અપાર ગઢડા પ્રથમ: ૫૯(2), ૬૩
સારંગપુર: ૧૭(2)
ગઢડા મધ્ય: ૬૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૭
1 અપારનો સારંગપુર: ૧૭
1 અપાવીને ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
2 અપૂર્ણપણું ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
ગઢડા મધ્ય:
5 અપેક્ષા ગઢડા પ્રથમ: ૧૯(3)
પંચાળા:
વરતાલ: ૧૮
1 અપ્રાકૃત ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 અપ્રિય કારિયાણી:
1 અપ્સરાઓ પંચાળા:
4 અફીણ ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
ગઢડા અંત્ય: ૩૩(3)
1 અફીણના ગઢડા અંત્ય: ૩૩
1 અફીણનું લોયા:
1 અફીણનો સારંગપુર: ૧૦
3 અભક્ત ગઢડા મધ્ય: ૧૦
વરતાલ: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 અભક્તના કારિયાણી:
1 અભક્તને સારંગપુર: ૧૬
1 અભયપદ ગઢડા મધ્ય: ૧૭
3 અભયપદને ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
ગઢડા મધ્ય: , ૪૯
47 અભાવ ગઢડા પ્રથમ: ૨૬, ૫૭, ૫૮(2)
સારંગપુર: , ૧૮
કારિયાણી:
લોયા: , ૧૦(2), ૧૪(2), ૧૬(3), ૧૭(12)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(2), ૧૫(2), ૨૮(2), ૩૩, ૪૬(2), ૫૪, ૬૦
વરતાલ: ૧૨(2), ૧૭(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૮, ૨૪, ૨૭, ૩૫
1 અભાવને ગઢડા અંત્ય: ૩૦
1 અભાવે ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
10 અભિપ્રાય લોયા: ૧૪(5), ૧૫
વરતાલ: ૧૬
ગઢડા અંત્ય: ૩૫(3)
10 અભિમાન ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૨૫, ૫૬(2), ૬૨, ૭૨
સારંગપુર: ૧૨, ૧૪
ગઢડા મધ્ય: ૨૨
વરતાલ: ૧૭
1 અભિમાનને ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
3 અભિમાની ગઢડા પ્રથમ: ૬૨, ૬૫
સારંગપુર:
3 અભિમાને ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
સારંગપુર: ૬(2)
1 અભિલાષા કારિયાણી:
2 અભેદપણે ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
ગઢડા અંત્ય: ૨૬
5 અભેદ્ય ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૭૨
સારંગપુર: , ૧૨
કારિયાણી:
9 અભ્યાસ ગઢડા પ્રથમ: ૨૨(2), ૩૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(2), ૩૩(2)
અમદાવાદ:
1 અભ્યાસે ગઢડા મધ્ય:
3 અમ ગઢડા પ્રથમ: ૧૦(2)
કારિયાણી: ૧૧
1 અમથી લોયા: ૧૦
1 અમથું ગઢડા અંત્ય: ૨૫
2 અમથો ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૫૩
1 અમદાવાદ ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 અમદાવાદના ગઢડા મધ્ય: ૨૨
1 અમદાવાદમાં ગઢડા મધ્ય: ૨૨
76 અમને ગઢડા પ્રથમ: ૧૦(4), ૧૮, ૨૩, ૩૧, ૩૭(2), ૩૯, ૬૮, ૭૩(3)
સારંગપુર:
લોયા: , , ૧૪(3), ૧૮(2)
પંચાળા: , ,
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩(3), ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૭, ૩૦, ૩૩(7), ૩૫, ૪૦, ૫૦(2), ૫૨(3), ૫૬, ૬૦, ૬૨(2), ૬૩(5), ૬૪
વરતાલ: ૧૧
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૨(2), ૧૦, ૧૩, ૧૯, ૨૧(4), ૨૪(2), ૨૫, ૨૬(3)
2 અમર સારંગપુર: , ૧૨
1 અમરા સારંગપુર:
3 અમાયિક ગઢડા પ્રથમ: ૬૬
સારંગપુર:
પંચાળા:
74 અમારા ગઢડા પ્રથમ: ૧૮(4), ૩૭, ૩૯, ૭૩(4), ૭૬
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૬(2), ૧૦
લોયા: ૬(3), ૧૩, ૧૪(2)
પંચાળા: , , , ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૯(2), ૨૦, ૨૨(2), ૨૭, ૩૩(4), ૩૫(2), ૪૫, ૪૮, ૫૦(5), ૫૫, ૫૬, ૬૩(2)
વરતાલ: ૧૧, ૧૬(2), ૧૮(5)
અમદાવાદ: , ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૯(2), ૧૦, ૧૩, ૧૫, ૨૧, ૨૪, ૨૫, ૨૭(2), ૩૦(2)
2 અમારાથી ગઢડા મધ્ય: ૨૭
ગઢડા અંત્ય: ૧૮
1 અમારામાં ગઢડા મધ્ય: ૩૯
58 અમારી ગઢડા પ્રથમ: ૧૦(4), ૧૮, ૩૭, ૭૩, ૭૬
સારંગપુર: ૯(2)
કારિયાણી:
લોયા: , ૬(2), ૧૪(5), ૧૮(4)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , , , ૧૩(2), ૧૯(3), ૨૦, ૨૮(3), ૩૩(3), ૩૫, ૪૦, ૪૭, ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૬૨
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૧૩, ૨૧(2), ૨૪(3), ૨૯(2), ૩૯
13 અમારું ગઢડા પ્રથમ: ૧૮(2)
કારિયાણી: ૧૦(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨૨(2), ૩૩(2), ૫૦, ૫૫(2), ૫૬
ગઢડા અંત્ય: ૩૦
103 અમારે ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૧૮(2), ૩૩, ૩૭, ૩૯, ૪૧, ૭૨(3), ૭૩(5), ૭૬(3)
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૬(8), ૧૦
લોયા: , ૪(2), ૧૪(11)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧(3), ૧૩, ૧૯, ૨૨(2), ૨૭(2), ૨૮(5), ૩૩(5), ૩૫, ૩૮, ૩૯(2), ૪૮, ૪૯, ૫૦(2), ૫૨, ૫૫(4), ૫૬, ૬૬
વરતાલ: ૧૧, ૧૬(4)
અમદાવાદ: ૧(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૦, ૧૩(3), ૧૯, ૨૧(5), ૨૪, ૨૭, ૨૯, ૩૦(2), ૩૯(3)
43 અમારો ગઢડા પ્રથમ: ૧૮(6), ૨૬(2), ૩૮, ૪૪, ૭૩(2)
કારિયાણી: , ૧૦(3)
લોયા: , , ૧૪(3), ૧૮
પંચાળા: ૧(2),
ગઢડા મધ્ય: ૨૭, ૨૮(3), ૩૩, ૫૬, ૬૦
વરતાલ: , ૧૧(2), ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧૦(2), ૨૧(3), ૨૪, ૨૭
2 અમાવાસ્યાના વરતાલ: ૧૨(2)
4 અમાવાસ્યાને ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૬, ૨૦
1 અમાસ કારિયાણી:
6 અમાસને ગઢડા પ્રથમ: ૬૬, ૭૩
સારંગપુર: ૧૧
લોયા: , ૧૭
વરતાલ: ૧૭
2 અમૂર્ત કારિયાણી: ૨(2)
2 અમૃત ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
સારંગપુર:
2 અમૃતની લોયા: ૬(2)
279 અમે ગઢડા પ્રથમ: , , , ૧૦(8), ૧૮(5), ૨૦, ૨૫(5), ૨૬(3), ૨૯(2), ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪(2), ૩૫(2), ૩૭(2), ૩૮(3), ૩૯(3), ૪૧, ૪૩, ૪૬, ૪૭, ૬૪(2), ૬૮(3), ૬૯, ૭૦(3), ૭૧(3), ૭૨(2), ૭૩(8), ૭૭
સારંગપુર: ૨(2), ૩(2), , ૧૪, ૧૫(4)
કારિયાણી: ૧(2), ૨(2), , ૬(5), ૧૦, ૧૧
લોયા: , , ૩(2), ૬(5), ૧૩, ૧૪(5), ૧૫(2), ૧૬(2), ૧૮(2)
પંચાળા: ૧(4), ૨(2), ૩(2), ,
ગઢડા મધ્ય: ૧(4), , , , , ૧૦(3), ૧૩(4), ૧૪(2), ૧૫, ૧૬, ૧૮(2), ૧૯(6), ૨૦(2), ૨૧, ૨૨(4), ૨૩, ૨૫, ૨૭(5), ૨૮(3), ૩૧, ૩૩(16), ૩૪, ૩૫(6), ૩૬, ૩૯(4), ૪૦(2), ૪૪, ૪૭, ૫૦(4), ૫૫(4), ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૬૦(2), ૬૨(3), ૬૩(4), ૬૪(2), ૬૭
વરતાલ: ૧૧(3), ૧૬, ૧૭, ૧૮(5)
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), , , ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩(4), ૧૪(3), ૧૫, ૧૬(2), ૨૧(7), ૨૨, ૨૩, ૨૪(2), ૨૭, ૨૮(2), ૨૯(4), ૩૧(2), ૩૨, ૩૬(3), ૩૮, ૩૯(3)
1 અમેશ્રીમદ્‌ભાગવતઆદિક ગઢડા મધ્ય: ૩૫
2 અમો ગઢડા પ્રથમ: ૧૦(2)
1 અયથાર્થ કારિયાણી: ૧૨
2 અયથાર્થપણે સારંગપુર: ૬(2)
22 અયોગ્ય ગઢડા પ્રથમ: ૫૭
સારંગપુર: ૨(3)
કારિયાણી: , ૩(2)
લોયા: , ૮(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૬(3), ૧૭, ૨૭(2), ૪૫
ગઢડા અંત્ય: , ૬(2), ૨૫
1 અયોધ્યાપુરીમાં ગઢડા અંત્ય: ૧૪
1 અયોધ્યાપ્રસાદજી ગઢડા મધ્ય: ૬૨
2 અયોધ્યાપ્રસાદજીએ ગઢડા મધ્ય: ૬૨
ગઢડા અંત્ય: ૧૪
3 અયોધ્યાવાસી ગઢડા મધ્ય: ૪૫
અમદાવાદ: ૩(2)
1 અયોધ્યાવાસીએ અમદાવાદ:
2 અયોધ્યાવાસીની અમદાવાદ: ૩(2)
1 અયોધ્યાવાસીને ગઢડા મધ્ય: ૪૩
1 અરજ પંચાળા:
1 અરણાપાડા ગઢડા પ્રથમ: ૨૯
1 અરસપરસ ગઢડા મધ્ય: ૪૭
5 અરુચિ ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૪૭(2), ૭૧
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
11 અરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૬૪, ૬૬(4)
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૧૦
વરતાલ: , , ૧૩
1 અરૂપપણાને કારિયાણી:
3 અરૂપપણે ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૬૪
1 અર્ચન ગઢડા મધ્ય: ૧૮
1 અર્ચનાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
1 અર્ચા ગઢડા પ્રથમ: ૫૯
1 અર્ચિમાર્ગે ગઢડા પ્રથમ: ૨૧
16 અર્જુન ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૬૬, ૭૦
કારિયાણી: ૮(2)
લોયા: ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૯(4), ૧૦(2), ૧૭, ૨૮
વરતાલ: ૧૮
1 અર્જુનના વરતાલ: ૧૮
4 અર્જુનની ગઢડા પ્રથમ: ૬૬
ગઢડા મધ્ય: , ૧૬, ૨૮
10 અર્જુનને કારિયાણી:
લોયા:
પંચાળા: ૪(4), ૬(2)
ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ: ૧૮
3 અર્જુને લોયા: , ૧૮
ગઢડા મધ્ય:
49 અર્થ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૧૪(2), ૪૧(6), ૪૩, ૫૦, ૬૯, ૭૧(2)
સારંગપુર: ૧૧(2)
કારિયાણી:
લોયા: , ૧૩(3), ૧૫(2)
પંચાળા: ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૮(2), ૯(2), ૧૦, ૧૧(5), ૧૬, ૨૦(2), ૨૧, ૩૧, ૩૯(2)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨(2), ૩૨(2), ૩૫
1 અર્થની ગઢડા પ્રથમ: ૨૯
3 અર્થને ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૫૦(2)
1 અર્થાર્થી ગઢડા પ્રથમ: ૪૩
260 અર્થે ગઢડા પ્રથમ: , ૧૪, ૨૧, ૨૪, ૨૬, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫(2), ૩૯, ૪૪, ૪૭, ૫૦(4), ૫૧, ૫૬, ૬૩(3), ૬૪, ૬૬, ૬૭, ૬૯(4), ૭૦(3), ૭૧(3), ૭૨(5), ૭૩(3), ૭૮(6)
સારંગપુર: ૫(2), ૬(2), ૯(2), ૧૫(2), ૧૬(5), ૧૮
કારિયાણી: ૧(10), , ૫(2), ૬(8), ૭(2), ૧૦(2)
લોયા: ૧(2), ૩(5), , , , ૭(5), ૮(2), ૧૦(3), ૧૧(2), ૧૩(2), ૧૪(2), ૧૫(2), ૧૬(2), ૧૮(2)
પંચાળા: ૧(9), ૨(10), , ૭(6)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦, ૧૧(7), ૧૨(3), ૧૩(2), ૧૫, ૧૬, ૧૯(4), ૨૧(3), ૨૨(4), ૨૭, ૨૮, ૩૧, ૩૫(2), ૩૯(2), ૪૧(5), ૪૬(3), ૫૦(2), ૫૫(4), ૫૭, ૬૧(2), ૬૨(2), ૬૩(3), ૬૪, ૬૫(2), ૬૬(5)
વરતાલ: , ૪(2), ૫(4), ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૧૭(3), ૧૮(2), ૨૦
ગઢડા અંત્ય: , ૬(3), ૧૨, ૧૩(3), ૧૭, ૨૧(7), ૨૩(3), ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦(3), ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪(2), ૩૭, ૩૮
4 અર્ધ ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
ગઢડા મધ્ય: , ૬૨
ગઢડા અંત્ય:
1 અર્ધબળેલા ગઢડા પ્રથમ: ૨૮
1 અર્ધમાત્રારૂપ સારંગપુર:
1 અર્ધરાત્રિને ગઢડા મધ્ય: ૨૨
3 અર્ધા ગઢડા પ્રથમ: ૫૬(2)
વરતાલ: ૨૦
2 અર્ધાક વરતાલ: ૭(2)
1 અર્ધી ગઢડા મધ્ય: ૬૨
1 અર્ધું વરતાલ: ૨૦
6 અર્ધો ગઢડા પ્રથમ: ૪૪(2), ૫૨
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૨૬, ૩૮
7 અર્પણ ગઢડા પ્રથમ: ૬૧, ૭૧(2), ૭૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૩, ૨૩, ૨૫
1 અર્પે ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
5 અર્પ્યું ગઢડા પ્રથમ: ૭૩(5)
6 અલંકાર ગઢડા પ્રથમ:
કારિયાણી: , ૧૦(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૨૨
2 અલંકારાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
સારંગપુર:
1 અલંકારે સારંગપુર:
1 અલમસ્ત લોયા:
3 અલિંગ લોયા: , ૧૬
પંચાળા:
1 અલિંગપણું પંચાળા:
1 અલિંગપણે લોયા: ૧૫
1 અલોક ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
1 અલોકથી ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
21 અલૌકિક ગઢડા પ્રથમ: ૭૧, ૭૨, ૭૮(2)
કારિયાણી:
લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૪(3), ૧૩, ૨૨(2), ૫૩(2), ૬૫(2)
વરતાલ: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૨૧, ૨૭, ૩૨, ૩૯
7 અલૌકિકપણું સારંગપુર: ૨(4)
લોયા: ,
ગઢડા અંત્ય:
16 અલ્પ ગઢડા પ્રથમ: ૩૦, ૩૧, ૬૨, ૬૩, ૬૫, ૭૮
સારંગપુર: , ૧૪, ૧૬, ૧૭
કારિયાણી:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૧(2), ૩૮
1 અલ્પજ્ઞ પંચાળા:
1 અલ્પમતિવાળા ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
3 અવકાશ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
લોયા: ૧૫
ગઢડા અંત્ય: ૨૨
1 અવકાશને ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
1 અવકાશમાં ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
1 અવકાશરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
140 અવગુણ ગઢડા પ્રથમ: ૧(2), , ૧૬(3), ૨૮, ૩૧(8), ૩૫, ૫૩(7), ૫૭, ૫૮, ૬૩(3), ૬૭(2), ૭૮
કારિયાણી: ૨(4), ૩(2), ૯(4)
લોયા: ૧(11), , ૬(3), ૮(3), ૧૬(3), ૧૭(4)
પંચાળા: ૩(9)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(2), ૧૧(2), ૧૬, ૧૭, ૨૬(7), ૪૪(9), ૪૬(2), ૪૭, ૫૩(3), ૫૪, ૫૯, ૬૦
વરતાલ: ૧૧
ગઢડા અંત્ય: ૧(4), ૪(2), ૧૧(3), ૧૨(4), ૧૪(2), ૧૯, ૨૧(6), ૨૩, ૨૮(4), ૩૫(5), ૩૯
3 અવગુણની કારિયાણી:
લોયા:
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
8 અવગુણને ગઢડા પ્રથમ: , , ૫૩
પંચાળા: ૩(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૬૬
1 અવગુણનો ગઢડા મધ્ય: ૧૧
1 અવગુણરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૩૫
1 અવગુણવાળાનો ગઢડા અંત્ય: ૧૬
1 અવતરવું ગઢડા અંત્ય: ૧૨
1 અવતર્યા ગઢડા અંત્ય: ૧૭
86 અવતાર ગઢડા પ્રથમ: ૩૧, ૩૩, ૭૮(3)
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૫(10)
લોયા: , , ૧૧(2), ૧૨, ૧૪(7), ૧૭
પંચાળા: ૨(3), , ૬(6)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૧૯(2), ૨૬, ૩૧(6), ૩૫(2), ૪૨, ૪૫, ૪૬(4), ૬૪(5), ૬૫
વરતાલ: , ૧૦(3), ૧૧, ૧૩(2), ૧૮(3), ૧૯
ગઢડા અંત્ય: ૧૪(2), ૧૬(2), ૧૭, ૨૧(2), ૨૮, ૩૧, ૩૬, ૩૮
1 અવતાર-અવતારી લોયા: ૧૪
1 અવતાર-ચરિત્રે ગઢડા મધ્ય: ૩૫
9 અવતારના લોયા: ૧૮(3)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૪(2)
વરતાલ: ૧૮(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૮
4 અવતારની ગઢડા પ્રથમ: ૪૮
લોયા: ૧૧(2)
ગઢડા મધ્ય: ૬૪
10 અવતારનું ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
લોયા: , , ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૯(2), ૧૩, ૨૧
વરતાલ: ૧૨
5 અવતારને ગઢડા પ્રથમ: ૫૨, ૭૧
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૯, ૬૪
1 અવતારમાં લોયા: ૧૪
6 અવતારી લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૯(2), ૬૪(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૮
4 અવતારે ગઢડા પ્રથમ: , ૭૮
પંચાળા: ૬(2)
2 અવધિ લોયા:
ગઢડા મધ્ય:
1 અવયવ લોયા: ૧૫
2 અવયવે ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
પંચાળા:
1 અવરાઈ ગઢડા મધ્ય: ૨૯
1 અવલંબન ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
1 અવલંબને ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
1 અવળા ગઢડા મધ્ય: ૬૨
1 અવળાઈ ગઢડા મધ્ય: ૨૭
11 અવળી ગઢડા પ્રથમ: , ૩૧, ૬૬
સારંગપુર: ૨(2), ૧૪
લોયા: , ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૩૫
ગઢડા અંત્ય: , ૩૯
17 અવળું ગઢડા પ્રથમ: ૩૧, ૭૩
લોયા: ૧૮
પંચાળા: , ૬(2), ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: ૩(4), ૧૩, ૨૬(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૩૨
1 અવળું-સવળું ગઢડા મધ્ય: ૬૦
1 અવળે ગઢડા મધ્ય: ૩૫
3 અવળો ગઢડા પ્રથમ: ૧૬
સારંગપુર: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૬૨
4 અવશ્ય લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: , ૩૯
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 અવશ્યપણે વરતાલ: ૧૮
2 અવસર ગઢડા મધ્ય: ૪૭, ૪૮
70 અવસ્થા ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૨૬, ૩૦, ૪૬(2), ૪૭, ૫૬, ૬૩, ૬૫(4), ૭૧, ૭૭(6)
સારંગપુર: ૬(16), ૧૪(2), ૧૮(3)
કારિયાણી:
લોયા: , ૭(8),
પંચાળા: ૨(3), ૩(2),
ગઢડા મધ્ય: ૩૧(2), ૪૩, ૫૫(2)
વરતાલ: ૧૧
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૧૪(2), ૨૯, ૩૧, ૩૨
1 અવસ્થાએ લોયા:
2 અવસ્થાઓ સારંગપુર: ૬(2)
1 અવસ્થાઓને ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
2 અવસ્થાથી ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
ગઢડા મધ્ય: ૬૬
3 અવસ્થાના ગઢડા પ્રથમ: ૬૫(2)
સારંગપુર:
24 અવસ્થાને ગઢડા પ્રથમ: ૪૬(2), ૬૫(3), ૭૮
સારંગપુર: ૬(4), ૧૪(2)
લોયા: ૮(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨૧, ૩૧(3)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૮(3), ૨૦, ૩૯
2 અવસ્થાનો ગઢડા પ્રથમ: ૬૫(2)
27 અવસ્થામાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૨૬, ૭૮(2)
કારિયાણી: ૩(7), ૧૨(2)
લોયા: ૮(8)
ગઢડા મધ્ય: ૬૦
ગઢડા અંત્ય: ૧૮(4), ૩૯
1 અવસ્થારૂપી સારંગપુર: ૧૮
1 અવસ્થાવાળી ગઢડા મધ્ય: ૩૫
2 અવાંતર ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
પંચાળા:
1 અવાતું ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
3 અવાય ગઢડા પ્રથમ: ૬૫(2), ૭૩
1 અવાયું ગઢડા મધ્ય:
2 અવિકારી લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૨૩
1 અવિદ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 અવિદ્યા-માયારૂપ ગઢડા અંત્ય: ૧૯
1 અવિદ્યાત્મક વરતાલ:
1 અવિદ્યારૂપ ગઢડા અંત્ય: ૧૯
11 અવિનાશી ગઢડા પ્રથમ: ૭૧, ૭૨
સારંગપુર: ,
લોયા: ૧૦
પંચાળા:
વરતાલ: , ૧૧
ગઢડા અંત્ય: , ૨૭, ૩૯
3 અવિવેક ગઢડા પ્રથમ:
વરતાલ: ૧૯
ગઢડા અંત્ય: ૧૪
4 અવિવેકી ગઢડા પ્રથમ: , ૨૬
લોયા: ૧૧(2)
1 અવૈરાગ્યનું ગઢડા મધ્ય:
9 અવ્યાકૃત ગઢડા પ્રથમ: , ૧૨
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧૨(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૧
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 અશુદ્ધ વરતાલ:
18 અશુભ ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૪૦, ૫૫, ૫૯(2)
સારંગપુર: ૧૧(2), ૧૪
કારિયાણી: ,
લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: , ૨૭, ૪૭(2)
વરતાલ: ૬(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૪
1 અશુભનો ગઢડા મધ્ય:
1 અશ્વત્થામા ગઢડા અંત્ય:
1 અશ્વત્થામાનું લોયા:
8 અષાઢ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
ગઢડા મધ્ય: ૫૬, ૫૭
ગઢડા અંત્ય: , ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૩૯
9 અષ્ટ ગઢડા પ્રથમ: ૩૪, ૬૮(2)
કારિયાણી:
લોયા: ,
વરતાલ: ૧૮
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 અષ્ટપ્રકારનું સારંગપુર: ૧૧
1 અષ્ટપ્રકારે ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
3 અષ્ટભુજ લોયા: , ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
1 અષ્ટભુજની લોયા: ૧૧
1 અષ્ટભુજરૂપને વરતાલ: ૧૮
11 અષ્ટમીને ગઢડા પ્રથમ:
સારંગપુર:
કારિયાણી:
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: , ૨૪, ૨૯, ૪૪
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૨
2 અષ્ટાંગ ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
ગઢડા મધ્ય: ૬૬
6 અષ્ટાંગયોગ ગઢડા પ્રથમ: ૨૫(3)
ગઢડા મધ્ય: ૫૪, ૬૬
ગઢડા અંત્ય:
1 અષ્ટાંગયોગને અમદાવાદ:
1 અષ્ટાંગયોગે ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
1 અષ્ટાવક્ર પંચાળા:
1 અષ્ટાવરણ લોયા:
4 અષ્ટાવરણે કારિયાણી:
લોયા: ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૩૧, ૪૨
9 અસંખ્ય કારિયાણી: ,
પંચાળા: ૪(5)
ગઢડા મધ્ય: ૬૪
ગઢડા અંત્ય: ૨૨
2 અસંખ્યાત ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
લોયા:
1 અસંગ ગઢડા અંત્ય: ૨૬
8 અસંગી કારિયાણી: ૮(3)
લોયા: ૧(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦
વરતાલ: ૨૦
ગઢડા અંત્ય:
1 અસંગીપણું કારિયાણી:
5 અસત્ ગઢડા પ્રથમ: ૩૬
વરતાલ: ૧૨(4)
2 અસત્પુરુષ લોયા: ૧૧(2)
2 અસત્પુરુષની લોયા: ૧૧(2)
1 અસત્પુરુષપણું ગઢડા મધ્ય: ૪૭
11 અસત્ય ગઢડા પ્રથમ: ૧૬, ૨૧, ૩૯(3)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૦, ૩૬
ગઢડા અંત્ય: , ૨૯, ૩૩
1 અસત્યપણું ગઢડા પ્રથમ: ૩૯
2 અસત્યરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
લોયા: ૧૫
4 અસદ્વાસના ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(4)
1 અસદ્વાસનાની ગઢડા પ્રથમ: ૨૮
1 અસદ્વાસનાને ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
7 અસમર્થ ગઢડા પ્રથમ: ૩૧, ૬૪, ૭૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૨, ૩૧(2)
4 અસમર્થપણું ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
સારંગપુર: ૧૩
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૧૭
1 અસમર્થપણે ગઢડા પ્રથમ: ૩૩
3 અસવાર ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૫૨, ૫૪
2 અસવારી ગઢડા મધ્ય: ૬૩(2)
16 અસાધારણ ગઢડા પ્રથમ: , ૫૭(2), ૫૯(6)
લોયા:
વરતાલ: ૩(3)
ગઢડા અંત્ય: ૩૬(3)
2 અસાધુ કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય:
2 અસાર ગઢડા મધ્ય: ૫૬
વરતાલ: ૨૦
1 અસારનો ગઢડા અંત્ય: ૧૪
1 અસુખ ગઢડા મધ્ય: ૫૧
3 અસુર ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
વરતાલ: ૧૧
ગઢડા અંત્ય: ૨૨
1 અસુરના પંચાળા:
1 અસુરનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
1 અસુરભાવને વરતાલ: ૧૫
1 અસૂયા સારંગપુર:
1 અસ્ત ગઢડા મધ્ય:
1 અસ્થિ ગઢડા મધ્ય: ૩૪
1 અસ્થિરપણું ગઢડા મધ્ય: ૨૧
1 અહં ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 અહં-મમતાએ ગઢડા અંત્ય: ૨૪
24 અહંકાર ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(5), ૧૮(2), ૨૫, ૪૧, ૪૬, ૪૮, ૫૧, ૫૮, ૬૩(2), ૬૮, ૬૯
સારંગપુર: ૧૨
કારિયાણી:
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૫, ૨૬(3)
1 અહંકારથી ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
1 અહંકારની કારિયાણી:
2 અહંકારનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૬૩
4 અહંકારને ગઢડા પ્રથમ: ૪૬, ૬૨
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૨૨
1 અહંકારનો ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
1 અહંકારમાં કારિયાણી:
2 અહંકારમાંથી ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
કારિયાણી:
1 અહંકારરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
1 અહંકારી ગઢડા મધ્ય: ૧૮
3 અહંકારે ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
લોયા:
પંચાળા:
1 અહંપણું પંચાળા:
2 અહંબુદ્ધિ ગઢડા પ્રથમ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 અહંમતિની કારિયાણી:
1 અહંમતિને કારિયાણી:
2 અહંમમત્વ ગઢડા મધ્ય: ૪૦
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 અહંમમત્વના ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
1 અહંમમત્વનો ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
1 અહંમમત્વપણાના ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
1 અહિંયા ગઢડા મધ્ય: ૩૩
1 અહિંયાંના ગઢડા મધ્ય: ૩૩
5 અહિંસા ગઢડા પ્રથમ: ૪૭, ૬૯
સારંગપુર: ૧૧
વરતાલ: ૧૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 અહિંસાદિક ગઢડા મધ્ય: ૧૯
1 અહિંસાધર્મ સારંગપુર: ૧૧
1 અહિંસાપણું ગઢડા મધ્ય: ૨૮
1 અહિંસામય ગઢડા પ્રથમ: ૬૯
3 અહિંસારૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૬૯(3)
4 અહીં સારંગપુર:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૨, ૬૬
1 અહીંથી પંચાળા:
1 અહીંના ગઢડા મધ્ય: ૨૨
1 અહીંની ગઢડા અંત્ય: ૨૪
2 અહીંયા ગઢડા અંત્ય: ૨૧, ૩૭
2 અહો ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(2)
585 ગઢડા પ્રથમ: , ૯(2), ૧૨, ૧૭, ૧૮(6), ૧૯, ૨૦, ૨૧(7), ૨૪(2), ૨૫(2), ૨૬(2), ૨૭(7), ૩૦(2), ૩૨, ૩૪, ૩૬(2), ૩૭(4), ૩૮(4), ૩૯, ૪૨, ૪૪(2), ૪૬(2), ૪૭(3), ૫૫, ૫૬, ૫૯(3), ૬૦(2), ૬૩, ૬૪(3), ૬૫(15), ૬૭(6), ૭૦(25), ૭૩(3), ૭૪, ૭૮(8)
સારંગપુર: ૨(2), ૬(3), ૧૦, ૧૧(3), ૧૪(2), ૧૫, ૧૬(3)
કારિયાણી: ૧(8), ૨(3), ૩(6), ૪(3), ૬(2), ૭(2), ૯(2), ૧૦(5), ૧૨
લોયા: ૧(2), , ૩(2), , ૫(2), ૬(8), ૭(2), ૮(2), ૧૦(4), ૧૧, ૧૩(4), ૧૪, ૧૫(6), ૧૭(2), ૧૮(10)
પંચાળા: ૧(13), ૨(2), ૩(2), ૪(22), ૬(2), ૭(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧(9), ૨(2), ૫(2), ૬(3), ૭(2), , ૯(7), ૧૦, ૧૨(4), ૧૩(27), ૧૪(2), ૧૫, ૧૭, ૧૮(2), ૧૯(3), ૨૦, ૨૧(3), ૨૨(3), ૨૪, ૨૭(2), ૨૮(3), ૩૧(12), ૩૨(2), ૩૩(8), ૩૪(4), ૩૫(5), ૩૬(2), ૩૮, ૩૯(4), ૪૦(6), ૪૫(5), ૪૬, ૪૭(5), ૪૮(3), ૫૦, ૫૨(2), ૫૩(2), ૫૫(10), ૫૬, ૫૭, ૫૯(3), ૬૦(3), ૬૧, ૬૨(14), ૬૩, ૬૪(2), ૬૫(4), ૬૬(2)
વરતાલ: , , ૫(3), ૬(2), ૮(2), ૧૦, ૧૧(2), ૧૩(2), ૧૪, ૧૭(2), ૧૮(3), ૧૯, ૨૦(3)
અમદાવાદ: ૧(2), , ૩(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૨(6), ૪(5), ૯(2), ૧૦(2), ૧૨(2), ૧૩(4), ૧૪(6), ૧૮(2), ૧૯(6), ૨૧(5), ૨૨(2), ૨૩(2), ૨૪(6), ૨૬(3), ૨૭(2), ૨૮(2), ૨૯, ૩૦(6), ૩૧(6), ૩૩(4), ૩૪, ૩૫(7), ૩૬(2), ૩૭(4), ૩૮(3), ૩૯(13)
1 આંખ ગઢડા મધ્ય: ૬૦
1 આંખમાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
2 આંખ્ય ગઢડા પ્રથમ: ૪૫
લોયા:
1 આંખ્યનું કારિયાણી: ૧૧
2 આંખ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૨૬, ૨૭
3 આંગળી ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૯(2)
2 આંગળીએ ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ:
1 આંગળીઓ લોયા:
1 આંગળીને ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
1 આંગળીયો લોયા: ૧૩
23 આંટી કારિયાણી: ૯(3)
લોયા: ૭(3), ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૨૭, ૫૯, ૬૦(2), ૬૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૪(2), ૨૭(8)
2 આંટીએ ગઢડા અંત્ય: ૨૭(2)
1 આંટીદાર ગઢડા અંત્ય: ૨૭
2 આંટીમાં ગઢડા મધ્ય: ૨૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૭
1 આંટે ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
1 આંતરડાં લોયા:
1 આંધળા-લૂલા લોયા: ૧૮
1 આંધળો લોયા: ૧૮
1 આંબલીના કારિયાણી: ૧૨
1 આંબલીની સારંગપુર: ૧૭
1 આંબલીનું કારિયાણી: ૧૨
5 આંબાના ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૨૧, ૩૨
વરતાલ: ,
2 આંબાનું વરતાલ: ૧(2)
1 આંબાને વરતાલ:
1 આંબાવાડિયામાં વરતાલ:
1 આંબો ગઢડા મધ્ય: ૩૨
1 આંસુ લોયા:
1 આંહીથી ગઢડા મધ્ય: ૧૬
2 આકરાં ગઢડા અંત્ય: ૧૧, ૨૧
1 આકરો ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 આકર્ષણ પંચાળા:
1 આકળા ગઢડા મધ્ય:
1 આકળાઈ ગઢડા મધ્ય: ૧૬
1 આકળો ગઢડા મધ્ય: ૧૬
43 આકાર ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૪૨(2), ૪૫(2), ૪૮(2), ૫૨, ૬૫(2), ૬૬
લોયા: ૧૧(3), ૧૪, ૧૮
પંચાળા: ૨(3), ૪(3),
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૦(2), ૪૯
વરતાલ: ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૨(2), ૨૮, ૩૩, ૩૭(4), ૩૮(5), ૩૯
2 આકારના ગઢડા મધ્ય: ૪૯(2)
6 આકારનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૧(3)
પંચાળા: ૨(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૬
10 આકારને ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
કારિયાણી:
પંચાળા: ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: ૩૯(3), ૪૯
વરતાલ: ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
2 આકારમાત્ર ગઢડા અંત્ય: , ૩૩
1 આકારમાત્રની ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 આકારમાત્રનું પંચાળા:
1 આકારમાત્રને પંચાળા:
16 આકારે ગઢડા પ્રથમ: ૩૮, ૪૬, ૬૪
સારંગપુર: ૧૨(5)
કારિયાણી: ૧(3)
લોયા: , ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૬૬
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૭
60 આકાશ ગઢડા પ્રથમ: ૪૬(23), ૫૧(2), ૫૬(3), ૬૩(2), ૬૫(5), ૭૩
સારંગપુર: ૧૭(2)
કારિયાણી: , ૮(5)
લોયા: , , ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(3), ૧૩, ૧૭, ૬૪
વરતાલ: ૭(4),
ગઢડા અંત્ય: ૨૭
1 આકાશતત્ત્વ વરતાલ:
5 આકાશના ગઢડા પ્રથમ: ૫૧
કારિયાણી: ૧(4)
21 આકાશની ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૪૬(2), ૫૧, ૬૫(3)
લોયા: ૧(2), ૭(2), , ૧૨, ૧૫(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(2), ૬૪
વરતાલ: , ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
5 આકાશનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(2), ૪૬, ૫૬, ૬૩
26 આકાશને ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(2), ૨૭, ૪૬(5)
કારિયાણી: ૧(5),
લોયા: ૧(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૧૩(2), ૧૭
વરતાલ:
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , , ૩૬
1 આકાશનો સારંગપુર: ૧૭
8 આકાશમાં કારિયાણી: , ૮(2)
પંચાળા: ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
અમદાવાદ:
1 આકાશમાંથી પંચાળા:
4 આકાશરૂપ કારિયાણી: ૧(4)
1 આકાશવાણીએ ગઢડા પ્રથમ: ૫૯
2 આકાશાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૪૬
4 આકૃતિ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
1 આકૃતિએ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
3 આકૃતિઓ લોયા: ૧૧(3)
1 આકૃતિનું લોયા: ૧૧
1 આકૃતિને લોયા: ૧૧
1 આકૃતિમાંથી ગઢડા અંત્ય: ૩૧
1 આકૃતિયો લોયા: ૧૮
4 આખા ગઢડા પ્રથમ: ૩૦, ૭૩
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
2 આખી સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
1 આખું ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
1 આખ્યાન ગઢડા અંત્ય: ૧૭
1 આગલા ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
1 આગલે ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
1 આગલો ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
1 આગલ્યા ગઢડા મધ્ય: ૫૯
449 આગળ ગઢડા પ્રથમ: , , , ૪(6), , ૬(2), , , , ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪(2), ૧૫, ૧૬, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧(2), ૨૨, ૨૩(2), ૨૪, ૨૫, ૨૬(2), ૨૭(2), ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૨(2), ૩૩, ૩૪, ૩૫(2), ૩૬(3), ૩૭(2), ૩૮(5), ૩૯(2), ૪૦(2), ૪૧, ૪૨(2), ૪૩, ૪૪(2), ૪૫(2), ૪૬, ૪૭(2), ૪૮(3), ૪૯(3), ૫૦(2), ૫૧(2), ૫૨, ૫૩(2), ૫૪(2), ૫૫, ૫૬(4), ૫૭, ૫૮, ૫૯(2), ૬૦, ૬૧(2), ૬૨(2), ૬૩(3), ૬૪(2), ૬૫, ૬૬, ૬૭(2), ૬૮(4), ૬૯(2), ૭૦(5), ૭૧(3), ૭૨(2), ૭૩, ૭૪(2), ૭૫(2), ૭૬(2), ૭૭(2), ૭૮(2)
સારંગપુર: ૧(2), ૨(7), , ૪(2), , , , , , ૧૦(2), ૧૧(2), ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮
કારિયાણી: , ૨(2), , , , ૬(2), ૭(2), ૮(4), ૯(2), ૧૦(2), ૧૧(2), ૧૨
લોયા: , , , , ૫(4), ૬(5), , , , ૧૦(2), ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪(3), ૧૫(2), ૧૬(3), ૧૭(3), ૧૮(3)
પંચાળા: ૧(3), , , ૪(2), ૫(5), ,
ગઢડા મધ્ય: ૧(3), ૨(2), ૩(4), , ૫(2), ૬(2), ૭(2), ૮(2), ૯(2), ૧૦(5), ૧૧(2), ૧૨(2), ૧૩(3), ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭(2), ૧૮(2), ૨૦(2), ૨૧(3), ૨૨(2), ૨૩(2), ૨૪, ૨૫(3), ૨૬(2), ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૨(5), ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯(2), ૫૦(2), ૫૧, ૫૨(2), ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭(3), ૫૮, ૫૯, ૬૦(2), ૬૧(4), ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૫, ૬૬(3), ૬૭(2)
વરતાલ: ૧(2), , , ૪(3), , ૬(2), ૭(2), ૮(2), ૯(2), ૧૦, ૧૧(3), ૧૨, ૧૩, ૧૪(2), ૧૫(2), ૧૬(3), ૧૭, ૧૮, ૧૯(2), ૨૦
અમદાવાદ: , ૨(2),
ગઢડા અંત્ય: ૧(3), , , ૪(2), , , , , , ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩(3), ૧૪, ૧૫(2), ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧(2), ૨૨(2), ૨૩, ૨૪(4), ૨૫(3), ૨૬(5), ૨૭, ૨૮(6), ૨૯(2), ૩૦, ૩૧(3), ૩૨, ૩૩(3), ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯(3)
8 આગ્રહ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
સારંગપુર:
લોયા: , ૧૦, ૧૫
વરતાલ: ૧૬(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 આગ્રહવાળા ગઢડા પ્રથમ:
1 આઘુંપાછું ગઢડા પ્રથમ: ૨૯
17 આચરણ ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
સારંગપુર: ૧૫
લોયા: ૧૦, ૧૨(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૩૭, ૫૮
વરતાલ: ૧૮(8)
1 આચરણને ગઢડા મધ્ય: ૫૮
1 આચાર ગઢડા અંત્ય: ૩૫
18 આચાર્ય ગઢડા પ્રથમ: ૪૨, ૭૧
લોયા: ૧૪
ગઢડા મધ્ય: , ૪૬, ૫૮
વરતાલ: ૨(2), ૧૮(5)
ગઢડા અંત્ય: ૧૦(5)
3 આચાર્યના વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧૦(2)
1 આચાર્યનો ગઢડા મધ્ય: ૪૩
1 આચાર્યે લોયા: ૧૪
37 આજ ગઢડા પ્રથમ: ૧૭(2), ૩૧(2), ૬૧
સારંગપુર: ૩(2), ૧૩
કારિયાણી:
લોયા: , , , ૧૭, ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧(2), ૧૩, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૩૩, ૩૫, ૪૦(2), ૫૦, ૫૫(2), ૬૨, ૬૬(2)
વરતાલ: ૧૨
ગઢડા અંત્ય: , ૧૫, ૩૩, ૩૯
1 આજ-કાલ લોયા: ૧૭
2 આજથી ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
ગઢડા મધ્ય: ૪૦
1 આજના ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
47 આજ્ઞા ગઢડા પ્રથમ: ૨૫(2), ૩૪(4), ૭૩(2)
સારંગપુર: ૨(2), ૯(2)
કારિયાણી: ૧૧(4)
લોયા: ૪(3), ૬(2), ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૩, ૧૬, ૧૯(2), ૪૦, ૫૧, ૫૮, ૬૧, ૬૨(2), ૬૬
વરતાલ: , ૧૧
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧(3), , ૧૮, ૨૧, ૩૩, ૩૪
17 આજ્ઞાએ ગઢડા પ્રથમ: , ૧૪(2), ૨૭, ૬૮
કારિયાણી: , ૧૧
લોયા: ૬(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૧
વરતાલ: ૧૭(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧૮(3), ૩૪
2 આજ્ઞાથી ગઢડા મધ્ય: ૫૧
ગઢડા અંત્ય: ૧૮
8 આજ્ઞાને ગઢડા પ્રથમ: ૩૧
કારિયાણી: ૧૧
ગઢડા મધ્ય: ૧૯, ૫૧, ૬૨, ૬૬
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૭
1 આજ્ઞાનો કારિયાણી: ૧૧
14 આજ્ઞામાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૩૧, ૬૩
લોયા: , ૩(2), ૧૦
પંચાળા: ૪(3)
ગઢડા મધ્ય: , ૬૨, ૬૬
વરતાલ: ૧૦
4 આટલા ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
ગઢડા અંત્ય: ૨૫
2 આટલાં કારિયાણી: ૬(2)
7 આટલી ગઢડા પ્રથમ: ૩૮(2)
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૬૭(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
9 આટલું ગઢડા પ્રથમ: ૧૫(2)
સારંગપુર: ૧૧
ગઢડા મધ્ય: ૨૨(2), ૨૪, ૫૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૦(2)
4 આટલો સારંગપુર: ૧૮(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૪
15 આઠ ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૭૩, ૭૭, ૭૮(6)
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૭, ૩૫, ૫૧, ૬૬
વરતાલ: ૧૮
4 આઠમને ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
સારંગપુર: ૧૮
લોયા: ૧૦, ૧૧
1 આઠવલું ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
6 આઠે ગઢડા પ્રથમ: ૨૮, ૭૮(3)
સારંગપુર:
કારિયાણી:
1 આઠેમાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
3 આઠો ગઢડા પ્રથમ: ૨૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૬૨
2 આડા લોયા: ૧૫
વરતાલ:
4 આડાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(3)
4 આડી ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
સારંગપુર: ૨(2), ૧૧
3 આડું ગઢડા પ્રથમ:
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
વરતાલ:
2 આડુંઅવળું ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
લોયા:
5 આડો ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
ગઢડા મધ્ય: ૨૪, ૬૦(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 આડો-અવળો ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
2 આડ્ય ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
1 આડ્યે ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
1 આણે ગઢડા પ્રથમ: ૩૬
1 આતુરતા સારંગપુર: ૧૫
2 આતો કારિયાણી: ,
9 આત્મજ્ઞાન ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૫, ૨૬
ગઢડા અંત્ય: ૩(4)
1 આત્મજ્ઞાનની ગઢડા મધ્ય: ૩૫
5 આત્મજ્ઞાનનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૨૫, ૫૬(2)
લોયા:
3 આત્મજ્ઞાની સારંગપુર: ૧૪
ગઢડા અંત્ય: ૩(2)
2 આત્મજ્ઞાને સારંગપુર:
કારિયાણી:
9 આત્મદર્શન ગઢડા પ્રથમ: ૭૨(2)
લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૩૫(2), ૬૬(3)
વરતાલ: ૨૦
1 આત્મદર્શનનું વરતાલ: ૧૧
1 આત્મદર્શનાદિક ગઢડા અંત્ય:
1 આત્મદર્શને ગઢડા મધ્ય: ૩૫
2 આત્મદર્શી લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૬૫
1 આત્મદૃષ્ટિએ સારંગપુર: ૧૦
1 આત્મદૃષ્ટિવાળાની સારંગપુર: ૧૦
2 આત્મનિવેદી ગઢડા અંત્ય: ૩૪(2)
2 આત્મનિષ્ઠ ગઢડા મધ્ય: ૧૭
વરતાલ: ૧૭
73 આત્મનિષ્ઠા ગઢડા પ્રથમ: ૧૯(9), ૨૫(2), ૪૭(2), ૬૧(4), ૭૨(2), ૭૩(3)
સારંગપુર: ૧(2), ૧૧(2), ૧૨, ૧૪, ૧૫(13)
લોયા: ૧(2), , ૧૪, ૧૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૯, ૩૨(3), ૩૮, ૫૭, ૬૨(3), ૬૫(3)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧(4), , ૨૦(2), ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૩૩, ૩૯
3 આત્મનિષ્ઠાએ ગઢડા પ્રથમ: ૧૯
ગઢડા અંત્ય: , ૨૦
4 આત્મનિષ્ઠાની ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૬૦
ગઢડા મધ્ય: ૬૨
ગઢડા અંત્ય: ૨૯
3 આત્મનિષ્ઠાનું સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૩૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 આત્મનિષ્ઠાપણું ગઢડા અંત્ય: ૨૬
2 આત્મનિષ્ઠારૂપ લોયા: , ૧૬
2 આત્મનિષ્ઠાવાળા ગઢડા મધ્ય: ૬૫
વરતાલ: ૧૭
1 આત્મનિષ્ઠાવાળાનું ગઢડા મધ્ય: ૬૨
2 આત્મનિષ્ઠાવાળાને ગઢડા મધ્ય: ૬૫
ગઢડા અંત્ય: ૨૦
6 આત્મનિષ્ઠાવાળો ગઢડા પ્રથમ: ૬૧(3)
કારિયાણી:
વરતાલ: ૧૭
ગઢડા અંત્ય:
10 આત્મબુદ્ધિ સારંગપુર: ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૫૪(3)
ગઢડા અંત્ય: ૭(2), ૧૧(4)
3 આત્મવિચાર સારંગપુર:
લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય:
1 આત્મવિચારે ગઢડા મધ્ય:
1 આત્મસત્તાને સારંગપુર: ૧૧
1 આત્મસત્તાપણે ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
2 આત્મસત્તારૂપ ગઢડા અંત્ય: ૨૧(2)
6 આત્મસત્તારૂપે સારંગપુર: ૧૪
ગઢડા મધ્ય: ૫૧(4)
અમદાવાદ:
1 આત્મસુખ ગઢડા મધ્ય:
1 આત્મસુખે ગઢડા મધ્ય:
2 આત્મસ્વરૂપને લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૩૯
1 આત્મસ્વરૂપનો સારંગપુર:
102 આત્મા ગઢડા પ્રથમ: ૨૫(4), ૩૮, ૪૭(2), ૬૧, ૬૪(15), ૬૬, ૭૨(4), ૭૩
સારંગપુર: , ૪(5), , , ૧૪
કારિયાણી: , ૮(5)
લોયા: , , , ૧૦(6), ૧૩, ૧૫(2), ૧૭
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , , , ૧૩, ૧૭, ૩૩, ૩૫(2), ૩૬, ૩૯, ૪૫, ૫૫(2), ૫૬, ૫૭(4), ૬૦, ૬૨(4), ૬૩
વરતાલ: ૧૭
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૯, ૨૧, ૨૬(3), ૩૩, ૩૬(3), ૩૯(9)
2 આત્મા-અનાત્માના ગઢડા પ્રથમ: ૫૬, ૫૮
2 આત્મા-અનાત્માની ગઢડા પ્રથમ: ૫૬(2)
2 આત્મા-અનાત્માનો ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
પંચાળા:
1 આત્મા-બ્રહ્મને ગઢડા અંત્ય: ૩૬
1 આત્માકારે લોયા: ૧૫
2 આત્માથી પંચાળા: ,
7 આત્માનંદ ગઢડા પ્રથમ: ૩૮, ૭૮(2)
લોયા:
ગઢડા અંત્ય: ૧૪, ૨૪, ૨૬
8 આત્માના ગઢડા પ્રથમ: ૭૨, ૭૫
સારંગપુર: , ૧૨
લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૭(2)
4 આત્માની ગઢડા પ્રથમ: ૩૭(2)
સારંગપુર: ૧૨(2)
9 આત્માનું ગઢડા પ્રથમ: ૩૭
સારંગપુર: ૧૨
લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૩૫(2), ૪૫, ૬૨
ગઢડા અંત્ય: ૩૬
39 આત્માને ગઢડા પ્રથમ: ૧૪, ૩૨, ૪૪, ૫૨, ૬૪(2), ૭૨(2), ૭૩(2)
સારંગપુર: ૧(2), ૧૨(3)
લોયા: , ૧૦, ૧૫
પંચાળા: ૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૭, ૩૫(5), ૩૬(2), ૪૩(2), ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૭(2), ૬૨
વરતાલ: ૧૧
ગઢડા અંત્ય: ૩૬, ૩૯
5 આત્માનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
સારંગપુર: , ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૩૫, ૫૭
1 આત્માપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
5 આત્માપણે ગઢડા પ્રથમ: ૩૮, ૬૪(3)
ગઢડા મધ્ય: ૬૩
1 આત્મારામ ગઢડા અંત્ય: ૨૮
4 આત્મારૂપ સારંગપુર:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૨
વરતાલ:
8 આત્મારૂપે ગઢડા પ્રથમ: ૧૬, ૩૭
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૪૩, ૫૭(2)
વરતાલ: ૨૦
અમદાવાદ:
1 આત્માવતે લોયા: ૧૦
22 આત્યંતિક ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૧૯(2), ૩૭
સારંગપુર: ૧૧(2)
કારિયાણી: ૭(3)
લોયા: ૭(3),
પંચાળા: , , ૭(4)
ગઢડા મધ્ય:
અમદાવાદ: ૨(2)
4 આથમણા ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
સારંગપુર:
ગઢડા અંત્ય: ૨૫, ૩૧
2 આથમણી વરતાલ:
અમદાવાદ:
2 આથમણું ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
સારંગપુર: ૧૪
38 આથમણે ગઢડા પ્રથમ: ૧૭, ૧૮, ૨૫, ૨૯, ૩૨, ૩૪, ૩૭, ૪૨, ૪૪, ૪૮, ૫૧, ૫૩(2), ૫૪, ૫૯, ૬૩, ૬૯, ૭૧, ૭૭, ૭૮
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૨, ૨૮, ૩૬, ૩૭, ૪૧, ૪૬, ૪૯, ૫૦, ૬૦, ૬૧
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૩૨
1 આથમ્યા ગઢડા અંત્ય: ૩૧
10 આદર ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૬૪
લોયા: ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૧(2), ૪૦, ૫૮, ૫૯, ૬૧
અમદાવાદ:
1 આદરે વરતાલ:
1 આદર્યો ગઢડા અંત્ય: ૨૨
3 આદિ ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
સારંગપુર: ૧૪
ગઢડા અંત્ય: ૧૦
135 આદિક ગઢડા પ્રથમ: , , , ૧૨, ૧૩(2), ૧૭, ૧૯(2), ૨૧, ૨૪, ૨૭, ૩૦, ૩૪, ૪૨(3), ૪૬(3), ૪૭, ૪૮, ૫૧(2), ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૬૩, ૬૮, ૭૧(3), ૭૩, ૭૮(3)
સારંગપુર: , , , ૧૦(2), ૧૪, ૧૫(2), ૧૬, ૧૮(3)
કારિયાણી: , ૮(3),
લોયા: ૧(3), ૨(2), ૬(2), , , ૧૦(2), ૧૧, ૧૮(2)
પંચાળા: , ,
ગઢડા મધ્ય: , , , ૮(3), ૧૭, ૧૮, ૧૯(2), ૨૦(2), ૨૧, ૨૮(2), ૩૦, ૩૪, ૩૫(2), ૪૬, ૫૫(2), ૫૬, ૬૨, ૬૪, ૬૬, ૬૭
વરતાલ: , ૧૦(2), ૧૬, ૧૭, ૧૮(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૩(2), ૯(3), ૧૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩(4), ૨૫(3), ૨૬(2), ૨૭(2), ૨૮(2), ૩૦, ૩૨, ૩૩(3), ૩૫, ૩૬, ૩૯(2)
1 આદિકના ગઢડા મધ્ય: ૧૦
2 આદિકને લોયા: ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૪૪
1 આદિકનો ગઢડા અંત્ય: ૩૩
1 આદિકમાં લોયા:
1 આદિકરૂપ વરતાલ:
1 આદિપુરુષ લોયા: ૧૧
1 આદ્ય સારંગપુર: ૧૭
1 આદ્યે સારંગપુર:
24 આધાર ગઢડા પ્રથમ: ૨૭, ૩૯(2), ૪૬(6), ૫૬, ૬૫, ૭૩, ૭૮
કારિયાણી:
લોયા: ૭(4)
ગઢડા મધ્ય: ૩(3), ૧૦, ૫૩
વરતાલ: ૧૧
1 આધારરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
1 આધારાનંદ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
7 આધારે ગઢડા પ્રથમ: ૭૪
ગઢડા મધ્ય: ૧૬, ૨૧(3)
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૦
1 આધિ ગઢડા મધ્ય: ૬૩
1 આધિક્યપણે ગઢડા અંત્ય: ૩૩
8 આધીન ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૬૧, ૬૪, ૭૪
કારિયાણી:
લોયા: ૧૦
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 આધીનપણું ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
4 આધુનિક સારંગપુર: ૧૪
લોયા:
પંચાળા: ૨(2)
34 આનંદ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪(2), ૨૬(9), ૨૮, ૩૪(2), ૩૬, ૬૩(2), ૭૨, ૭૩, ૭૭
સારંગપુર:
કારિયાણી:
લોયા: ૧૦, ૧૭(5)
ગઢડા મધ્ય: ૬૨, ૬૬(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૭(3)
1 આનંદથી ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
1 આનંદના ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
4 આનંદને ગઢડા પ્રથમ: ૨૬(2), ૩૪
ગઢડા અંત્ય: ૩૮
1 આનંદમય લોયા:
7 આનંદમાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૩૪, ૭૪
સારંગપુર: ,
ગઢડા મધ્ય: ,
1 આનંદરૂપ સારંગપુર:
4 આનંદાનંદ ગઢડા પ્રથમ: , ૫૮(2)
ગઢડા મધ્ય:
1 આના સારંગપુર:
4 આની ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
ગઢડા અંત્ય: ૩૦(2)
1 આનીકોરનો લોયા: ૧૮
1 આનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
7 આને ગઢડા પ્રથમ: ૭૦, ૭૮
લોયા: ૧૮(3)
ગઢડા અંત્ય: ૨૯, ૩૦
1 આનો ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
1 આપ ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
7 આપણ ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
લોયા: , ૧૩
ગઢડા મધ્ય: ૬૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૮, ૨૯, ૩૩
12 આપણને ગઢડા પ્રથમ: ૬૧(3), ૭૨(2), ૭૩, ૭૪
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૩, ૩૫, ૩૯
29 આપણા ગઢડા પ્રથમ: ૧૭(2), ૨૧(2), ૩૧, ૩૮, ૫૭, ૬૮, ૭૨, ૭૫(2), ૭૮(3)
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧૧(2)
ગઢડા મધ્ય: ૬૪(2), ૬૫
વરતાલ: ૩(2), ૧૮(3)
ગઢડા અંત્ય: ૨૪, ૨૭, ૨૯, ૩૩
1 આપણાં ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
7 આપણી ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(3)
ગઢડા મધ્ય: ૨૨, ૪૫, ૪૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
9 આપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૭, ૭૦, ૭૧, ૭૫(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૫, ૨૨
ગઢડા અંત્ય: ૧૩(2)
52 આપણે ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૨૧, ૬૧, ૭૦, ૭૨, ૭૩, ૭૪
સારંગપુર: ૧૪, ૧૮
કારિયાણી: ૧૧(3)
લોયા: , ૧૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૮(5), ૧૮(5), ૨૨(2), ૪૫, ૪૭(3), ૫૫, ૫૭, ૬૦, ૬૩, ૬૪
વરતાલ: , ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧૩(5), ૨૧(3), ૨૮, ૩૦(4), ૩૯
4 આપણો ગઢડા પ્રથમ: ૫૭
ગઢડા મધ્ય: ૬૦
વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧૪
2 આપતા વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય:
1 આપત્ ગઢડા પ્રથમ: ૭૪
13 આપત્કાળ ગઢડા પ્રથમ: ૫૪(2), ૭૪(2)
સારંગપુર:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૪(2)
વરતાલ: ૧૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૪, ૩૫(2), ૩૯
1 આપત્કાળે ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 આપવાં ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 આપવાને ગઢડા મધ્ય: ૩૯
2 આપવી લોયા:
ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 આપવું ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
2 આપવો ગઢડા અંત્ય: ૨૩(2)
1 આપશે ગઢડા મધ્ય: ૨૨
7 આપી ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૬૮
સારંગપુર: ૨(2)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૭, ૨૮
1 આપીએ ગઢડા મધ્ય: ૨૭
4 આપીને ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૭૨
ગઢડા અંત્ય: ૧૪, ૩૬
1 આપું ગઢડા અંત્ય: ૩૫
38 આપે ગઢડા પ્રથમ: ૪૭, ૫૧, ૬૫, ૬૭(3), ૭૮
સારંગપુર: ૧૪
લોયા: ૧૦, ૧૬
પંચાળા: ૧(3), ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૬(2), , ૧૦, ૧૩, ૧૭, ૨૦, ૨૧, ૪૭
વરતાલ: , ૧૩(3), ૧૬
ગઢડા અંત્ય: , ૧૬(3), ૨૫, ૨૭, ૩૩, ૩૫, ૩૯
2 આપેલા કારિયાણી:
પંચાળા:
2 આપો ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
ગઢડા મધ્ય: ૨૫
4 આપ્યાં ગઢડા પ્રથમ: ૪(2)
કારિયાણી:
લોયા:
10 આપ્યું ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૬૧(2), ૬૭
કારિયાણી:
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૭
ગઢડા અંત્ય: ૩૯(2)
6 આપ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૫૧, ૭૦, ૭૨
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય:
1 આબરૂ ગઢડા અંત્ય:
4 આભૂષણ ગઢડા પ્રથમ: , ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૨૩(2)
12 આમ ગઢડા પ્રથમ: ૬૭, ૭૨
સારંગપુર: ૧૫
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૭
ગઢડા અંત્ય: , ૨૫(4), ૩૩, ૩૭
1 આમાં ગઢડા અંત્ય: ૩૧
1 આમાંથી ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
1 આયુષ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 આયુષને લોયા:
2 આયુષ્ય ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
પંચાળા:
3 આરંભ સારંગપુર: ૭(2)
પંચાળા:
11 આરતી ગઢડા પ્રથમ: ૪૮, ૬૯
લોયા: ૧૬, ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૯, ૪૫
વરતાલ: ૧૮, ૧૯
ગઢડા અંત્ય: ૧૭, ૨૩
2 આરતીને ગઢડા પ્રથમ: ૫૮
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
1 આરબ લોયા:
1 આરબની ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
1 આરો ગઢડા મધ્ય:
1 આલંબન પંચાળા:
3 આલિંગન પંચાળા: ૩(2)
અમદાવાદ:
1 આલોકને ગઢડા અંત્ય:
2 આલોચ ગઢડા અંત્ય: ૩૯(2)
1 આળશી ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
9 આળસ કારિયાણી:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૪
વરતાલ: ૪(2),
ગઢડા અંત્ય: ૨૪, ૨૫(2)
2 આળસી ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
ગઢડા અંત્ય: ૧૮
1 આળસુ ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
1 આળસે ગઢડા પ્રથમ: ૨૦
1 આવ ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
1 આવડતી ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
9 આવડતું ગઢડા પ્રથમ: , ૬૧(2), ૬૭(3)
ગઢડા મધ્ય: ૪૭
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય:
1 આવડતો ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
1 આવડયો વરતાલ:
2 આવડાં ગઢડા મધ્ય: ૪૨(2)
1 આવડું લોયા:
11 આવડે ગઢડા પ્રથમ: ૪૩, ૫૭, ૬૦
કારિયાણી:
લોયા: , ૧૮
પંચાળા: ૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨૧, ૪૭
અમદાવાદ:
1 આવડ્યું વરતાલ:
9 આવડ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
લોયા: , ૫(4)
પંચાળા: ૪(3)
1 આવત પંચાળા:
14 આવતા ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૧૮, ૨૭, ૬૧, ૬૨, ૬૬
સારંગપુર:
લોયા: ૧૫(3)
પંચાળા: , ૪(3)
13 આવતી ગઢડા પ્રથમ: ૨૨, ૨૭, ૩૯, ૬૧, ૬૩
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૨(2), ૬૬
વરતાલ: ૧૨, ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૦, ૩૬
20 આવતું ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૩૨, ૪૪, ૫૬, ૫૮, ૬૩(3)
સારંગપુર: , ૩(2), ૧૨, ૧૭
લોયા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૫૭
ગઢડા અંત્ય: , ૨૭(2)
22 આવતો ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૪૯, ૫૭, ૭૦(2), ૭૩
સારંગપુર: ૪(2)
કારિયાણી: ૨(2), ,
ગઢડા મધ્ય: ૨૪, ૨૭, ૪૧, ૪૮, ૫૯, ૬૦
ગઢડા અંત્ય: , ૧૩, ૧૪, ૨૧
1 આવનારું ગઢડા પ્રથમ: ૫૮
10 આવરણ ગઢડા પ્રથમ: , ૪૬(3)
સારંગપુર: ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૨૭, ૫૭(4)
1 આવરણની ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 આવરણને ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
2 આવરણે કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૬૭
7 આવરદા પંચાળા: ૪(4)
ગઢડા મધ્ય: ૩૧(2), ૬૪
1 આવળના ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
6 આવવા ગઢડા પ્રથમ: ૭૪, ૭૮
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય:
1 આવવાનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
1 આવવાને ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
1 આવવી ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
2 આવવું ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
14 આવશે ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૩૯, ૪૪, ૬૮(2)
લોયા: ૧૭
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૩૪(2), ૫૭(2)
વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૨૭
14 આવા ગઢડા પ્રથમ: ૫૨, ૭૦(2)
કારિયાણી: ,
લોયા: , ૧૦, ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(2), ૨૯, ૪૮, ૬૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
143 આવી ગઢડા પ્રથમ: , , ૧૦, ૧૪(3), ૧૮, ૨૧, ૨૫, ૨૭, ૩૮(4), ૩૯, ૪૨, ૪૪, ૬૦, ૬૪, ૭૦(2), ૭૨, ૭૩, ૭૪, ૭૭
સારંગપુર: ૨(2), , , ૧૦(2), ૧૧, ૧૨, ૧૮
કારિયાણી: ૩(3), ૬(2), , ૧૦, ૧૨(4)
લોયા: , , , ૧૦, ૧૧, ૧૪, ૧૭(2), ૧૮
પંચાળા: , ૨(2), ૪(4), ૭(4)
ગઢડા મધ્ય: , , ૪(2), , , ૯(3), ૧૦(2), ૧૨, ૧૩(4), ૧૫, ૧૭, ૧૮, ૧૯(3), ૨૨(3), ૨૭, ૩૩(2), ૩૫(3), ૪૮(2), ૫૮(2), ૬૦, ૬૬
વરતાલ: ૩(3), ૪(2), , , ૨૦(4)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૦, ૧૩, ૨૧, ૨૨, ૨૩(2), ૨૪(3), ૨૫(3), ૨૬(3), ૨૮(2), ૩૦(2), ૩૪(2), ૩૫, ૩૭(4), ૩૯(3)
2 આવીએ ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
ગઢડા મધ્ય: ૩૩
38 આવીને ગઢડા પ્રથમ: , ૪૨, ૭૨, ૭૩
સારંગપુર: , ૫(2), ૧૮(2)
કારિયાણી: ,
લોયા: , , , ૧૪
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૩૧, ૩૩, ૩૫, ૩૮, ૫૭, ૬૧
વરતાલ: ૧૧, ૧૮
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૧૫, ૨૫, ૨૭, ૩૩
1 આવીશું ગઢડા અંત્ય: ૧૩
15 આવું ગઢડા પ્રથમ: ૩૮(2), ૬૩
લોયા: ૧૦, ૧૭(7)
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૧૪(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૭
515 આવે ગઢડા પ્રથમ: , ૩(5), , ૧૨(2), ૧૬(2), ૧૮(4), ૨૪, ૨૬(2), ૨૭, ૨૮(4), ૨૯(2), ૩૦(2), ૩૧(3), ૩૨(5), ૩૪(2), ૩૭(2), ૩૮(3), ૩૯(3), ૪૦, ૪૧(2), ૪૨(5), ૪૭(2), ૫૧, ૫૨(7), ૫૪, ૫૬(6), ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૧(6), ૬૨(7), ૬૩(5), ૬૫, ૬૬, ૬૭(8), ૬૮(5), ૭૦(4), ૭૧, ૭૨(3), ૭૩(9), ૭૪(2), ૭૫, ૭૭(7), ૭૮(11)
સારંગપુર: , ૨(4), ૩(3), , , ૬(4), , , ૧૧, ૧૨(2), ૧૩, ૧૪(5), ૧૫, ૧૮(4)
કારિયાણી: ૧(6), ૨(2), ૩(2), , ૬(2), , ૯(2), ૧૦(2), ૧૨
લોયા: ૧(8), ૪(3), ૫(2), ૬(10), , ૮(6), ૯(2), ૧૦(2), ૧૨, ૧૩(3), ૧૪(3), ૧૫, ૧૬(6), ૧૭(4), ૧૮(5)
પંચાળા: ૧(5), ૨(9), , ૪(16), ૭(5)
ગઢડા મધ્ય: ૧(4), , ૩(2), , ૬(6), ૮(3), , ૧૦(3), ૧૨, ૧૩(6), ૧૫(3), ૧૬, ૧૭, ૨૦, ૨૧(2), ૨૩, ૨૪(3), ૨૫(6), ૨૬, ૨૭(5), ૨૮(2), ૩૦, ૩૧, ૩૩, ૩૮(3), ૩૯(2), ૪૦(2), ૪૧(2), ૪૨, ૪૪, ૪૫, ૫૧, ૫૨, ૫૪(4), ૫૫, ૫૭(5), ૬૦(3), ૬૧, ૬૨(8), ૬૩(4), ૬૪(2), ૬૬(2)
વરતાલ: , ૩(5), , ૫(3), ૬(3), ૭(2), , ૧૧(2), ૧૨(3), ૧૪, ૧૭(3), ૧૮, ૧૯(2)
અમદાવાદ: ૧(3), ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧(5), ૨(2), ૩(6), ૪(4), ૫(4), ૬(2), ૯(5), ૧૦(3), ૧૧(2), ૧૩(5), ૧૪(9), ૧૫(3), ૧૬(2), ૧૮(3), ૧૯(2), ૨૦, ૨૧(3), ૨૨(2), ૨૪(2), ૨૫(2), ૨૭(6), ૨૮, ૨૯(2), ૩૧, ૩૨(2), ૩૩(4), ૩૪, ૩૫(4), ૩૬, ૩૭(3), ૩૯(3)
25 આવો ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૩૨, ૫૧, ૫૯, ૬૫(2)
સારંગપુર: ૧૮
લોયા: ૧૭
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: , ૧૯, ૨૨, ૪૭(2), ૪૮, ૬૫
ગઢડા અંત્ય: , ૨૪(2), ૩૫, ૩૭(2)
1 આવ્ય વરતાલ:
63 આવ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૧૧, ૧૮, ૩૭, ૭૦(8), ૭૩(3), ૭૮(2)
સારંગપુર: , ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૮
કારિયાણી: ૨(2), , , ૧૦
લોયા: , ૧૮
પંચાળા: ૪(6)
ગઢડા મધ્ય: , ૪(2), , , ૧૦(5), ૧૩(2), ૩૧(2), ૩૫, ૫૫(2), ૫૬(2), ૫૭, ૬૧, ૬૩
વરતાલ: , ૧૦, ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૬, ૨૨, ૨૩(2)
3 આવ્યાનું ગઢડા પ્રથમ: ૬૨, ૭૩
ગઢડા અંત્ય:
27 આવ્યું ગઢડા પ્રથમ: , ૩૮, ૪૪, ૫૨, ૭૦(2), ૭૪, ૭૮
સારંગપુર: ૨(3)
કારિયાણી:
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૬(2), ૧૦, ૧૩, ૧૮(2), ૩૫, ૩૯, ૫૭(2), ૬૩, ૬૬
વરતાલ:
1 આવ્યે લોયા:
56 આવ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૩૪, ૩૫, ૩૯, ૬૩(2), ૬૯(2), ૭૩
કારિયાણી:
લોયા: ૧(5), , , ૧૮(2)
પંચાળા: ૧(2), ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૦, ૧૩, ૧૯, ૨૧, ૨૬, ૨૮(3), ૩૩, ૪૦, ૪૪, ૪૬(4), ૪૮, ૫૭
વરતાલ: ૬(2), ૧૦, ૧૧
ગઢડા અંત્ય: ૧૦, ૧૨(3), ૧૫, ૧૭, ૨૧, ૨૮, ૩૫
24 આશંકા ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૩૫, ૩૯(2), ૬૯, ૭૩
સારંગપુર: ૨(4)
કારિયાણી: ૫(2),
લોયા: , ૧૫, ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૩૪(2), ૪૫
વરતાલ: ૧૭, ૨૦
ગઢડા અંત્ય: , , ૨૯
1 આશંકાનો ગઢડા પ્રથમ: ૩૯
3 આશય ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૪૭
1 આશયવાળો ગઢડા મધ્ય: ૪૭
1 આશરાનું વરતાલ:
2 આશરામાં ગઢડા પ્રથમ: ૩૩
લોયા: ૧૦
4 આશરીને ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૧૦, ૩૪, ૩૯
5 આશરે ગઢડા પ્રથમ: ૭૩, ૭૬
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
વરતાલ: , ૧૪
19 આશરો ગઢડા પ્રથમ: ૩૩(5), ૪૧, ૬૧, ૭૦, ૭૩, ૭૭
કારિયાણી:
લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ: ૫(2), ૧૧, ૧૪
ગઢડા અંત્ય: , ૩૫
6 આશર્યા ગઢડા પ્રથમ: ૭૩(4)
વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
10 આશા ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૫૮, ૭૨
લોયા: ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૫(3)
વરતાલ: ૧૭(2)
1 આશીર્વાદ ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
14 આશ્ચર્ય ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૨૭(2), ૭૩, ૭૮(2)
લોયા: ૪(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૨૨, ૬૪
વરતાલ: ૧૩(2)
1 આશ્ચર્યનો ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
2 આશ્ચર્યરૂપ લોયા: , ૧૮
5 આશ્રમ ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૩૨
વરતાલ: ૧૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૭
1 આશ્રમના ગઢડા પ્રથમ: ૪૦
1 આશ્રમનું ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
4 આશ્રમમાં ગઢડા પ્રથમ: ૪૦
ગઢડા મધ્ય: ૫૨, ૬૧
ગઢડા અંત્ય: ૧૧
24 આશ્રય ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૩૩, ૭૩
સારંગપુર: ૧૦
લોયા: ૧૦(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦(4), ૧૩(2), ૧૭(2), ૩૫
વરતાલ: , ૧૦
ગઢડા અંત્ય: ૩૫(4), ૩૬
2 આશ્રયનું ગઢડા મધ્ય: , ૧૦
1 આશ્રયનો ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 આશ્રયપણું ગઢડા મધ્ય: ૧૭
3 આશ્રયપણે લોયા: ૧૫(3)
2 આશ્રયમાં ગઢડા પ્રથમ: ૩૩
લોયા: ૧૦
1 આશ્રયરૂપ વરતાલ:
1 આશ્રયવાળો ગઢડા મધ્ય: ૧૩
2 આશ્રયે ગઢડા મધ્ય: ૬૬(2)
11 આશ્રિત ગઢડા પ્રથમ: , ૧૮, ૩૯, ૫૬
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૨(2), ૬૪(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૨૧
1 આશ્વર્ય કારિયાણી:
3 આષાઢ ગઢડા અંત્ય: ૧૧, ૧૫, ૧૬
11 આસક્ત ગઢડા પ્રથમ: , ૬૭
કારિયાણી: ૧૨
લોયા: ૧૧, ૧૬
ગઢડા મધ્ય: ૨૩, ૨૯
વરતાલ: ૧૭
ગઢડા અંત્ય: ૧૪, ૩૩(2)
22 આસક્તિ ગઢડા પ્રથમ: ૨૯
લોયા: , ૧૭(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧(7), ૧૩(2), ૨૯(4), ૪૭, ૫૫, ૬૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૮, ૩૮
2 આસક્તિએ ગઢડા પ્રથમ: ૧૯
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
1 આસક્તિનો ગઢડા મધ્ય: ૪૭
8 આસન ગઢડા પ્રથમ: ૨૫(2), ૭૩(2)
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૪૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૩, ૨૭
1 આસનને લોયા:
2 આસને ગઢડા પ્રથમ: ૨૮, ૨૯
2 આસપાસ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
વરતાલ:
4 આસમાની ગઢડા પ્રથમ: ૫૪
કારિયાણી:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય:
3 આસુરભાવ વરતાલ: ૭(3)
1 આસુરભાવને વરતાલ: ૧૫
1 આસુરભાવે વરતાલ:
36 આસુરી ગઢડા પ્રથમ: ૩૧(3), ૩૫(5), ૬૨
ગઢડા મધ્ય: ૪૪(3)
વરતાલ: ૭(5), ૧૧, ૧૫(5)
ગઢડા અંત્ય: ૧૨, ૧૪(10), ૩૯(2)
1 આસુરીને વરતાલ: ૧૫
11 આસો કારિયાણી: , , , ,
ગઢડા મધ્ય: ૧૭, ૪૦
ગઢડા અંત્ય: , ૧૦, ૨૩, ૨૪
2 આસ્તિક ગઢડા પ્રથમ: ૬૮
કારિયાણી: ૧૨
3 આસ્તિકપણું ગઢડા પ્રથમ: ૫૯, ૬૮
ગઢડા અંત્ય: ૨૬
1 આસ્થા ગઢડા અંત્ય: ૩૩
27 આહાર ગઢડા પ્રથમ: ૧૮(5)
લોયા: ૮(5)
ગઢડા મધ્ય: ૮(10), ૧૬(2), ૩૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૨(4)
1 આહારની લોયા:
4 આહારને લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૩
ગઢડા અંત્ય: ૩૨(2)
2 આહારનો ગઢડા મધ્ય: ૮(2)
1 આહારમાંથી ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
1 આહારે લોયા:
1 આહીંથી સારંગપુર: ૧૭
1 આહીર લોયા:
1 ઇંન્દ્રના પંચાળા:
2 ઇચ્છવું ગઢડા મધ્ય: ૧૦
વરતાલ: ૧૦
4 ઇચ્છા ગઢડા મધ્ય: , ૮(3)
4 ઇચ્છાએ લોયા:
પંચાળા: ૪(2)
ગઢડા મધ્ય:
3 ઇચ્છે પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ:
3 ઇતિ ગઢડા મધ્ય: , ,
9 ઇતિહાસ ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૩૯, ૫૦, ૭૮
ગઢડા મધ્ય: , ૫૯
વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧૦(2)
1 ઇતિહાસને કારિયાણી:
9 ઇત્યાદિક પંચાળા: ૪(3)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦(2), ૨૧
વરતાલ: , ૧૮
1 ઇન્દ્ર પંચાળા:
1 ઇન્દ્રના પંચાળા:
1 ઇન્દ્રનું ગઢડા મધ્ય: ૧૦
13 ઇન્દ્રિય ગઢડા પ્રથમ: ૧૬, ૨૫(2), ૬૦, ૭૩
કારિયાણી:
લોયા: ૮(2), ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૩૩, ૬૬(2)
વરતાલ:
1 ઇન્દ્રિયના ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
7 ઇન્દ્રિયની ગઢડા પ્રથમ: ૨૫(3)
લોયા: ૮(2), ૧૦(2)
6 ઇન્દ્રિયને લોયા: ૮(2), ૧૦(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧૨
1 ઇન્દ્રિયનો ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
3 ઇન્દ્રિયમાં લોયા: , ૧૦(2)
2 ઇન્દ્રિયાદિકના ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
લોયા: ૧૫
1 ઇન્દ્રિયાદિકને કારિયાણી:
1 ઇન્દ્રિયાદિકે સારંગપુર: ૧૪
11 ઇન્દ્રિયે ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(4)
સારંગપુર: ૫(2)
પંચાળા:
વરતાલ: ૨(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩(2)
150 ઇન્દ્રિયો ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(5), ૧૮, ૨૧(2), ૨૪(2), ૨૫, ૨૭, ૩૮(2), ૪૧, ૫૧(7), ૫૬(2), ૫૭, ૭૧, ૭૩(2)
સારંગપુર: ૧(4), , ૬(3), ૭(3), ૧૨
કારિયાણી: ૧(11), ૧૨
લોયા: ૧(2), , ૫(5), ૭(3), ૮(5), ૧૦(6), ૧૫(5)
પંચાળા: , , ૩(3), ,
ગઢડા મધ્ય: ૨(8), ૮(5), ૧૦, ૧૨(5), ૧૬(2), ૨૦(4), ૨૩, ૩૧(2), ૩૩, ૩૪(2), ૪૫, ૪૭, ૫૭, ૬૨(4)
વરતાલ: , ૫(4), ૧૨, ૧૩(2), ૧૭(4), ૨૦(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૮(4), ૧૧(2), ૧૩, ૨૬, ૩૨(3)
2 ઇન્દ્રિયો- લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૩
11 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ ગઢડા પ્રથમ: ૫૧
કારિયાણી:
લોયા: ૫(2), ૧૫
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૨(2), ૩૪, ૫૫, ૬૩
2 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણના પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૦
2 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણની લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૨૦
1 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણનું ગઢડા મધ્ય: ૬૩
3 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણને પંચાળા: ૩(2),
2 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણનો પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય:
1 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણમાં ગઢડા મધ્ય: ૨૦
3 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણે લોયા:
પંચાળા: ,
2 ઇન્દ્રિયોએ ગઢડા પ્રથમ: ૨૦
લોયા:
23 ઇન્દ્રિયોના ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૧૮(2), ૨૪, ૬૫(2)
સારંગપુર: ૧૨(2), ૧૪(2)
લોયા: ૧૫
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૮(5), ૧૦, ૧૬(2), ૪૫, ૬૨(2)
31 ઇન્દ્રિયોની ગઢડા પ્રથમ: ૮(2), ૨૫, ૬૫, ૭૩
સારંગપુર: ૭(3), ૧૨(2)
કારિયાણી:
લોયા: ૧૦, ૧૬
પંચાળા: ૩(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩(2), ૧૬(4), ૨૦(2), ૩૫, ૬૨(2)
વરતાલ: ૧૧, ૨૦(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
3 ઇન્દ્રિયોનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
33 ઇન્દ્રિયોને ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૧૮, ૨૭
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧૦
લોયા: ૧(2), ૫(6), ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૨(3), , ૧૧, ૧૨, ૧૬(4)
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૮(4), ૧૧, ૨૭, ૩૨, ૩૯
3 ઇન્દ્રિયોનો કારિયાણી: ૧૨
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
9 ઇન્દ્રિયોમાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
કારિયાણી: ૧(4)
લોયા: ૧૦, ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૧૬, ૬૩
5 ઇન્દ્રિયોરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
સારંગપુર:
લોયા:
પંચાળા: ૩(2)
1 ઇન્દ્રિયોરૂપી સારંગપુર: ૧૨
1 ઇન્દ્રિયોરૂપે લોયા: ૧૫
1 ઇર્ષ્યા પંચાળા:
2 ઇર્ષ્યાવાન ગઢડા પ્રથમ: ૨૪(2)
1 ઇષ્ટદેવ ગઢડા મધ્ય:
4 ઈંગ્રેજ લોયા: ૧૭
પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૧૩(2)
1 ઈંગ્રેજની લોયા: ૧૭
1 ઈંડાએ વરતાલ: ૧૩
1 ઈંડાનું વરતાલ: ૧૫
6 ઈચ્છતા ગઢડા પ્રથમ: ૩૭, ૪૩(3), ૬૭
ગઢડા મધ્ય: ૩૩
1 ઈચ્છતી ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
8 ઈચ્છતો ગઢડા પ્રથમ: , ૧૯, ૪૩(2)
લોયા: ૧૧(2)
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય:
1 ઈચ્છયા ગઢડા મધ્ય: ૬૨
1 ઈચ્છવાં ગઢડા મધ્ય: ૨૨
1 ઈચ્છવી ગઢડા અંત્ય: ૩૩
25 ઈચ્છવું ગઢડા પ્રથમ: , ૨૧, ૩૭(2), ૪૩, ૭૮
સારંગપુર: , , ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૧૨(2), ૧૮, ૨૨, ૨૭(2)
વરતાલ: ૧૧, ૧૫, ૧૯
ગઢડા અંત્ય: , ૧૨(2), ૨૨, ૨૫, ૩૬, ૩૮
1 ઈચ્છશે ગઢડા મધ્ય: ૨૨
48 ઈચ્છા ગઢડા પ્રથમ: ૧૧(2), ૨૧, ૨૭, ૪૩, ૬૨, ૬૫, ૬૭, ૬૮, ૭૦(7), ૭૨, ૭૪(2)
સારંગપુર: , ૧૪(3)
કારિયાણી: ૩(3), ૫(2)
લોયા: , ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૧, ૨૫, ૨૬, ૩૧, ૩૭, ૩૮, ૬૨(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૩, ૨૫(5), ૨૯, ૩૪, ૩૯
35 ઈચ્છાએ ગઢડા પ્રથમ: , ૧૨, ૨૯, ૪૧, ૬૫, ૭૦(2), ૭૩, ૭૪(2), ૭૮
સારંગપુર: ૧૪(3), ૧૬
કારિયાણી: , ૧૦
લોયા: ૪(3), ૧૮(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૩(2), ૨૧, ૩૪, ૬૨, ૬૬
વરતાલ: , ૬(2), ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૦, ૧૩, ૩૪
1 ઈચ્છાનું વરતાલ:
1 ઈચ્છાને ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
1 ઈચ્છાનો ગઢડા અંત્ય:
2 ઈચ્છામાં લોયા: ૧૩
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
3 ઈચ્છાશક્તિ ગઢડા પ્રથમ: ૬૫(3)
3 ઈચ્છીએ ગઢડા પ્રથમ: ૩૭
ગઢડા મધ્ય: ૪૮
વરતાલ: ૧૬
2 ઈચ્છીશ સારંગપુર: ૨(2)
3 ઈચ્છું સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૨૮
48 ઈચ્છે ગઢડા પ્રથમ: , ૧૪, ૨૬, ૩૭(4), ૪૩(6), ૬૧, ૬૫(2), ૭૧(2), ૭૨, ૭૮
સારંગપુર: , ૧૫(3), ૧૮
કારિયાણી: ૧૦(2)
લોયા: ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૨(3), ૩૩, ૩૫, ૪૫, ૪૮(5)
વરતાલ: , , ૧૯
ગઢડા અંત્ય: ૫(2), , ૨૮, ૩૩
2 ઈચ્છ્યા લોયા: ૧૭, ૧૮
1 ઈચ્છ્યો ગઢડા અંત્ય: ૩૪
1 ઈડા ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
3 ઈત્યાદિ ગઢડા પ્રથમ: ૧૭
લોયા:
ગઢડા અંત્ય: ૨૩
75 ઈત્યાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૨૦, ૨૨(2), ૩૮, ૫૬, ૬૫(2), ૭૦(2), ૭૧, ૭૨(3), ૭૮(4)
કારિયાણી: ૩(2)
લોયા: ૧(2), ૩(2), , ૫(3), , ૭(3), , , ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૭, ૧૮(4)
પંચાળા: ૧(2), ૨(2), ૩(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૨, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૫૫, ૬૭
વરતાલ: ૧૭, ૧૮(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૩, ૧૪, ૨૪, ૨૫(2), ૨૭(2), ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૭, ૩૯(2)
1 ઈત્યાદિકે ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 ઈદં સારંગપુર:
4 ઈન્દ્ર ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
લોયા: ૧૭
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૨
3 ઈન્દ્રના પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૫૭(2)
1 ઈન્દ્રનું પંચાળા:
1 ઈન્દ્રને ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
1 ઈન્દ્રપદવીને વરતાલ: ૧૯
1 ઈન્દ્રયોની વરતાલ: ૨૦
2 ઈન્દ્રલોક ગઢડા પ્રથમ: ૬૦
ગઢડા મધ્ય: ૨૫
1 ઈન્દ્રલોકના ગઢડા મધ્ય: ૪૭
1 ઈન્દ્રલોકને ગઢડા અંત્ય:
2 ઈન્દ્રલોકમાં ગઢડા મધ્ય: ૪૭(2)
6 ઈન્દ્રાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૪૧(3)
સારંગપુર:
લોયા:
પંચાળા:
1 ઈન્દ્રાસનને પંચાળા:
1 ઈયળ કારિયાણી:
1 ઈયળનું કારિયાણી:
1 ઈયળને કારિયાણી:
43 ઈર્ષ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૪(7), ૩૫, ૪૮, ૫૮, ૬૨, ૬૮, ૭૧, ૭૨(3), ૭૬, ૭૮(3)
સારંગપુર: ૮(2), ૧૫
કારિયાણી: ૬(2)
લોયા: ૧૪(3), ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૨૮, ૪૦, ૪૭, ૫૨
વરતાલ: ૧૧(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૨૭(3), ૨૮(3), ૩૯
4 ઈર્ષ્યાએ ગઢડા પ્રથમ:
ગઢડા મધ્ય: ૫૨
ગઢડા અંત્ય: ૬(2)
4 ઈર્ષ્યાનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૧(2)
સારંગપુર: ૮(2)
2 ઈર્ષ્યાનો ગઢડા પ્રથમ:
ગઢડા અંત્ય:
2 ઈર્ષ્યાવાળો ગઢડા પ્રથમ: ૭૬
સારંગપુર:
8 ઈશક કારિયાણી: ૧૦(6)
ગઢડા અંત્ય: ૩૩(2)
35 ઈશ્વર ગઢડા પ્રથમ: , ૭(2), ૧૨, ૩૯(4), ૪૨, ૫૨, ૬૩
સારંગપુર: ૫(2),
કારિયાણી: ૧(2), ૧૦
લોયા: ૧૫
પંચાળા: ૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨૧(3), ૨૨, ૩૧(3), ૫૩
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૦(5), ૩૮
5 ઈશ્વરના ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
સારંગપુર:
પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૧૦, ૩૮
3 ઈશ્વરની સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧૨
અમદાવાદ:
4 ઈશ્વરનું ગઢડા પ્રથમ: ૭(2)
સારંગપુર: ૫(2)
11 ઈશ્વરને ગઢડા પ્રથમ: , ૫૨, ૭૭
પંચાળા: ૨(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧૭, ૩૧(2)
વરતાલ: ૨(2)
2 ઈશ્વરનો ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
પંચાળા:
1 ઈશ્વરમાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
1 ઈશ્વરમૂર્તિ ગઢડા અંત્ય: ૧૪
1 ઈશ્વરરૂપ ગઢડા મધ્ય: ૧૭
1 ઈશ્વરરૂપે ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
1 ઈશ્વરે ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
1 ઈષ્ટ કારિયાણી:
20 ઈષ્ટદેવ ગઢડા પ્રથમ: ૪૭, ૫૬, ૭૩
ગઢડા મધ્ય: ૧૯, ૨૭, ૩૮, ૫૮(2), ૬૧, ૬૨(3), ૬૪
વરતાલ: ૧૮(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧૬(2), ૨૫, ૩૮
2 ઈષ્ટદેવના ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
ગઢડા મધ્ય: ૫૮
1 ઈષ્ટદેવની ગઢડા મધ્ય: ૬૨
2 ઈષ્ટદેવને ગઢડા મધ્ય: ૫૮, ૬૧
2 ઈષ્ટદેવનો ગઢડા મધ્ય: ૫૮, ૬૨
1 ઈષ્ટદેવે ગઢડા મધ્ય: ૬૧
1 ઉંમર સારંગપુર:
1 ઉકરડામાંથી ગઢડા પ્રથમ: ૩૬
1 ઉકા ગઢડા મધ્ય: ૨૫
1 ઉકાર સારંગપુર:
1 ઉખડે પંચાળા:
2 ઉખાડી પંચાળા: ૩(2)
1 ઉખાડે પંચાળા:
1 ઉખાડ્યાનો ગઢડા મધ્ય:
1 ઉખેડયા ગઢડા પ્રથમ: ૩૧
2 ઉખેડવું ગઢડા મધ્ય: ,
1 ઉખેડી પંચાળા:
1 ઉગમણા ગઢડા અંત્ય: ૩૬
3 ઉગમણી ગઢડા મધ્ય: ૬૦, ૬૧
વરતાલ: ૧૯
1 ઉગમણું ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
47 ઉગમણે ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૨૧(2), ૨૨(2), ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૩૧, ૩૩, ૩૫, ૪૩, ૫૫, ૬૪, ૬૬, ૭૦, ૭૨
સારંગપુર: ૧૭
કારિયાણી: ૧૦, ૧૧, ૧૨
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૩૪, ૩૮, ૪૨, ૪૪, ૪૫, ૪૭, ૪૮, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૬
ગઢડા અંત્ય: , , , , ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૩૯
1 ઉગર્યાનો ગઢડા મધ્ય: ૧૬
1 ઉગારવાને ગઢડા અંત્ય:
1 ઉગી ગઢડા અંત્ય: ૧૦
1 ઉગ્યા ગઢડા મધ્ય: ૧૯
1 ઉગ્યું ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
5 ઉઘાડા લોયા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૮(3)
4 ઉઘાડી લોયા: , ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૨૩, ૬૦
3 ઉઘાડીને વરતાલ: , ૧૨
અમદાવાદ:
5 ઉઘાડું ગઢડા પ્રથમ: ૫૪(3)
ગઢડા મધ્ય: ૫૨
ગઢડા અંત્ય: ૨૧
3 ઉચ્ચ લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૨
1 ઉચ્ચારણ ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
2 ઉચ્છિષ્ટ વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 ઉચ્છેદ ગઢડા મધ્ય: ૧૯
1 ઉછાળતા વરતાલ: ૧૩
1 ઉજાગરા લોયા: ૧૩
1 ઉજાગરો અમદાવાદ:
2 ઉજ્જડ ગઢડા મધ્ય: ૧૨, ૬૪
1 ઉજ્જવળ ગઢડા પ્રથમ: ૨૦
1 ઉઠતી ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
1 ઉઠવા લોયા:
1 ઉઠવાનું ગઢડા મધ્ય: ૩૫
1 ઉઠાડવા ગઢડા મધ્ય: ૩૧
1 ઉઠાય ગઢડા મધ્ય: ૩૫
1 ઉઠીને ગઢડા મધ્ય: ૪૮
1 ઉઠ્યક લોયા: ૧૬
2 ઉઠ્યું ગઢડા મધ્ય: ૩૧(2)
1 ઉડાડે વરતાલ:
1 ઉડી ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
3 ઉતરતા લોયા: ૧૪
પંચાળા: ,
1 ઉતરતું ગઢડા મધ્ય: ૧૦
2 ઉતરતો સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
1 ઉતરાવીને ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 ઉતરાશે ગઢડા મધ્ય: ૧૦
1 ઉતરી ગઢડા મધ્ય: ૧૦
1 ઉતર્યા ગઢડા મધ્ય: ૨૨
1 ઉતારતાં સારંગપુર:
2 ઉતારવાને ગઢડા પ્રથમ: ૬૬, ૭૨
1 ઉતારવી સારંગપુર:
1 ઉતારા લોયા:
2 ઉતારાની ગઢડા અંત્ય: ૧૨, ૧૫
12 ઉતારાને ગઢડા પ્રથમ: ૫૫, ૭૩, ૭૬
ગઢડા મધ્ય: ૧૮, ૪૦, ૫૫, ૬૩, ૬૭
ગઢડા અંત્ય: , , , ૨૩
6 ઉતારામાં ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૨૦, ૪૫
ગઢડા અંત્ય: , ,
1 ઉતારી ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 ઉતારીને ગઢડા પ્રથમ: ૬૬
20 ઉતારે ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૨૭, ૩૧, ૪૨, ૫૧, ૬૭, ૭૮
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૯, ૨૮, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૫, ૫૩
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: , , ૨૦, ૨૬
2 ઉતાર્યો ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
લોયા: ૧૮
1 ઉતાવળ લોયા:
2 ઉતાવળા પંચાળા: ૪(2)
1 ઉતાવળી લોયા:
2 ઉતાવળે ગઢડા મધ્ય: ૧(2)
1 ઉતાવળો ગઢડા મધ્ય: ૧૬
6 ઉત્કૃષ્ટ લોયા: ૧૨(4)
પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 ઉત્કૃષ્ટપણું ગઢડા પ્રથમ: ૭૪
43 ઉત્તમ ગઢડા પ્રથમ: ૨(5), ૧૮(2), ૫૫(3), ૭૨(2)
સારંગપુર: ૧૮
લોયા: ૧(7), , ૧૨(4)
પંચાળા: ૧(5)
ગઢડા મધ્ય: ૧(2), ૬૨(4)
વરતાલ: ૫(7)
1 ઉત્તમ-નીચ લોયા: ૧૧
263 ઉત્તર ગઢડા પ્રથમ: ૧(2), ૧૩, ૧૪, ૨૦(3), ૨૯, ૩૧(4), ૩૨, ૩૪(3), ૩૫(3), ૩૮, ૩૯(4), ૪૩(4), ૪૬(2), ૫૦, ૫૧, ૫૬, ૫૭, ૬૪(3), ૬૫(8), ૬૭, ૬૯(4), ૭૦(2), ૭૧(2), ૭૮(4)
સારંગપુર: ૨(3), , ૧૩, ૧૪(2), ૧૬(2)
કારિયાણી: ૧(5), ૨(4), ૪(2), ૫(4), ૭(4), , ૧૧(2), ૧૨(7)
લોયા: ૨(2), ૫(8), ૬(19), ૮(12), ૯(2), ૧૦(3), ૧૧(2), ૧૨(2), ૧૩(3), ૧૬(10)
પંચાળા: , , ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૩(3), ૪(2), ૬(2), , ૧૦(2), ૨૦(6), ૨૧(2), ૨૫(2), ૩૪(3), ૩૭(2), ૪૫, ૫૪, ૫૮, ૬૦, ૬૨(2), ૬૬(11), ૬૭(4)
વરતાલ: , ૪(3), ૫(4), , ૧૧(3), ૧૭(3), ૧૮, ૨૦(4)
અમદાવાદ: ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૩(3), , ૮(2), ૧૦, ૧૧(5), ૧૩, ૧૪(2), ૧૬(4), ૧૮, ૨૧(3), ૨૮, ૨૯(5), ૩૬
1 ઉત્તરધ્રુવ ગઢડા મધ્ય:
1 ઉત્તરને લોયા: ૧૬
1 ઉત્તરમાં લોયા:
2 ઉત્તરાદા કારિયાણી: ,
3 ઉત્તરાદી ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ: ,
1 ઉત્તરાદું ગઢડા મધ્ય: ૧૦
37 ઉત્તરાદે ગઢડા પ્રથમ: ૩૦, ૭૨, ૭૩
સારંગપુર: , ૨(2), , , , , , ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૮(2)
કારિયાણી: ૧(2), , , , , , ,
ગઢડા મધ્ય: ૧૪, ૨૪, ૨૯, ૪૦, ૬૨, ૬૪
વરતાલ: ,
ગઢડા અંત્ય: , ૨૪, ૩૭
1 ઉત્તરે સારંગપુર:
2 ઉત્થાન ગઢડા મધ્ય: ૧૪, ૧૭
1 ઉત્થાને ગઢડા મધ્ય: ૪૩
42 ઉત્પત્તિ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(3), ૧૩, ૩૩, ૪૬(2), ૫૧, ૬૫(4), ૬૮(2), ૭૩, ૭૮(2)
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧(2),
લોયા: ,
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: , ૨(3), ૩૧(4), ૩૯
વરતાલ: ૬(3), ૧૮, ૨૦(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૫, ૩૯
1 ઉત્પત્તિ-વિનાશ ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
1 ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-પ્રલયને લોયા: ૧૭
2 ઉત્પત્તિકાળને સારંગપુર:
વરતાલ:
1 ઉત્પત્તિકાળે પંચાળા:
1 ઉત્પત્તિના ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 ઉત્પત્તિનાં ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
2 ઉત્પત્તિનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(2)
2 ઉત્પત્તિને સારંગપુર:
લોયા:
1 ઉત્પત્તિરૂપ ગઢડા મધ્ય: ૩૧
31 ઉત્પન્ન ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(4), ૨૭, ૪૪(3), ૪૬, ૫૧(6), ૬૩, ૬૫(2), ૭૩
સારંગપુર:
લોયા: ૨(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૦, ૨૦, ૩૧, ૪૮
ગઢડા અંત્ય: ૩૪, ૩૮
1 ઉત્સવ ગઢડા પ્રથમ:
1 ઉત્સવ-સમૈયા ગઢડા મધ્ય: ૩૫
1 ઉથડકીને સારંગપુર:
15 ઉદય ગઢડા પ્રથમ: ૧૪(2), ૫૬, ૭૩(3)
કારિયાણી:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧(2), ૧૦(2), ૩૬
ગઢડા અંત્ય: , ૧૦
1 ઉદય-અસ્ત પંચાળા:
1 ઉદય-અસ્તપણાને ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
2 ઉદર ગઢડા મધ્ય: ૪૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 ઉદરને અમદાવાદ:
5 ઉદરમાં ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
ગઢડા મધ્ય: ૨(2), ૧૦, ૬૪
13 ઉદાસ ગઢડા પ્રથમ: , ૧૪(2)
કારિયાણી:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૧૯(3), ૫૫(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૩
6 ઉદાસી ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૫૫(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૦(2)
1 ઉદ્ધરે ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
14 ઉદ્ધવ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
લોયા: ૧૫, ૧૭
ગઢડા મધ્ય: , ૧૮, ૨૧, ૫૪, ૬૪
વરતાલ: , ૧૮(3)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૦
8 ઉદ્ધવજી સારંગપુર: , , ૧૫(2)
કારિયાણી:
લોયા: ૧૬
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
3 ઉદ્ધવજીએ લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: , ૧૭
1 ઉદ્ધવજીની ગઢડા મધ્ય: ૬૨
1 ઉદ્ધવજીનું ગઢડા મધ્ય: ૧૭
4 ઉદ્ધવજીને લોયા: ૧૩
ગઢડા મધ્ય: ૧૭(3)
1 ઉદ્ધવના વરતાલ: ૧૦
1 ઉદ્ધવને લોયા: ૧૩
1 ઉદ્ધવાદિક લોયા: ૧૧
7 ઉદ્ધાર ગઢડા પ્રથમ: ૩૭, ૭૫(2), ૭૮
સારંગપુર: ૧૪
ગઢડા મધ્ય: ૩૯
વરતાલ: ૧૨
1 ઉદ્ધારને ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
1 ઉદ્ભિજ ગઢડા પ્રથમ: ૧૩
1 ઉદ્યોગપર્વને સારંગપુર: ૧૪
4 ઉદ્વેગ ગઢડા પ્રથમ: ૭૪
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૯, ૫૧
1 ઉદ્વેગનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
1 ઉનાળાના ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 ઉનાળાની ગઢડા મધ્ય: ૨૩
1 ઉનાળાને ગઢડા અંત્ય: ૨૧
1 ઉનાળામાં ગઢડા મધ્ય: ૨૩
5 ઉનાળો ગઢડા પ્રથમ: ૨૯
ગઢડા અંત્ય: ૨૧(2), ૨૩(2)
2 ઉન્મત્ત કારિયાણી:
વરતાલ: ૧૭
1 ઉન્મત્તના વરતાલ: ૧૭
1 ઉન્મત્તની વરતાલ: ૧૭
1 ઉન્મત્તપણું સારંગપુર:
1 ઉપકરણ ગઢડા મધ્ય: ૩૨
1 ઉપકાર પંચાળા:
2 ઉપચાર ગઢડા અંત્ય: ૨૩, ૩૮
2 ઉપચારે સારંગપુર:
ગઢડા અંત્ય: ૨૫
1 ઉપજતાં ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
2 ઉપજાવતા ગઢડા પ્રથમ: ૩૬
ગઢડા અંત્ય: ૩૮
1 ઉપજાવવાનાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
4 ઉપજાવે ગઢડા પ્રથમ: ૧૩(3), ૫૬
1 ઉપજી ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
6 ઉપજે ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
લોયા: , ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૩૧, ૩૬, ૩૮
3 ઉપજ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૪૬
લોયા:
1 ઉપજ્યાની ગઢડા પ્રથમ: ૧૩
1 ઉપજ્યાનો ગઢડા પ્રથમ: ૧૩
2 ઉપજ્યો પંચાળા: ૨(2)
1 ઉપડાવતો ગઢડા પ્રથમ: ૧૦
1 ઉપડાવે ગઢડા પ્રથમ: ૧૦
14 ઉપદેશ ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
સારંગપુર: ૨(3), ૧૫(2)
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૩૭, ૪૧, ૪૫, ૫૭
વરતાલ: ૧૫
1 ઉપદેશના ગઢડા મધ્ય: ૩૭
1 ઉપદેશનો ગઢડા મધ્ય: ૩૭
2 ઉપદેશે ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 ઉપદેષ્ટા વરતાલ: ૧૮
5 ઉપનિષદ્ લોયા: , ૧૫(2)
વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 ઉપનિષદ્-વેદાંત ગઢડા મધ્ય: ૩૯
1 ઉપનિષદ્‌માં ગઢડા મધ્ય: ૧૦
12 ઉપમા પંચાળા: ૪(12)
3 ઉપયોગી પંચાળા: ૩(3)
508 ઉપર ગઢડા પ્રથમ: ૧(4), ૪(4), , ૧૦, ૧૩, ૧૪(4), ૧૮(3), ૨૧, ૨૨(2), ૨૩, ૨૪, ૨૫(4), ૨૬(2), ૨૭(2), ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૨(3), ૩૩, ૩૪(2), ૩૫, ૩૬(2), ૩૭(4), ૩૮, ૩૯(5), ૪૦, ૪૧(2), ૪૨(3), ૪૩(3), ૪૪(2), ૪૫, ૪૬(2), ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧(3), ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭(4), ૫૮(2), ૫૯, ૬૦, ૬૧(3), ૬૨, ૬૩(2), ૬૪, ૬૬(2), ૬૮, ૬૯, ૭૦, ૭૧(5), ૭૨(3), ૭૩(2), ૭૪(2), ૭૫, ૭૬(2), ૭૭, ૭૮(9)
સારંગપુર: ૧(2), ૨(9), , , , , , , ૯(2), ૧૦(2), ૧૧(3), ૧૨, ૧૪(3), ૧૫(5), ૧૭, ૧૮(2)
કારિયાણી: ૧(5), ૩(2), ૫(2), ૬(7), ૭(2), , ૯(5), ૧૦, ૧૧(4), ૧૨
લોયા: ૧(7), , ૩(5), , ૫(2), ૬(2), , ૮(3), ૧૦(2), ૧૩, ૧૪(7), ૧૫, ૧૬, ૧૭(4), ૧૮(4)
પંચાળા: ૧(4), ૨(3), ૩(3), ૪(5), ૫(2), ૬(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧(6), , ૩(2), , ૬(3), ૮(2), ૯(3), ૧૦(2), ૧૧, ૧૨(2), ૧૩(3), ૧૪(3), ૧૫(2), ૧૬, ૧૭, ૧૮(2), ૧૯(3), ૨૦(2), ૨૧(3), ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫(3), ૨૬(4), ૨૭(8), ૨૮(6), ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨(3), ૩૩(5), ૩૫, ૩૬(2), ૩૭, ૩૮, ૩૯(2), ૪૦, ૪૧(2), ૪૨, ૪૩, ૪૫, ૪૭, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨(2), ૫૪(2), ૫૫(3), ૫૬(2), ૫૭(2), ૫૮, ૫૯(6), ૬૦(4), ૬૧(2), ૬૨(3), ૬૪, ૬૫, ૬૬, ૬૭
વરતાલ: ૧(3), ૨(5), , , ૫(2), , , ૮(3), , ૧૦(3), ૧૧(3), ૧૨(3), ૧૩(4), ૧૫(6), ૧૬, ૧૭(2), ૧૮, ૧૯(2), ૨૦(2)
અમદાવાદ: , ૨(2), ૩(6)
ગઢડા અંત્ય: ૧(4), ૨(2), ૩(3), , , ૬(4), , , ૯(4), ૧૦, ૧૧, ૧૪(5), ૧૫, ૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨(2), ૨૩(11), ૨૪(3), ૨૫(7), ૨૬(2), ૨૭(4), ૨૮, ૨૯(3), ૩૧, ૩૨, ૩૪(3), ૩૫, ૩૬(4), ૩૭, ૩૯
1 ઉપરછલાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
29 ઉપરથી ગઢડા પ્રથમ: ૫૬(3), ૬૮, ૭૫, ૭૭, ૭૮(3)
સારંગપુર: ૧૫, ૧૮
કારિયાણી: , ૧૧
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૩(2), ૩૫, ૩૯, ૫૦, ૫૭, ૬૦, ૬૩
ગઢડા અંત્ય: ૫(2), ૧૩, ૨૪, ૨૬, ૩૨
2 ઉપરની કારિયાણી: ૩(2)
1 ઉપરલા સારંગપુર:
1 ઉપરલે સારંગપુર:
4 ઉપરાંત ગઢડા મધ્ય: ૧૭, ૪૮, ૫૯
ગઢડા અંત્ય:
1 ઉપરિચરવસુ ગઢડા પ્રથમ: ૬૯
12 ઉપવાસ ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૧૭, ૩૮(3)
સારંગપુર: ૧૮
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
ગઢડા અંત્ય: , ૧૯(2), ૩૨
1 ઉપવાસનો ગઢડા અંત્ય: ૩૨
3 ઉપવાસી ગઢડા પ્રથમ: ૭૩(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦
1 ઉપવાસે ગઢડા મધ્ય:
4 ઉપશમ સારંગપુર: ૧૬
લોયા:
અમદાવાદ: ૩(2)
2 ઉપશમદશા અમદાવાદ: ૩(2)
2 ઉપશમદશાને અમદાવાદ: ૩(2)
2 ઉપશમને અમદાવાદ: ૩(2)
1 ઉપશમનો અમદાવાદ:
1 ઉપશમપણે ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
1 ઉપશમવાળાને અમદાવાદ:
1 ઉપસ્થ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 ઉપાડનારો કારિયાણી:
1 ઉપાડવા વરતાલ: ૧૧
2 ઉપાડી ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૭૮
2 ઉપાડીને ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૬૬
1 ઉપાડે વરતાલ: ૧૩
1 ઉપાડ્યો ગઢડા મધ્ય: ૧૩
16 ઉપાધિ ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૬૪
સારંગપુર: ૫(2),
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૪૫, ૫૭
વરતાલ:
અમદાવાદ: ૨(5)
ગઢડા અંત્ય: ૩(2)
2 ઉપાધિએ અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય:
1 ઉપાધિની ગઢડા મધ્ય: ૬૩
4 ઉપાધિને અમદાવાદ: ૨(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩(2)
8 ઉપાધિનો અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૩(7)
2 ઉપાધિમાં ગઢડા પ્રથમ: ૧૮(2)
110 ઉપાય ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૨૯, ૩૦, ૩૩, ૩૫, ૩૮, ૫૬, ૫૮(3), ૬૦, ૬૧(2), ૬૩, ૭૦, ૭૮(7)
સારંગપુર: , ૧૧, ૧૪, ૧૮(3)
કારિયાણી: , , ૧૨
લોયા: ૧(6), , ૮(3)
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: , , ૩(3), , ૧૦, ૧૨(3), ૧૩, ૧૪, ૧૫(2), ૧૬(7), ૨૨, ૨૫, ૨૮(2), ૨૯, ૩૨, ૩૩(6), ૩૬(8), ૩૭, ૪૫, ૬૩(2)
વરતાલ: , , ૧૦(2), ૧૧, ૧૪, ૧૮
અમદાવાદ: , ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૧, ૧૨(2), ૧૩, ૧૬, ૨૦(3), ૨૧, ૩૪
3 ઉપાયને સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૩૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૨
2 ઉપાયમાં સારંગપુર:
લોયા:
8 ઉપાયે ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
સારંગપુર:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૫, ૩૩, ૩૭, ૫૮
વરતાલ:
7 ઉપાસક લોયા: , ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૨૭, ૫૮(4)
51 ઉપાસના ગઢડા પ્રથમ: ૩૮, ૪૦, ૫૬
સારંગપુર: ૧૭
કારિયાણી: ૧૦
લોયા: , , ૧૨(2), ૧૪(4)
પંચાળા: , ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૯(4), ૨૭(4), ૩૧(9), ૩૫(3), ૩૯
વરતાલ: ૧૩, ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૨૫(2), ૨૬, ૩૦(3), ૩૫, ૩૬(3), ૩૮
2 ઉપાસના-ભક્તિ ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
ગઢડા મધ્ય: ૩૯
2 ઉપાસનાએ ગઢડા અંત્ય: , ૩૬
2 ઉપાસનાના લોયા:
વરતાલ: ૧૮
4 ઉપાસનાની ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
પંચાળા: , ૬(2)
7 ઉપાસનાનું ગઢડા પ્રથમ: ૪૦, ૫૬(2), ૭૩
કારિયાણી: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: , ૧૯
4 ઉપાસનાને ગઢડા પ્રથમ: ૨૬, ૫૬, ૬૧
ગઢડા મધ્ય: ૩૧
6 ઉપાસનાનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૩(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૨૭(3)
1 ઉપાસનામાં ગઢડા પ્રથમ: ૪૦
1 ઉપાસનારૂપી ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
6 ઉપાસનાવાળા સારંગપુર: ૧૭(6)
3 ઉપાસનાવાળો ગઢડા પ્રથમ: ૪૦, ૫૨(2)
1 ઉપાસ્ય ગઢડા અંત્ય: ૩૭
1 ઉપેક્ષા લોયા: ૧૪
1 ઉભયભ્રષ્ટ કારિયાણી:
1 ઉભો ગઢડા મધ્ય: ૧૦
1 ઉર્ધ્વરેતા-નૈષ્ઠિક પંચાળા:
1 ઉલેચાઈને ગઢડા મધ્ય:
2 ઉલ્લંઘન ગઢડા પ્રથમ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 ઉલ્લંઘી સારંગપુર: ૧૫
2 ઉલ્લંઘીને ગઢડા પ્રથમ: ૬૬
કારિયાણી:
1 ઉશીકે લોયા:
1 ઉષ્ણ લોયા:
1 ઉષ્ણકાળે કારિયાણી:
1 ઉષ્ણપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 ઉસીકું વરતાલ:
4 ઊંચા ગઢડા પ્રથમ: ૨૫(2), ૭૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
6 ઊંચી ગઢડા પ્રથમ: ૧૦
સારંગપુર:
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: , ૩૧(2)
8 ઊંચું ગઢડા પ્રથમ: ૪૨(2), ૪૬
સારંગપુર:
કારિયાણી:
લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૧૩
વરતાલ:
3 ઊંચો સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧(2)
4 ઊંડાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(3)
સારંગપુર: ૧૫
1 ઊંધી ગઢડા મધ્ય: ૧૮
1 ઊંધ્ય ગઢડા મધ્ય: ૩૩
4 ઊખડી ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
લોયા: ૧(2)
અમદાવાદ:
1 ઊખડે ગઢડા અંત્ય:
1 ઊખડ્યાનો લોયા:
1 ઊખેડી લોયા:
1 ઊગતાં સારંગપુર: ૧૮
1 ઊગરે ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
1 ઊગર્યાનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
1 ઊગર્યો ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
1 ઊગી વરતાલ:
3 ઊગીને સારંગપુર: ૧૮(2)
ગઢડા મધ્ય: ૩૨
3 ઊગે સારંગપુર: ૧૧, ૧૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૮
2 ઊગ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
લોયા:
2 ઊછળે વરતાલ: ૪(2)
2 ઊજળું કારિયાણી: ૨(2)
1 ઊઠતે કારિયાણી:
1 ઊઠવા લોયા:
1 ઊઠવાની ગઢડા અંત્ય:
1 ઊઠવું વરતાલ: ૧૭
2 ઊઠી ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
લોયા:
6 ઊઠીને ગઢડા પ્રથમ: ૨૨, ૭૮
લોયા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૩૫(2)
5 ઊઠે ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
સારંગપુર: ૧૮
કારિયાણી: ૨(2)
લોયા:
1 ઊઠ્યા સારંગપુર: ૧૭
1 ઊઠ્યાનો લોયા:
3 ઊડતાં ગઢડા પ્રથમ: ૬૩(3)
1 ઊડતો ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
3 ઊડી ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ:
6 ઊડે સારંગપુર: ૧૭(6)
1 ઊતરતા ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 ઊતરતી ગઢડા મધ્ય: ૬૩
5 ઊતરતો ગઢડા પ્રથમ: ૫૯(3)
સારંગપુર:
ગઢડા અંત્ય: ૩૩
2 ઊતરી કારિયાણી: , ૧૧
1 ઊતરીને કારિયાણી:
1 ઊતરીશું ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
2 ઊતરે ગઢડા અંત્ય: ૩૯(2)
1 ઊતર્યા સારંગપુર: ૧૦
1 ઊતર્યું સારંગપુર: ૧૧
1 ઊતર્યો ગઢડા મધ્ય: ૩૮
1 ઊનું ગઢડા મધ્ય: ૨૩
1 ઊને ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 ઊપજતા ગઢડા મધ્ય:
2 ઊપજી લોયા: ૧૧
ગઢડા અંત્ય: ૩૪
25 ઊપજે ગઢડા પ્રથમ: ૫૧, ૬૫, ૬૭
કારિયાણી: , ૭(2),
લોયા: , ૯(9), ૧૨
વરતાલ: ૧૫
ગઢડા અંત્ય: ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૩૪(3)
1 ઊપજ્યા લોયા: ૧૦
1 ઊપજ્યાના લોયા:
2 ઊપજ્યાનો કારિયાણી:
લોયા:
1 ઊપજ્યું પંચાળા:
2 ઊપજ્યો કારિયાણી:
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 ઊભરાઈને ગઢડા અંત્ય:
24 ઊભા ગઢડા પ્રથમ: ૩૯(2), ૪૭(2), ૬૧, ૬૭, ૭૦(4)
સારંગપુર: ૧૭
કારિયાણી: ૧૧
લોયા: , ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(2), ૬૧
ગઢડા અંત્ય: ૯(5), ૧૮, ૨૮
2 ઊભી ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૩૫
3 ઊભું કારિયાણી: ૧૦
ગઢડા અંત્ય: ૧૮(2)
4 ઊભો ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય:
1 ઊર્ધ્વ ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
1 ઊર્ધ્વમુખ સારંગપુર:
5 ઊર્ધ્વરેતા ગઢડા પ્રથમ: ૭૨, ૭૩(4)
1 ઊર્મિએ લોયા: ૧૨
1 ઊલટા ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
2 ઋતુને લોયા: ૧૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૩
2 ઋતુમાં ગઢડા અંત્ય: ૨૧, ૨૩
1 ઋતુસમે ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
6 ઋષભદેવ ગઢડા પ્રથમ: ૩૮, ૪૨
કારિયાણી:
લોયા: ૧૪
ગઢડા અંત્ય: ૧૭, ૨૧
1 ઋષભદેવજી લોયા: ૧૪
1 ઋષભદેવનો ગઢડા મધ્ય: ૧૩
18 ઋષિ ગઢડા પ્રથમ: ૭૩(7)
સારંગપુર: ૧૬
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(2), ૧૮, ૬૧, ૬૬
વરતાલ: , , ૨૦
7 ઋષિએ ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
સારંગપુર: ૧૪
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦, ૧૬
અમદાવાદ:
5 ઋષિના ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
ગઢડા મધ્ય: ૬૧(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧૧
1 ઋષિનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
3 ઋષિને ગઢડા પ્રથમ: ૭૩, ૭૫
ગઢડા મધ્ય: ૧૦
2 ઋષિનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૩, ૭૫
1 ઋષિપણું ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
2400 ગઢડા પ્રથમ: , ૨(2), , ૪(2), ૭(12), , ૧૨(28), ૧૩(9), ૧૪(8), ૧૭, ૧૮(10), ૧૯(9), ૨૦(5), ૨૧(13), ૨૨, ૨૩(3), ૨૪(9), ૨૫(8), ૨૬(10), ૨૭(13), ૨૮, ૨૯(3), ૩૦(3), ૩૧(6), ૩૨(4), ૩૩(6), ૩૪(6), ૩૫(8), ૩૬(2), ૩૭(3), ૩૮(9), ૩૯(12), ૪૧(10), ૪૨(10), ૪૩(10), ૪૪(6), ૪૫(3), ૪૬(13), ૪૭(10), ૪૮(4), ૪૯(4), ૫૦(3), ૫૧(24), ૫૨(16), ૫૪(3), ૫૫(3), ૫૬(27), ૫૭(4), ૫૮(9), ૫૯(8), ૬૦(8), ૬૧(4), ૬૨(11), ૬૩(12), ૬૪(15), ૬૫(15), ૬૬(4), ૬૭(2), ૬૮(10), ૬૯(5), ૭૦(16), ૭૧(22), ૭૨(10), ૭૩(18), ૭૪(8), ૭૫, ૭૬(4), ૭૭(4), ૭૮(34)
સારંગપુર: ૧(3), ૨(14), ૩(6), , ૫(11), ૬(22), ૭(4), , ૯(2), ૧૦(7), ૧૧(8), ૧૨(10), ૧૩(3), ૧૪(22), ૧૫(11), ૧૬(3), ૧૭(5), ૧૮(6)
કારિયાણી: ૧(28), ૨(7), ૩(9), ૫(6), ૬(6), ૭(9), ૮(15), , ૧૦(7), ૧૧(15), ૧૨(10)
લોયા: ૧(22), ૨(10), ૩(3), ૪(11), ૫(9), ૬(13), ૭(22), ૮(12), ૯(4), ૧૦(32), ૧૧(8), ૧૨(9), ૧૩(25), ૧૪(13), ૧૫(28), ૧૬(15), ૧૭(18), ૧૮(19)
પંચાળા: ૧(13), ૨(41), ૩(29), ૪(50), ૬(7), ૭(20)
ગઢડા મધ્ય: ૧(14), ૨(6), ૩(21), ૪(3), , ૬(10), , ૮(20), ૯(11), ૧૦(18), ૧૧(7), ૧૨(10), ૧૩(29), ૧૪(6), ૧૫(8), ૧૬(15), ૧૭(4), ૧૮(11), ૧૯(4), ૨૦(11), ૨૧(17), ૨૨(13), ૨૩(5), ૨૪(4), ૨૫(7), ૨૬(3), ૨૭(3), ૨૮(8), ૨૯(6), ૩૦(4), ૩૧(38), ૩૨(6), ૩૩(11), ૩૪(12), ૩૫(19), ૩૬(3), ૩૭(3), ૩૮(4), ૩૯(23), ૪૦(5), ૪૧, ૪૨(2), ૪૩(5), ૪૪(2), ૪૫(4), ૪૬(4), ૪૭(6), ૪૮(9), ૪૯(2), ૫૦(2), ૫૧(7), ૫૨(6), ૫૩(6), ૫૪(4), ૫૫(5), ૫૬(7), ૫૭(10), ૫૮(5), ૫૯(8), ૬૦(3), ૬૧(6), ૬૨(30), ૬૩(2), ૬૪(9), ૬૫(6), ૬૬(33), ૬૭(11)
વરતાલ: ૧(6), ૨(7), ૩(7), ૪(5), ૫(14), ૬(12), ૭(5), ૮(6), ૯(2), ૧૦(5), ૧૧(17), ૧૨(9), ૧૩(2), ૧૪, ૧૫(2), ૧૬, ૧૭(11), ૧૮(25), ૧૯(5), ૨૦(11)
અમદાવાદ: ૧(10), ૨(6), ૩(12)
ગઢડા અંત્ય: ૧(7), ૨(5), ૩(14), ૪(7), ૫(7), ૬(2), ૭(3), ૮(3), ૯(3), ૧૦(7), ૧૧(8), ૧૨(2), ૧૩(8), ૧૪(21), ૧૫(8), ૧૬(3), ૧૭, ૧૮(7), ૧૯(3), ૨૦(4), ૨૧(17), ૨૨(10), ૨૩(5), ૨૪(17), ૨૫(5), ૨૬(7), ૨૭(16), ૨૮(15), ૨૯(12), ૩૦(5), ૩૧(12), ૩૨(7), ૩૩(19), ૩૪(9), ૩૫(18), ૩૬(12), ૩૭(7), ૩૮(6), ૩૯(34)
1 એંશી ગઢડા મધ્ય:
537 એક ગઢડા પ્રથમ: , , ૧૦(9), ૧૨(2), ૧૩(3), ૧૪(2), ૧૮(2), ૨૦, ૨૧(3), ૨૨, ૨૩(2), ૨૪(2), ૨૫(5), ૨૬(5), ૨૭, ૨૯(3), ૩૧(4), ૩૨, ૩૩(7), ૩૫, ૩૬, ૩૮(3), ૩૯(5), ૪૧(2), ૪૨(3), ૪૩(3), ૪૪(2), ૪૬(3), ૪૭(6), ૪૮(2), ૫૧(13), ૫૨(5), ૫૫, ૫૬(3), ૫૭(2), ૫૮, ૫૯(6), ૬૦, ૬૨(2), ૬૩(10), ૬૫, ૬૮(2), ૭૦(15), ૭૧, ૭૨(5), ૭૩(8), ૭૫(3), ૭૭, ૭૮(7)
સારંગપુર: ૧(3), ૨(6), ૩(2), ૪(3), ૫(5), ૬(4), ૧૦, ૧૧(3), ૧૨(3), ૧૪(4), ૧૫
કારિયાણી: ૨(3), , ૬(2), , , ૧૦(2), ૧૧(2)
લોયા: ૧(3), ૨(8), , ૪(7), ૬(12), , ૧૦(4), ૧૧, ૧૨, ૧૩(5), ૧૪(3), ૧૫, ૧૬(4), ૧૮(2)
પંચાળા: , ૩(5), ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧(6), , ૪(4), ૫(2), ૮(3), , ૧૦(7), ૧૨(3), ૧૩(3), ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯(2), ૨૦, ૨૧(7), ૨૨(5), ૨૪(2), ૨૫(5), ૨૭(4), ૩૦, ૩૧, ૩૨(3), ૩૩(5), ૩૪(5), ૩૫(2), ૩૬(2), ૩૮(2), ૩૯, ૪૦(4), ૪૨(6), ૪૫(3), ૪૮, ૫૨, ૫૫(4), ૫૭(3), ૫૮, ૬૦(3), ૬૧(2), ૬૨(10), ૬૩(2), ૬૪(6), ૬૫, ૬૬(4)
વરતાલ: ૧(2), , ૩(8), ૪(11), , ૮(2), , ૧૦, ૧૧(3), ૧૩(3), ૧૭, ૧૮, ૨૦(2)
અમદાવાદ: ૧(2), ૨(4), ૩(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૪(4), , , ૧૦, ૧૧(3), ૧૨, ૧૩(3), ૧૪(4), ૧૮, ૧૯(2), ૨૧(2), ૨૨, ૨૩(3), ૨૪, ૨૫(2), ૨૬, ૨૭(8), ૨૮(2), ૩૦(3), ૩૧(3), ૩૨, ૩૩, ૩૪(7), ૩૫(3), ૩૭(4), ૩૮(2), ૩૯(9)
1 એક-એક ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 એક-બીજાની ગઢડા પ્રથમ: ૧૯
1 એક-બે ગઢડા મધ્ય: ૬૪
2 એકકાળાવછિન્ન કારિયાણી: ,
2 એકકાળે કારિયાણી:
વરતાલ:
1 એકડમલ લોયા:
4 એકતા ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
સારંગપુર: ૧૪
ગઢડા મધ્ય: ,
1 એકત્વપણે સારંગપુર: ૧૪
1 એકથી ગઢડા મધ્ય: ૨૭
2 એકદૃષ્ટિએ સારંગપુર:
ગઢડા અંત્ય: ૨૫
1 એકદેશસ્થ કારિયાણી:
1 એકદેશસ્થપણું ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
2 એકદેશી વરતાલ: ૧૩(2)
1 એકના વરતાલ:
5 એકની કારિયાણી: ૨(2)
પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૧૩, ૧૪
3 એકનું ગઢડા અંત્ય: ૧૪(3)
15 એકને ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૪૭(2), ૫૨, ૭૦(2)
સારંગપુર: ૧૫
કારિયાણી: ૨(2)
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૨, ૨૪
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૯(2)
2 એકનો ગઢડા પ્રથમ: ૧૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૫
1 એકપણાનો સારંગપુર:
1 એકપણું ગઢડા અંત્ય: ૩૧
2 એકપણે વરતાલ: ૨(2)
1 એકબીજા લોયા:
1 એકબીજાના અમદાવાદ:
2 એકબીજાની ગઢડા પ્રથમ: ૧૯(2)
1 એકબીજાને અમદાવાદ:
4 એકમાં કારિયાણી: ૩(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨૭
વરતાલ:
6 એકરસ ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૨૪
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૫૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૦
1 એકરસપણાને ગઢડા અંત્ય: ૨૦
1 એકરસપણે સારંગપુર:
2 એકરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
વરતાલ: ૧૩
1 એકરૂપે લોયા:
1 એકરેણીપણું ગઢડા અંત્ય: ૨૪
8 એકલા ગઢડા પ્રથમ: ૫૩
લોયા: ૧૩
ગઢડા મધ્ય: , ૨૦(2)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: , ૧૩
11 એકલી ગઢડા પ્રથમ: ૧૯(2), ૪૫, ૫૧(2)
કારિયાણી:
લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૧૬, ૩૨, ૪૧
ગઢડા અંત્ય: ૨૦
18 એકલું ગઢડા પ્રથમ: ૪૨(2), ૪૬, ૫૧(3), ૫૬
સારંગપુર: ૧૫
કારિયાણી: ,
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૨૦, ૬૫
વરતાલ: ૬(4)
3 એકલે ગઢડા પ્રથમ: ૫૨(2)
લોયા:
22 એકલો ગઢડા પ્રથમ: ૧૯(2), ૨૪, ૪૬, ૫૧(4), ૭૦(2), ૭૨(2), ૭૩
સારંગપુર:
કારિયાણી:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૨
વરતાલ: , ૧૭
ગઢડા અંત્ય: ૪(2), ૧૪
10 એકવાર ગઢડા પ્રથમ: ૨૯
સારંગપુર: ૧૨(2)
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૪, ૨૧, ૪૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૫, ૩૭(2)
1 એકવિશ કારિયાણી: ૧૦
2 એકસરખા લોયા:
ગઢડા મધ્ય:
4 એકસરખી લોયા: ૪(3)
ગઢડા અંત્ય: ૨૧
2 એકસરખું ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૧
3 એકસરખો લોયા: , ૧૦
વરતાલ: ૧૭
1 એકસામટું વરતાલ:
1 એકસામટો વરતાલ:
2 એકસો ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
પંચાળા:
2 એકાંત વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
3 એકાંતમાં લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
75 એકાંતિક ગઢડા પ્રથમ: ૧૧(2), ૧૫, ૧૬, ૧૯(3), ૨૧(6), ૨૯, ૩૬, ૩૮, ૪૩, ૪૭, ૫૪(2), ૬૦(2), ૬૧, ૬૬(5)
સારંગપુર: , ૧૧(2), ૧૫
પંચાળા: ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૯(2), ૧૪, ૧૯, ૨૨(3), ૩૮(5), ૪૬(2), ૪૮, ૫૫, ૬૫
વરતાલ: ૧(4), ૩(4), , ૬(3)
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: ૧૩, ૨૧(2), ૨૪, ૩૩(4), ૩૫
4 એકાંતિકના ગઢડા પ્રથમ: ૬૦
ગઢડા મધ્ય: ૪૬(3)
1 એકાંતિકની ગઢડા અંત્ય: ૧૩
2 એકાંતિકનો ગઢડા પ્રથમ: ૬૦(2)
4 એકાંતિકપણું લોયા: ૬(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 એકાંતિકભાવે ગઢડા અંત્ય: ૩૮
1 એકાંતિકી પંચાળા:
3 એકાંતે ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
ગઢડા મધ્ય: ૪૧, ૫૭
1 એકાએકી ગઢડા અંત્ય: ૩૪
8 એકાગ્ર ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
સારંગપુર: ૨(4),
ગઢડા મધ્ય: ૬૨(2)
1 એકાગ્રપણું સારંગપુર:
1 એકાત્મતાને લોયા: ૧૪
1 એકાત્મપણે ગઢડા પ્રથમ:
12 એકાદશ ગઢડા પ્રથમ: ૫૪, ૭૭, ૭૮
સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૮(3), ૫૪
વરતાલ: ૧૦, ૧૮
ગઢડા અંત્ય: , ૧૦
1 એકાદશસ્કંધ ગઢડા મધ્ય: ૫૮
1 એકાદશસ્કંધમાં લોયા: ૧૦
6 એકાદશી ગઢડા પ્રથમ:
ગઢડા મધ્ય: ૮(5)
6 એકાદશીનું ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
ગઢડા મધ્ય: ૮(5)
41 એકાદશીને ગઢડા પ્રથમ: , ૨૬, ૩૪, ૪૬, ૫૪, ૫૫, ૭૨, ૭૪, ૭૫, ૭૬
સારંગપુર:
કારિયાણી: ૧૧
લોયા: , ૧૪
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , , , ૧૭, ૨૩, ૨૬, ૨૭, ૩૫, ૪૧, ૪૬, ૫૨, ૫૫, ૬૫
વરતાલ: , , , ૧૦, ૧૫
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: , , , ૧૪, ૨૬, ૩૩
1 એકાદશીનો ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
1 એકાદા ગઢડા મધ્ય: ૬૪
18 એકે ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૩૫, ૪૪, ૬૮
સારંગપુર:
લોયા: ,
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૨, ૧૬, ૨૯, ૪૪, ૬૨
વરતાલ: ૧૧
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય:
1 એકેએક ગઢડા અંત્ય: ૧૪
1 એકેને કારિયાણી:
1 એકેનો વરતાલ: ૧૧
8 એકેય ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
સારંગપુર: ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૭, ૫૫, ૬૨(2)
ગઢડા અંત્ય:
1 એકોતેર ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
5 એજ ગઢડા પ્રથમ: ૫૮, ૬૨, ૬૯
સારંગપુર: ૧૧
કારિયાણી:
9 એટલા ગઢડા પ્રથમ: ૭૪
ગઢડા મધ્ય: , ૪૪(6), ૪૬
5 એટલાં સારંગપુર: ૧૫
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૩૩, ૩૫
2 એટલાંને લોયા: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૩૬
3 એટલામાં ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૫૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૫
26 એટલી ગઢડા પ્રથમ: ૨૨, ૪૩, ૭૩
સારંગપુર: ૧૦, ૧૪
કારિયાણી: , ૧૧
લોયા: , ૧૮(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , , ૨૧(2), ૩૯, ૪૫, ૪૮, ૬૦
વરતાલ: ૧૧
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૧૭, ૨૫(2), ૩૬
14 એટલું ગઢડા પ્રથમ: ૨૬, ૭૦
કારિયાણી: ,
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૨૧, ૨૭(2), ૩૫(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૫, ૩૬
27 એટલે ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૩૫, ૪૧, ૪૭, ૬૮, ૬૯, ૭૩(2), ૭૮
સારંગપુર: , ૧૪
કારિયાણી:
લોયા: , ૮(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૬(2), ૧૯, ૨૭, ૩૧, ૩૨(2), ૩૩, ૬૬
વરતાલ: ૧૧
ગઢડા અંત્ય: , ૨૪
15 એટલો ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૭૦
સારંગપુર: ૧૪(2)
લોયા: ૧૭
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૧૮, ૨૧, ૨૮, ૩૧, ૩૨, ૩૯
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
28 એણે ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૨૧, ૩૧(2), ૩૫, ૭૧(2)
સારંગપુર:
કારિયાણી: , ૧૧
લોયા: ૧૦, ૧૬, ૧૭
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૬, ૧૮, ૩૨, ૩૫(4), ૫૪, ૬૬
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૫, ૨૮, ૨૯, ૩૩
13 એથી ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
કારિયાણી: ૧૨
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૭, ૪૮, ૫૭, ૫૯, ૬૨, ૬૩
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: , ૩૩
49 એના ગઢડા પ્રથમ: ૧૩, ૨૭(2), ૨૯, ૩૨, ૩૫, ૪૨, ૫૬, ૬૭, ૭૭
સારંગપુર: , , ૧૫, ૧૮
કારિયાણી:
લોયા: , ૧૧, ૧૬
પંચાળા: , ૪(5)
ગઢડા મધ્ય: ૩(3), , ૧૨, ૧૪, ૨૨, ૨૫, ૩૧, ૩૩
વરતાલ: ૧૧(3), ૧૮, ૨૦
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૧૪, ૨૧, ૨૭, ૩૩(2), ૩૪, ૩૫, ૩૭
16 એનાં ગઢડા પ્રથમ: ૧૪, ૩૭, ૫૧, ૫૫, ૬૫
સારંગપુર: ૧૦, ૧૫
કારિયાણી:
લોયા: ૧૩
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૨૨, ૨૭, ૪૬
ગઢડા અંત્ય: ૨૨, ૨૭
91 એની ગઢડા પ્રથમ: , , , , ૧૨, ૧૪(2), ૨૫(2), ૨૬(2), ૩૫(3), ૩૮, ૪૪, ૪૯, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮(2), ૬૧, ૬૫(4), ૭૦(2), ૭૪(2), ૭૮
સારંગપુર: ૭(2), ૧૫(4), ૧૭
કારિયાણી: ૨(4)
લોયા: , , , ૧૦(2), ૧૪, ૧૫(3), ૧૭, ૧૮(2)
પંચાળા: , ૩(2), ૭(3)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૭, ૧૮(2), ૨૦, ૩૧(4), ૩૩, ૩૯(2), ૫૩, ૬૬
વરતાલ: ૧૨
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૪, ૨૧, ૨૬, ૨૭, ૩૩(3), ૩૫, ૩૯(4)
1 એનુ ગઢડા અંત્ય: ૨૫
84 એનું ગઢડા પ્રથમ: ૭(2), , ૧૪, ૧૮, ૨૪, ૨૫(2), ૨૬, ૨૭, ૩૦, ૩૮, ૪૪(2), ૪૯, ૫૫, ૬૨, ૬૮(3), ૭૨, ૭૬, ૭૭(2), ૭૮
સારંગપુર: , ૫(2), ૧૪
કારિયાણી: , , ૧૨
લોયા: ૧(4), , ૮(2), ૧૧, ૧૬, ૧૮
પંચાળા: , ૩(2), ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: , ૮(2), ૧૨, ૧૪, ૨૨(2), ૩૧, ૫૯, ૬૨, ૬૬
વરતાલ: , , ૧૭(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨(2), ૧૪(2), ૧૬, ૨૧, ૨૪, ૨૭(4), ૨૯, ૩૩(2), ૩૪, ૩૫(2), ૩૬, ૩૭, ૩૯(2)
320 એને ગઢડા પ્રથમ: ૧(2), , , , ૧૨, ૧૪, ૧૯, ૨૧(2), ૨૪(2), ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૬(2), ૩૭(3), ૩૮(3), ૩૯, ૪૨, ૪૩(2), ૪૪, ૪૭, ૫૦(2), ૫૨, ૫૫(3), ૫૬(7), ૫૭(3), ૫૯(2), ૬૦(2), ૬૧(2), ૬૨, ૬૩(2), ૬૫(5), ૬૬(2), ૬૭, ૬૮(4), ૭૦(5), ૭૧(4), ૭૭, ૭૮(3)
સારંગપુર: , , , , ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૫(3), ૧૭
કારિયાણી: ૧(3), ૨(9), ૩(2), , ૧૦, ૧૧
લોયા: ૧(4), ૨(2), , ૭(2), , , ૧૦(9), ૧૧, ૧૨, ૧૩(3), ૧૪, ૧૫(4), ૧૭(7), ૧૮(2)
પંચાળા: ૨(2), ૩(8), ૪(17),
ગઢડા મધ્ય: ૧(5), , , , , ૧૦, ૧૨, ૧૪(3), ૧૬, ૧૭, ૧૮(2), ૨૦, ૨૨(3), ૨૫(2), ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૧(11), ૩૩, ૪૪, ૪૬(2), ૪૮, ૫૧, ૫૯(2), ૬૩, ૬૫(2), ૬૬(4)
વરતાલ: , , ૧૧(7), ૧૨(3), ૧૪(2), ૧૬, ૧૭(4), ૨૦
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: , ૩(3), , ૬(3), , ૧૧, ૧૪(5), ૧૫(8), ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૪(3), ૨૬, ૨૭(4), ૨૯(4), ૩૦, ૩૨, ૩૩(8), ૩૪(4), ૩૫(3), ૩૬(3), ૩૭(2), ૩૯(9)
189 એનો ગઢડા પ્રથમ: ૬(2), ૧૦, ૧૨(2), ૧૩(2), ૧૬, ૨૪, ૨૬, ૩૧(2), ૩૪, ૩૮(2), ૪૧(2), ૪૩, ૪૬, ૫૦, ૫૧, ૫૭, ૫૮, ૬૩, ૬૪, ૬૫, ૬૯(3), ૭૦(2), ૭૧, ૭૫, ૭૮(3)
સારંગપુર: , ૧૦, ૧૩, ૧૪(2), ૧૬
કારિયાણી: , ૨(3), , , ૭(2), ૧૧, ૧૨
લોયા: , , ૫(10), ૬(4), , ૮(4), ૧૦(4), ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬(6)
પંચાળા: ૩(7), ૪(4)
ગઢડા મધ્ય: , , ૬(4), , ૧૨, ૧૪, ૧૮(2), ૨૫, ૨૭, ૩૧(3), ૩૩, ૩૪, ૩૫(3), ૩૬, ૩૭, ૩૯(3), ૪૫, ૪૬(2), ૫૭, ૬૦, ૬૨(2), ૬૩, ૬૬(4), ૬૭
વરતાલ: , , , ૧૧(2), ૧૭, ૧૮, ૧૯
અમદાવાદ: ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: , , , , ૧૧(3), ૧૨, ૧૪(3), ૧૫, ૧૬, ૨૧, ૨૭(2), ૨૯(5), ૩૨(3), ૩૩(8), ૩૪, ૩૫(3), ૩૬, ૩૮(2), ૩૯(4)
993 એમ ગઢડા પ્રથમ: , ૧૦(2), ૧૩, ૧૪(8), ૧૫(4), ૧૬(2), ૧૭(2), ૧૮(4), ૨૧(2), ૨૩(2), ૨૪(3), ૨૫(3), ૨૬(2), ૨૭(8), ૨૮(3), ૨૯(3), ૩૧(3), ૩૨(2), ૩૩(2), ૩૭(5), ૩૮(13), ૩૯(3), ૪૧(4), ૪૨(8), ૪૩, ૪૪(4), ૪૫(4), ૪૮(2), ૫૦(2), ૫૧(2), ૫૨(4), ૫૫(2), ૫૬(6), ૫૭, ૫૮(2), ૬૦(4), ૬૧, ૬૨(2), ૬૩(5), ૬૪, ૬૫(3), ૬૬(7), ૬૭(4), ૬૮(2), ૭૦(22), ૭૧(2), ૭૨(10), ૭૩(17), ૭૫(4), ૭૭(6), ૭૮(16)
સારંગપુર: ૧(2), ૨(10), ૪(3), ૭(2), , ૯(4), ૧૦(3), ૧૨(5), ૧૪(4), ૧૫(6), ૧૭, ૧૮(9)
કારિયાણી: ૧(14), ૨(8), ૩(5), ૬(2), , , ૯(2), ૧૦(4), ૧૧(5)
લોયા: ૧(5), ૨(6), ૩(6), ૪(6), ૫(6), ૬(8), ૭(8), ૮(18), ૯(5), ૧૦(11), ૧૧(3), ૧૨(2), ૧૩(5), ૧૪(7), ૧૫(7), ૧૬(4), ૧૭(6), ૧૮(8)
પંચાળા: ૧(9), ૨(13), ૩(10), ૪(9), , ૭(10)
ગઢડા મધ્ય: ૧(8), ૨(5), ૩(9), ૪(6), , ૬(9), , ૮(12), ૯(7), ૧૦(10), ૧૧(2), ૧૨(4), ૧૩(17), ૧૪, ૧૫, ૧૬(4), ૧૭(2), ૧૮(11), ૧૯(5), ૨૦(5), ૨૨(3), ૨૩, ૨૪(2), ૨૬(2), ૨૭(4), ૨૮(3), ૩૧(3), ૩૩(7), ૩૪, ૩૫(6), ૩૭(2), ૩૮(2), ૩૯(11), ૪૦(3), ૪૧, ૪૩(2), ૪૪(4), ૪૫(3), ૪૭(7), ૪૮(3), ૫૦(2), ૫૨(2), ૫૩(4), ૫૪, ૫૫(5), ૫૬(3), ૫૭(6), ૫૮(2), ૫૯, ૬૦(5), ૬૧(2), ૬૨(5), ૬૩(4), ૬૪(2), ૬૫(3), ૬૬(8), ૬૭(2)
વરતાલ: ૧(2), ૨(4), ૩(4), ૪(5), ૫(5), ૬(4), ૭(5), ૮(2), , ૧૧(4), ૧૨(2), ૧૩(2), ૧૪, ૧૬, ૧૭(5), ૧૮(7), ૧૯, ૨૦(3)
અમદાવાદ: ૧(2), , ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧(6), ૨(4), ૩(2), ૪(4), ૬(2), ૭(2), , ૯(4), ૧૦(4), ૧૧(5), ૧૨(4), ૧૩(8), ૧૪(7), ૧૫(2), ૧૮(5), ૨૧(4), ૨૨(3), ૨૩(7), ૨૪(14), ૨૫(4), ૨૬(4), ૨૭(9), ૨૮(14), ૨૯(7), ૩૦(14), ૩૧, ૩૨(6), ૩૩(7), ૩૪(6), ૩૫(14), ૩૬(6), ૩૭(3), ૩૮(2), ૩૯(7)
1 એમજ ગઢડા પ્રથમ: ૨૧
4 એમણે કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૪૩, ૫૮
ગઢડા અંત્ય: ૩૪
10 એમના ગઢડા પ્રથમ: , ૧૨(4), ૬૩
લોયા: ૧૫(2)
પંચાળા: ,
1 એમનાથી ગઢડા અંત્ય: ૩૪
10 એમની ગઢડા પ્રથમ: , ૨૭
લોયા: , ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૪૭, ૫૨, ૫૬(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૨, ૨૯
7 એમનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૩૯, ૭૮
ગઢડા મધ્ય: ૨૮, ૪૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૪, ૩૩
25 એમને ગઢડા પ્રથમ: , ૧૮, ૪૭(2), ૬૧, ૭૦, ૭૩, ૭૪
કારિયાણી:
લોયા: ૧૨, ૧૩
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૧, ૬૨(2)
વરતાલ: ૧૮, ૨૦
અમદાવાદ: ૩(3)
ગઢડા અંત્ય: , ૨૪, ૩૩(2), ૩૭
4 એમનો લોયા:
વરતાલ: ૧૧
ગઢડા અંત્ય: , ૨૪
59 એમાં ગઢડા પ્રથમ: ૧૪, ૨૧, ૨૬, ૨૭, ૩૫, ૩૯, ૪૩, ૫૬(2), ૬૪, ૭૧(2), ૭૭, ૭૮(2)
સારંગપુર: ૧૦, ૧૫
કારિયાણી: ૧(2),
લોયા: , , ૧૦, ૧૪
પંચાળા: , ૪(3)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩(2), ૧૭, ૩૧, ૩૫(2), ૪૭, ૫૯, ૬૦, ૬૩, ૬૫, ૬૭(2)
વરતાલ: ૧૩, ૨૦
ગઢડા અંત્ય: , ૨૧(2), ૨૪, ૨૮, ૩૧, ૩૩(2), ૩૪(2), ૩૫, ૩૬, ૩૯(3)
15 એમાંથી ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૭૫, ૭૮
સારંગપુર: ૧૧
ગઢડા મધ્ય: ૧૨, ૨૧, ૩૬, ૪૫, ૪૯, ૬૧(2), ૬૨
વરતાલ: ૧૨, ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૨૫
1 એવડા ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
2 એવડો લોયા: ૧૩(2)
424 એવા ગઢડા પ્રથમ: ૨(2), , ૧૨(5), ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૨૦(2), ૨૧(2), ૨૩(2), ૨૫(3), ૨૬(4), ૨૭(5), ૨૮, ૨૯(3), ૩૧(3), ૩૨(2), ૩૪(3), ૩૭(7), ૩૮(2), ૪૧, ૪૨(6), ૪૩(2), ૪૪, ૪૫, ૪૭(3), ૪૮, ૫૧(4), ૫૨(2), ૫૪(2), ૫૫, ૫૬(3), ૫૯, ૬૦(2), ૬૨, ૬૩(10), ૬૪(7), ૬૬(5), ૬૭(2), ૬૮(2), ૬૯, ૭૦(4), ૭૧(10), ૭૨(4), ૭૩(4), ૭૬(2), ૭૭(3), ૭૮(8)
સારંગપુર: , ૨(2), , ૧૦(3), ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪(2), ૧૫(6), ૧૬(3), ૧૮
કારિયાણી: ૧(4), , ૬(5), ૭(2), , ૯(2), ૧૦
લોયા: ૧(6), ૨(4), ૩(2), , , ૭(6), ૧૦(8), ૧૧, ૧૨(4), ૧૩(3), ૧૪(4), ૧૫(2), ૧૬(2), ૧૭(5), ૧૮(8)
પંચાળા: ૧(3), ૨(4), , ૪(7), ૭(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧(2), ૩(2), , , ૮(2), ૧૦(2), ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬(4), ૧૮(5), ૧૯(3), ૨૧, ૨૨(2), ૨૪(4), ૨૫, ૨૬, ૩૦, ૩૧(8), ૩૨, ૩૩(2), ૩૪(2), ૩૫(2), ૩૯(5), ૪૪, ૪૫(2), ૪૬, ૪૮(2), ૫૦, ૫૩(2), ૫૭(2), ૬૦, ૬૧(2), ૬૨(2), ૬૪(2), ૬૫(2), ૬૬(3)
વરતાલ: , , ૪(2), ૫(2), ૬(3), ૧૦, ૧૧(2), ૧૨(2), ૧૪, ૧૫, ૧૭(2), ૧૮(2)
અમદાવાદ: , ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: , , , , , ૧૦(2), ૧૪(3), ૧૭, ૧૮, ૧૯(2), ૨૦(2), ૨૧(3), ૨૨(2), ૨૩, ૨૬(6), ૨૭(4), ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧(5), ૩૨(2), ૩૩(4), ૩૪, ૩૫(2), ૩૬(2), ૩૭(4), ૩૮(6), ૩૯(6)
2 એવાની ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
સારંગપુર:
8 એવાને ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
સારંગપુર: ,
લોયા: ૧૭
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૮, ૩૦, ૩૪
2 એવાનો લોયા: ૧૬
ગઢડા મધ્ય: ૧૮
1 એવામાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
749 એવી ગઢડા પ્રથમ: , , ૪(2), , ૧૦(3), ૧૨(5), ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭(4), ૧૮(3), ૧૯, ૨૧(2), ૨૩(11), ૨૪(2), ૨૫(7), ૨૬(6), ૨૭(8), ૨૮, ૨૯(2), ૩૧(6), ૩૨(2), ૩૩(2), ૩૪, ૩૫(3), ૩૬(2), ૩૭(7), ૩૮(9), ૩૯(2), ૪૦(4), ૪૧(5), ૪૨(3), ૪૩, ૪૪(5), ૪૫, ૪૬(3), ૪૭(3), ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૪, ૫૬, ૫૮, ૫૯(2), ૬૦(6), ૬૧(5), ૬૨(2), ૬૩(13), ૬૪(2), ૬૫(4), ૬૬, ૬૭(3), ૬૮(2), ૭૦(2), ૭૧(4), ૭૨(5), ૭૩(4), ૭૫, ૭૬, ૭૭(2), ૭૮(11)
સારંગપુર: ૧(8), ૨(11), ૩(7), , ૫(4), ૬(9), ૯(2), ૧૦(2), ૧૩(2), ૧૪(2), ૧૫(6), ૧૬(2), ૧૭(2), ૧૮(3)
કારિયાણી: ૧(10), ૨(4), ૩(4), ૭(7), ૮(5), , ૧૦(4), ૧૨(2)
લોયા: ૧(3), ૨(2), ૪(4), , ૬(7), ૭(13), ૮(2), , ૧૦(8), ૧૧(6), ૧૨(4), ૧૩(7), ૧૪(6), ૧૫(6), ૧૬(3), ૧૭(3), ૧૮(5)
પંચાળા: ૧(3), ૨(18), ૩(5), ૪(4), ૬(5), ૭(11)
ગઢડા મધ્ય: ૧(7), ૨(2), ૩(4), ૪(4), ૫(2), ૮(6), ૯(2), ૧૦(11), ૧૨(4), ૧૩(5), ૧૪(2), ૧૬(2), ૧૭(5), ૧૮(2), ૧૯(2), ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪(2), ૨૫, ૨૬(2), ૨૭(2), ૨૮(3), ૨૯(3), ૩૧(5), ૩૨, ૩૩(8), ૩૪, ૩૫(8), ૩૬, ૩૭(2), ૩૮, ૩૯(7), ૪૦(2), ૪૩, ૪૪, ૪૭, ૪૮(5), ૪૯, ૫૦(2), ૫૪, ૫૫(4), ૫૭(2), ૫૮, ૫૯(2), ૬૦, ૬૨(5), ૬૩, ૬૪(2), ૬૬(4), ૬૭(2)
વરતાલ: ૧(2), ૨(8), ૩(4), ૪(4), ૫(2), ૬(3), ૮(3), , ૧૧, ૧૨(2), ૧૩, ૧૭, ૧૮(4), ૨૦(3)
અમદાવાદ: ૧(6), , ૩(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧(6), ૨(3), , ૪(4), ૫(3), ૬(2), ૭(4), ૯(5), ૧૦(4), ૧૧(2), ૧૩(11), ૧૪(5), ૧૬(4), ૧૭, ૧૮(3), ૧૯, ૨૧, ૨૨(3), ૨૩(5), ૨૪(6), ૨૫(2), ૨૬(6), ૨૭(4), ૨૮(8), ૩૦(2), ૩૧(5), ૩૨(3), ૩૩(3), ૩૪(4), ૩૫(5), ૩૬, ૩૭(5), ૩૯(5)
2 એવુ વરતાલ: ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૧૦
210 એવું ગઢડા પ્રથમ: , ૧૨, ૧૪, ૧૫(2), ૧૭, ૧૮(3), ૧૯(3), ૨૧, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૮, ૩૩, ૩૮, ૪૨, ૪૪, ૪૫(3), ૪૬, ૪૭, ૫૬, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૩(3), ૬૪(2), ૬૬, ૬૭, ૭૧(3), ૭૨(3), ૭૩(3), ૭૮(3)
સારંગપુર: ૨(2), , ૪(2), ૫(3), ૭(3), , ૧૧, ૧૩(2), ૧૪, ૧૫, ૧૬(2), ૧૭
કારિયાણી: ૨(2), , ૮(2), , ૧૨
લોયા: ૬(4), ૭(3), ૧૦(3), ૧૨(2), ૧૪(2), ૧૬(2), ૧૭(6), ૧૮(3)
પંચાળા: , ૨(2), ૪(2), ૭(4)
ગઢડા મધ્ય: ૧(2), ૪(2), ૮(5), ૯(3), ૧૦(2), ૧૨(2), ૧૩(2), ૧૪(2), ૧૭(2), ૨૦(2), ૨૩(2), ૨૫, ૨૭(3), ૩૦, ૩૧, ૩૩(2), ૩૫(3), ૩૯, ૪૫(4), ૫૦(3), ૫૧(2), ૫૬, ૫૭, ૫૯, ૬૨, ૬૫, ૬૬(2)
વરતાલ: ૧(2), , , , , , , , ૧૧, ૧૨, ૧૪, ૧૬, ૧૮, ૨૦
અમદાવાદ: ૧(3)
ગઢડા અંત્ય: , , ૩(2), ૪(2), ૧૨, ૧૩(3), ૧૬, ૨૨, ૨૩, ૨૪(4), ૨૬, ૨૯, ૩૦, ૩૧(2), ૩૨(2), ૩૩, ૩૬, ૩૭, ૩૯
12 એવે ગઢડા પ્રથમ: ૨૯(2), ૭૨
સારંગપુર: ૧૧(3)
લોયા: , ,
ગઢડા મધ્ય: ૩૯(2)
વરતાલ:
358 એવો ગઢડા પ્રથમ: , ૧૦(2), ૧૪(4), ૧૮(4), ૧૯, ૨૧(2), ૨૩(3), ૨૪(2), ૨૫(2), ૨૬, ૨૮, ૩૦, ૩૧, ૩૨(2), ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૮(3), ૪૨(2), ૪૪(2), ૪૬(6), ૪૭, ૫૨(2), ૫૬(4), ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૧(2), ૬૨, ૬૩(2), ૬૭(2), ૬૮, ૭૦, ૭૧, ૭૨(3), ૭૬, ૭૮(6)
સારંગપુર: ૪(4), , , , ૧૧, ૧૨(4), ૧૪(3), ૧૬
કારિયાણી: ૧(5), ૩(4), ૬(2), , ૯(3), ૧૦, ૧૧, ૧૨
લોયા: ૧(4), ૨(2), ૩(2), ૫(4), ૬(11), ૭(2), , ૧૦(8), ૧૩, ૧૪(2), ૧૫, ૧૬(3), ૧૭(5), ૧૮(4)
પંચાળા: ૨(6), , ૪(4),
ગઢડા મધ્ય: ૧(5), ૪(2), ૬(3), , , , ૧૦(2), ૧૨, ૧૩, ૧૪(3), ૧૫(5), ૧૬(2), ૧૭(4), ૧૮, ૧૯(2), ૨૦, ૨૧, ૨૨(7), ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭(3), ૨૮, ૨૯(4), ૩૧(2), ૩૨, ૩૩, ૩૫(3), ૩૭, ૩૯(4), ૪૦(2), ૪૧, ૪૩, ૪૫(2), ૪૭(2), ૫૫, ૫૭(2), ૫૮, ૫૯, ૬૦(6), ૬૧, ૬૨(4), ૬૩(2), ૬૫, ૬૬, ૬૭
વરતાલ: ૧(2), , ૪(2), ૫(3), , , ૧૧, ૧૨(3), ૧૩(2), ૧૭, ૧૮(2), ૨૦(2)
અમદાવાદ: , , ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૩(2), , ૬(4), , , ૧૧(3), ૧૨, ૧૩, ૧૪(4), ૧૬, ૨૧(2), ૨૪(2), ૨૬(4), ૨૭(4), ૨૮(3), ૩૦(2), ૩૨(2), ૩૩(7), ૩૪(4), ૩૫(8), ૩૬(2), ૩૭(2), ૩૯(5)
1 એહી ગઢડા મધ્ય: ૫૭
1 એે ગઢડા અંત્ય: ૨૯
25 ઐશ્વર્ય ગઢડા પ્રથમ: , ૧૯, ૪૩(2), ૫૯, ૬૩, ૬૪, ૭૦, ૭૧
સારંગપુર: , ૧૬
કારિયાણી: ૮(3)
લોયા: , ૧૩, ૧૮(2)
પંચાળા: ૬(3),
ગઢડા મધ્ય: ૨૫, ૬૭(2)
1 ઐશ્વર્ય-તેજે પંચાળા:
1 ઐશ્વર્ય-શક્તિઓ પંચાળા:
1 ઐશ્વર્ય-સમૃદ્ધિના ગઢડા અંત્ય: ૨૮
1 ઐશ્વર્ય-સામર્થીને ગઢડા મધ્ય: ૨૨
4 ઐશ્વર્યને ગઢડા પ્રથમ: ૨૭, ૬૪(2)
પંચાળા:
1 ઐશ્વર્યનો પંચાળા:
3 ઐશ્વર્યે લોયા: ૧૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૭
1 વરતાલ:
5 ઓગણચાળીશ ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
વરતાલ: ૧૦(2), ૧૩
1 ઓગણતેરા ગઢડા પ્રથમ: ૬૮
3 ઓગણીસ સારંગપુર: ૧૪(3)
2 ઓછાં ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
સારંગપુર: ૧૪
1 ઓછાડ ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 ઓછાડીને ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 ઓછાડે કારિયાણી:
3 ઓછી ગઢડા પ્રથમ: ૬૦
સારંગપુર: ૧૫
ગઢડા અંત્ય: ૨૯
8 ઓછું ગઢડા પ્રથમ: ૭૦, ૭૫, ૭૮
ગઢડા મધ્ય: ૨૦(2), ૩૩, ૫૧, ૬૭
1 ઓછું-અધિક ગઢડા મધ્ય: ૫૧
8 ઓછો ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
સારંગપુર: ૧૭
લોયા: , ૮(4)
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
3 ઓછ્યપ ગઢડા મધ્ય: ૪(3)
24 ઓટા ગઢડા પ્રથમ: ૧૩, ૨૭, ૩૬, ૩૯, ૪૨, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૭૧, ૭૪
પંચાળા: , , , ,
ગઢડા મધ્ય: , ૨૧, ૩૯, ૬૭
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૯
2 ઓટાને ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
પંચાળા:
1 ઓટો ગઢડા અંત્ય: ૩૬
1 ઓઢતાં-પહેરતાં ગઢડા પ્રથમ: ૬૭
1 ઓઢયો ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
1 ઓઢવી લોયા:
2 ઓઢવું કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૫૨
1 ઓઢાડવી ગઢડા અંત્ય: ૨૩
63 ઓઢી ગઢડા પ્રથમ: ૧૪, ૧૭, ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૩૩, ૩૭, ૩૯, ૪૦, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૬, ૬૮, ૭૦, ૭૧, ૭૩, ૭૮
સારંગપુર: , , , ૧૪, ૧૮
કારિયાણી:
લોયા: , , ૧૪, ૧૭, ૧૮
પંચાળા: , , , , , ,
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૧૪, ૧૮, ૨૦, ૨૧(2), ૨૩, ૨૮, ૩૦, ૩૪, ૩૫, ૪૬, ૪૭, ૫૫, ૫૭, ૬૦
વરતાલ: ૧૨
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય:
3 ઓઢીને લોયા: ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૧૮, ૨૦
1 ઓઢું લોયા: ૧૭
1 ઓઢ્યાં લોયા: ૧૫
3 ઓઢ્યું કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૬૧
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
14 ઓઢ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૨૧, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૩૪, ૩૮, ૫૪, ૫૬, ૬૪
સારંગપુર:
લોયા: , ૧૩
ગઢડા મધ્ય: ૬૨
1 ઓથ ગઢડા અંત્ય: ૩૨
1 ઓથ્ય ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
2 ઓય ગઢડા અંત્ય: ૪(2)
108 ઓરડાની ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૪, ૪૩, ૫૧, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૯, ૬૩, ૬૪, ૬૫, ૬૬, ૬૯, ૭૦, ૭૨, ૭૩, ૭૭, ૭૮
સારંગપુર: , , , , , , , , , ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮
કારિયાણી: , , , , , , , , , ૧૧, ૧૨
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૭, ૨૫, ૨૭, ૨૯, ૩૪, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૧, ૪૨, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૫૧, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૬
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), , , , , ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૪, ૨૫, ૩૧, ૩૨, ૩૬, ૩૭, ૩૯
2 ઓરડાને ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
કારિયાણી: ૧૦
4 ઓરડો ગઢડા પ્રથમ: ૧૭, ૨૮, ૩૦, ૩૩
6 ઓરા ગઢડા પ્રથમ: ૩૯
પંચાળા: ૨(5)
1 ઓરાં ગઢડા પ્રથમ: ૩૯
1 ઓરું ગઢડા મધ્ય: ૩૦
1 ઓરો લોયા:
1 ઓલવી ગઢડા અંત્ય:
6 ઓલાઈ ગઢડા પ્રથમ: ૭૨, ૭૩
સારંગપુર: ૧૮
વરતાલ: ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
4 ઓલાતો ગઢડા પ્રથમ: ૭૨, ૭૩
સારંગપુર: ૧૮
વરતાલ:
2 ઓલાય ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
વરતાલ:
1 ઓલાવીએ ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
3 ઓલાવ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૭૨, ૭૩
વરતાલ:
1 ઓલ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
1 ઓળખવા ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
2 ઓળખવો સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૧૫
1 ઓળખાઇ પંચાળા:
4 ઓળખાણ ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
પંચાળા:
વરતાલ: ૧૯(2)
1 ઓળખાતા કારિયાણી:
1 ઓળખાતો ગઢડા મધ્ય: ૬૬
8 ઓળખાય ગઢડા પ્રથમ: ૫૪, ૭૮
સારંગપુર:
લોયા: , ૧૬(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૦
1 ઓળખાવ્યું ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
3 ઓળખી ગઢડા પ્રથમ: ૧૬
વરતાલ: ૧૧
ગઢડા અંત્ય:
1 ઓળખીએ લોયા:
1 ઓળખીને વરતાલ: ૧૦
7 ઓળખે ગઢડા પ્રથમ: ૩૦, ૪૭, ૫૬
ગઢડા મધ્ય: ૧૭(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧૫
5 ઓળખ્યામાં ગઢડા પ્રથમ: ૩૦(2), ૭૫
કારિયાણી: ૧૨
લોયા:
2 ઓશિયાળો ગઢડા મધ્ય: ૧૨
ગઢડા અંત્ય: ૨૧
7 ઓસરી ગઢડા પ્રથમ: ૫૦, ૫૫
સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૧૪, ૫૦
ગઢડા અંત્ય:
113 ઓસરીએ ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૮, ૪૩, ૫૧, ૫૩, ૫૪, ૫૬, ૫૯, ૬૩, ૬૪, ૬૫, ૬૬, ૬૯, ૭૦, ૭૨, ૭૩, ૭૭, ૭૮
સારંગપુર: , , , , , , , , ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮
કારિયાણી: , , , , , , , ૧૧, ૧૨
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૫, ૧૭, ૨૫, ૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૪, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૧, ૪૨, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૧, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૪, ૬૬
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), , , , , , ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૫, ૩૧, ૩૨, ૩૬, ૩૭, ૩૯
2 ઓસરીની ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 ઓસરીમાં ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
6 ઔષધ લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૨(4), ૧૬
1 ઔષધની ગઢડા મધ્ય:
2 ઔષધિ અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 ઔષધિઓ લોયા: ૧૭
1 ઔષધિનું લોયા: ૧૩
1 ઔષધે ગઢડા અંત્ય: ૧૨
1 કંકણ ગઢડા અંત્ય: ૨૩
7 કંગાલ ગઢડા પ્રથમ: ૨૯, ૩૬(3)
લોયા: ૧૦, ૧૭
ગઢડા અંત્ય: ૧૬
1 કંગાળ ગઢડા મધ્ય: ૨૫
3 કંચન ગઢડા પ્રથમ: ૩૬, ૬૦
ગઢડા મધ્ય: ૫૫
2 કંચનરૂપ ગઢડા મધ્ય: ૫૫(2)
3 કંઠ સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૨૧(2)
2 કંઠથી પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
1 કંઠદેશને સારંગપુર:
50 કંઠને ગઢડા પ્રથમ: ૧૩, ૧૪, ૨૦, ૩૬, ૩૭, ૪૦, ૪૩, ૪૯, ૬૩, ૬૪, ૭૫, ૭૮
સારંગપુર: ૧૪
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૨૧, ૨૪, ૨૭, ૩૨, ૪૧, ૪૮(2), ૫૨, ૫૪, ૬૬
વરતાલ: , , , , , ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૨૦
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), , , , , ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨
6 કંઠમાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૨, ૩૯, ૫૩, ૬૦, ૬૧
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
1 કંઠી ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
1 કંઠીયો ગઢડા મધ્ય: ૪૮
1 કંપતા લોયા:
1 કંપાવવાપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 કંસ ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 કંસને વરતાલ: ૧૮
1 કંસાદિ ગઢડા મધ્ય: ૧૦
11 કઈ ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૩૭(2), ૭૨
લોયા: ,
ગઢડા અંત્ય: ૫(2), ૧૪, ૨૩, ૩૯
4 કચરો ગઢડા પ્રથમ: ૩૬, ૬૦
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩
2 કચવાઈ ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
3 કચવાઈને ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 કચવાણ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
1 કચવાણા લોયા:
1 કચવાતા લોયા:
1 કચવાવવા લોયા:
1 કચવાવું ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 કચવાવ્યો ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 કચાઇ ગઢડા મધ્ય:
1 કચ્ચરઘાણ ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
4 કચ્છ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૪
1 કચ્છાદિક પંચાળા:
1 કચ્છાવતાર લોયા: ૧૮
4 કટકા ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય:
2 કટકાને ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
પંચાળા:
1 કટકો ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
1 કટિને ગઢડા પ્રથમ: ૧૩
53 કઠણ ગઢડા પ્રથમ: ૧(3), ૨(2), , ૧૪(3), ૩૭, ૩૮(2), ૪૪(2), ૪૯(3), ૫૮, ૭૦, ૭૧, ૭૨(2), ૭૩
કારિયાણી: , ૧૦(2)
લોયા:
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૧૫, ૩૩(2), ૩૫(5), ૩૭(2), ૫૧, ૫૯, ૬૨(2)
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૪, ૨૧, ૨૪(4), ૩૩(2), ૩૫
1 કઠણપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
1 કઠલાલની લોયા:
1 કઠવલ્લી લોયા:
1 કડવાપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
3 કડવું ગઢડા મધ્ય: ૫૭
ગઢડા અંત્ય: ૧૪, ૩૩
1 કડવો ગઢડા અંત્ય: ૧૪
2 કડાકા ગઢડા પ્રથમ: ૨૫(2)
1 કણબી ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 કથન ગઢડા મધ્ય: ૬૪
1 કથનારા ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
1 કથરોટમાં ગઢડા મધ્ય: ૩૫
47 કથા ગઢડા પ્રથમ: ૧૭, ૨૦, ૩૨(4), ૫૨, ૬૩, ૬૫, ૭૧(2), ૭૮(4)
સારંગપુર:
લોયા: , ૮(2)
પંચાળા: ૨(2), ,
ગઢડા મધ્ય: ૮(5), , ૧૨, ૧૬(2), ૧૮, ૧૯, ૩૧, ૩૩(2), ૪૮
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: , ૧૩, ૧૭, ૨૪(2), ૨૫, ૩૩, ૩૪
6 કથા-કીર્તન ગઢડા પ્રથમ: ૬૩, ૭૮
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૪૯, ૬૬
1 કથા-કીર્તનાદિક ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 કથા-કીર્તનાદિકરૂપી ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
1 કથાઓ લોયા:
1 કથાદિક ગઢડા મધ્ય: ૩૨
1 કથાની ગઢડા મધ્ય: ૩૧
2 કથાને ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
ગઢડા મધ્ય: ૬૬
1 કથાનો ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
1 કથામાં ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
3 કથાવાર્તા સારંગપુર:
લોયા: ૧૩
ગઢડા મધ્ય: ૫૫
1 કથાવાર્તાનું ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
1 કથાવાર્તાને લોયા: ૧૭
1 કદાચિત લોયા: ૧૬
21 કદાચિત્ લોયા: ૧(3), ૧૨
પંચાળા: , ૬(2),
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩(2), ૩૩, ૩૯(2), ૫૯
વરતાલ: ૧૯
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૪, ૩૭, ૩૯(2)
2 કદાપિ ગઢડા પ્રથમ: , ૬૦
1 કનક-કામિનીનો ગઢડા મધ્ય: ૬૧
26 કનિષ્ઠ ગઢડા પ્રથમ: ૨(2), ૫૫(2), ૭૨(2)
સારંગપુર: ૧૫
લોયા: ૧(7), , ૧૨(5)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૬૨
વરતાલ: ૫(3)
5 કન્યા સારંગપુર: ૫(2)
ગઢડા મધ્ય: ૮(3)
2 કન્યાએ ગઢડા મધ્ય: ૮(2)
2 કન્યાને ગઢડા મધ્ય: ૮(2)
8 કપટ ગઢડા પ્રથમ: ૩૫
કારિયાણી:
લોયા: , ૧૪, ૧૬(2)
પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૨૫
1 કપટને લોયા: ૧૬
7 કપટી ગઢડા પ્રથમ: ૭૬
લોયા: ૫(3), ૧૬
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
અમદાવાદ:
1 કપટે ગઢડા મધ્ય: ૧૬
2 કપાઈ ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
લોયા:
1 કપાણાં વરતાલ: ૧૨
3 કપાણું લોયા: ૧(3)
1 કપાણો ગઢડા પ્રથમ: ૧૩
4 કપાય લોયા:
વરતાલ: ૭(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧૬
1 કપાળમાં ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
1 કપાવે ગઢડા અંત્ય: ૩૯
3 કપિલ વરતાલ: ૧૦, ૧૩, ૧૮
1 કપિલગીતાની ગઢડા મધ્ય: ૩૧
1 કપિલગીતાને ગઢડા અંત્ય:
2 કપિલજી લોયા: ૧૪
ગઢડા અંત્ય:
1 કપિલજીએ ગઢડા અંત્ય:
2 કપિલદેવ ગઢડા પ્રથમ: ૪૩, ૫૪
1 કપિલદેવજીએ લોયા: ૧૬
1 કપિલદેવે ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
1 કપિલમુનિ વરતાલ:
1 કપિલેશ્વરાનંદ લોયા:
1 કબીર ગઢડા મધ્ય: ૩૫
3 કમરે કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ:
3 કમળ ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૬૩
સારંગપુર:
1 કમળનો ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
3 કમાન્ય ગઢડા અંત્ય: ૧૮(3)
1 કમાન્યને ગઢડા અંત્ય: ૧૮
20 કયા ગઢડા પ્રથમ: ૫૬, ૬૬, ૭૮
સારંગપુર: , ૧૨(2)
લોયા: ૬(2), ૭(2),
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૫૨, ૬૧
ગઢડા અંત્ય: ૧૧, ૨૫(2), ૩૪, ૩૫
14 કયું ગઢડા પ્રથમ: ૩૩(3)
સારંગપુર: ૧૩
લોયા: ૬(2), ૧૬, ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૨૫, ૬૩(2)
વરતાલ: ,
ગઢડા અંત્ય:
19 કયે ગઢડા પ્રથમ: ૫૪, ૬૫, ૭૮
સારંગપુર: ૨(2),
કારિયાણી:
લોયા: ૬(4)
પંચાળા: ૫(4)
ગઢડા મધ્ય: , ૪૨(2)
વરતાલ:
16 કયો ગઢડા પ્રથમ: ૩૧, ૭૧, ૭૮
લોયા: ૬(5), ૧૦, ૧૨, ૧૬
ગઢડા મધ્ય: ૧૫, ૧૮, ૫૫(2)
અમદાવાદ:
1 કર ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
1 કર-ચરણાદિક વરતાલ:
2 કર-ચરણાદિકનો ગઢડા પ્રથમ: ૪૫(2)
3 કર-ચરણાદિકે ગઢડા પ્રથમ: ૪૫, ૬૩
ગઢડા મધ્ય: ૬૬
2 કરજો ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
વરતાલ: ૧૮
13 કરજ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૧૭, ૪૮(2), ૭૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૮(2), ૫૮, ૬૬
ગઢડા અંત્ય: ૧૬, ૨૩, ૨૯, ૩૯
2 કરડાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
ગઢડા મધ્ય: ૨૨
3 કરડી ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૫૬
ગઢડા અંત્ય: ૧૮
4 કરડે લોયા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૪૧, ૫૭
6 કરતલ લોયા: , ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૩૧(3)
1 કરતલનું ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
1 કરતલને ગઢડા અંત્ય: ૩૧
179 કરતા ગઢડા પ્રથમ: , , ૧૦, ૧૪(3), ૧૮(2), ૨૬(2), ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૨, ૪૯, ૫૦(2), ૫૭(2), ૬૦(2), ૬૩, ૭૧, ૭૨(2), ૭૩(2), ૭૭
સારંગપુર: ૨(9), ૩(2), , ૧૫, ૧૬(2), ૧૭(2), ૧૮(3)
કારિયાણી: , ૬(3), ૮(2), ૯(2), ૧૦(2), ૧૨
લોયા: ૧(3), , ૪(3), ૬(2), ૮(3), ૧૦, ૧૨, ૧૪(3), ૧૬, ૧૭(2), ૧૮(2)
પંચાળા: ૧(7), , ૩(3), ,
ગઢડા મધ્ય: , ૪(2), ૭(2), ૮(5), ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮(7), ૨૬(3), ૩૩, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦(2), ૪૧(2), ૪૭(2), ૪૮, ૫૩, ૫૪, ૫૭(4), ૬૩, ૬૫(2), ૬૬
વરતાલ: ૪(3), , , , ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮(2)
અમદાવાદ: ૧(4), ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૬(2), , ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૧(2), ૨૨, ૨૫, ૨૭(2), ૩૦, ૩૧, ૩૫(2), ૩૬, ૩૯(2)
1 કરતાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૧
2 કરતાંય ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
લોયા: ૧૬
4 કરતી સારંગપુર:
પંચાળા: ૩(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૭
2 કરતું વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
14 કરતે ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૨૨, ૫૯, ૬૫(4), ૬૭(2)
સારંગપુર:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૪૮, ૬૬
ગઢડા અંત્ય: ૧૫
82 કરતો ગઢડા પ્રથમ: ૯(2), ૧૧, ૧૫, ૨૦, ૨૪, ૩૫, ૩૯, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૬૦(2), ૭૧, ૭૩(2), ૭૫, ૭૭(2), ૭૮(4)
સારંગપુર: ૨(2), ૩(3), ૧૮
કારિયાણી: ૧૦
લોયા: , ૬(5), , , ૧૦, ૧૬, ૧૭
પંચાળા: ૩(3), ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૬, ૨૫(2), ૩૧, ૩૨, ૩૫, ૪૧(2), ૫૨, ૬૦, ૬૨
વરતાલ: ૧૩, ૧૪
અમદાવાદ: ૧(2),
ગઢડા અંત્ય: , , , ૧૦(2), ૧૮, ૧૯(2), ૨૫, ૨૬, ૨૭(2), ૩૦(5), ૩૩, ૩૫
1 કરનાર ગઢડા મધ્ય: ૧૦
20 કરનારા ગઢડા પ્રથમ: , ૧૭, ૨૯, ૪૭, ૭૫
કારિયાણી: ૧(3), ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૧૩, ૩૬, ૪૯(3), ૬૪(2)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૧, ૨૨
2 કરનારાના ગઢડા મધ્ય: , ૬૨
2 કરનારાની ગઢડા મધ્ય: ૩૪, ૩૭
4 કરનારાનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૬૨
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૧૨
9 કરનારાને ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૩૨, ૭૮
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૬૨
વરતાલ:
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
6 કરનારાનો ગઢડા પ્રથમ:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૧૮, ૬૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
2 કરનારામાં ગઢડા પ્રથમ: ૨૩(2)
3 કરનારી ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
લોયા: ૧૦
પંચાળા:
1 કરનારીયો ગઢડા પ્રથમ: ૫૫
2 કરનારું ગઢડા પ્રથમ: ૪૭(2)
27 કરનારો ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૧૮, ૨૩, ૨૭, ૩૮, ૪૦
સારંગપુર: , , ૧૭(2)
કારિયાણી: ૧(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૧, ૩૬, ૩૭, ૫૧
વરતાલ: , , ૧૪(2)
અમદાવાદ: ૧(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧૨(2), ૨૨, ૩૬
173 કરવા ગઢડા પ્રથમ: ૪(3), ૧૮, ૧૯, ૨૨, ૨૩, ૨૪(3), ૨૫, ૨૯, ૩૨, ૩૪, ૩૫, ૩૮(3), ૩૯, ૪૩, ૪૪, ૪૭(2), ૫૦, ૫૬(2), ૫૮, ૬૩, ૬૫(3), ૬૯, ૭૦(3), ૭૨(3), ૭૬, ૭૭, ૭૮(2)
સારંગપુર: ૨(14), , ૧૪, ૧૫
કારિયાણી: ૧(2), , , ૫(2), ૧૦(4)
લોયા: ૨(2), , ૬(4), ૮(3), ૧૦(5), ૧૩(3), ૧૫, ૧૬(2), ૧૭
પંચાળા: ૨(7), , ૪(3),
ગઢડા મધ્ય: ૧(2), , ૪(2), , ૮(4), ૧૦(2), ૧૨(2), ૧૬, ૨૦, ૨૨(5), ૨૯, ૩૯, ૪૦(3), ૪૫, ૪૮(2), ૫૧(2), ૫૨, ૫૫, ૬૨, ૬૪
વરતાલ: , , , ૧૩, ૧૬, ૧૭(2), ૧૮(2)
અમદાવાદ: , ૩(3)
ગઢડા અંત્ય: , , , ૧૧, ૧૪, ૧૫(2), ૨૧, ૨૩(2), ૨૫, ૨૬(2), ૨૯, ૩૦, ૩૨(2), ૩૪, ૩૫, ૩૮(3)
4 કરવાના ગઢડા પ્રથમ: ૩૩
લોયા: , ૧૫, ૧૬
7 કરવાની ગઢડા પ્રથમ: ૨૧
સારંગપુર: ૧૫
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૧, ૨૩, ૨૫
2 કરવાનું ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
ગઢડા અંત્ય:
34 કરવાને ગઢડા પ્રથમ: ૨૭(3), ૫૨(2), ૬૨, ૭૨(2)
સારંગપુર: , ૧૫
કારિયાણી: , , ૧૦(2)
લોયા: ૨(3), , ૧૩, ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૬, ૧૯(2), ૪૬, ૬૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૨૧, ૩૧, ૩૭, ૩૯
7 કરવાનો ગઢડા પ્રથમ: ૨૧, ૩૮
કારિયાણી: ૧૦
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૮
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય:
14 કરવાપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(14)
1 કરવામાં લોયા:
136 કરવી ગઢડા પ્રથમ: ૪(5), ૧૮, ૧૯, ૨૧(2), ૨૨, ૨૫, ૨૭, ૩૪, ૩૮, ૪૨, ૪૩, ૪૭, ૪૮(2), ૬૦, ૭૧
સારંગપુર: ૨(4), , ૯(4)
કારિયાણી: , ૧૦
લોયા: ૬(6), ૧૪, ૧૮(2)
પંચાળા: ૩(5),
ગઢડા મધ્ય: , ૩(3), ૮(2), ૧૦(5), ૧૩(6), ૧૬, ૧૯(5), ૨૨, ૨૭(2), ૨૮(2), ૩૧, ૩૨, ૩૫(3), ૩૯(2), ૪૦, ૪૧(4), ૪૩, ૪૫, ૪૭(2), ૫૭(2), ૬૨, ૬૩, ૬૬(3)
વરતાલ: ૧૦(2), ૧૨
અમદાવાદ: ૧(3)
ગઢડા અંત્ય: , ૬(2), ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬(2), ૧૯, ૨૦(2), ૨૧, ૨૨, ૨૩(4), ૨૪(4), ૨૫(3), ૨૬(2), ૨૮, ૩૦, ૩૩, ૩૫, ૩૬, ૩૯
159 કરવું ગઢડા પ્રથમ: ૫(2), ૧૪, ૧૫, ૧૮, ૨૧(3), ૨૨(3), ૩૨(6), ૩૫, ૩૮(3), ૪૨(2), ૫૦, ૫૨, ૫૭(3), ૬૨, ૬૩(2), ૬૫, ૭૦, ૭૧(2), ૭૩, ૭૪, ૭૮(3)
સારંગપુર: ૨(2), , , ૧૨(5), ૧૫
કારિયાણી: , ૧૦(2)
લોયા: ૪(2), ૬(7), , ૧૦, ૧૧(10)
પંચાળા: ૨(3), ૩(4)
ગઢડા મધ્ય: , ૪(3), , ૮(7), , ૧૦, ૧૨, ૧૩(2), ૧૭(2), ૧૮(2), ૧૯(3), ૨૬, ૨૭(3), ૨૮, ૩૩(2), ૩૫(5), ૩૬, ૪૧, ૪૮(2), ૪૯, ૫૨, ૫૭, ૬૧, ૬૨(3), ૬૬
વરતાલ: , ૧૫, ૧૮(4)
અમદાવાદ: ૧(3),
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૨, ૧૫(3), ૧૭, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫(3), ૩૦(3), ૩૫(2), ૩૯(2)
151 કરવો ગઢડા પ્રથમ: , , ૧૪, ૧૭, ૨૧, ૨૨(2), ૨૬, ૨૯, ૩૦, ૩૨(2), ૩૪(2), ૩૮(7), ૪૨, ૬૦(2), ૭૦(8), ૭૧(2), ૭૨(2), ૭૮(5)
સારંગપુર: ૪(2), , ૧૦, ૧૨(4), ૧૪, ૧૮
કારિયાણી: ૧૦
લોયા: ૪(2), ૬(10), ૮(2), ૧૧, ૧૪, ૧૫
પંચાળા: , ૩(4)
ગઢડા મધ્ય: ૧(3), ૨(2), , ૮(2), , ૧૦(2), ૧૨(2), ૧૩, ૧૬, ૧૮, ૨૨, ૨૬(2), ૨૭, ૨૮(2), ૩૨, ૩૩(2), ૪૦(3), ૪૫(2), ૫૨, ૫૫, ૫૭, ૬૨, ૬૩(2), ૬૪
વરતાલ: ૧૦, ૧૧, ૧૫, ૨૦
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૧૧(2), ૧૨, ૧૪, ૧૯(3), ૨૧(4), ૨૨, ૨૩(2), ૨૪, ૨૭(3), ૨૯(5), ૩૨(5), ૩૬(4), ૩૯
1 કરશું વરતાલ:
17 કરશે ગઢડા પ્રથમ: ૧૭, ૧૮, ૭૮
લોયા: ૧૦, ૧૭
ગઢડા મધ્ય: ૨૫(2), ૨૮, ૩૩, ૩૪, ૩૯
વરતાલ: ૧૨, ૧૮(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧૧, ૩૫(2)
8 કરશો ગઢડા પ્રથમ: ૧૭, ૧૮, ૩૯(2)
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૬, ૬૭
1 કરામત ગઢડા અંત્ય: ૧૨
2 કરાય ગઢડા મધ્ય: ૧૫
ગઢડા અંત્ય: ૩૪
2 કરાર ગઢડા મધ્ય: ૨(2)
2 કરાવતા ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
પંચાળા:
1 કરાવવા ગઢડા મધ્ય: ૪૦
1 કરાવવાને પંચાળા:
3 કરાવવી પંચાળા:
અમદાવાદ: ૩(2)
1 કરાવવું ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
1 કરાવશે ગઢડા અંત્ય: ૨૫
6 કરાવી ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૨૫
લોયા: ૧૬
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦
ગઢડા અંત્ય:
5 કરાવીએ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
લોયા: ૧૩
પંચાળા:
વરતાલ: ૧૬(2)
4 કરાવીને ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૨૫
ગઢડા અંત્ય: ૬(2)
12 કરાવે ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૫૬, ૭૨
સારંગપુર: , ૧૮
પંચાળા: ૧(3),
ગઢડા મધ્ય: ૪૭, ૫૯, ૬૬
2 કરાવો ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
8 કરાવ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૨૭(5), ૪૦
2 કરાવ્યું પંચાળા: ,
4 કરાવ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
સારંગપુર:
લોયા:
અમદાવાદ:
287 કરી ગઢડા પ્રથમ: , ૩(2), ૧૦, ૧૪(2), ૧૫, ૧૬(3), ૧૮(5), ૨૦(2), ૨૧(2), ૨૩(3), ૨૬(3), ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૩૪(4), ૩૫, ૩૬, ૩૮(4), ૩૯(2), ૪૧, ૪૨(6), ૪૭, ૪૮(2), ૫૧, ૫૬, ૬૨(3), ૬૩(3), ૬૬(2), ૬૯, ૭૦(2), ૭૨(3), ૭૩, ૭૬, ૭૭(2)
સારંગપુર: ૨(3), ૩(3), , , ૧૦(2), ૧૨, ૧૫
કારિયાણી: , ૨(2), ૫(2), ૬(4), ૧૦, ૧૧(2), ૧૨
લોયા: ૧(2), ૩(7), , , ૬(2), , , ૧૨, ૧૩(2), ૧૪, ૧૫(2), ૧૬, ૧૭, ૧૮(3)
પંચાળા: , , , ૭(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧(4), , , , ૯(2), ૧૦, ૧૧, ૧૩(2), ૧૫, ૧૬(2), ૧૭, ૧૮, ૨૨(3), ૨૪(2), ૨૬, ૨૭, ૨૮(4), ૩૧(2), ૩૩(2), ૩૪(2), ૩૫(3), ૩૮, ૪૨, ૪૫, ૪૭, ૪૮, ૫૦(5), ૫૪, ૫૫(2), ૫૭(4), ૫૯(2), ૬૧, ૬૨(7), ૬૩, ૬૪(2)
વરતાલ: , , , ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૮(3), ૧૯, ૨૦(2)
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૩(3), ૪(2), ૭(2), ૯(2), ૧૨(8), ૧૩(4), ૧૪(2), ૧૫(3), ૨૧(3), ૨૨, ૨૩(3), ૨૪(4), ૨૫(2), ૨૬(5), ૨૭(5), ૨૮(3), ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩(2), ૩૪, ૩૫, ૩૬(3), ૩૭(5), ૩૮, ૩૯(6)
129 કરીએ ગઢડા પ્રથમ: , ૩(3), ૧૩, ૧૮(3), ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૫, ૨૬, ૩૨, ૩૪(2), ૩૫, ૩૭, ૩૮(4), ૪૩, ૪૪, ૪૬(2), ૪૭, ૪૮, ૫૬, ૬૪, ૭૦(5), ૭૧, ૭૮(2)
સારંગપુર: , , ૧૫
લોયા: ૬(2), , ૧૧, ૧૩(5), ૧૪, ૧૭, ૧૮(3)
પંચાળા: , ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨(2), , , ૬(2), ૯(2), ૧૦(2), ૧૨, ૧૩(2), ૧૫, ૧૭, ૧૮(2), ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨(2), ૨૭, ૩૩(3), ૩૪(2), ૩૫, ૪૩, ૪૭, ૪૮, ૫૦, ૫૨, ૫૫, ૫૭, ૫૮, ૬૫, ૬૭
વરતાલ: , , , , ૧૧, ૧૬, ૧૮, ૧૯
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: , ૧૩(2), ૧૪(4), ૧૬, ૨૧(2), ૨૪, ૨૫(2), ૨૭(2), ૩૧, ૩૫, ૩૭, ૩૯(4)
1 કરીએે ગઢડા પ્રથમ: ૩૯
1798 કરીને ગઢડા પ્રથમ: ૧(4), ૨(2), ૩(2), ૪(3), , ૬(2), , ૮(2), , ૧૦, ૧૨(14), ૧૩(7), ૧૪(6), ૧૬(2), ૧૭(2), ૧૮(20), ૧૯(11), ૨૦(5), ૨૧(5), ૨૨(2), ૨૩(3), ૨૪(10), ૨૫(12), ૨૬(9), ૨૭(4), ૨૮(2), ૨૯(12), ૩૦(3), ૩૧(10), ૩૨(5), ૩૩(8), ૩૪(2), ૩૫, ૩૭(9), ૩૮(14), ૩૯(8), ૪૦(2), ૪૧(9), ૪૨(8), ૪૩(2), ૪૪(3), ૪૫(2), ૪૬(2), ૪૭(2), ૪૮(3), ૪૯, ૫૧(19), ૫૨(14), ૫૩, ૫૪(2), ૫૫, ૫૬(12), ૫૭, ૫૮(7), ૫૯(2), ૬૦(4), ૬૧(6), ૬૨(7), ૬૩(19), ૬૪(10), ૬૫(11), ૬૬(8), ૬૭, ૬૮(11), ૬૯(3), ૭૦(7), ૭૧(7), ૭૨(7), ૭૩(24), ૭૪(2), ૭૫(2), ૭૭(7), ૭૮(17)
સારંગપુર: ૧(4), ૨(30), ૩(13), ૪(9), ૫(6), ૬(13), , ૯(7), ૧૦(3), ૧૧(10), ૧૨(3), ૧૩(5), ૧૪(10), ૧૫(11), ૧૬(4), ૧૭(2), ૧૮(10)
કારિયાણી: ૧(16), ૨(3), ૩(17), ૪(4), ૫(2), ૬(3), ૭(6), ૮(9), , ૧૦(19), ૧૧(4), ૧૨(5)
લોયા: ૧(13), ૨(4), ૩(4), ૪(16), ૫(20), ૬(26), ૭(40), ૮(20), ૧૦(21), ૧૧(3), ૧૨(7), ૧૩(19), ૧૪(7), ૧૫(21), ૧૬(10), ૧૭(10), ૧૮(16)
પંચાળા: ૧(11), ૨(16), ૩(16), ૪(29), ૬(7), ૭(15)
ગઢડા મધ્ય: ૧(12), ૨(18), ૩(10), ૪(4), ૫(2), ૬(2), ૭(3), ૮(13), ૯(2), ૧૦(14), ૧૧(3), ૧૨(5), ૧૩(16), ૧૪(6), ૧૫(3), ૧૬(16), ૧૭, ૧૮(6), ૧૯(9), ૨૦(5), ૨૧(10), ૨૨(4), ૨૩(3), ૨૪, ૨૫(7), ૨૬, ૨૭(2), ૨૮, ૨૯(3), ૩૧(11), ૩૨(3), ૩૩(9), ૩૪(7), ૩૫(13), ૩૬(4), ૩૭, ૩૯(9), ૪૦(23), ૪૧(3), ૪૨, ૪૪(2), ૪૫(11), ૪૬(5), ૪૭(7), ૪૮, ૫૧, ૫૨(2), ૫૩, ૫૪(2), ૫૫, ૫૭(3), ૫૮(8), ૫૯(3), ૬૦(6), ૬૧(6), ૬૨(13), ૬૩(2), ૬૪(7), ૬૫(2), ૬૬(18), ૬૭(5)
વરતાલ: ૧(4), ૨(15), ૩(7), ૪(14), ૫(12), ૬(11), ૭(2), ૮(3), ૧૦(3), ૧૧(2), ૧૨(7), ૧૩(6), ૧૫(2), ૧૭(7), ૧૮(8), ૧૯(2), ૨૦(6)
અમદાવાદ: ૧(6), ૨(2), ૩(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧(3), ૨(11), ૩(14), ૪(14), ૫(4), ૬(8), ૭(3), ૮(3), ૯(4), ૧૦(8), ૧૧(6), ૧૨(2), ૧૩(8), ૧૪(26), ૧૫(3), ૧૬(3), ૧૭(5), ૧૮(6), ૧૯(2), ૨૦(2), ૨૧(10), ૨૨(9), ૨૩(7), ૨૪(11), ૨૫(7), ૨૬(6), ૨૭(21), ૨૮(11), ૨૯(5), ૩૦, ૩૧(5), ૩૨, ૩૩(5), ૩૪(10), ૩૫(7), ૩૬(7), ૩૭(4), ૩૮(6), ૩૯(4)
1 કરીનેશ્રીમદ્‌ભાગવતભણ્યા ગઢડા મધ્ય: ૬૬
1 કરીનો ગઢડા મધ્ય: ૧૬
11 કરીશ સારંગપુર:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૬
ગઢડા અંત્ય: ૨૫(2), ૩૯(5)
8 કરીશું ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૭૮(2)
લોયા: , ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧૩, ૨૬, ૨૮
13 કરું ગઢડા પ્રથમ: , ૪૦, ૭૦, ૭૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૩(2), ૨૮, ૫૭, ૬૨
ગઢડા અંત્ય: ૧૪, ૨૭, ૩૯
2 કરુણા ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૨૪
1 કરુણાએ વરતાલ:
1 કરુણાકટાક્ષે વરતાલ: ૧૨
1 કરુણાની ગઢડા પ્રથમ: ૪૩
844 કરે ગઢડા પ્રથમ: ૧(4), ૬(2), , ૧૨, ૧૪(2), ૧૬(4), ૧૭(4), ૧૮(4), ૨૦(2), ૨૨, ૨૩(3), ૨૫(2), ૨૭(4), ૨૮(4), ૨૯, ૩૦(3), ૩૧(4), ૩૨(4), ૩૩, ૩૪(2), ૩૫(2), ૩૭, ૩૮(6), ૩૯(2), ૪૦, ૪૧(4), ૪૨(8), ૪૫(2), ૪૭(7), ૪૮(4), ૫૦(3), ૫૨(2), ૫૩(2), ૫૬(5), ૫૭(4), ૫૮(2), ૬૦(2), ૬૧(2), ૬૨(3), ૬૩(8), ૬૪(2), ૬૫(3), ૬૬(2), ૬૭(9), ૬૮(5), ૭૦(8), ૭૧(13), ૭૨(6), ૭૩(10), ૭૮(26)
સારંગપુર: ૧(4), ૨(14), ૩(13), ૪(3), ૫(6), ૬(3), ૭(2), , ૧૦(6), ૧૩(2), ૧૪(8), ૧૫(8), ૧૬(5), ૧૮(10)
કારિયાણી: ૧(10), ૨(2), ૩(3), , ૫(6), ૬(2), ૭(4), ૮(2), , ૧૦(10), ૧૧(3), ૧૨(6)
લોયા: ૧(8), ૩(11), ૪(3), ૫(4), ૬(8), ૭(7), ૮(17), ૯(5), ૧૦(8), ૧૧(8), ૧૨(7), ૧૩, ૧૪(3), ૧૫(2), ૧૬(4), ૧૭(11), ૧૮(6)
પંચાળા: , ૨(13), ૩(11), ૪(18), ૭(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧(4), ૨(5), ૩(3), , ૬(3), ૭(3), ૮(7), ૯(2), ૧૦(7), ૧૧(10), ૧૨(5), ૧૩(4), ૧૫(6), ૧૬(6), ૧૭(6), ૧૮(4), ૨૦(3), ૨૨(4), ૨૫(2), ૨૭(3), ૨૮(3), ૨૯, ૩૦(3), ૩૧(14), ૩૩(3), ૩૫(2), ૩૬(3), ૩૭(2), ૩૮, ૩૯(4), ૪૧(4), ૪૨, ૪૩, ૪૫(4), ૪૬, ૪૭(5), ૪૮(3), ૫૨(4), ૫૩, ૫૫(5), ૫૬, ૫૭(8), ૫૮(3), ૬૦, ૬૧(3), ૬૨(8), ૬૪(3), ૬૬(2), ૬૭
વરતાલ: ૧(2), ૨(2), ૩(2), ૪(7), ૫(7), ૬(2), ૮(3), ૧૦, ૧૧(3), ૧૨(2), ૧૩(3), ૧૪(3), ૧૭, ૧૯, ૨૦
અમદાવાદ: ૧(2), ૨(3), ૩(6)
ગઢડા અંત્ય: ૧(3), , , ૪(2), , ૬(6), , ૯(3), ૧૧, ૧૨, ૧૩(5), ૧૪(9), ૧૫, ૧૮(2), ૧૯(2), ૨૦, ૨૨(5), ૨૩(2), ૨૪, ૨૫(4), ૨૬(5), ૨૭(6), ૨૮(6), ૨૯(5), ૩૦(2), ૩૧, ૩૨(4), ૩૪(7), ૩૫(9), ૩૬(4), ૩૭(3), ૩૮, ૩૯(4)
3 કરેલા લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૬૪
ગઢડા અંત્ય: ૧૦
1 કરેલાં ગઢડા મધ્ય: ૨૭
1 કરેલી ગઢડા મધ્ય: ૩૩
78 કરો ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૧૪, ૨૬, ૨૭, ૩૦, ૩૧, ૩૨(5), ૩૪(2), ૩૯(3), ૪૧, ૪૩, ૪૪(3), ૪૭, ૪૯(2), ૫૫, ૫૮, ૫૯, ૬૫(2), ૬૯, ૭૦, ૭૧(3), ૭૮
સારંગપુર: , ૧૩, ૧૪(2)
કારિયાણી: , , , ૭(2), ૧૧, ૧૨(2)
લોયા: , , , ૧૦, ૧૩(2), ૧૬
પંચાળા: ૨(2), ૩(3),
ગઢડા મધ્ય: , , , ૧૩(2), ૨૦, ૨૧, ૩૫, ૩૬, ૪૫, ૬૦
વરતાલ: , , , ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૧૪, ૧૮, ૩૨
4 કરોડ ગઢડા મધ્ય: ૫૭, ૬૪(2)
વરતાલ: ૧૬
1 કરોળિયાને વરતાલ:
3 કરોળિયો લોયા: ૧૦
વરતાલ: ૮(2)
1 કર્ણની વરતાલ: ૧૧
1 કર્ણને ગઢડા મધ્ય: ૩૨
1 કર્ણરૂપ પંચાળા:
2 કર્ણિકારના ગઢડા પ્રથમ: ૩૬
ગઢડા મધ્ય: ૧૪
1 કર્ણિકારનાં ગઢડા અંત્ય: ૧૯
26 કર્તા ગઢડા પ્રથમ: ૩૭, ૫૧, ૫૨, ૫૯(3), ૬૨(2)
કારિયાણી: ૧૦
લોયા: ૧(2), , ૧૨, ૧૩
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૨૧(2), ૩૧, ૩૯(2), ૫૩
વરતાલ: , , ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
5 કર્તાપણું સારંગપુર: , ૧૩
કારિયાણી: ૧૦
પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 કર્તાવૃત્તિ સારંગપુર:
1 કર્તાવૃત્તિનું સારંગપુર:
9 કર્તાહર્તા કારિયાણી: ૧૦(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨૧
વરતાલ: ૨(6)
2 કર્દમ ગઢડા પ્રથમ: ૭૫(2)
98 કર્મ ગઢડા પ્રથમ: ૧૩(5), ૨૫, ૩૦, ૩૭, ૫૯, ૬૨, ૬૩, ૬૫(3), ૬૮, ૬૯, ૭૨(2), ૭૮(3)
સારંગપુર: , ૯(3), ૧૪(6), ૧૫
કારિયાણી: ૨(3), , , ૧૦
લોયા: ૧૦(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૧૧(5), ૧૩(2), ૧૮, ૨૧(2), ૨૭, ૨૮, ૩૪, ૩૯, ૪૫(9), ૪૮, ૪૯, ૫૦(2), ૬૨(3), ૬૩, ૬૬(3), ૬૭(2)
વરતાલ: , , ૬(2), ૧૫
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૩(3), ૧૪(2), ૧૮(2), ૨૦(5), ૨૫, ૨૬, ૩૮
1 કર્મઇન્દ્રિયો પંચાળા:
1 કર્મઇન્દ્રિયોરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
1 કર્મકાંડરૂપ લોયા:
7 કર્મના ગઢડા પ્રથમ: ૧૩, ૪૫, ૬૫(3)
વરતાલ: ૬(2)
1 કર્મની ગઢડા મધ્ય: ૨૧
17 કર્મનું ગઢડા પ્રથમ: ૬૫(2), ૭૮(5)
ગઢડા મધ્ય: ૧૧(2), ૨૧(2)
વરતાલ: ૬(5)
ગઢડા અંત્ય: ૧૮
14 કર્મને ગઢડા પ્રથમ: ૧૩(2), ૪૫, ૪૮
સારંગપુર: ૧૪(2)
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૧૧, ૨૧(2)
વરતાલ: , ૬(3)
5 કર્મનો ગઢડા મધ્ય: ૧૧, ૪૫
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૪(2)
2 કર્મફળને ગઢડા પ્રથમ: ૬૫(2)
2 કર્મફળપ્રદાતા ગઢડા મધ્ય: ૨૧
વરતાલ:
1 કર્મફળપ્રદાતાપણે ગઢડા અંત્ય: ૩૭
3 કર્મમાં ગઢડા મધ્ય: ૧૧
વરતાલ: ૬(2)
1 કર્મમાંથી કારિયાણી:
3 કર્મયોગી ગઢડા પ્રથમ: ૧૭, ૧૮
અમદાવાદ:
1 કર્મયોગે ગઢડા અંત્ય: ૨૮
1 કર્માદિક કારિયાણી: ૧૦
1 કર્માધીનપણે ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 કર્માનુસારે સારંગપુર:
14 કર્મે ગઢડા પ્રથમ: ૩૪, ૬૫(2), ૬૮
સારંગપુર: ૧૧(2)
લોયા: ૧૦(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧૮, ૪૫
વરતાલ: ૬(3)
1 કર્મેન્દ્રિયો સારંગપુર: ૧૪
1 કર્ય વરતાલ:
274 કર્યા ગઢડા પ્રથમ: ૧(2), , , , , , , , , ૧૦(2), ૧૧, ૧૨, ૧૩(4), ૧૫, ૧૬, ૧૮(2), ૧૯, ૨૧, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૧(2), ૩૨, ૩૫, ૩૬(3), ૩૭, ૩૮(3), ૪૧, ૪૨(4), ૪૭(2), ૪૯(2), ૫૦, ૫૨, ૫૫, ૫૭, ૫૮, ૬૧(2), ૬૪(2), ૬૫, ૬૭, ૬૯(2), ૭૨(3), ૭૪, ૭૫, ૭૬, ૭૭, ૭૮
સારંગપુર: , ૨(3), ૩(6), , ૫(2), , , , ૧૦(2), ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮(3)
કારિયાણી: , , , , , , , , ૧૦(3), ૧૧, ૧૨
લોયા: ૬(2), ૭(2), ૮(4), ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૮
પંચાળા: ૧(2),
ગઢડા મધ્ય: , , , ૪(2), , , , ૮(3), , ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૫, ૧૬(2), ૧૭, ૧૮, ૨૧, ૨૨, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭(3), ૨૯, ૩૧, ૩૩(2), ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯(2), ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫(3), ૪૬, ૪૭, ૪૮(2), ૪૯, ૫૦, ૫૨, ૫૩, ૫૬(2), ૫૭, ૫૮(5), ૫૯, ૬૩, ૬૪, ૬૫(2), ૬૬, ૬૭
વરતાલ: , ૩(2), ૪(2), ૫(4), ૬(2), , , , ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૪(2), ૧૬, ૧૭, ૧૮(2), ૧૯, ૨૦
અમદાવાદ: , ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૩(2), ૪(2), , , , ૮(4), , ૧૦, ૧૧, ૧૨(2), ૧૩(2), ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦(3), ૨૧, ૨૨(2), ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫(3), ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯(2)
1 કર્યાથી ગઢડા અંત્ય: ૧૨
1 કર્યાની ગઢડા અંત્ય: ૨૨
6 કર્યાનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૨૫(2)
વરતાલ: , ૧૮
1 કર્યાને કારિયાણી:
8 કર્યાનો ગઢડા પ્રથમ: ૩૪, ૫૬, ૭૨
લોયા: ,
ગઢડા મધ્ય: ૧૭, ૨૮
વરતાલ:
12 કર્યામાં ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૭૮
પંચાળા: ૨(3), ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
ગઢડા અંત્ય: ૩(3), ૨૬
103 કર્યું ગઢડા પ્રથમ: , ૧૦(2), ૧૪, ૩૮(2), ૪૨, ૬૫, ૭૧(5), ૭૨(2), ૭૩(2), ૭૪, ૭૬, ૭૮
સારંગપુર: , , ૧૩
કારિયાણી: ૮(4), ૧૦(3), ૧૧, ૧૨
લોયા: , , , ૧૦, ૧૪(2), ૧૫, ૧૭, ૧૮(3)
પંચાળા: , ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: , , , ૧૦(5), ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૨, ૨૮(2), ૩૫(2), ૩૯, ૪૫(2), ૫૭, ૬૨, ૬૪
વરતાલ: , ૨(6), , , ૧૪, ૧૮(5)
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૧૦, ૧૩, ૧૪, ૨૧(2), ૨૨(4), ૨૭, ૩૦, ૩૩, ૩૫(4), ૩૯
1 કર્યું- પંચાળા:
3 કર્યે ગઢડા પ્રથમ: ૩૩, ૬૯
ગઢડા મધ્ય:
202 કર્યો ગઢડા પ્રથમ: , , ૧૦(2), ૧૩, ૧૮(2), ૨૦, ૨૪, ૩૧(3), ૩૮(2), ૩૯, ૪૫(2), ૪૬, ૫૬, ૬૨(2), ૬૪, ૬૫(2), ૭૨, ૭૩, ૭૫, ૭૮(4)
સારંગપુર: , ૩(3), ૧૦, ૧૩, ૧૫(2)
કારિયાણી: ૧(2), , , , ૭(2), ૧૧(4), ૧૨(3)
લોયા: ૨(2), ૪(2), ૫(3), ૬(20), ૭(2), ૮(10), , ૧૦, ૧૧(2), ૧૨(3), ૧૪, ૧૬(4), ૧૮
પંચાળા: , , ૩(3), ૪(5), , ૭(3)
ગઢડા મધ્ય: , , ૯(2), ૧૦(3), ૧૪, ૧૫, ૧૭(2), ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૩૧(2), ૩૩, ૩૫(3), ૪૦(3), ૪૫, ૫૬, ૫૭(3), ૬૦, ૬૨, ૬૪, ૬૬(3), ૬૭
વરતાલ: , ૧૧, ૧૫(2), ૧૭, ૧૮(3), ૨૦
અમદાવાદ: , ૩(2)
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૦(4), ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૯(2), ૨૧, ૨૨(3), ૨૭, ૨૮(4), ૨૯, ૩૨(2), ૩૪, ૩૫(2), ૩૬(4), ૩૮
7 કલંક ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૭૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૬૬(3)
1 કલંકના ગઢડા મધ્ય: ૧૦
1 કલપાવે ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
1 કલેશ ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
4 કલ્પ ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૮, ૪૯
ગઢડા અંત્ય: ૧૨
2 કલ્પનાએ ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 કલ્પનારાની ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
3 કલ્પવૃક્ષ ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
વરતાલ: ૬(2)
1 કલ્પાય ગઢડા મધ્ય: ૪૨
1 કલ્પાવીશ ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
3 કલ્પિત ગઢડા પ્રથમ: ૩૯(2)
ગઢડા મધ્ય:
1 કલ્પીને ગઢડા મધ્ય:
6 કલ્પે ગઢડા પ્રથમ: ૨૪(3)
લોયા: ૧૧
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૪૮
128 કલ્યાણ ગઢડા પ્રથમ: , ૧૪(7), ૧૭, ૨૧, ૨૭(2), ૩૭(4), ૫૨, ૬૬, ૬૮(2), ૭૧(5), ૭૨(5), ૭૫(5), ૭૭(2), ૭૮
સારંગપુર: ૧૦, ૧૩, ૧૬(2)
કારિયાણી: ૫(7), ૭(2), ૧૦
લોયા: , ૬(2), ૭(9)
પંચાળા: ૪(2), , ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , , ૮(2), , ૧૦, ૧૩, ૧૬, ૧૮, ૨૧, ૨૭, ૩૨(2), ૩૪, ૩૫(6), ૫૯(4), ૬૦, ૬૨(2), ૬૪(2), ૬૬(3)
વરતાલ: ૬(2), ૧૦(4), ૧૧(2), ૧૨(3), ૧૫
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૨(2), ૨૭(2), ૩૧, ૩૪(3), ૩૫(4), ૩૬
24 કલ્યાણકારી ગઢડા પ્રથમ: ૩૧(2), ૬૨(3), ૭૨, ૭૭(3), ૭૮(2)
સારંગપુર: ૫(3), ૧૪, ૧૫, ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૧૬, ૩૫, ૫૪, ૫૯, ૬૭
વરતાલ: ૧૭
28 કલ્યાણના ગઢડા પ્રથમ:
સારંગપુર: ૧૬
લોયા: , , ૧૦
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૩(3), , ૧૩(2), ૧૬, ૨૧(4), ૨૩(2), ૨૬
વરતાલ: ૧૧, ૧૨
ગઢડા અંત્ય: ૬(2), ૧૧, ૧૨(2), ૩૬
6 કલ્યાણની ગઢડા પ્રથમ: ૭૧
લોયા: ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૩૫, ૫૭, ૬૨
5 કલ્યાણનું કારિયાણી: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૧૨
ગઢડા અંત્ય: ૩૬(3)
86 કલ્યાણને ગઢડા પ્રથમ: ૧૯, ૨૪, ૩૧, ૩૩, ૩૫(5), ૫૦(4), ૫૧, ૬૩(3), ૬૪, ૬૯(2), ૭૦(3), ૭૧(2), ૭૨(4), ૭૩, ૭૮(5)
સારંગપુર: , , ૧૦, ૧૬, ૧૮
કારિયાણી: ૧(2), , ૭(2)
લોયા: , , ૭(2), ૧૧
પંચાળા: ૨(2),
ગઢડા મધ્ય: , ૧૦, ૧૨(6), ૧૩, ૧૮, ૨૧(3), ૨૨, ૨૭(2), ૨૮, ૩૫, ૪૧, ૬૨, ૬૪, ૬૫, ૬૬
વરતાલ: ૧(2), ૪(2), ૧૨, ૧૩
ગઢડા અંત્ય: ૬(2), ૩૭, ૩૮
13 કલ્યાણનો ગઢડા પ્રથમ: ૫૨, ૭૨
લોયા:
પંચાળા: ૪(4)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૫
વરતાલ: ૧૦, ૧૮
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૬
2 કલ્યાણમાં ગઢડા પ્રથમ: ૬૩, ૭૭
1 કલ્યાણરૂપ ગઢડા પ્રથમ: ૧૯
1 કળ ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
4 કળા ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
લોયા:
વરતાલ: ૧૨
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
2 કળાઈ લોયા: ૧૬
વરતાલ:
4 કળાએ ગઢડા મધ્ય: ૬૪
વરતાલ: , ૧૦, ૧૨
1 કળાઓ ગઢડા મધ્ય: ૬૪
1 કળાતું ગઢડા અંત્ય: ૩૫
1 કળાનો ગઢડા મધ્ય: ૬૪
5 કળાય ગઢડા પ્રથમ: ૭૪(2)
લોયા: ૫(2), ૧૬
2 કળિ લોયા: ૧૦
પંચાળા:
1 કળિનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
1 કળિમાં પંચાળા:
1 કળિયુગ સારંગપુર:
1 કળિયુગના સારંગપુર:
1 કળિયુગની સારંગપુર:
1 કળિયુગને વરતાલ:
1 કળિરૂપે લોયા: ૧૦
2 કળીએ લોયા: , ૧૬
1 કળીનો ગઢડા મધ્ય: ૩૦
5 કળ્યામાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
પંચાળા: ૭(2)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૮
1 કવિના ગઢડા મધ્ય: ૩૫
2 કશી ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
ગઢડા અંત્ય:
1 કશો ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
2 કશ્યપ ગઢડા પ્રથમ: ૧૩(2)
1 કશ્યપપ્રજાપતિ ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
2 કશ્યપમાં ગઢડા પ્રથમ: ૪૧(2)
1 કષાયલાપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
11 કષ્ટ કારિયાણી: ૧૦(2)
લોયા: ૧૪
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(2), ૩૩, ૪૦
વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૨૮(2), ૩૩
1 કષ્ટને સારંગપુર: ૧૪
1 કસણી ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
1 કસણીમાં ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
1 કસબના કારિયાણી:
22 કસર ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૬૩(3), ૭૩
સારંગપુર: ૧૧(4)
કારિયાણી: ૧૦(3)
પંચાળા: ૪(3)
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૪૫(2)
વરતાલ: , ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૧૪(2)
2 કસાઈ ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
લોયા:
1 કસીને કારિયાણી:
14 કસુંબલ ગઢડા પ્રથમ: ૨૩, ૫૩(2), ૫૪, ૫૬
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૫૬
વરતાલ: ૧(2), ૨(2), ૧૫(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૩
5 કસુંબી ગઢડા પ્રથમ: ૩૩, ૫૬
લોયા:
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૨૩
62 કહી ગઢડા પ્રથમ: , ૨૧, ૨૩, ૨૭, ૩૧, ૩૮, ૪૬, ૫૨, ૬૪, ૬૮(2)
સારંગપુર: ૬(5)
કારિયાણી: ૧(2), , ૧૧
લોયા: , , ૧૧(4)
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: , , ૧૦, ૧૩(4), ૩૩, ૩૫, ૩૯(3), ૪૧, ૪૩, ૫૪(2)
વરતાલ: ,
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૯(2), ૧૦(4), ૧૧, ૨૧, ૨૪, ૨૫, ૩૧(2), ૩૨, ૩૩
213 કહીએ ગઢડા પ્રથમ: , ૨(3), , ૧૧(3), ૧૨(23), ૧૫, ૧૮(3), ૧૯, ૨૧(4), ૨૪, ૨૯(2), ૩૧, ૩૩, ૩૮(5), ૪૦(7), ૪૪, ૪૬(7), ૪૭(3), ૫૭, ૬૩, ૬૫(4), ૬૬, ૬૭(2)
સારંગપુર: , ૩(4), , ૬(17), , ૧૫
કારિયાણી: ૭(2), ૯(2)
લોયા: ૧(9), , ૬(3), ૭(4), , ૧૨(4), ૧૩, ૧૪(2), ૧૫(2), ૧૮
પંચાળા: ૧(2), , ૩(6), , ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧(3), , , ૧૦(3), ૧૨, ૧૩(6), ૧૪(2), ૧૫, ૧૭, ૨૮, ૩૩, ૩૯(3), ૫૦, ૫૨, ૫૫(4), ૫૭, ૬૦(2), ૬૨, ૬૩(2)
વરતાલ: , , ૬(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૨(2), , , ૯(2), ૧૩, ૧૪(2), ૨૦(2), ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭(2), ૨૮, ૩૩(3), ૩૭, ૩૯(4)
76 કહીને ગઢડા પ્રથમ: ૧૪, ૧૮(2), ૨૧, ૨૪, ૨૫, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૩, ૩૭, ૩૮(2), ૩૯(2), ૪૨, ૫૧, ૫૬, ૬૩, ૬૫, ૭૭(2), ૭૮
સારંગપુર: ૨(2), ૧૭(2)
કારિયાણી: , ૩(3)
લોયા: , ૩(2), , ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮(3)
પંચાળા: ,
ગઢડા મધ્ય: , , , ૧૯(2), ૨૮(2), ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૯(2), ૪૩, ૫૫, ૫૭(2), ૫૮, ૬૬(2)
વરતાલ: , , ૧૧, ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), , , , , ૧૨, ૧૩, ૩૩, ૩૬
2 કહીશું ગઢડા મધ્ય: ૧૨(2)
5 કહું ગઢડા પ્રથમ: ૧૮(2), ૬૩
ગઢડા મધ્ય: ૨૦, ૩૫
145 કહે ગઢડા પ્રથમ: , , ૧૦, ૧૫, ૧૬(3), ૧૭, ૩૧, ૩૮, ૩૯(3), ૪૨(8), ૪૩, ૪૫(2), ૫૨(11), ૫૬(2), ૬૬(6), ૬૭, ૭૦, ૭૨, ૭૮(4)
સારંગપુર: ૨(2), , ૬(5), ૧૪, ૧૫
કારિયાણી: ૨(3), ૩(2),
લોયા: ૧(3), , , ૬(4), ૭(3), ૮(2), ૧૦(2), ૧૩, ૧૫(6), ૧૮
પંચાળા: ૨(5), ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: ૩(2), , ૬(2), , ૮(2), , ૧૦, ૧૮, ૨૬(2), ૩૧, ૩૬, ૩૭(2), ૪૭, ૫૨(2), ૫૩, ૬૩
વરતાલ: , ૬(6), ૧૩, ૧૮
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), ૬(2), ૧૦, ૧૪, ૨૧(3), ૨૫, ૨૭(2), ૨૮(2), ૨૯, ૩૫
4 કહેજો ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
ગઢડા મધ્ય: ૧૦(3)
3 કહેજ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
ગઢડા મધ્ય: ૩૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૧
18 કહેતા ગઢડા પ્રથમ: ૩૮, ૪૨, ૬૦
સારંગપુર: ૧૫
કારિયાણી:
લોયા: , , ૧૫(2), ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૧(2), ૪૦
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: , ૨૩, ૨૫
1 કહેતા-સાંભળતા ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
10 કહેતાં ગઢડા પ્રથમ: ૧૯, ૫૦(4)
સારંગપુર: ૧૧
લોયા: , , ૧૦
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
5 કહેતો ગઢડા પ્રથમ: ૩૧, ૩૯
લોયા: ૬(3)
2 કહેનારાનો ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
ગઢડા મધ્ય: ૩૭
1 કહેનારો ગઢડા અંત્ય:
1 કહેલ ગઢડા મધ્ય: ૫૧
1 કહેલો ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
1 કહેવરાવ્યું લોયા: ૧૫
19 કહેવા ગઢડા પ્રથમ: ૭(6), ૩૮, ૬૦
સારંગપુર: ૧૫
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૬, ૩૩, ૩૫
વરતાલ: ૨(3), ૧૮
ગઢડા અંત્ય: , ૨૫
1 કહેવાઈએ સારંગપુર: ૧૪
1 કહેવાઓ ગઢડા મધ્ય: ૪૫
1 કહેવાણા ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
1 કહેવાણી વરતાલ: ૨૦
1 કહેવાતા ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
11 કહેવાતો ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
લોયા: ૬(2)
ગઢડા મધ્ય: ૫૭, ૬૦(2), ૬૧(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૧૨, ૨૧
239 કહેવાય ગઢડા પ્રથમ: ૧૧, ૧૪(2), ૨૧(2), ૨૪, ૨૭, ૩૩(2), ૩૪, ૩૮(4), ૩૯(2), ૪૩(3), ૪૪(3), ૪૫(3), ૪૬(4), ૫૦(2), ૫૨(6), ૫૬(4), ૫૯, ૬૨, ૬૩(4), ૬૪, ૬૫, ૬૭, ૭૧, ૭૨(2), ૭૩(8), ૭૮(2)
સારંગપુર: , ૩(2), ૧૪(5), ૧૫
કારિયાણી: ,
લોયા: ૧(3), ૪(2), ૫(5), ૭(12), ૧૦, ૧૩(4), ૧૫(4), ૧૮
પંચાળા: , , ૩(2), , ૭(3)
ગઢડા મધ્ય: , , ૮(12), ૯(4), ૧૦(3), ૧૫, ૧૭(4), ૧૮(2), ૨૦(4), ૨૨, ૨૬, ૩૧, ૩૩(6), ૩૪(2), ૩૬, ૩૯(2), ૪૨(4), ૪૪, ૪૮, ૫૧, ૫૭, ૫૯, ૬૦(3), ૬૧(3), ૬૨(2), ૬૫(5), ૬૬(2)
વરતાલ: , ૨(5), ૩(2), ૫(5), ૧૧, ૧૩(2), ૧૭(2), ૧૮(7), ૨૦
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૪(2), ૫(2), ૧૨(3), ૧૩, ૧૬(2), ૧૮, ૧૯(2), ૨૨, ૨૫(3), ૨૭(3), ૩૫(3), ૩૯(5)
9 કહેવાયા સારંગપુર: ૩(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૪૫
વરતાલ: ૧૫, ૧૮(3), ૨૦
5 કહેવાયું કારિયાણી: ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૫(2)
વરતાલ:
1 કહેવાયો વરતાલ: ૧૮
7 કહેવી ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૫૫, ૭૪
લોયા: ૧૩
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૯, ૨૨
25 કહેવું ગઢડા પ્રથમ: , ૧૪, ૧૮, ૭૨(2), ૭૭, ૭૮(2)
સારંગપુર: ૨(5)
કારિયાણી:
લોયા: , ,
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૭(2), ૫૯, ૬૫
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૨૫, ૩૯
3 કહેવે કારિયાણી: ૪(2)
ગઢડા અંત્ય:
9 કહેવો ગઢડા પ્રથમ: , ૩૮(5), ૭૭
લોયા: ૫(2)
2 કહેશું ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(2)
16 કહેશે ગઢડા પ્રથમ: ૧૫, ૪૫, ૪૬, ૬૯
વરતાલ: ૧૮
ગઢડા અંત્ય: , ૬(2), ૧૨, ૨૮, ૩૯(6)
13 કહેશો ગઢડા પ્રથમ: ૧૩(2), ૨૭, ૩૮
સારંગપુર: , ૧૫
લોયા: , ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૬૬
વરતાલ: , ૧૭
66 કહો ગઢડા પ્રથમ: , ૨૦, ૩૩(2), ૩૫, ૩૯, ૪૧, ૪૭(2), ૪૮, ૫૨, ૬૪, ૬૯, ૭૦, ૭૧(2), ૭૭, ૭૮(3)
સારંગપુર: ૧૪, ૧૫(3)
કારિયાણી: ૧૦(2)
લોયા: , , , , , ૧૧, ૧૨, ૧૪, ૧૬(3)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૧૫, ૩૩, ૩૯(3), ૫૫(2), ૬૬
વરતાલ: , , ૧૧
અમદાવાદ: ૨(2),
ગઢડા અંત્ય: ૧(2), , ૧૦, ૨૦, ૨૫, ૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૫(2), ૩૬(2)
133 કહ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૨૭, ૩૨, ૩૩(3), ૩૪, ૩૮, ૪૨(2), ૪૭, ૫૨(3), ૫૪, ૫૬, ૬૪(2), ૬૬(5), ૭૩, ૭૭(2), ૭૮(2)
સારંગપુર: , , , ૧૦, ૧૧(4), ૧૩(2), ૧૪, ૧૭, ૧૮
કારિયાણી: ,
લોયા: , ૨(2), , , , , ૧૫(2), ૧૬
પંચાળા: ૨(12), ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧(2), , , , ૧૬(2), ૧૭(3), ૨૨, ૨૫, ૨૭, ૩૧(4), ૩૩(3), ૩૪, ૩૫(4), ૩૯(9), ૪૫, ૬૨, ૬૪
વરતાલ: ૨(4), ૩(2), ૧૦(2), ૧૩(2), ૧૪(2), ૧૮(6)
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૨, ૨૪, ૨૭, ૨૯, ૩૪(2)
1 કહ્યા-સાંભળ્યા ગઢડા મધ્ય: ૨૮
341 કહ્યું ગઢડા પ્રથમ: , , , ૧૦(2), ૧૪(2), ૧૫, ૧૮, ૨૦(2), ૨૫(3), ૨૬(3), ૩૧, ૩૨, ૩૪, ૩૫(2), ૩૭, ૩૮(2), ૪૨, ૪૩(3), ૪૫(2), ૪૭, ૫૧, ૫૪, ૫૯, ૬૨, ૬૪, ૬૭, ૬૮(2), ૭૦(3), ૭૨, ૭૩(8), ૭૫, ૭૮(3)
સારંગપુર: , ૨(5), ૧૧(2), ૧૪(4), ૧૬
કારિયાણી: ૧(8), , , ૧૦(3), ૧૧(2), ૧૨
લોયા: ૩(3), ૪(4), , , ૭(7), ૧૦(5), ૧૧, ૧૩(4), ૧૪(3), ૧૫, ૧૬(4), ૧૮(7)
પંચાળા: ૨(2), ૩(3), ૪(4), , ૭(5)
ગઢડા મધ્ય: ૧(5), , ૪(4), , ૮(5), ૯(4), ૧૦(12), ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫(2), ૧૬(4), ૧૭(2), ૨૦(2), ૨૧, ૨૨(5), ૨૫(2), ૨૭(2), ૨૮(3), ૩૦, ૩૧, ૩૩(9), ૩૪, ૩૫, ૩૭, ૩૮(2), ૩૯(7), ૪૩(2), ૪૭, ૪૮, ૫૦, ૫૪(3), ૫૫(2), ૫૭, ૫૮(3), ૫૯, ૬૦(4), ૬૨(2), ૬૬(8), ૬૭
વરતાલ: , ૨(4), ૩(3), , ૫(3), ૬(7), , ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૬(2), ૧૭(2), ૧૮(4), ૨૦(3)
અમદાવાદ: ૧(2), ૨(2)
ગઢડા અંત્ય: ૧(4), ૨(3), , , ૫(4), ૬(2), , ૧૦(2), ૧૧(4), ૧૩, ૧૪(7), ૧૫, ૧૬, ૧૮, ૨૨, ૨૫, ૨૭, ૨૮(5), ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૫(3), ૩૬(2), ૩૯(2)
3 કહ્યે ગઢડા મધ્ય: ૨૧(2)
અમદાવાદ:
58 કહ્યો ગઢડા પ્રથમ: ૨૬, ૩૮, ૪૧, ૪૩(2), ૪૪, ૪૬, ૫૬, ૬૬, ૬૯(4), ૭૮
સારંગપુર: ૧૨, ૧૫(3)
લોયા: , ૭(5), ૧૫(2), ૧૮
પંચાળા: , ૨(5)
ગઢડા મધ્ય: , , ૬(2), ૧૩, ૧૫, ૨૫, ૩૦, ૩૧, ૩૭, ૫૩, ૫૫, ૫૭, ૫૮, ૫૯
વરતાલ: , ૧૧, ૧૬
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: ૫(2), ૧૨, ૨૯, ૩૦
73 કાં ગઢડા પ્રથમ: ૧(2), ૧૮(2), ૨૩, ૨૬, ૨૭(2), ૩૦, ૩૨, ૩૫(3), ૫૬, ૫૭, ૬૨, ૭૦(2), ૭૧, ૭૩(2)
સારંગપુર: , ૫(2), ૧૩(2), ૧૮(4)
કારિયાણી: ૧(3), ૨(2), ૩(4), ૧૦, ૧૨
લોયા: , ૧૪, ૧૫, ૧૭, ૧૮
પંચાળા: ૨(2), ૩(2), ૪(3)
ગઢડા મધ્ય: ૩(2), ૯(2), ૧૦, ૧૨, ૨૧, ૨૨(2), ૨૮, ૨૯, ૪૬, ૬૨(2)
વરતાલ: ૧૯(2)
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૩૫(2)
12 કાંઇ પંચાળા: ૪(2), ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , , ૯(2), ૧૦(2)
વરતાલ: ૨૦
ગઢડા અંત્ય:
9 કાંઇક પંચાળા: ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: , ૯(3), ૧૦, ૪૫
194 કાંઈ ગઢડા પ્રથમ: ૯(2), ૧૦, ૧૪, ૧૭, ૧૮(3), ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬(3), ૩૧(3), ૩૩, ૩૮, ૩૯, ૪૨(2), ૪૩, ૪૪, ૫૦(2), ૫૧(4), ૫૨(2), ૫૬(3), ૬૧(2), ૬૩(7), ૬૪(2), ૬૭(2), ૬૯, ૭૦(3), ૭૨, ૭૩, ૭૪, ૭૭(7), ૭૮(3)
સારંગપુર: , ૨(2), , , , ૧૦, ૧૪(5), ૧૫, ૧૮
કારિયાણી: , ૨(2), ૮(2), ૧૦(2), ૧૧
લોયા: ૧(2), ૧૦(4), ૧૨, ૧૭(4)
પંચાળા: , ,
ગઢડા મધ્ય: ૧(3), ૪(2), ૬(3), ૯(2), ૧૩(7), ૧૭, ૧૮(2), ૨૧, ૨૨(2), ૨૩, ૨૪, ૨૮, ૩૩, ૩૫(4), ૩૬, ૩૯(2), ૪૦(2), ૪૨, ૪૪, ૪૭(2), ૪૮, ૫૩, ૫૫, ૫૬(2), ૫૭, ૬૨, ૬૩, ૬૪(2), ૬૬(3)
વરતાલ: , , ૬(2), ૨૦(2)
અમદાવાદ: ૧(2)
ગઢડા અંત્ય: , ૬(2), , ૧૦, ૧૧(2), ૧૩(3), ૧૪(2), ૧૬, ૧૮, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૯(3), ૩૩(2), ૩૪, ૩૫(3), ૩૭, ૩૮, ૩૯(4)
2 કાંઈએ સારંગપુર: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૨૧
97 કાંઈક ગઢડા પ્રથમ: ૧૦(2), ૧૬, ૧૮(2), ૩૧(2), ૪૪, ૫૫, ૬૦, ૬૩(2), ૭૨, ૭૮(3)
સારંગપુર: , , ૧૧, ૧૫
કારિયાણી: , , , ૧૦(2)
લોયા: , , ૬(2), , , ૧૦, ૧૨
પંચાળા: , ૩(2),
ગઢડા મધ્ય: , ૧૨, ૧૩(2), ૧૪, ૧૫, ૧૯, ૨૪, ૨૭, ૨૯, ૩૯(3), ૪૦(2), ૪૫, ૫૫(4), ૫૬(2), ૫૭(3), ૬૦, ૬૨, ૬૬(2)
વરતાલ: , ૪(2), , ૧૨, ૧૩, ૧૬
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૫(2), ૬(3), ૧૪(5), ૧૬, ૨૨, ૨૫(3), ૨૬(3), ૨૮, ૨૯, ૩૨, ૩૪, ૩૯
1 કાંઈકે ગઢડા મધ્ય: ૫૦
1 કાંકરા ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
1 કાંકરીએ ગઢડા મધ્ય: ૨૨
1 કાંટારૂપ લોયા: ૧૮
2 કાંટે ગઢડા પ્રથમ: ૬૬, ૭૦
1 કાંટેથી ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
6 કાંટો ગઢડા પ્રથમ: ૬૩, ૬૬, ૭૦(3)
લોયા: ૧૮
4 કાંઠા ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
ગઢડા મધ્ય: , ૩૩
ગઢડા અંત્ય:
1 કાંઠામાં અમદાવાદ:
5 કાંઠે ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
ગઢડા મધ્ય: ૧૦
વરતાલ: , ,
2 કાંઠો ગઢડા પ્રથમ: ૪૨(2)
5 કાંપ સારંગપુર: ૧૮(3)
ગઢડા અંત્ય: ૧૪(2)
1 કાંપમાં સારંગપુર: ૧૮
1 કાકડો ગઢડા અંત્ય:
1 કાકવિષ્ટા વરતાલ: ૧૯
5 કાકાભાઈએ ગઢડા પ્રથમ: ૭૦(3), ૭૨(2)
1 કાકી ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
1 કાકો ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
1 કાખના ગઢડા મધ્ય: ૫૫
1 કાગડા પંચાળા:
1 કાગદી ગઢડા મધ્ય: ૧૩
5 કાગળ પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૬, ૧૯(2)
વરતાલ:
1 કાગળના પંચાળા:
1 કાગળમાં ગઢડા મધ્ય:
3 કાચના ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૭૦
લોયા: ૧૫
3 કાચની ગઢડા પ્રથમ: ૧૨(2)
લોયા: ૧૫
3 કાચનું લોયા: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: , ૨૧
1 કાચનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
1 કાચબા લોયા: ૧૮
1 કાચબાનાં ગઢડા મધ્ય: ૩૯
1 કાચબી લોયા: ૧૮
2 કાચબો ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
લોયા: ૧૮
1 કાચરૂપે ગઢડા મધ્ય: ૩૪
3 કાચા સારંગપુર: ૪(2)
કારિયાણી: ૧૨
3 કાચી ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
કારિયાણી: ૧૨
લોયા:
6 કાચો લોયા: ૧૦, ૧૮
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૫૬(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
1 કાચોપોચો ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
16 કાચ્યપ ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૪૩(2)
લોયા: ૫(2), ૧૦, ૧૮
ગઢડા મધ્ય: , ૧૩, ૨૭, ૩૩, ૩૯
ગઢડા અંત્ય: ૨૮, ૩૩(3)
1 કાચ્યપને ગઢડા પ્રથમ: ૪૩
1 કાજળ લોયા: ૧૦
5 કાજે ગઢડા પ્રથમ: ૧૦, ૬૬(2), ૭૨
લોયા:
2 કાઠી ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
લોયા:
1 કાઢવાના લોયા: ૧૮
2 કાઢવી ગઢડા મધ્ય: ૬૬(2)
2 કાઢવો ગઢડા પ્રથમ: ૧૭
ગઢડા અંત્ય:
12 કાઢી ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૩૧
સારંગપુર:
લોયા:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૩૮, ૫૫(3), ૬૧
વરતાલ:
7 કાઢીને ગઢડા પ્રથમ: ૨૭, ૩૮, ૬૬
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૨૮, ૫૫
8 કાઢે ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૩૫, ૪૬, ૫૫, ૬૩
ગઢડા મધ્ય: ૪૭, ૫૩(2)
1 કાઢ્યું સારંગપુર:
13 કાન ગઢડા પ્રથમ: ૧૪, ૨૨, ૨૭, ૩૬, ૩૭, ૩૯, ૪૧
સારંગપુર: ૧૪(2)
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૧, ૫૫
વરતાલ:
1 કાનથી ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 કાનદાસજીએ વરતાલ:
3 કાનની ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
લોયા:
અમદાવાદ:
7 કાનને ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૨૬, ૩૦, ૪૨, ૪૩
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
અમદાવાદ:
1 કાને ગઢડા મધ્ય:
1 કાપવાને ગઢડા પ્રથમ: ૫૭
2 કાપા ગઢડા મધ્ય: , ૩૩
7 કાપી ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: , ૩૨, ૬૦
ગઢડા અંત્ય: ૨૨, ૨૭
6 કાપીને ગઢડા પ્રથમ: ૧૩, ૨૭, ૬૬
કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૩૨, ૬૧
3 કાપે ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
વરતાલ: , ૨૦
1 કાપો ગઢડા મધ્ય:
2 કાપ્યો ગઢડા મધ્ય: ૩૨(2)
97 કામ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪, ૨૫, ૪૮, ૫૮, ૬૧(3), ૬૫(2), ૬૮, ૬૯, ૭૨, ૭૩(5), ૭૮(5)
સારંગપુર: , ૧૧(2), ૧૫, ૧૮(3)
કારિયાણી: ૬(2)
લોયા: , , , ૮(7), ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૭(2), ૧૮(2)
પંચાળા: ૩(3), ૪(3)
ગઢડા મધ્ય: , , , ૧૧(2), ૧૩, ૧૪, ૧૫(2), ૨૧, ૩૩(2), ૩૬, ૩૯, ૫૫, ૫૭(2), ૫૯, ૬૨, ૬૬(2)
વરતાલ: , ૧૧, ૧૬, ૧૭(2)
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: , ૫(4), , ૧૪(2), ૧૫, ૨૧, ૨૪, ૨૫, ૨૭, ૩૦, ૩૪, ૩૯
1 કામ-ક્રોધાદિ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
3 કામ-ક્રોધાદિક કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૧૨, ૨૭
1 કામ-ક્રોધાદિકના ગઢડા મધ્ય: ૨૭
1 કામકાજ ગઢડા પ્રથમ: ૨૨
1 કામક્રોધાદિક ગઢડા મધ્ય:
1 કામદારના ગઢડા અંત્ય: ૩૪
3 કામદેવનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૨(3)
4 કામદેવને ગઢડા પ્રથમ: ૭૨(3)
લોયા: ૧૮
1 કામદેવરૂપી ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
1 કામદેવે ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
9 કામના ગઢડા પ્રથમ: ૧૨, ૫૬(3), ૭૩
ગઢડા અંત્ય: ૧૪, ૧૯, ૩૪(2)
2 કામનાએ ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૪
2 કામની લોયા:
વરતાલ: ૨૦
8 કામનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૩(5)
લોયા: ૧(3)
9 કામને ગઢડા પ્રથમ: ૭૩(4)
લોયા: , ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૧૧, ૩૯, ૬૬
3 કામનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
કારિયાણી:
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
1 કામપર ગઢડા મધ્ય: ૧૧
1 કામબુદ્ધિએ ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
1 કામભાવ વરતાલ: ૧૮
1 કામભાવે વરતાલ: ૧૮
5 કામમાં ગઢડા પ્રથમ: ૬૧(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
ગઢડા અંત્ય: ૧૪
2 કામરૂપ ગઢડા મધ્ય: ૨૦, ૩૧
22 કામાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૬૩, ૭૩, ૭૮
સારંગપુર: ૧૮(3)
લોયા: ૧(4),
ગઢડા મધ્ય: , ૧૨(2), ૧૪, ૧૫(2)
વરતાલ: ૧૧(3), ૨૦
ગઢડા અંત્ય:
5 કામાદિકનું લોયા: ૮(2)
વરતાલ: ૨૦(3)
2 કામાદિકને કારિયાણી: ૧૨
લોયા: ૧૨
1 કામાદિકનો ગઢડા મધ્ય:
4 કામાદિકે ગઢડા મધ્ય: ૨૧
વરતાલ: ૨૦(3)
16 કામી ગઢડા પ્રથમ: ૨૪(2), ૫૮(2), ૭૬
સારંગપુર:
કારિયાણી: , ૧૨
લોયા: ૧૪(4)
ગઢડા મધ્ય: ૧૨, ૩૮
ગઢડા અંત્ય: , ૨૭
1 કામીનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૬
1 કામીપણાનો ગઢડા પ્રથમ: ૫૮
6 કામે સારંગપુર:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૪૬
વરતાલ: ૨૦
ગઢડા અંત્ય: , ૨૭
6 કાયર ગઢડા પ્રથમ: , ૧૫(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૨૨, ૬૪
1 કાયરતા પંચાળા:
2 કાયરને ગઢડા મધ્ય: ૨૨(2)
2 કાયરપણું ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
1 કાયસ્થ ગઢડા અંત્ય: ૧૪
2 કાયાનગરને ગઢડા મધ્ય: ૧૨(2)
1 કાયાનગરમાં ગઢડા મધ્ય: ૧૨
1 કારખાનું ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
172 કારણ ગઢડા પ્રથમ: , , ૧૨(7), ૧૩, ૧૮(3), ૨૩, ૨૪, ૨૯, ૩૦(3), ૩૨, ૩૪, ૩૫, ૪૨, ૪૪, ૪૬(2), ૪૯, ૫૧(3), ૫૩, ૫૬(2), ૫૭, ૫૮, ૫૯(5), ૬૨(2), ૬૩(12), ૭૧, ૭૩(2), ૭૭(2), ૭૮(2)
સારંગપુર: ૧(2), , ૬(2), ૯(3), ૧૦, ૧૩(3), ૧૮(2)
કારિયાણી: , ૭(2), ૧૦(2), ૧૨(9)
લોયા: ૧(3), ૨(9), ૭(2), , ૧૦, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૮
પંચાળા: , , ૩(2), ૪(2),
ગઢડા મધ્ય: ૧(4), ૩(4), , , , , ૧૦, ૧૩(2), ૧૬, ૩૧(2), ૩૨(2), ૪૮, ૫૧, ૫૯, ૬૬(6)
વરતાલ: , , ૬(6), , ૧૪, ૧૫
ગઢડા અંત્ય: ૨(2), , ૧૪(5), ૧૮, ૨૪, ૨૭, ૨૮, ૩૧, ૩૨, ૩૫, ૩૮
3 કારણના ગઢડા મધ્ય: ૧૭, ૩૧
ગઢડા અંત્ય: ૩૮
2 કારણપણા ગઢડા પ્રથમ: ૩૦
ગઢડા મધ્ય: ૧૬
1 કારણપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
4 કારણપણે ગઢડા પ્રથમ: ૪૧(3)
લોયા:
2 કારણમાં લોયા: ૨(2)
3 કારણરૂપ લોયા: ૨(2)
ગઢડા મધ્ય: ૩૪
2 કારિયાણી કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય: ૩૮
20 કાર્તિક કારિયાણી: , , , ૧૦, ૧૧, ૧૨
લોયા: , , , ,
ગઢડા મધ્ય: ૨૭, ૪૧
વરતાલ: , ,
ગઢડા અંત્ય: ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮
1 કાર્તિકની કારિયાણી:
57 કાર્ય ગઢડા પ્રથમ: ૭(2), ૧૨, ૧૯(4), ૨૪, ૩૨, ૪૧, ૪૬(6), ૫૧, ૬૩, ૬૬
સારંગપુર: ૬(3)
કારિયાણી: ૧(4),
લોયા: ૨(5), ૭(4), ૧૦(2), ૧૬, ૧૮(2)
પંચાળા: , , ૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , , ૩૪, ૫૭, ૬૫(2)
વરતાલ: ૫(3), , ૧૮
અમદાવાદ:
1 કાર્ય-કારણ ગઢડા મધ્ય: ૩૪
1 કાર્યથી લોયા:
4 કાર્યની લોયા: , ૭(3)
9 કાર્યને ગઢડા પ્રથમ: ૪૬, ૫૧
લોયા: ૨(2), ૧૮(2)
પંચાળા: ૭(3)
1 કાર્યનો અમદાવાદ:
2 કાર્યમાં પંચાળા:
ગઢડા અંત્ય: ૩૩
1 કાર્યમાંથી ગઢડા અંત્ય: ૩૮
1 કાર્યમાત્ર ગઢડા મધ્ય: ૩૦
3 કાર્યરૂપ લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૩૪
વરતાલ:
1 કાર્યરૂપે લોયા:
1 કાલ ગઢડા મધ્ય: ૧૩
1 કાલે ગઢડા મધ્ય: ૧૪
1 કાલ્યને ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
95 કાળ ગઢડા પ્રથમ: ૨(2), ૧૨(5), ૨૯(5), ૩૨, ૩૭, ૫૫(5), ૫૯(8), ૬૨, ૬૩, ૭૨(2), ૭૭, ૭૮(3)
કારિયાણી: ૧(2), , ૧૦(4)
લોયા: , ૧૦(5), ૧૨, ૧૩(2), ૧૭(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૧૬, ૧૮, ૨૧(2), ૨૭, ૩૨(3), ૩૯, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૦(2), ૫૧, ૫૮, ૬૨(2), ૬૬(2), ૬૭
વરતાલ: , , ૧૨, ૨૦
અમદાવાદ: ,
ગઢડા અંત્ય: ૧૩(2), ૧૪(3), ૧૫, ૨૦, ૨૪, ૩૨, ૩૭(3)
1 કાળ-કર્મને ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 કાળ-માયાદિક ગઢડા મધ્ય: ૬૬
4 કાળના ગઢડા પ્રથમ:
ગઢડા મધ્ય: ૧૮
વરતાલ: ૧૫
ગઢડા અંત્ય: ૧૦
2 કાળની ગઢડા મધ્ય: ૨૧
વરતાલ:
11 કાળનું લોયા: ૯(3), ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૨૧(2)
વરતાલ: ૬(4)
ગઢડા અંત્ય: ૩૭
8 કાળને કારિયાણી: ,
ગઢડા મધ્ય: ૧૩, ૧૬, ૨૧, ૬૪
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 કાળનેમી ગઢડા મધ્ય: ૪૪
3 કાળનો વરતાલ: ૬(2)
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
5 કાળમાં ગઢડા પ્રથમ: ૬૮
સારંગપુર: ૧૬
લોયા: , ૧૦
ગઢડા અંત્ય: ૩૬
1 કાળયવનની ગઢડા મધ્ય: ૧૦
1 કાળરૂપ લોયા: ૧૮
15 કાળા ગઢડા પ્રથમ: ૨૦, ૨૧, ૬૪, ૬૬
સારંગપુર: , ૧૪
કારિયાણી: ,
લોયા: ૧૮
ગઢડા મધ્ય: ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૪, ૫૪
વરતાલ:
5 કાળાદિક ગઢડા પ્રથમ: ૭૮(2)
વરતાલ:
ગઢડા અંત્ય: ૧૧(2)
1 કાળાદિકનું ગઢડા મધ્ય: ૪૪
1 કાળાદિકનો ગઢડા અંત્ય: ૧૪
1 કાળીયનાગને ગઢડા મધ્ય: ૧૦
1 કાળું લોયા: ૧૦
63 કાળે ગઢડા પ્રથમ: ૧૮, ૨૩, ૨૪, ૩૩, ૩૫, ૪૬, ૬૦, ૬૭, ૬૮, ૭૩(2), ૭૬, ૭૭(2)
સારંગપુર: , ૧૨, ૧૩(2), ૧૪, ૧૫
કારિયાણી: , ૧૧
લોયા: , ૧૮
ગઢડા મધ્ય: , , ૪(3), ૯(4), ૧૫, ૧૮(3), ૨૧, ૪૯, ૫૫, ૬૦
વરતાલ: ૬(2), ૧૧(3), ૧૪
અમદાવાદ: ૨(2),
ગઢડા અંત્ય: , ૧૨, ૧૪(4), ૨૨(3), ૨૪, ૨૭, ૩૫, ૩૮
5 કાળો ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
લોયા: ,
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ૫૩
1 કાવ્ય ગઢડા મધ્ય: ૩૫
3 કાવ્ય-કીર્તન ગઢડા મધ્ય: ૩૫(3)
3 કાશી ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
ગઢડા મધ્ય: ૬૨
ગઢડા અંત્ય: ૧૦
4 કાશીએ લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૧૬(3)
1 કાશીદાસને ગઢડા મધ્ય: ૫૯
1 કાશીદાસે કારિયાણી:
1 કાશીનો ગઢડા અંત્ય: ૧૦
1 કાષ્ટને અમદાવાદ:
2 કાષ્ઠ ગઢડા મધ્ય: ૨૦
ગઢડા અંત્ય: ૩૭
3 કાષ્ઠની ગઢડા પ્રથમ: ૨૮, ૬૮
વરતાલ: ૧૦
1 કાષ્ઠનું ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
3 કાષ્ઠને ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
કારિયાણી:
ગઢડા અંત્ય: ૩૭
3 કાષ્ઠમાં ગઢડા પ્રથમ: ૪૧(3)
3 કિંચિત્ પંચાળા: ૧(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૮
1 કિનખાબ લોયા:
3 કિનખાબની કારિયાણી:
ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ:
4 કિનખાબનો કારિયાણી:
લોયા:
ગઢડા મધ્ય:
વરતાલ: ૧૫
4 કિરણ ગઢડા મધ્ય: ૧૦, ૨૩
અમદાવાદ:
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 કિરણે લોયા: ૧૫
1 કિરીટ-મુકુટ લોયા: ૧૮
1 કિશોર ગઢડા મધ્ય: ૧૩
1 કીંમતે ગઢડા મધ્ય: ૩૪
1 કીકીમાં ગઢડા અંત્ય: ૩૧
1 કીડા વરતાલ: ૧૯
1 કીડાની વરતાલ: ૧૯
1 કીડામાંથી ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 કીડિયારાનો ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
6 કીડી ગઢડા પ્રથમ: ૬૨, ૬૩(2)
સારંગપુર: ૧૭
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 કીડીના ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
1 કીડીને ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
1 કીડો ગઢડા અંત્ય: ૩૯
1 કીધા ગઢડા મધ્ય: ૧૮
1 કીમિયાવાળો ગઢડા મધ્ય: ૩૮
114 કીર્તન ગઢડા પ્રથમ: ૧૪, ૨૧, ૨૨(4), ૨૬(7), ૩૦, ૩૨(4), ૩૪(2), ૩૭, ૫૬(2), ૬૩, ૭૧(2), ૭૨(3), ૭૮(4)
સારંગપુર: ૧૦(2)
કારિયાણી: ૧(2)
લોયા: , , ૬(2), ૧૩, ૧૮(3)
પંચાળા: ૨(4), ૩(4), ૪(2)
ગઢડા મધ્ય: , ૨(2), , ૪(2), , , ૮(5), , ૧૭(2), ૧૮(2), ૧૯(5), ૨૦, ૨૧, ૩૨, ૩૪, ૩૫(3), ૪૩, ૪૬(2), ૪૮, ૫૨(2), ૫૫, ૫૬(2), ૫૭(2), ૬૫, ૬૭
વરતાલ: , ૧૨(2)
ગઢડા અંત્ય: , , ૧૩(2), ૧૪, ૨૫, ૩૧(5), ૩૨, ૩૩
1 કીર્તનની લોયા:
3 કીર્તનનું લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
ગઢડા અંત્ય: ૩૧
5 કીર્તનને સારંગપુર:
ગઢડા મધ્ય: ૮(2), ૪૮
ગઢડા અંત્ય: ૨૨
4 કીર્તનભક્તિ ગઢડા મધ્ય: ૫૫, ૫૬, ૬૬
ગઢડા અંત્ય:
1 કીર્તનભક્તિની ગઢડા અંત્ય: ૧૪
2 કીર્તનમાં ગઢડા મધ્ય: ૪૭, ૪૮
1 કીર્તનાદિક ગઢડા અંત્ય: ૧૩
1 કીર્તનાદિકના ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
1 કીર્તનાદિકનું ગઢડા મધ્ય: ૧૬
1 કીર્તનાદિકને ગઢડા મધ્ય:
2 કીર્તનાદિકમાં ગઢડા મધ્ય: ૧૬, ૩૩
1 કીર્તનિયાને ગઢડા મધ્ય:
1 કીર્તિ ગઢડા મધ્ય: ૨૧
3 કુંકુમ ગઢડા અંત્ય: ૨૩(3)
2 કુંકુમનો ગઢડા મધ્ય: ૧૪
ગઢડા અંત્ય: ૨૩
1 કુંજરક્રિયા ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
7 કુંઠિત સારંગપુર: ૭(2)
લોયા: ૧૬(5)
1 કુંડ સારંગપુર:
1 કુંડની વરતાલ: ૧૭
3 કુંડમાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૫(2)
ગઢડા મધ્ય: ૧૮
1 કુંડળ સારંગપુર:
1 કુંડળથી સારંગપુર: ૧૦
7 કુંતાજી ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
પંચાળા: , ૪(5)
1 કુંતાજીએ પંચાળા:
1 કુકર્મ સારંગપુર: ૧૦
1 કુક્ષિને ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
2 કુટુંબ ગઢડા મધ્ય: ૬૨
ગઢડા અંત્ય:
1 કુટુંબની કારિયાણી: ૧૧
1 કુટુંબનો લોયા:
6 કુટુંબી ગઢડા પ્રથમ: ૭૫, ૭૮
સારંગપુર: ૧૦
ગઢડા મધ્ય: ૩૨, ૬૩
ગઢડા અંત્ય:
1 કુટુંબીનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
1 કુટુંબીને ગઢડા અંત્ય: ૧૯
4 કુટુંબીનો ગઢડા મધ્ય: ૩૨(4)
1 કુટુંબે ગઢડા મધ્ય: ૧૧
1 કુડાપંથી ગઢડા પ્રથમ: ૪૮
1 કુડાપંથીનો ગઢડા પ્રથમ: ૪૮
1 કુતરા ગઢડા મધ્ય: ૪૭
4 કુતર્ક ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
લોયા: ૪(2)
વરતાલ:
1 કુત્સિત લોયા:
1 કુત્સિતપણું લોયા:
2 કુદૃષ્ટિ ગઢડા અંત્ય: ૨૨(2)
1 કુદૃષ્ટિએ ગઢડા અંત્ય: ૨૨
7 કુપાત્ર ગઢડા પ્રથમ: ૧૮(3), ૬૨
ગઢડા મધ્ય: ૫૯
વરતાલ: ૧૪(2)
1 કુપાત્રને વરતાલ: ૧૪
1 કુપાત્રપણું ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
1 કુબુદ્ધિએ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
2 કુબુદ્ધિવાળો ગઢડા અંત્ય: ૨૮, ૩૨
1 કુબેર પંચાળા:
1 કુબ્જા વરતાલ: ૧૮
1 કુબ્જાને ગઢડા મધ્ય: ૧૭
1 કુમતિ ગઢડા પ્રથમ: ૬૭
1 કુમતિએ સારંગપુર: ૧૮
2 કુમારી લોયા: , ૧૧
1 કુમાર્ગ ગઢડા મધ્ય:
1 કુમાર્ગને ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
1 કુમાર્ગમાં ગઢડા મધ્ય: ૧૬
5 કુમાર્ગે લોયા: ૧(2)
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: , ૧૨
12 કુરાજી ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
સારંગપુર: ૧૫
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૨૮(3), ૪૫(2)
ગઢડા અંત્ય: ૨૨, ૨૫, ૨૯(2)
5 કુરાજીપો ગઢડા મધ્ય: ૨૭, ૨૮(2), ૩૩
ગઢડા અંત્ય: ૨૬
2 કુરુક્ષેત્રને ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
વરતાલ:
1 કુરુક્ષેત્રમાં કારિયાણી: ૧૧
4 કુરૂપ લોયા: ૧૮(2)
ગઢડા મધ્ય:
ગઢડા અંત્ય: ૧૬
1 કુરૂપને ગઢડા પ્રથમ: ૨૦
2 કુરૂપવાન ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
ગઢડા મધ્ય:
3 કુલક્ષણ ગઢડા મધ્ય: ૧૨
ગઢડા અંત્ય: ૧૯(2)
1 કુલક્ષણવાળાં ગઢડા મધ્ય: ૫૯
1 કુલક્ષણે ગઢડા મધ્ય: ૧૨
5 કુળમાં ગઢડા પ્રથમ: ૭૫(4)
ગઢડા અંત્ય: ૧૨
1 કુવખાણું ગઢડા મધ્ય: ૧૩
1 કુવાસના ગઢડા અંત્ય: ૨૨
1 કુવિશ્વાસ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
2 કુશળ ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
લોયા: ૧૬
2 કુશળકુંવરબાઈ સારંગપુર:
લોયા:
2 કુશાગ્ર ગઢડા પ્રથમ: ૫૦(2)
2 કુશાગ્રબુદ્ધિ ગઢડા પ્રથમ: ૫૦(2)
1 કુશાગ્રબુદ્ધિવાળા ગઢડા પ્રથમ: ૫૦
16 કુસંગ ગઢડા પ્રથમ: ૧૬, ૧૭(2), ૫૮, ૬૮
સારંગપુર: ૧૮(4)
ગઢડા મધ્ય: ૧૮(4)
વરતાલ: ૨૦
ગઢડા અંત્ય: , ૩૩
1 કુસંગથી ગઢડા મધ્ય: ૧૮
3 કુસંગને ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
સારંગપુર: ૧૫
પંચાળા:
10 કુસંગનો ગઢડા પ્રથમ: ૮(2), ૧૭
સારંગપુર: ૧૫
ગઢડા મધ્ય: ૫૬
ગઢડા અંત્ય: ૩(4), ૩૩
1 કુસંગમાં ગઢડા અંત્ય: ૨૨
2 કુસંગરૂપી સારંગપુર: ૧૮(2)
8 કુસંગી ગઢડા પ્રથમ: ૪૮(4), ૭૦(3)
લોયા: ૧૦
1 કુસંગીથી ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
4 કુસંગીના ગઢડા પ્રથમ: ૭૦(3)
સારંગપુર: ૧૮
2 કુસંગીની ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
ગઢડા અંત્ય: ૩૫
3 કુસંગીનું ગઢડા પ્રથમ: ૭૦(3)
2 કુસંગીને ગઢડા પ્રથમ: ૭૦, ૭૮
2 કુસંગીનો ગઢડા પ્રથમ: ૭૦(2)
1 કુસંગીમાં ગઢડા અંત્ય: ૩૮
3 કુસંગે ગઢડા પ્રથમ: ૪૨, ૫૮
પંચાળા:
1 કુહેત ગઢડા અંત્ય: ૨૧
1 કૂચો લોયા: ૧૦
1 કૂટી કારિયાણી: ૧૦
1 કૂટીને કારિયાણી: ૧૦
1 કૂણી ગઢડા અંત્ય: ૨૫
5 કૂતરા ગઢડા પ્રથમ: ૫૮
સારંગપુર:
પંચાળા:
ગઢડા મધ્ય: ,
3 કૂતરાની લોયા: ૧(3)
2 કૂતરાનું ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
સારંગપુર:
3 કૂતરાને ગઢડા મધ્ય: ૬૨
ગઢડા અંત્ય: ૩૯(2)
1 કૂતરાનો ગઢડા મધ્ય:
1 કૂતરીયો ગઢડા પ્રથમ: ૨૧
5 કૂતરું ગઢડા પ્રથમ: ૨૬, ૩૨
લોયા:
ગઢડા મધ્ય: ૫૭
ગઢડા અંત્ય: ૨૫
2 કૂતરો ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
કારિયાણી:
1 કૂર્મ પંચાળા:
2 કૂર્મને લોયા: ૧૮(2)
1 કૂર્મરૂપ લોયા: ૧૮
3 કૂવા ગઢડા મધ્ય: , ૬૭
ગઢડા અંત્ય:
3 કૂવાના ગઢડા મધ્ય: , ૩૩
ગઢડા અંત્ય:
6 કૂવામાં ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
ગઢડા મધ્ય: , ૩૫
ગઢડા અંત્ય: ૬(2),
1 કૂવામાંથી ગઢડા અંત્ય:
4 કૂવો ગઢડા પ્રથમ: ૨૫, ૫૬
ગઢડા મધ્ય: ૨(2)
1 કૃચ્છ્ચાંદ્રાયણે લો