વચનામૃત શબ્દ કોષ્ટક

વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી ઉપક્રમે, વચનામૃત આધારિત સત્સંગ અભ્યાસ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે વચનામૃતમાં ઉલ્લેખિત પ્રત્યેક પ્રાસાદિક શબ્દ કેટલીવાર અને ક્યા વચનામૃતોમાં છે તેની માહિતી તૈયાર કરવામાં આવી છે.
  • આ માહિતી વડતાલ દ્વારા પ્રકાશિત વચનામૃતની પ્રત ને આધારે છે.
  • આ માહિતી UNICODE FONT માં હોવાથી સર્ચ કરવામાં સરળ રહેશે.
  • સર્વ પ્રથમ ગુજરાતી શબ્દો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાર બાદ સંસ્કૃત શબ્દો મુક્યા છે. જેની નોંધ લેવી.
  • પહેલા કોલમમાં એ શબ્દ 1 થી 262 વચનામૃતમાં કેટલીવાર છે તેની સંખ્યા.
  • બીજા કોલમમાં શબ્દ દર્શાવ્યા છે.
  • ત્રીજા કોલમમાં તે શબ્દ ક્યા વચનામૃતોમાં છે અને જે તે વચનામૃતમાં કેટલીવાર છે તેની વિગત આપી છે.
    • જેમ કે, "અવિવેકી" શબ્દ ગઢડા પ્રથમ ના છઠ્ઠા, ગઢડા પ્રથમ ના છવિશમા અને લોયાના અગિયારમા વચનામૃતમાં બે વાર છે. તે દર્શાવવા માટે બીજા કોલમમાં "ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૨૬, લો_૧૧(2)" છે.
આ વચનામૃત શબ્દ કોષ્ટક માં કોઈ પણ પ્રકાર નો સુધારો અથવા કોઈ નવા વિચારો વાચકો ના ધ્યાનમાં આવે તો નીચેના Email પર જણાવશો.

vadtaldhamvikas@gmail.com

વચનામૃતમાં કેટલીવાર છે? શબ્દ આ શબ્દ ક્યા વચનામૃતોમાં છે?
2 અંકિત કા_૬, લો_૨
1 અંકુર સા_૧૮
121 અંગ ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૩(9), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(9), ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૬, સા_૩(3), સા_૧૧, કા_૧, લો_૧(2), લો_૨(7), લો_૮(2), લો_૧૫(2), લો_૧૮(2), ગમ_૧(3), ગમ_૨૮, ગમ_૩૩(3), ગમ_૫૫(5), ગમ_૬૨(10), વ_૪, વ_૧૨, ગઅં_૧(14), ગઅં_૨(8), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨(4), ગઅં_૨૩(5), ગઅં_૨૪(17), ગઅં_૨૬
1 અંગઅંગનું સા_૩
1 અંગના ગમ_૮
15 અંગની ગપ્ર_૪૭(3), લો_૧૮, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૯, ગમ_૪૮, ગમ_૫૫, ગમ_૬૨(3), અ_૧, ગઅં_૨
7 અંગનું સા_૩(2), ગમ_૩૨(2), વ_૪, ગઅં_૬, ગઅં_૨૩
13 અંગને ગપ્ર_૪૭, સા_૩, લો_૧, ગમ_૩૨, ગમ_૬૨(2), વ_૪, વ_૧૦, વ_૧૩, ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૫
2 અંગનો ગઅં_૨, ગઅં_૨૫
13 અંગમાં ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, સા_૧૧, લો_૧(2), લો_૮, ગમ_૩૩, અ_૨, ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૨૩(3)
6 અંગમાંથી સા_૧૧, લો_૨(2), ગમ_૬૨(3)
2 અંગરખું ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૮
2 અંગરખે લો_૧૭, પં_૬
5 અંગરખો ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩, સા_૯, પં_૧, વ_૧
1 અંગરૂપ ગઅં_૨૧
7 અંગવાળા ગપ્ર_૪૭, ગમ_૧, ગમ_૬૨(2), ગઅં_૧(2), ગઅં_૨૨
1 અંગવાળાનાં ગમ_૬૨
1 અંગવાળાને ગપ્ર_૪૭
1 અંગસંગ વ_૬
1 અંગસંગનું પં_૪
11 અંગીકાર ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૧(4), સા_૧૪, કા_૬, લો_૧૩, ગમ_૬૫, વ_૮, ગઅં_૩૮
1 અંગુષ્ઠમાત્ર ગઅં_૩૧
4 અંગે ગમ_૩૨, વ_૨(2), ગઅં_૨૮
1 અંજન સા_૧૧
1 અંજાઈ ગમ_૪
1 અંડકટાહ કા_૮
1 અંડજ ગપ્ર_૧૩
16 અંત ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૭(3), સા_૨, સા_૧૧(2), સા_૧૪, સા_૧૭, ગમ_૧૩, ગમ_૪૮, ગમ_૫૫, ગમ_૬૩, ગઅં_૪
105 અંતઃકરણ ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૮(11), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૧(6), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૪, સા_૧૨(3), સા_૧૪, કા_૧(8), કા_૧૨(2), લો_૧(2), લો_૨, લો_૫(6), લો_૭(4), લો_૧૦(2), લો_૧૫(5), પં_૩(3), પં_૭, ગમ_૨(4), ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૨(6), ગમ_૧૬, ગમ_૨૦, ગમ_૩૧, ગમ_૪૫, ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૨(5), વ_૪, વ_૫(2), વ_૮(2), વ_૧૨, વ_૨૦, ગઅં_૨૬
2 અંતઃકરણ-ઇન્દ્રિયો લો_૭(2)
1 અંતઃકરણ-ઇન્દ્રિયોનો લો_૧૭
2 અંતઃકરણથી લો_૧, ગમ_૨૦
5 અંતઃકરણના ગપ્ર_૩૨(2), સા_૧૨, લો_૧૮, વ_૫
6 અંતઃકરણની સા_૬, ગમ_૨૦, ગમ_૨૫, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, વ_૪
1 અંતઃકરણનું લો_૧૫
17 અંતઃકરણને ગપ્ર_૧૧(2), ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૩૨(2), લો_૧(2), લો_૫(2), પં_૩, પં_૪, ગમ_૨, ગમ_૧૩, ગમ_૬૩, વ_૮
4 અંતઃકરણનો ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૨, ગમ_૨૦, ગઅં_૬
23 અંતઃકરણમાં ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૭૦(2), કા_૧(3), કા_૧૨, લો_૭, ગમ_૨(4), ગમ_૨૦, ગમ_૩૪, ગમ_૪૮(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, અ_૩
4 અંતઃકરણમાંથી ગમ_૨(4)
2 અંતઃકરણરૂપ લો_૧૦(2)
1 અંતઃકરણરૂપી વ_૪
1 અંતઃકરણરૂપે ગમ_૩૪
1 અંતઃકરણાદિક ગપ્ર_૫૬
7 અંતઃકરણે ગપ્ર_૫૧, સા_૬(2), કા_૧, લો_૭, પં_૨(2)
3 અંતઃશત્રુ ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૭૮
1 અંતકાળમાં ગપ્ર_૩૮
14 અંતકાળે ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૧૪(5), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૭(2), સા_૧૧, સા_૧૪, લો_૧૧, ગમ_૩૫, ગઅં_૪
6 અંતને ગપ્ર_૬૫(5), ગમ_૧૩
17 અંતર ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૮, ગમ_૩૨, ગમ_૫૦(2), અ_૧, અ_૩, ગઅં_૯(2), ગઅં_૨૮(3)
1 અંતરની ગમ_૬૩
1 અંતરનું ગમ_૫૦
7 અંતરને ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૦, ગમ_૮, ગમ_૨૭, ગમ_૫૦, વ_૪
4 અંતરનો ગમ_૫૦, વ_૧૬, ગઅં_૭, ગઅં_૩૫
72 અંતરમાં ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૨(3), સા_૪, કા_૮, કા_૧૧, લો_૧(3), લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૩, ગમ_૧, ગમ_૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૭(3), ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮(3), ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૫(3), ગમ_૬૦, ગમ_૬૩, વ_૪(2), વ_૫, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૨૦, અ_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬
3 અંતરમાંથી ગપ્ર_૩૭, ગઅં_૪(2)
3 અંતરસન્મુખ ગમ_૮, ગઅં_૨૨(2)
1 અંતરાત્મા ગમ_૨૦
11 અંતરાય ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૭૩, સા_૧૭, કા_૧૦, ગમ_૧, ગમ_૭, ગમ_૨૬(2), ગમ_૬૭, ગઅં_૧૪(2)
1 અંતરાયનો કા_૧૦
2 અંતરાયરૂપ ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૬
2 અંતરે ગમ_૬૦, ગઅં_૨૧
19 અંતર્દૃષ્ટિ ગપ્ર_૨૦(3), ગપ્ર_૪૯(5), ગમ_૮(6), ગમ_૨૨, ગમ_૩૯, વ_૮, વ_૧૨, અ_૧
1 અંતર્દૃષ્ટિએ ગમ_૧
1 અંતર્દૃષ્ટિવાળા ગપ્ર_૫૬
5 અંતર્ધાન પં_૭, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૬, ગમ_૫૫
15 અંતર્યામી ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૩, સા_૬, કા_૪, લો_૧૮, ગમ_૩, ગમ_૧૦, ગઅં_૧, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૭
3 અંતર્યામીપણે ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૪૫(2)
14 અંતર્યામીરૂપે ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૪૧(5), ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૬, લો_૪, લો_૭
10 અંતસમે ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૭૭(7)
33 અંતે ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧, સા_૨(2), સા_૫(3), લો_૪(3), લો_૧૪, લો_૧૮, પં_૬, પં_૭(2), ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૪(2), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૩૧, ગમ_૪૭, ગમ_૫૬, વ_૯, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૫
1 અંત્ય અ_૩
3 અંત્યે સા_૪, વ_૧(2)
6 અંધકાર ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૬૬, લો_૬(2), લો_૧૩
1 અંધકારને ગપ્ર_૪૬
1 અંધકારરૂપ ગપ્ર_૪૬
2 અંધકારે ગપ્ર_૫૦(2)
1 અંધધંધ સા_૬
1 અંધપરંપરા ગમ_૨૭
1 અંધારાથી ગપ્ર_૪૬
3 અંધારું ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૨, લો_૭
1 અંબરીષ ગઅં_૨૧
3 અંબાઈ ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૭૩(2)
1 અંબાય ગપ્ર_૨૪
8 અંશ ગપ્ર_૨૫, પં_૨(2), ગમ_૩, ગમ_૮(3), ગઅં_૧૦
2 અંશ-અંશીભાવ પં_૨(2)
1 અંશમાં ગપ્ર_૫૧
10 અંશમાંથી ગપ્ર_૫૧(10)
1 અંશે ગપ્ર_૧૨
5 અકર્તા ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૩, લો_૧૨, ગમ_૧૦, વ_૨
1 અકર્તાપણું સા_૧૩
2 અકર્મ લો_૭, ગમ_૧૧
1 અકર્મપણે ગમ_૧૧
5 અકલ્યાણ ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૬૩, ગઅં_૧૨, ગઅં_૩૭
1 અકલ્યાણકારી ગમ_૬૫
2 અકળાઈ ગમ_૧, ગઅં_૧૩
1 અકાર સા_૬
1 અકાળ ગપ્ર_૧૪
2 અકૃતાર્થપણું ગપ્ર_૨૫(2)
1 અક્કડ ગઅં_૨૧
1 અક્રૂર ગપ્ર_૬૩
1 અક્રૂરજીને ગમ_૧૦
3 અક્રૂરને લો_૧૮, પં_૬, વ_૧૮
39 અક્ષર ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૬૩(5), ગપ્ર_૬૪(11), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૫, કા_૮(2), કા_૧૦, લો_૪, લો_૭, લો_૧૨, લો_૧૫(2), લો_૧૭(3), પં_૨, ગમ_૪૨
1 અક્ષરથી ગપ્ર_૭૨
33 અક્ષરધામ ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૧(4), સા_૧, સા_૧૧(2), લો_૧૩, લો_૧૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૩, ગમ_૨૪, ગમ_૩૨, ગમ_૩૯, ગમ_૪૨(2), ગમ_૬૪(3), વ_૧૨, વ_૧૮, ગઅં_૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨
1 અક્ષરધામના ગમ_૧૩
2 અક્ષરધામનું પં_૧, ગમ_૪૨
30 અક્ષરધામને ગપ્ર_૨૧(4), ગપ્ર_૬૩(2), કા_૪, કા_૭, લો_૪, લો_૧૩(3), લો_૧૪, પં_૪, પં_૭(3), ગમ_૧૩, ગમ_૪૨(2), ગમ_૬૪, ગમ_૬૬, વ_૨, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮(3)
10 અક્ષરધામમાં ગપ્ર_૨૧, સા_૧૭, લો_૪, પં_૨, પં_૪, ગમ_૪૨(2), ગમ_૬૪(2), વ_૧૩
1 અક્ષરધામમાંથી સા_૧૪
1 અક્ષરધામરૂપ વ_૭
1 અક્ષરધામરૂપી ગમ_૬૪
6 અક્ષરના ગપ્ર_૨૧(3), સા_૫, લો_૧૦, ગમ_૪૨
5 અક્ષરની ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૩(2), ગમ_૪૨(2)
3 અક્ષરનું ગપ્ર_૬૩, સા_૫(2)
7 અક્ષરને ગપ્ર_૬૪, લો_૧૨, લો_૧૩(2), ગમ_૪૨(3)
1 અક્ષરનો લો_૧૮
1 અક્ષરપુરુષરૂપે ગપ્ર_૧૨
9 અક્ષરબ્રહ્મ ગપ્ર_૭(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, સા_૫, પં_૧, ગમ_૪૨, ગમ_૫૦
3 અક્ષરબ્રહ્મના ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૪૦, કા_૭
2 અક્ષરબ્રહ્મને ગપ્ર_૭(2)
1 અક્ષરબ્રહ્મમય સા_૧૬
1 અક્ષરબ્રહ્માત્મક સા_૬
3 અક્ષરમાં ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૬૩
1 અક્ષરમાંથી ગપ્ર_૪૧
1 અક્ષરમુક્ત સા_૧૭
5 અક્ષરરૂપ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૬૩, લો_૧, ગમ_૧૩, ગઅં_૩૧
3 અક્ષરરૂપે ગપ્ર_૩૩, સા_૬, લો_૧૫
1 અક્ષરસ્વરૂપ ગમ_૧૮
13 અક્ષરાતીત ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૫, લો_૧૮, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૮, ગમ_૩૧
2 અક્ષરાત્મક ગમ_૩૧(2)
3 અક્ષરાદિક ગપ્ર_૭૧, લો_૧૩, ગઅં_૩૮
2 અક્ષિવિદ્યા ગપ્ર_૪૬, લો_૧૫
97 અખંડ ગપ્ર_૧(4), ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩(4), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮(5), સા_૧, સા_૧૦, સા_૧૨(6), સા_૧૫(2), કા_૭(6), કા_૧૧(3), પં_૨, પં_૭(2), ગમ_૧, ગમ_૪(9), ગમ_૮, ગમ_૧૨, ગમ_૨૪, ગમ_૨૭, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૬(9), ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૫(3), ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૪, ગમ_૬૬, વ_૯, ગઅં_૩, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩
1 અખંડમૂર્તિ ગમ_૬૪
3 અખંડવૃત્તિ ગમ_૨૪, ગમ_૩૬(2)
7 અખંડાનંદ લો_૪(2), લો_૯, ગમ_૧૬(3), ગઅં_૧૮
1 અખતરડાહ્યા ગમ_૬૫
1 અખાનાં ગમ_૩૫
1 અગનોતરાની ગમ_૬૩
1 અગાધ ગમ_૬૭
1 અગિયાર ગમ_૮
3 અગિયારમું ગપ્ર_૩૮, ગમ_૮(2)
3 અગિયારે ગમ_૮(3)
1 અગોઅંગનું ગમ_૩
8 અગોચર ગપ્ર_૭૮(2), લો_૭, પં_૪(4), ગઅં_૩
58 અગ્નિ ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૪૧(4), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩(6), ગપ્ર_૭૮, સા_૧૭, સા_૧૮(2), કા_૧, કા_૩, લો_૨, લો_૮, લો_૧૧, લો_૧૭, પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૧૦(4), ગમ_૩૮, વ_૩(6), વ_૧૨, ગઅં_૩(4), ગઅં_૪(2), ગઅં_૬, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૭
3 અગ્નિએ કા_૨, ગમ_૪૫, ગઅં_૪
1 અગ્નિતત્ત્વ વ_૮
1 અગ્નિથી ગપ્ર_૭૨
2 અગ્નિદેવ કા_૪, લો_૨
1 અગ્નિદેવને ગપ્ર_૬૫
14 અગ્નિની ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૬૬(4), સા_૧૭, સા_૧૮(2), કા_૧(2), લો_૨, લો_૧૨, ગઅં_૪, ગઅં_૨૪
1 અગ્નિનું ગઅં_૩૭
7 અગ્નિને ગમ_૧૦, ગમ_૨૩, ગમ_૪૫, ગમ_૫૦, ગઅં_૩(2), ગઅં_૬
5 અગ્નિનો સા_૧૮, પં_૩, પં_૪, ગઅં_૪(2)
4 અગ્નિમાં ગપ્ર_૨૫, કા_૧૨, ગમ_૩૮, ગમ_૬૧
1 અગ્નિલોકને ગપ્ર_૪૫
1 અગ્ર ગપ્ર_૨૭
1 અગ્રની વ_૪
1 અગ્રે વ_૪
24 અચળ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૮(9), સા_૪, સા_૫, સા_૧૩, લો_૧૩, લો_૧૭, પં_૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૭, ગમ_૨૪, ગઅં_૨૬
1 અચળમતિ વ_૧
1 અચિંત્યાનંદ ગમ_૧૦
3 અચ્યુત ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૪૧, પં_૨
5 અછેદ્ય ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૭૨, સા_૫, સા_૧૨, કા_૭
1 અજન્મા ગમ_૬૪
1 અજમાવેલ ગઅં_૩૫
2 અજર સા_૪, સા_૧૨
1 અજવાળું ગપ્ર_૭૨
2 અજવાળે ગપ્ર_૭૮(2)
3 અજાણે ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગમ_૪૦
1 અજામેલ સા_૯
1 અજીર્ણ ગમ_૧૦
5 અજ્ઞાન ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨, કા_૧૨, ગમ_૧૭, અ_૩
2 અજ્ઞાનની ગમ_૬૬(2)
2 અજ્ઞાનરૂપ સા_૧૧, ગમ_૬૬
24 અજ્ઞાની ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૦(4), ગપ્ર_૭૮, સા_૫, સા_૧૩, સા_૧૪(3), પં_૭, ગમ_૧૧, ગમ_૧૪, ગમ_૧૮(3), ગમ_૪૯, વ_૧૧, વ_૧૭, વ_૨૦(2), અ_૩, ગઅં_૨૮
1 અજ્ઞાનીની ગઅં_૨૦
1 અજ્ઞાનીને વ_૧૭
3 અજ્ઞાનીમાં ગપ્ર_૨૦(3)
4 અજ્ઞાને ગપ્ર_૩૭, ગમ_૨, ગમ_૫૭, ગમ_૬૬
2 અટંટ ગપ્ર_૫૬(2)
1 અટકળ ગઅં_૨૪
1 અટકળે ગમ_૪૪
1 અટકે ગઅં_૩૦
2 અટપટી લો_૧૮, ગમ_૧૧
1 અઠ્યાશી ગમ_૬૬
1 અડખે વ_૪
8 અડગ ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦(4), સા_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૬૧
1 અડગપણે કા_૨
3 અડતા લો_૧, ગમ_૧૦, ગમ_૧૭
2 અડતી કા_૮, લો_૧૬
2 અડતું ગપ્ર_૪૨, સા_૫
5 અડતો ગમ_૪, ગમ_૧૦, ગમ_૧૭(3)
1 અડાડે ગમ_૬
3 અડી ગપ્ર_૨૩, ગમ_૧, ગઅં_૬
2 અડીને લો_૧૭, ગમ_૩૫
7 અડે લો_૧(2), લો_૮, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, વ_૨, ગઅં_૧૨
1 અડ્યાં ગઅં_૨૩
1 અડ્યામાં કા_૧
2 અઢાર ગપ્ર_૧૮, ગમ_૮
2 અણગમતું ગઅં_૩૫(2)
1 અણવિશ્વાસનું ગઅં_૩૦
1 અણસમજણ ગપ્ર_૩૯
1 અણસમજણની સા_૧૫
1 અણસમજણને ગમ_૬૨
1 અણસમજણવાળો કા_૩
3 અણસમજણે ગપ્ર_૭૭, લો_૧૮, વ_૧૯
6 અણસમજુ ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૭, કા_૩, કા_૭, ગમ_૨૦, ગઅં_૨૪
1 અણિમાદિક અ_૧
1 અણી કા_૧
1 અણીવાળું સા_૭
7 અણુ ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧૦, ગમ_૧૦, ગમ_૪૨(2), ગમ_૬૭
6 અણુની ગપ્ર_૬૩(2), કા_૮, લો_૨, લો_૧૨, ગમ_૪૨
5 અણુમાત્ર સા_૧૦, કા_૭, ગમ_૪, ગમ_૨૧(2)
1 અતલસનું વ_૨૦
205 અતિ ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૭(3), ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૫(4), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(13), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(5), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧, સા_૩, સા_૭(3), સા_૯, સા_૧૧(2), સા_૧૪, સા_૧૭(3), કા_૩, કા_૭, કા_૮(3), કા_૯, કા_૧૨, લો_૧(6), લો_૨(2), લો_૪(2), લો_૬, લો_૭, લો_૮(5), લો_૧૦(7), લો_૧૧, લો_૧૩(4), લો_૧૪, લો_૧૫(2), લો_૧૮(2), પં_૧(9), પં_૨(2), પં_૩(2), પં_૪, પં_૭, ગમ_૧(3), ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૩(10), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૮, ગમ_૨૫, ગમ_૨૮, ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૦, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૬, ગમ_૫૮, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૬(3), વ_૨, વ_૫(3), વ_૧૪, વ_૧૮, અ_૧, અ_૩(2), ગઅં_૨(2), ગઅં_૫(2), ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૭(2), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૫
4 અતિદ્રઢ ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૪, સા_૯, કા_૧૨
1 અતિપ્રસન્ન ગપ્ર_૧૭
1 અતિમલિન પં_૩
428 અતિશય ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦(8), ગપ્ર_૨૧(4), ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪(6), ગપ્ર_૨૫(9), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(5), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૭(5), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮(5), ગપ્ર_૫૯(3), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(8), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(9), સા_૧, સા_૨(3), સા_૩(3), સા_૫(2), સા_૬(2), સા_૭, સા_૯, સા_૧૧(4), સા_૧૨(2), સા_૧૪(2), સા_૧૫(7), સા_૧૬(3), સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૧, કા_૩, કા_૫, કા_૬(2), કા_૭(2), કા_૮(15), લો_૧(11), લો_૨, લો_૩, લો_૫, લો_૬(2), લો_૧૦(5), લો_૧૪, લો_૧૫(2), લો_૧૬, લો_૧૭(3), લો_૧૮(2), પં_૧(9), પં_૨(2), પં_૪(2), ગમ_૧(4), ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪(4), ગમ_૫, ગમ_૭, ગમ_૮(2), ગમ_૯(6), ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(6), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(3), ગમ_૧૬(4), ગમ_૧૭(4), ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭(4), ગમ_૨૮(5), ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૦(2), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(11), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૬(4), ગમ_૩૭(2), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(4), ગમ_૪૧, ગમ_૪૨(6), ગમ_૪૮(2), ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩, ગમ_૫૬(3), ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૮, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(8), ગમ_૬૩(6), ગમ_૬૪(4), ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૨, વ_૩, વ_૬(3), વ_૮(2), વ_૧૦, વ_૧૧(2), વ_૧૩, વ_૧૪, વ_૧૭(3), વ_૨૦, અ_૧, અ_૨, અ_૩(6), ગઅં_૧(3), ગઅં_૨(4), ગઅં_૩(3), ગઅં_૫(3), ગઅં_૬(5), ગઅં_૮(5), ગઅં_૯, ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૧(5), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(4), ગઅં_૧૪(11), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૧(5), ગઅં_૨૨(3), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૮
2 અતિશય-અપાર ગમ_૬૭(2)
2 અતિશયપણું લો_૧૪, પં_૧
3 અતિશયપણે ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧, ગઅં_૩૪
1 અતિશુદ્ધસ્વરૂપ ગપ્ર_૪૭
1 અતિશે ગપ્ર_૪૪
3 અતિસમર્થ ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૭, લો_૪
1 અતિસુખ લો_૧૪
2 અતિસૂક્ષ્મ કા_૮(2)
1 અતિસ્થૂળ કા_૮
1 અત્તર ગપ્ર_૨૬
1 અત્તર-ચંદનાદિક ગપ્ર_૨૬
23 અત્યંત ગપ્ર_૨૪(4), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૪(3), સા_૪(3), સા_૧૫, લો_૧૦(3), લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૧૦, ગમ_૨૨(2), ગમ_૩૮
270 અથવા ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩(2), ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૧૫(3), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(14), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૨૭(3), ગપ્ર_૨૯(4), ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(5), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(5), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭(6), ગપ્ર_૭૮(10), સા_૧(3), સા_૨(6), સા_૩(2), સા_૪(4), સા_૫(5), સા_૭, સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૧(5), સા_૧૪, સા_૧૮(2), કા_૨(4), કા_૫(3), કા_૯, લો_૧(2), લો_૬(2), લો_૮(3), લો_૧૦, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫(2), લો_૧૭(2), પં_૧(3), પં_૭, ગમ_૨, ગમ_૩(2), ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૬(2), ગમ_૭, ગમ_૮(2), ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(3), ગમ_૧૭(3), ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૫(5), ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૫, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૧, ગમ_૪૪(2), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૩(2), ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૬(2), વ_૧(3), વ_૨(4), વ_૬(2), વ_૧૨(2), વ_૧૩, વ_૧૮, વ_૨૦, અ_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૪(4), ગઅં_૬(2), ગઅં_૭(3), ગઅં_૧૨(5), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬(3), ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૫(4), ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭(2)
1 અદૃશ્ય કા_૭
1 અદ્વિતીય લો_૬
2 અદ્વૈત ગપ્ર_૫૨, લો_૧૪
1 અદ્વૈતબ્રહ્મનું લો_૧૪
2 અદ્‌ભૂત ગપ્ર_૭૮, ગમ_૩૯
5 અધમઉદ્ધારણ ગપ્ર_૧૭, કા_૭, ગમ_૧૮(2), ગઅં_૩૨
2 અધર ગપ્ર_૨૭(2)
1 અધરપધર ગઅં_૪
2 અધર્મ લો_૬, ગમ_૧૧
1 અધર્મના ગમ_૩૩
1 અધર્મની ગઅં_૬
1 અધર્મને ગમ_૪
2 અધર્મનો ગમ_૧૯, ગમ_૬૬
2 અધર્મમાં લો_૧, ગઅં_૩૪
1 અધર્મરૂપ લો_૧૫
1 અધર્મરૂપી ગમ_૯
5 અધર્મી ગપ્ર_૩૧, સા_૧૦(3), ગમ_૫૩
1 અધર્મીની ગપ્ર_૭૭
1 અધર્મીને સા_૧૦
73 અધિક ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૨, સા_૧૪, સા_૧૭(9), લો_૫, લો_૬, લો_૧૨, લો_૧૫, લો_૧૭, પં_૧(8), પં_૩(6), પં_૭, ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(3), ગમ_૫૧, ગમ_૫૪(3), ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૯, વ_૧, વ_૩, વ_૧૭, ગઅં_૨, ગઅં_૫, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૩૫(4)
3 અધિક-ન્યૂન ગપ્ર_૪૭, ગમ_૨૫, ગમ_૬૪
1 અધિક-ન્યૂનપણે ગઅં_૨૪
3 અધિકપણું ગપ્ર_૭૩, ગઅં_૩૫(2)
5 અધિકપણે સા_૧૬, પં_૪, પં_૭, વ_૧૮, ગઅં_૩૧
2 અધિકાર લો_૭, ગઅં_૩૭
5 અધિકારી ગપ્ર_૨૭, કા_૬, કા_૯, વ_૧૨, અ_૧
3 અધિદેવ ગમ_૧૦(3)
1 અધિદેવપણે લો_૧૫
2 અધિપતિ ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૨
4 અધિભૂત લો_૧૫, ગમ_૧૦(3)
2 અધુરું ગમ_૮, ગમ_૫૭
1 અધો-ઊર્ધ્વ લો_૧૪
1 અધોગતિ ગમ_૩૯
1 અધોગતિને ગમ_૪૫
1 અધોમુખ સા_૬
4 અધ્યાત્મ લો_૧૫, ગમ_૧૦(3)
2 અધ્યાત્મવાર્તા ગપ્ર_૭(2)
1 અધ્યાય ગપ્ર_૬૫
2 અધ્યાયની પં_૨(2)
3 અધ્યાયમાં ગમ_૫૪, ગમ_૬૬, વ_૧૮
3 અધ્યાસ સા_૩, પં_૪(2)
122 અનંત ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮(12), ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૭(5), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(5), સા_૧(3), સા_૧૧(3), સા_૧૩(2), સા_૧૪, સા_૧૫, કા_૭, કા_૧૦(2), લો_૨, લો_૪(4), લો_૧૦, લો_૧૪, લો_૧૬(2), લો_૧૮(3), પં_૧, પં_૬(2), પં_૭(2), ગમ_૯, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨(5), ગમ_૨૮, ગમ_૩૩, ગમ_૩૬, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૫૫, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૭(2), વ_૨, વ_૭(2), વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૮, અ_૧(3), ગઅં_૯, ગઅં_૧૨(6), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૭, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૭
40 અનંતકોટિ ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩(5), કા_૮, લો_૧(2), લો_૨(3), લો_૪(6), લો_૧૦, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૨૨, ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૯, ગમ_૫૩(3), ગમ_૬૪(5), ગમ_૬૭
3 અનંતરૂપે લો_૪(2), વ_૧૩
1 અનંતવાર લો_૧૦
9 અનન્ય ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૩, ગમ_૧, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, વ_૫, અ_૨, ગઅં_૩૩
1 અનન્યનિષ્ઠા પં_૭
2 અનન્યપણે લો_૭, ગમ_૧૯
1 અનન્યભાવનો ગમ_૬૬
1 અનળ સા_૧૭
1 અનળપક્ષી સા_૧૭
1 અનાત્મા સા_૪
1 અનાત્માના સા_૪
1 અનાત્માની સા_૪
1 અનાત્માનો સા_૬
1 અનાદર લો_૧૭
23 અનાદિ ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૮, સા_૧૧, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૧૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૯, ગમ_૬૬, વ_૬, વ_૧૫, ગઅં_૧૦(6), ગઅં_૩૬
1 અનાદિના લો_૧૦
1 અનાસક્તિરૂપ લો_૧૬
9 અનિરુદ્ધ ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૭૮, લો_૭, પં_૨, ગમ_૩૧, વ_૨, વ_૧૮
1 અનિરુદ્ધની ગમ_૩૧
1 અનિરુદ્ધપણું પં_૬
1 અનિરૂદ્ધરૂપે પં_૨
1 અનિશ્ચયનો લો_૫
1 અનીતિ ગમ_૫૪
1 અનુક્રમ ગપ્ર_૬૩
1 અનુક્રમનો ગપ્ર_૬૩
2 અનુક્રમે ગપ્ર_૬૩(2)
4 અનુગ્રહ ગપ્ર_૧, સા_૧૫, ગમ_૬૬, વ_૧૫
1 અનુગ્રહને સા_૧૬
2 અનુતાપ ગપ્ર_૬૭(2)
1 અનુપમ ગમ_૪૮
13 અનુભવ લો_૭(4), ગમ_૬૨, ગઅં_૨૭(5), ગઅં_૩૭(3)
1 અનુભવજ્ઞાને લો_૭
1 અનુભવનું લો_૧૧
3 અનુભવમાં ગમ_૧૩, અ_૧, ગઅં_૩૬
4 અનુભવે પં_૨(2), ગમ_૧૩, ગઅં_૨૮
4 અનુમાન કા_૧, લો_૧૭, વ_૨(2)
3 અનુમાને કા_૧(2), લો_૭
2 અનુલોમ વ_૨૦(2)
2 અનુલોમપણે વ_૨૦(2)
2 અનુવર્તી લો_૧૦(2)
9 અનુસંધાન ગમ_૬૦(3), ગઅં_૩૦(5), ગઅં_૩૩
1 અનુસરવું વ_૧૮
1 અનુસરીને ગમ_૬૩
2 અનુસરે ગપ્ર_૭૩, વ_૧૮
3 અનુસર્યા ગપ્ર_૭૩, કા_૭(2)
1 અનુસર્યો વ_૨૦
9 અનુસારે ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૪૫, સા_૬(2), ગમ_૨૧, વ_૬, ગઅં_૨૭
1 અનુસ્યૂત સા_૬
3 અનુસ્યૂતપણે સા_૧૪(2), લો_૧
5305 અને ગપ્ર_૧(12), ગપ્ર_૨(20), ગપ્ર_૩(10), ગપ્ર_૪(11), ગપ્ર_૫(4), ગપ્ર_૬(12), ગપ્ર_૭(14), ગપ્ર_૮(12), ગપ્ર_૯(26), ગપ્ર_૧૧(5), ગપ્ર_૧૨(84), ગપ્ર_૧૩(24), ગપ્ર_૧૪(45), ગપ્ર_૧૫(10), ગપ્ર_૧૬(18), ગપ્ર_૧૭(11), ગપ્ર_૧૮(65), ગપ્ર_૧૯(14), ગપ્ર_૨૦(21), ગપ્ર_૨૧(28), ગપ્ર_૨૨(8), ગપ્ર_૨૩(21), ગપ્ર_૨૪(24), ગપ્ર_૨૫(36), ગપ્ર_૨૬(25), ગપ્ર_૨૭(16), ગપ્ર_૨૮(13), ગપ્ર_૨૯(10), ગપ્ર_૩૦(14), ગપ્ર_૩૧(14), ગપ્ર_૩૨(32), ગપ્ર_૩૩(12), ગપ્ર_૩૪(19), ગપ્ર_૩૫(9), ગપ્ર_૩૬(16), ગપ્ર_૩૭(33), ગપ્ર_૩૮(34), ગપ્ર_૩૯(11), ગપ્ર_૪૦(4), ગપ્ર_૪૧(7), ગપ્ર_૪૨(38), ગપ્ર_૪૩(12), ગપ્ર_૪૪(21), ગપ્ર_૪૫(18), ગપ્ર_૪૬(44), ગપ્ર_૪૭(41), ગપ્ર_૪૮(13), ગપ્ર_૪૯(10), ગપ્ર_૫૦(9), ગપ્ર_૫૧(25), ગપ્ર_૫૨(21), ગપ્ર_૫૩(7), ગપ્ર_૫૪(7), ગપ્ર_૫૫(17), ગપ્ર_૫૬(45), ગપ્ર_૫૭(11), ગપ્ર_૫૮(22), ગપ્ર_૫૯(8), ગપ્ર_૬૦(18), ગપ્ર_૬૧(12), ગપ્ર_૬૨(20), ગપ્ર_૬૩(77), ગપ્ર_૬૪(27), ગપ્ર_૬૫(40), ગપ્ર_૬૬(19), ગપ્ર_૬૭(17), ગપ્ર_૬૮(25), ગપ્ર_૬૯(15), ગપ્ર_૭૦(33), ગપ્ર_૭૧(28), ગપ્ર_૭૨(53), ગપ્ર_૭૩(78), ગપ્ર_૭૪(10), ગપ્ર_૭૫(16), ગપ્ર_૭૬(9), ગપ્ર_૭૭(26), ગપ્ર_૭૮(80), સા_૧(25), સા_૨(53), સા_૩(27), સા_૪(15), સા_૫(22), સા_૬(22), સા_૭(11), સા_૮(3), સા_૯(15), સા_૧૦(21), સા_૧૧(22), સા_૧૨(27), સા_૧૩(11), સા_૧૪(42), સા_૧૫(39), સા_૧૬(5), સા_૧૭(21), સા_૧૮(30), કા_૧(59), કા_૨(19), કા_૩(18), કા_૪(3), કા_૫(12), કા_૬(28), કા_૭(22), કા_૮(42), કા_૯(10), કા_૧૦(28), કા_૧૧(17), કા_૧૨(13), લો_૧(52), લો_૨(29), લો_૩(15), લો_૪(28), લો_૫(23), લો_૬(46), લો_૭(37), લો_૮(41), લો_૯(8), લો_૧૦(57), લો_૧૧(14), લો_૧૨(8), લો_૧૩(35), લો_૧૪(20), લો_૧૫(26), લો_૧૬(14), લો_૧૭(25), લો_૧૮(47), પં_૧(33), પં_૨(46), પં_૩(46), પં_૪(52), પં_૫(2), પં_૬(5), પં_૭(31), ગમ_૧(44), ગમ_૨(20), ગમ_૩(28), ગમ_૪(23), ગમ_૫(9), ગમ_૬(23), ગમ_૭(5), ગમ_૮(49), ગમ_૯(26), ગમ_૧૦(39), ગમ_૧૧(9), ગમ_૧૨(15), ગમ_૧૩(73), ગમ_૧૪(12), ગમ_૧૫(14), ગમ_૧૬(27), ગમ_૧૭(31), ગમ_૧૮(31), ગમ_૧૯(21), ગમ_૨૦(22), ગમ_૨૧(35), ગમ_૨૨(17), ગમ_૨૩(9), ગમ_૨૪(7), ગમ_૨૫(9), ગમ_૨૬(19), ગમ_૨૭(26), ગમ_૨૮(31), ગમ_૨૯(5), ગમ_૩૦(5), ગમ_૩૧(31), ગમ_૩૨(17), ગમ_૩૩(30), ગમ_૩૪(7), ગમ_૩૫(20), ગમ_૩૬(10), ગમ_૩૭(3), ગમ_૩૮(9), ગમ_૩૯(17), ગમ_૪૦(10), ગમ_૪૧(6), ગમ_૪૨(13), ગમ_૪૩(6), ગમ_૪૪(6), ગમ_૪૫(17), ગમ_૪૬(7), ગમ_૪૭(13), ગમ_૪૮(24), ગમ_૪૯(3), ગમ_૫૦(12), ગમ_૫૧(9), ગમ_૫૨(15), ગમ_૫૩(9), ગમ_૫૪(4), ગમ_૫૫(28), ગમ_૫૬(7), ગમ_૫૭(26), ગમ_૫૮(9), ગમ_૫૯(11), ગમ_૬૦(21), ગમ_૬૧(23), ગમ_૬૨(47), ગમ_૬૩(11), ગમ_૬૪(23), ગમ_૬૫(11), ગમ_૬૬(24), ગમ_૬૭(9), વ_૧(11), વ_૨(30), વ_૩(11), વ_૪(18), વ_૫(18), વ_૬(19), વ_૭(6), વ_૮(2), વ_૯(5), વ_૧૦(16), વ_૧૧(19), વ_૧૨(17), વ_૧૩(14), વ_૧૪(9), વ_૧૫(10), વ_૧૬(7), વ_૧૭(17), વ_૧૮(23), વ_૧૯(5), વ_૨૦(16), અ_૧(10), અ_૨(12), અ_૩(10), ગઅં_૧(32), ગઅં_૨(19), ગઅં_૩(15), ગઅં_૪(20), ગઅં_૫(11), ગઅં_૬(8), ગઅં_૭(9), ગઅં_૮(14), ગઅં_૯(16), ગઅં_૧૦(12), ગઅં_૧૧(10), ગઅં_૧૨(11), ગઅં_૧૩(33), ગઅં_૧૪(31), ગઅં_૧૫(4), ગઅં_૧૬(10), ગઅં_૧૭(4), ગઅં_૧૮(8), ગઅં_૧૯(16), ગઅં_૨૦(4), ગઅં_૨૧(30), ગઅં_૨૨(21), ગઅં_૨૩(17), ગઅં_૨૪(28), ગઅં_૨૫(18), ગઅં_૨૬(17), ગઅં_૨૭(25), ગઅં_૨૮(13), ગઅં_૨૯(12), ગઅં_૩૦(11), ગઅં_૩૧(8), ગઅં_૩૨(7), ગઅં_૩૩(13), ગઅં_૩૪(11), ગઅં_૩૫(20), ગઅં_૩૬(9), ગઅં_૩૭(14), ગઅં_૩૮(9)
35 અનેક ગપ્ર_૧૩(3), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૨, લો_૧, લો_૬(2), લો_૮(2), લો_૧૪, પં_૭, ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૬(4), ગમ_૨૧(2), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, વ_૧૮(4), ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭
22 અન્ન ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, સા_૪(2), કા_૬, લો_૧, ગમ_૬(2), ગમ_૮, ગમ_૨૫, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭(2)
1 અન્ન-જળ ગઅં_૨૧
1 અન્ન-વસ્ત્ર ગપ્ર_૩૬
1 અન્ન-વસ્ત્રાદિક ગઅં_૩૩
1 અન્નજળની ગમ_૨
1 અન્નના ગપ્ર_૭૩
1 અન્નની ગપ્ર_૨૬
1 અન્નને ગમ_૮
1 અન્નનો ગમ_૮
1 અન્નમય લો_૭
1 અન્નવસ્ત્રે ગમ_૪૭
1 અન્નાદિક ગઅં_૪
1 અન્નાદિકને ગપ્ર_૧૨
33 અન્ય ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨૬(7), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૪૭, સા_૨(4), કા_૭, કા_૧૧, લો_૧૦(2), લો_૧૧(3), લો_૧૨, ગમ_૩, ગમ_૪(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૬, ગમ_૪૮, ગમ_૬૬, વ_૧૪, ગઅં_૩૪(2)
1 અન્યને ગપ્ર_૮
1 અન્યમાં સા_૨
1 અન્યાયનો ગમ_૨૭
1 અન્યોન્ય ગમ_૧૭
12 અન્વય ગપ્ર_૭૮, સા_૫(5), વ_૭(6)
2 અન્વય-વ્યતિરેકપણું ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૪૬
6 અન્વયપણું ગપ્ર_૭(4), પં_૨, વ_૭
12 અન્વયપણે ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૫(4), લો_૧૨, ગમ_૬૪(2), ગઅં_૩૭
1 અપક્વ સા_૧૪
1 અપચ્છરાઓ સા_૪
1 અપછરા ગમ_૨૨
22 અપમાન ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧૩, ગમ_૨૨, ગમ_૨૯, ગમ_૬૧(2), ગઅં_૭, ગઅં_૯, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૮(3)
2 અપમાનના ગપ્ર_૬૨(2)
1 અપમાનનું સા_૧૦
1 અપમાનને ગમ_૫૨
1 અપમાને ગપ્ર_૬૨
1 અપમૃત્યુએ લો_૩
10 અપરાધ ગપ્ર_૭૧(7), ગમ_૨૭, ગમ_૬૬, ગઅં_૬
2 અપરાધને ગપ્ર_૭૧, સા_૧૮
1 અપરાધરૂપી ગઅં_૨૨
1 અપવિત્રપણું ગપ્ર_૭૨
7 અપાર ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૩, સા_૧૭(2), ગમ_૬૭, ગઅં_૨૭
1 અપારનો સા_૧૭
1 અપાવીને ગપ્ર_૭૨
2 અપૂર્ણપણું ગપ્ર_૨૪, ગમ_૮
5 અપેક્ષા ગપ્ર_૧૯(3), પં_૨, વ_૧૮
1 અપ્રાકૃત ગપ્ર_૧૨
1 અપ્રિય કા_૧
1 અપ્સરાઓ પં_૩
4 અફીણ ગપ્ર_૬૨, ગઅં_૩૩(3)
1 અફીણના ગઅં_૩૩
1 અફીણનું લો_૮
1 અફીણનો સા_૧૦
3 અભક્ત ગમ_૧૦, વ_૧૩, ગઅં_૧૩
1 અભક્તના કા_૧
1 અભક્તને સા_૧૬
1 અભયપદ ગમ_૧૭
3 અભયપદને ગપ્ર_૪૨, ગમ_૩, ગમ_૪૯
47 અભાવ ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮(2), સા_૭, સા_૧૮, કા_૬, લો_૮, લો_૧૦(2), લો_૧૪(2), લો_૧૬(3), લો_૧૭(12), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૫(2), ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૩, ગમ_૪૬(2), ગમ_૫૪, ગમ_૬૦, વ_૧૨(2), વ_૧૭(2), ગઅં_૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૫
1 અભાવને ગઅં_૩૦
1 અભાવે ગપ્ર_૨૬
10 અભિપ્રાય લો_૧૪(5), લો_૧૫, વ_૧૬, ગઅં_૩૫(3)
10 અભિમાન ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૨, સા_૧૨, સા_૧૪, ગમ_૨૨, વ_૧૭
1 અભિમાનને ગપ્ર_૬૨
3 અભિમાની ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૫, સા_૬
3 અભિમાને ગપ્ર_૫૬, સા_૬(2)
1 અભિલાષા કા_૩
2 અભેદપણે ગપ્ર_૧૨, ગઅં_૨૬
5 અભેદ્ય ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૭૨, સા_૫, સા_૧૨, કા_૭
9 અભ્યાસ ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૩૮, પં_૪, ગમ_૧૦(2), ગમ_૩૩(2), અ_૧
1 અભ્યાસે ગમ_૨
3 અમ ગપ્ર_૯(2), કા_૧૧
1 અમથી લો_૧૦
1 અમથું ગઅં_૨૫
2 અમથો ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૫૩
1 અમદાવાદના ગમ_૨૨
1 અમદાવાદમાં ગમ_૨૨
76 અમને ગપ્ર_૯(4), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૩(3), સા_૫, લો_૧, લો_૬, લો_૧૪(3), લો_૧૮(2), પં_૧, પં_૩, પં_૪, ગમ_૧, ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૭, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૨, ગમ_૨૭, ગમ_૩૦, ગમ_૩૩(7), ગમ_૩૫, ગમ_૪૦, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૨(3), ગમ_૫૬, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૩(5), ગમ_૬૪, વ_૧૧, અ_૩, ગઅં_૨(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(3)
2 અમર સા_૪, સા_૧૨
1 અમરા સા_૯
3 અમાયિક ગપ્ર_૬૬, સા_૩, પં_૪
74 અમારા ગપ્ર_૧૮(4), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૭૩(4), ગપ્ર_૭૬, સા_૨, કા_૬(2), કા_૧૦, લો_૬(3), લો_૧૩, લો_૧૪(2), પં_૧, પં_૨, પં_૩, પં_૪(2), ગમ_૧, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૩(4), ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૮, ગમ_૫૦(5), ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૬૩(2), વ_૧૧, વ_૧૬(2), વ_૧૮(5), અ_૧, અ_૩(2), ગઅં_૧, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૦(2)
2 અમારાથી ગમ_૨૭, ગઅં_૧૮
1 અમારામાં ગમ_૩૯
57 અમારી ગપ્ર_૯(4), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, સા_૯(2), કા_૩, લો_૨, લો_૬(2), લો_૧૪(5), લો_૧૮(4), પં_૧, ગમ_૧, ગમ_૫, ગમ_૮, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૦, ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૫, ગમ_૪૦, ગમ_૪૭, ગમ_૫૦, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૬૨, અ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૯(2)
13 અમારું ગપ્ર_૧૮(2), કા_૧૦(2), ગમ_૨૨(2), ગમ_૩૩(2), ગમ_૫૦, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૬, ગઅં_૩૦
100 અમારે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(5), ગપ્ર_૭૬(3), સા_૨, કા_૬(8), કા_૧૦, લો_૨, લો_૪(2), લો_૧૪(11), પં_૧, ગમ_૧(3), ગમ_૧૩, ગમ_૧૯, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮(5), ગમ_૩૩(5), ગમ_૩૫, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૨, ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૬, ગમ_૬૬, વ_૧૧, વ_૧૬(4), અ_૧(2), ગઅં_૧, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧(5), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦(2)
43 અમારો ગપ્ર_૧૮(6), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૩(2), કા_૬, કા_૧૦(3), લો_૩, લો_૬, લો_૧૪(3), લો_૧૮, પં_૧(2), પં_૩, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૩, ગમ_૫૬, ગમ_૬૦, વ_૨, વ_૧૧(2), વ_૧૮, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭
2 અમાવાસ્યાના વ_૧૨(2)
4 અમાવાસ્યાને ગપ્ર_૭૭, ગમ_૧૩, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૦
1 અમાસ કા_૬
6 અમાસને ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૩, સા_૧૧, લો_૫, લો_૧૭, વ_૧૭
2 અમૂર્ત કા_૨(2)
2 અમૃત ગપ્ર_૬૨, સા_૪
2 અમૃતની લો_૬(2)
276 અમે ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૯(8), ગપ્ર_૧૮(5), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૫(5), ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૮(3), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(8), ગપ્ર_૭૭, સા_૨(2), સા_૩(2), સા_૯, સા_૧૪, સા_૧૫(4), કા_૧(2), કા_૨(2), કા_૫, કા_૬(5), કા_૧૦, કા_૧૧, લો_૧, લો_૨, લો_૩(2), લો_૬(5), લો_૧૩, લો_૧૪(5), લો_૧૫(2), લો_૧૬(2), લો_૧૮(2), પં_૧(4), પં_૨(2), પં_૩(2), પં_૪, પં_૬, ગમ_૧(4), ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૮, ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૩(4), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(6), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૩, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭(5), ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(16), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(6), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯(4), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૪, ગમ_૪૭, ગમ_૫૦(4), ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૩(4), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૭, વ_૧૧(3), વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮(5), અ_૧, અ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૩, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(4), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૨૧(7), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯(4), ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૬(3), ગઅં_૩૮
1 અમેશ્રીમદ્‌ભાગવતઆદિક ગમ_૩૫
2 અમો ગપ્ર_૯(2)
1 અયથાર્થ કા_૧૨
2 અયથાર્થપણે સા_૬(2)
22 અયોગ્ય ગપ્ર_૫૭, સા_૨(3), કા_૧, કા_૩(2), લો_૫, લો_૮(2), ગમ_૭, ગમ_૧૬(3), ગમ_૧૭, ગમ_૨૭(2), ગમ_૪૫, ગઅં_૨, ગઅં_૬(2), ગઅં_૨૫
1 અયોધ્યાપુરીમાં ગઅં_૧૪
1 અયોધ્યાપ્રસાદજી ગમ_૬૨
2 અયોધ્યાપ્રસાદજીએ ગમ_૬૨, ગઅં_૧૪
3 અયોધ્યાવાસી ગમ_૪૫, અ_૩(2)
1 અયોધ્યાવાસીએ અ_૩
2 અયોધ્યાવાસીની અ_૩(2)
1 અયોધ્યાવાસીને ગમ_૪૩
1 અરજ પં_૪
1 અરણાપાડા ગપ્ર_૨૯
1 અરસપરસ ગમ_૪૭
5 અરુચિ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૭૧, ગઅં_૩૫
11 અરૂપ ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬(4), પં_૩, પં_૭, ગમ_૧૦, વ_૨, વ_૮, વ_૧૩
1 અરૂપપણાને કા_૧
3 અરૂપપણે ગપ્ર_૬૪, કા_૧, ગમ_૬૪
1 અર્ચન ગમ_૧૮
1 અર્ચનાદિક ગપ્ર_૬૩
1 અર્ચા ગપ્ર_૫૯
1 અર્ચિમાર્ગે ગપ્ર_૨૧
16 અર્જુન ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૦, કા_૮(2), લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૯(4), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૭, ગમ_૨૮, વ_૧૮
1 અર્જુનના વ_૧૮
4 અર્જુનની ગપ્ર_૬૬, ગમ_૯, ગમ_૧૬, ગમ_૨૮
10 અર્જુનને કા_૮, લો_૬, પં_૪(4), પં_૬(2), ગમ_૯, વ_૧૮
3 અર્જુને લો_૬, લો_૧૮, ગમ_૯
49 અર્થ ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૪૧(6), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૧(2), સા_૧૧(2), કા_૬, લો_૧, લો_૧૩(3), લો_૧૫(2), પં_૭(2), ગમ_૩, ગમ_૮(2), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૧(5), ગમ_૧૬, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧, ગમ_૩૧, ગમ_૩૯(2), વ_૧, ગઅં_૨(2), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૫
1 અર્થની ગપ્ર_૨૯
3 અર્થને ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૫૦(2)
1 અર્થાર્થી ગપ્ર_૪૩
260 અર્થે ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૦(4), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૯(4), ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨(5), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૮(6), સા_૫(2), સા_૬(2), સા_૯(2), સા_૧૫(2), સા_૧૬(5), સા_૧૮, કા_૧(10), કા_૩, કા_૫(2), કા_૬(8), કા_૭(2), કા_૧૦(2), લો_૧(2), લો_૩(5), લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭(5), લો_૮(2), લો_૧૦(3), લો_૧૧(2), લો_૧૩(2), લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), લો_૧૬(2), લો_૧૮(2), પં_૧(9), પં_૨(10), પં_૪, પં_૭(6), ગમ_૧, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧(7), ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯(4), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૧(5), ગમ_૪૬(3), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૭, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૩(3), ગમ_૬૪, ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(5), વ_૧, વ_૪(2), વ_૫(4), વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૬, વ_૧૭(3), વ_૧૮(2), વ_૨૦, ગઅં_૧, ગઅં_૬(3), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૧(7), ગઅં_૨૩(3), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦(3), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
4 અર્ધ ગપ્ર_૨૭, ગમ_૧, ગમ_૬૨, ગઅં_૧
1 અર્ધબળેલા ગપ્ર_૨૮
1 અર્ધમાત્રારૂપ સા_૬
1 અર્ધરાત્રિને ગમ_૨૨
3 અર્ધા ગપ્ર_૫૬(2), વ_૨૦
2 અર્ધાક વ_૭(2)
1 અર્ધી ગમ_૬૨
1 અર્ધું વ_૨૦
6 અર્ધો ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૫૨, કા_૯, ગમ_૨૬, ગમ_૩૮
7 અર્પણ ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૩, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૫
1 અર્પે ગપ્ર_૭૩
5 અર્પ્યું ગપ્ર_૭૩(5)
6 અલંકાર ગપ્ર_૪, કા_૬, કા_૧૦(2), ગમ_૧૩, ગમ_૨૨
2 અલંકારાદિક ગપ્ર_૭૩, સા_૭
1 અલંકારે સા_૯
1 અલમસ્ત લો_૩
3 અલિંગ લો_૮, લો_૧૬, પં_૩
1 અલિંગપણું પં_૭
1 અલિંગપણે લો_૧૫
1 અલોક ગપ્ર_૪૬
1 અલોકથી ગપ્ર_૪૬
20 અલૌકિક ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮(2), કા_૮, લો_૧૦, ગમ_૪(3), ગમ_૧૩, ગમ_૨૨(2), ગમ_૫૩(2), ગમ_૬૫(2), વ_૧૩, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૨
7 અલૌકિકપણું સા_૨(4), લો_૨, લો_૭, ગઅં_૨
16 અલ્પ ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૧૪, સા_૧૬, સા_૧૭, કા_૯, પં_૨, ગમ_૫૭, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૩૮
1 અલ્પજ્ઞ પં_૨
1 અલ્પમતિવાળા ગપ્ર_૨૪
3 અવકાશ ગપ્ર_૧૨, લો_૧૫, ગઅં_૨૨
1 અવકાશને ગપ્ર_૪૬
1 અવકાશમાં ગપ્ર_૪૬
1 અવકાશરૂપ ગપ્ર_૪૬
139 અવગુણ ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૧૬(3), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૧(8), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૫૩(7), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૭૮, કા_૨(4), કા_૩(2), કા_૯(4), લો_૧(11), લો_૫, લો_૬(3), લો_૮(3), લો_૧૬(3), લો_૧૭(4), પં_૩(9), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૨૬(7), ગમ_૪૪(9), ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૭, ગમ_૫૩(3), ગમ_૫૪, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, વ_૧૧, ગઅં_૧(4), ગઅં_૪(2), ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧(6), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૮(4), ગઅં_૩૫(5)
2 અવગુણની કા_૯, લો_૬
8 અવગુણને ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૫૩, પં_૩(3), ગમ_૧૦, ગમ_૬૬
1 અવગુણનો ગમ_૧૧
1 અવગુણરૂપ ગપ્ર_૩૫
1 અવગુણવાળાનો ગઅં_૧૬
1 અવતરવું ગઅં_૧૨
1 અવતર્યા ગઅં_૧૭
86 અવતાર ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૬, કા_૫(10), લો_૭, લો_૯, લો_૧૧(2), લો_૧૨, લો_૧૪(7), લો_૧૭, પં_૨(3), પં_૪, પં_૬(6), ગમ_૯, ગમ_૧૩, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૬, ગમ_૩૧(6), ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૨, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬(4), ગમ_૬૪(5), ગમ_૬૫, વ_૨, વ_૧૦(3), વ_૧૧, વ_૧૩(2), વ_૧૮(3), વ_૧૯, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૮
1 અવતાર-અવતારી લો_૧૪
1 અવતાર-ચરિત્રે ગમ_૩૫
9 અવતારના લો_૧૮(3), પં_૨, ગમ_૬૪(2), વ_૧૮(2), ગઅં_૩૮
4 અવતારની ગપ્ર_૪૮, લો_૧૧(2), ગમ_૬૪
10 અવતારનું ગપ્ર_૫૨, લો_૬, લો_૭, લો_૧૮, પં_૨, ગમ_૯(2), ગમ_૧૩, ગમ_૨૧, વ_૧૨
5 અવતારને ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૧, પં_૬, ગમ_૧૯, ગમ_૬૪
1 અવતારમાં લો_૧૪
6 અવતારી લો_૧૮, ગમ_૯(2), ગમ_૬૪(2), ગઅં_૩૮
4 અવતારે ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૭૮, પં_૬(2)
2 અવધિ લો_૫, ગમ_૮
1 અવયવ લો_૧૫
2 અવયવે ગપ્ર_૫૨, પં_૭
1 અવરાઈ ગમ_૨૯
1 અવલંબન ગપ્ર_૬૫
1 અવલંબને ગપ્ર_૬૫
1 અવળા ગમ_૬૨
1 અવળાઈ ગમ_૨૭
10 અવળી ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૬૬, સા_૨(2), સા_૧૪, લો_૩, લો_૧૭, ગમ_૩૫, ગઅં_૬
17 અવળું ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૭૩, લો_૧૮, પં_૪, પં_૬(2), પં_૭(2), ગમ_૩(4), ગમ_૧૩, ગમ_૨૬(2), ગઅં_૬, ગઅં_૩૨
1 અવળું-સવળું ગમ_૬૦
1 અવળે ગમ_૩૫
3 અવળો ગપ્ર_૧૬, સા_૧૮, ગમ_૬૨
3 અવશ્ય લો_૧૦, ગમ_૯, ગમ_૩૯
1 અવશ્યપણે વ_૧૮
2 અવસર ગમ_૪૭, ગમ_૪૮
70 અવસ્થા ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૭(6), સા_૬(16), સા_૧૪(2), સા_૧૮(3), કા_૩, લો_૧, લો_૭(8), લો_૮, પં_૨(3), પં_૩(2), પં_૪, ગમ_૩૧(2), ગમ_૪૩, ગમ_૫૫(2), વ_૧૧, અ_૩, ગઅં_૩, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨
1 અવસ્થાએ લો_૭
2 અવસ્થાઓ સા_૬(2)
1 અવસ્થાઓને ગપ્ર_૭૭
2 અવસ્થાથી ગપ્ર_૨૩, ગમ_૬૬
3 અવસ્થાના ગપ્ર_૬૫(2), સા_૬
23 અવસ્થાને ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૭૮, સા_૬(4), સા_૧૪(2), લો_૮(2), ગમ_૨૧, ગમ_૩૧(3), વ_૯, ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૨૦
2 અવસ્થાનો ગપ્ર_૬૫(2)
26 અવસ્થામાં ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૭૮(2), કા_૩(7), કા_૧૨(2), લો_૮(8), ગમ_૬૦, ગઅં_૧૮(4)
1 અવસ્થારૂપી સા_૧૮
1 અવસ્થાવાળી ગમ_૩૫
2 અવાંતર ગપ્ર_૬૫, પં_૨
1 અવાતું ગપ્ર_૭૩
3 અવાય ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૭૩
1 અવાયું ગમ_૧
2 અવિકારી લો_૧૦, ગમ_૨૩
1 અવિદ્યા ગપ્ર_૧૨
1 અવિદ્યા-માયારૂપ ગઅં_૧૯
1 અવિદ્યાત્મક વ_૬
1 અવિદ્યારૂપ ગઅં_૧૯
10 અવિનાશી ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, સા_૧, સા_૫, લો_૧૦, પં_૭, વ_૯, વ_૧૧, ગઅં_૪, ગઅં_૨૭
3 અવિવેક ગપ્ર_૬, વ_૧૯, ગઅં_૧૪
4 અવિવેકી ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૨૬, લો_૧૧(2)
1 અવૈરાગ્યનું ગમ_૬
9 અવ્યાકૃત ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૨, સા_૫, કા_૧૨(2), પં_૨, ગમ_૩૧, વ_૨, ગઅં_૨૪
1 અશુદ્ધ વ_૭
18 અશુભ ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૯(2), સા_૧૧(2), સા_૧૪, કા_૧, કા_૨, લો_૧૦, ગમ_૯, ગમ_૨૭, ગમ_૪૭(2), વ_૬(2), ગઅં_૩૪
1 અશુભનો ગમ_૯
1 અશ્વત્થામા ગઅં_૩
1 અશ્વત્થામાનું લો_૬
7 અષાઢ ગપ્ર_૭૮, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગઅં_૩, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪
8 અષ્ટ ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૬૮(2), કા_૮, લો_૧, લો_૭, વ_૧૮, અ_૧
1 અષ્ટપ્રકારનું સા_૧૧
1 અષ્ટપ્રકારે ગપ્ર_૭૩
3 અષ્ટભુજ લો_૪, લો_૧૮, ગમ_૧૩
1 અષ્ટભુજની લો_૧૧
1 અષ્ટભુજરૂપને વ_૧૮
11 અષ્ટમીને ગપ્ર_૫, સા_૪, કા_૪, પં_૩, પં_૫, ગમ_૬, ગમ_૨૪, ગમ_૨૯, ગમ_૪૪, વ_૯, ગઅં_૧૨
2 અષ્ટાંગ ગપ્ર_૨૫, ગમ_૬૬
6 અષ્ટાંગયોગ ગપ્ર_૨૫(3), ગમ_૫૪, ગમ_૬૬, ગઅં_૨
1 અષ્ટાંગયોગને અ_૧
1 અષ્ટાંગયોગે ગપ્ર_૨૫
1 અષ્ટાવક્ર પં_૩
1 અષ્ટાવરણ લો_૨
4 અષ્ટાવરણે કા_૮, લો_૧૨, ગમ_૩૧, ગમ_૪૨
9 અસંખ્ય કા_૫, કા_૮, પં_૪(5), ગમ_૬૪, ગઅં_૨૨
2 અસંખ્યાત ગપ્ર_૬૩, લો_૧
1 અસંગ ગઅં_૨૬
8 અસંગી કા_૮(3), લો_૧(2), ગમ_૧૦, વ_૨૦, ગઅં_૩
1 અસંગીપણું કા_૮
5 અસત્ ગપ્ર_૩૬, વ_૧૨(4)
2 અસત્પુરુષ લો_૧૧(2)
2 અસત્પુરુષની લો_૧૧(2)
1 અસત્પુરુષપણું ગમ_૪૭
11 અસત્ય ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૯(3), પં_૨, ગમ_૩૦, ગમ_૩૬, ગઅં_૪, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩
1 અસત્યપણું ગપ્ર_૩૯
2 અસત્યરૂપ ગપ્ર_૪૭, લો_૧૫
4 અસદ્વાસના ગપ્ર_૭૮(4)
1 અસદ્વાસનાની ગપ્ર_૨૮
1 અસદ્વાસનાને ગપ્ર_૭૮
7 અસમર્થ ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૨(2), ગમ_૧૨, ગમ_૩૧(2)
4 અસમર્થપણું ગપ્ર_૬૪, સા_૧૩, કા_૫, ગમ_૧૭
1 અસમર્થપણે ગપ્ર_૩૩
3 અસવાર ગમ_૧૦, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪
2 અસવારી ગમ_૬૩(2)
16 અસાધારણ ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૯(6), લો_૩, વ_૩(3), ગઅં_૩૬(3)
2 અસાધુ કા_૩, ગમ_૬
2 અસાર ગમ_૫૬, વ_૨૦
1 અસારનો ગઅં_૧૪
1 અસુખ ગમ_૫૧
3 અસુર ગપ્ર_૭૭, વ_૧૧, ગઅં_૨૨
1 અસુરના પં_૭
1 અસુરનો ગપ્ર_૭૭
1 અસુરભાવને વ_૧૫
1 અસૂયા સા_૮
1 અસ્ત ગમ_૧
1 અસ્થિ ગમ_૩૪
1 અસ્થિરપણું ગમ_૨૧
1 અહં-મમતાએ ગઅં_૨૪
24 અહંકાર ગપ્ર_૧૨(5), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, સા_૧૨, કા_૧, વ_૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(3)
1 અહંકારથી ગપ્ર_૪૧
1 અહંકારની કા_૧
2 અહંકારનું ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૬૩
4 અહંકારને ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૨, કા_૧, ગમ_૨૨
1 અહંકારનો ગપ્ર_૫૬
1 અહંકારમાં કા_૧
2 અહંકારમાંથી ગપ્ર_૪૬, કા_૧
1 અહંકારરૂપ ગપ્ર_૨૪
1 અહંકારી ગમ_૧૮
3 અહંકારે ગપ્ર_૫૬, લો_૬, પં_૪
1 અહંપણું પં_૪
1 અહંબુદ્ધિ ગપ્ર_૮
1 અહંમતિની કા_૧
1 અહંમતિને કા_૧
1 અહંમમત્વ ગમ_૪૦
1 અહંમમત્વના ગપ્ર_૪૪
1 અહંમમત્વનો ગપ્ર_૪૪
1 અહંમમત્વપણાના ગપ્ર_૪૪
1 અહિંયા ગમ_૩૩
1 અહિંયાંના ગમ_૩૩
5 અહિંસા ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૬૯, સા_૧૧, વ_૧૦, ગઅં_૨૪
1 અહિંસાદિક ગમ_૧૯
1 અહિંસાધર્મ સા_૧૧
1 અહિંસાપણું ગમ_૨૮
1 અહિંસામય ગપ્ર_૬૯
3 અહિંસારૂપ ગપ્ર_૬૯(3)
4 અહીં સા_૨, લો_૬, ગમ_૨૨, ગમ_૬૬
1 અહીંથી પં_૭
1 અહીંના ગમ_૨૨
1 અહીંની ગઅં_૨૪
2 અહીંયા ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૭
2 અહો ગપ્ર_૭૮(2)
572 ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(6), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(7), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(7), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯(3), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪(3), ગપ્ર_૬૫(15), ગપ્ર_૬૭(6), ગપ્ર_૭૦(25), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮(8), સા_૨(2), સા_૬(3), સા_૧૦, સા_૧૧(3), સા_૧૪(2), સા_૧૫, સા_૧૬(3), કા_૧(8), કા_૨(3), કા_૩(6), કા_૪(3), કા_૬(2), કા_૭(2), કા_૯(2), કા_૧૦(5), કા_૧૨, લો_૧(2), લો_૨, લો_૩(2), લો_૪, લો_૫(2), લો_૬(8), લો_૭(2), લો_૮(2), લો_૧૦(4), લો_૧૧, લો_૧૩(4), લો_૧૪, લો_૧૫(6), લો_૧૭(2), લો_૧૮(10), પં_૧(13), પં_૨(2), પં_૩(2), પં_૪(22), પં_૬(2), પં_૭(3), ગમ_૧(9), ગમ_૨(2), ગમ_૫(2), ગમ_૬(3), ગમ_૭(2), ગમ_૮, ગમ_૯(7), ગમ_૧૦, ગમ_૧૨(4), ગમ_૧૩(27), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૪, ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૧(12), ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૩(8), ગમ_૩૪(4), ગમ_૩૫(5), ગમ_૩૬(2), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(4), ગમ_૪૦(6), ગમ_૪૫(5), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭(5), ગમ_૪૮(3), ગમ_૫૦, ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩(2), ગમ_૫૫(10), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૯(3), ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(14), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫(4), ગમ_૬૬(2), વ_૧, વ_૨, વ_૫(3), વ_૬(2), વ_૮(2), વ_૧૦, વ_૧૧(2), વ_૧૩(2), વ_૧૪, વ_૧૭(2), વ_૧૮(3), વ_૧૯, વ_૨૦(3), અ_૧(2), અ_૨, અ_૩(3), ગઅં_૧(2), ગઅં_૨(6), ગઅં_૪(5), ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩(4), ગઅં_૧૪(6), ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૧૯(6), ગઅં_૨૧(5), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪(6), ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦(6), ગઅં_૩૧(6), ગઅં_૩૩(4), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(7), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(4), ગઅં_૩૮(3)
1 આંખ ગમ_૬૦
1 આંખમાં ગપ્ર_૨૪
2 આંખ્ય ગપ્ર_૪૫, લો_૧
1 આંખ્યનું કા_૧૧
2 આંખ્યો ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭
1 આંગળી ગપ્ર_૨૩
2 આંગળીએ ગમ_૬, વ_૨
1 આંગળીઓ લો_૧
1 આંગળીને ગપ્ર_૧૮
1 આંગળીયો લો_૧૩
23 આંટી કા_૯(3), લો_૭(3), લો_૧૭, ગમ_૨૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૩(2), ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૭(8)
2 આંટીએ ગઅં_૨૭(2)
1 આંટીદાર ગઅં_૨૭
2 આંટીમાં ગમ_૨૭, ગઅં_૨૭
1 આંટે ગપ્ર_૪૪
1 આંતરડાં લો_૮
1 આંધળા-લૂલા લો_૧૮
1 આંધળો લો_૧૮
1 આંબલીના કા_૧૨
1 આંબલીની સા_૧૭
1 આંબલીનું કા_૧૨
5 આંબાના ગમ_૧૦, ગમ_૨૧, ગમ_૩૨, વ_૨, વ_૫
2 આંબાનું વ_૧(2)
1 આંબાને વ_૧
1 આંબાવાડિયામાં વ_૧
1 આંબો ગમ_૩૨
1 આંસુ લો_૮
1 આંહીથી ગમ_૧૬
2 આકરાં ગઅં_૧૧, ગઅં_૨૧
1 આકર્ષણ પં_૩
1 આકળા ગમ_૧
1 આકળાઈ ગમ_૧૬
1 આકળો ગમ_૧૬
42 આકાર ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૬, લો_૧૧(3), લો_૧૪, લો_૧૮, પં_૨(3), પં_૪(3), પં_૭, ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૧૦(2), ગમ_૪૯, વ_૨૦, ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૭(4), ગઅં_૩૮(5)
2 આકારના ગમ_૪૯(2)
6 આકારનું ગપ્ર_૭૧(3), પં_૨(2), ગઅં_૩૬
10 આકારને ગપ્ર_૧૨, કા_૭, પં_૭(2), ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૯, વ_૨૦, ગઅં_૨૮
2 આકારમાત્ર ગઅં_૧, ગઅં_૩૩
1 આકારમાત્રની ગપ્ર_૧૨
1 આકારમાત્રનું પં_૨
1 આકારમાત્રને પં_૨
16 આકારે ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૪, સા_૧૨(5), કા_૧(3), લો_૨, લો_૧૫, ગમ_૬૬, વ_૮, ગઅં_૧૭
60 આકાશ ગપ્ર_૪૬(23), ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫(5), ગપ્ર_૭૩, સા_૧૭(2), કા_૬, કા_૮(5), લો_૧, લો_૨, લો_૭(2), ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૩, ગમ_૧૭, ગમ_૬૪, વ_૭(4), વ_૯, ગઅં_૨૭
1 આકાશતત્ત્વ વ_૮
5 આકાશના ગપ્ર_૫૧, કા_૧(4)
21 આકાશની ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૫(3), લો_૧(2), લો_૭(2), લો_૮, લો_૧૨, લો_૧૫(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૬૪, વ_૭, વ_૧૩, ગઅં_૩૫
5 આકાશનું ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩
26 આકાશને ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૪૬(5), કા_૧(5), કા_૮, લો_૧(2), લો_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૭, વ_૯, અ_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૩૬
1 આકાશનો સા_૧૭
8 આકાશમાં કા_૧, કા_૮(2), પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૧૩, અ_૧
1 આકાશમાંથી પં_૭
4 આકાશરૂપ કા_૧(4)
1 આકાશવાણીએ ગપ્ર_૫૯
2 આકાશાદિક ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૪૬
4 આકૃતિ ગપ્ર_૧૨, લો_૧, ગમ_૧૩, ગઅં_૩૧
1 આકૃતિએ ગપ્ર_૧૨
3 આકૃતિઓ લો_૧૧(3)
1 આકૃતિનું લો_૧૧
1 આકૃતિને લો_૧૧
1 આકૃતિમાંથી ગઅં_૩૧
1 આકૃતિયો લો_૧૮
4 આખા ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૭૩, લો_૨, ગમ_૧૬
2 આખી સા_૩, ગમ_૧૩
1 આખું ગપ્ર_૨૪
1 આખ્યાન ગઅં_૧૭
1 આગલા ગપ્ર_૨૩
1 આગલે ગપ્ર_૨૩
1 આગલો ગપ્ર_૪૨
1 આગલ્યા ગમ_૫૯
446 આગળ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪(6), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬(2), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૬(3), ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮(5), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૮(3), ગપ્ર_૪૯(3), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(4), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮(4), ગપ્ર_૬૯(2), ગપ્ર_૭૦(5), ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૬(2), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧(2), સા_૨(7), સા_૩, સા_૪(2), સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯, સા_૧૦(2), સા_૧૧(2), સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨(2), કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૬(2), કા_૭(2), કા_૮(4), કા_૯(2), કા_૧૦(2), કા_૧૧(2), કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪, લો_૫(4), લો_૬(5), લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦(2), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪(3), લો_૧૫(2), લો_૧૬(3), લો_૧૭(3), લો_૧૮(3), પં_૧(3), પં_૨, પં_૩, પં_૪(2), પં_૫(5), પં_૬, પં_૭, ગમ_૧(3), ગમ_૨(2), ગમ_૩(4), ગમ_૪, ગમ_૫(2), ગમ_૬(2), ગમ_૭(2), ગમ_૮(2), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(5), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૪, ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨(5), ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯(2), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૧, ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧(4), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭(2), વ_૧(2), વ_૨, વ_૩, વ_૪(3), વ_૫, વ_૬(2), વ_૭(2), વ_૮(2), વ_૯(2), વ_૧૦, વ_૧૧(3), વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૪(2), વ_૧૫(2), વ_૧૬(3), વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૧૯(2), વ_૨૦, અ_૧, અ_૨(2), અ_૩, ગઅં_૧(3), ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪(2), ગઅં_૫, ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬(5), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(6), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(3), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
8 આગ્રહ ગપ્ર_૬૩, સા_૯, લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૫, વ_૧૬(2), ગઅં_૨૪
1 આગ્રહવાળા ગપ્ર_૫
1 આઘુંપાછું ગપ્ર_૨૯
17 આચરણ ગપ્ર_૧૪, સા_૧૫, લો_૧૦, લો_૧૨(2), પં_૨, ગમ_૮, ગમ_૩૭, ગમ_૫૮, વ_૧૮(8)
1 આચરણને ગમ_૫૮
1 આચાર ગઅં_૩૫
18 આચાર્ય ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૭૧, લો_૧૪, ગમ_૩, ગમ_૪૬, ગમ_૫૮, વ_૨(2), વ_૧૮(5), ગઅં_૧૦(5)
3 આચાર્યના વ_૧૮, ગઅં_૧૦(2)
1 આચાર્યનો ગમ_૪૩
1 આચાર્યે લો_૧૪
36 આજ ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૬૧, સા_૩(2), સા_૧૩, કા_૬, લો_૧, લો_૪, લો_૭, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૩, ગમ_૧(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૩, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૪૦(2), ગમ_૫૦, ગમ_૫૫(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(2), વ_૧૨, ગઅં_૨, ગઅં_૧૫, ગઅં_૩૩
1 આજ-કાલ લો_૧૭
2 આજથી ગપ્ર_૭૭, ગમ_૪૦
1 આજના ગપ્ર_૪૨
47 આજ્ઞા ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૪(4), ગપ્ર_૭૩(2), સા_૨(2), સા_૯(2), કા_૧૧(4), લો_૪(3), લો_૬(2), લો_૧૮, પં_૩, ગમ_૬, ગમ_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯(2), ગમ_૪૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૮, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૬, વ_૩, વ_૧૧, અ_૩, ગઅં_૧(3), ગઅં_૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪
17 આજ્ઞાએ ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૬૮, કા_૨, કા_૧૧, લો_૬(2), ગમ_૬, ગમ_૧૧, વ_૧૭(2), ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૩૪
2 આજ્ઞાથી ગમ_૫૧, ગઅં_૧૮
8 આજ્ઞાને ગપ્ર_૩૧, કા_૧૧, ગમ_૧૯, ગમ_૫૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, વ_૩, ગઅં_૨૭
1 આજ્ઞાનો કા_૧૧
14 આજ્ઞામાં ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૬૩, લો_૨, લો_૩(2), લો_૧૦, પં_૪(3), ગમ_૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, વ_૧૦
4 આટલા ગપ્ર_૬૩, લો_૪, ગમ_૧૬, ગઅં_૨૫
2 આટલાં કા_૬(2)
6 આટલી ગપ્ર_૩૮(2), સા_૨, કા_૧૦, ગમ_૬૭(2)
9 આટલું ગપ્ર_૧૫(2), સા_૧૧, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૪, ગમ_૫૩, ગઅં_૩૦(2)
4 આટલો સા_૧૮(2), પં_૩, ગમ_૬૪
15 આઠ ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(6), લો_૮, ગમ_૨૭, ગમ_૩૫, ગમ_૫૧, ગમ_૬૬, વ_૧૮
4 આઠમને ગપ્ર_૪૪, સા_૧૮, લો_૧૦, લો_૧૧
1 આઠવલું ગપ્ર_૫૬
6 આઠે ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૪, કા_૮
1 આઠેમાં ગપ્ર_૭૮
3 આઠો ગપ્ર_૨૪(2), ગમ_૬૨
2 આડા લો_૧૫, વ_૪
4 આડાં ગપ્ર_૭૩, ગમ_૧૦(3)
4 આડી ગપ્ર_૬૧, સા_૨(2), સા_૧૧
3 આડું ગપ્ર_૧, ગમ_૫૭, વ_૮
2 આડુંઅવળું ગપ્ર_૧૪, લો_૮
5 આડો ગપ્ર_૨૬, ગમ_૨૪, ગમ_૬૦(2), ગઅં_૩૫
1 આડો-અવળો ગપ્ર_૩૪
2 આડ્ય ગપ્ર_૩૨, ગમ_૫૭
1 આડ્યે ગપ્ર_૧૮
1 આણે ગપ્ર_૩૬
1 આતુરતા સા_૧૫
2 આતો કા_૧, કા_૨
9 આત્મજ્ઞાન ગપ્ર_૨૫, સા_૧, ગમ_૩, ગમ_૧૫, ગમ_૨૬, ગઅં_૩(4)
1 આત્મજ્ઞાનની ગમ_૩૫
5 આત્મજ્ઞાનનું ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૫૬(2), લો_૨
3 આત્મજ્ઞાની સા_૧૪, ગઅં_૩(2)
2 આત્મજ્ઞાને સા_૧, કા_૧
9 આત્મદર્શન ગપ્ર_૭૨(2), લો_૧૫, ગમ_૩૫(2), ગમ_૬૬(3), વ_૨૦
1 આત્મદર્શનનું વ_૧૧
1 આત્મદર્શનાદિક ગઅં_૫
1 આત્મદર્શને ગમ_૩૫
2 આત્મદર્શી લો_૧૫, ગમ_૬૫
1 આત્મદૃષ્ટિએ સા_૧૦
1 આત્મદૃષ્ટિવાળાની સા_૧૦
2 આત્મનિવેદી ગઅં_૩૪(2)
2 આત્મનિષ્ઠ ગમ_૧૭, વ_૧૭
72 આત્મનિષ્ઠા ગપ્ર_૧૯(9), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૬૧(4), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(3), સા_૧(2), સા_૧૧(2), સા_૧૨, સા_૧૪, સા_૧૫(13), લો_૧(2), લો_૫, લો_૧૪, લો_૧૭(2), ગમ_૧, ગમ_૧૯, ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૮, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૫(3), વ_૩, ગઅં_૧(4), ગઅં_૫, ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૩
3 આત્મનિષ્ઠાએ ગપ્ર_૧૯, ગઅં_૧, ગઅં_૨૦
4 આત્મનિષ્ઠાની ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૬૦, ગમ_૬૨, ગઅં_૨૯
2 આત્મનિષ્ઠાનું સા_૯, ગમ_૩૩
1 આત્મનિષ્ઠાપણું ગઅં_૨૬
2 આત્મનિષ્ઠારૂપ લો_૬, લો_૧૬
2 આત્મનિષ્ઠાવાળા ગમ_૬૫, વ_૧૭
1 આત્મનિષ્ઠાવાળાનું ગમ_૬૨
2 આત્મનિષ્ઠાવાળાને ગમ_૬૫, ગઅં_૨૦
6 આત્મનિષ્ઠાવાળો ગપ્ર_૬૧(3), કા_૧, વ_૧૭, ગઅં_૫
10 આત્મબુદ્ધિ સા_૧૨, ગમ_૫૪(3), ગઅં_૭(2), ગઅં_૧૧(4)
3 આત્મવિચાર સા_૪, લો_૧૫, ગમ_૨
1 આત્મવિચારે ગમ_૨
1 આત્મસત્તાને સા_૧૧
1 આત્મસત્તાપણે ગપ્ર_૪૭
2 આત્મસત્તારૂપ ગઅં_૨૧(2)
6 આત્મસત્તારૂપે સા_૧૪, ગમ_૫૧(4), અ_૩
1 આત્મસુખ ગમ_૨
1 આત્મસુખે ગમ_૨
2 આત્મસ્વરૂપને લો_૧૦, ગમ_૩૯
1 આત્મસ્વરૂપનો સા_૩
93 આત્મા ગપ્ર_૨૫(4), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૪(15), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩, સા_૧, સા_૪(5), સા_૬, સા_૯, સા_૧૪, કા_૩, કા_૮(5), લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૧૦(6), લો_૧૩, લો_૧૫(2), લો_૧૭, પં_૨, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૬, ગમ_૧૩, ગમ_૧૭, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, ગમ_૪૫, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(4), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(4), ગમ_૬૩, વ_૧૭, અ_૨, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૬(3)
2 આત્મા-અનાત્માના ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮
2 આત્મા-અનાત્માની ગપ્ર_૫૬(2)
2 આત્મા-અનાત્માનો ગપ્ર_૫૬, પં_૨
1 આત્મા-બ્રહ્મને ગઅં_૩૬
1 આત્માકારે લો_૧૫
2 આત્માથી પં_૨, પં_૩
7 આત્માનંદ ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૮(2), લો_૯, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬
8 આત્માના ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૫, સા_૩, સા_૧૨, લો_૧૫, ગમ_૫૭, ગઅં_૨૭(2)
4 આત્માની ગપ્ર_૩૭(2), સા_૧૨(2)
9 આત્માનું ગપ્ર_૩૭, સા_૧૨, લો_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૫, ગમ_૬૨, ગઅં_૩૬
38 આત્માને ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(2), સા_૧(2), સા_૧૨(3), લો_૧, લો_૧૦, લો_૧૫, પં_૨(2), ગમ_૧૭, ગમ_૩૫(5), ગમ_૩૬(2), ગમ_૪૩(2), ગમ_૫૦, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૨, વ_૧૧, ગઅં_૩૬
5 આત્માનો ગપ્ર_૭૩, સા_૪, સા_૧૨, ગમ_૩૫, ગમ_૫૭
1 આત્માપણું ગપ્ર_૧૨
5 આત્માપણે ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૪(3), ગમ_૬૩
1 આત્મારામ ગઅં_૨૮
4 આત્મારૂપ સા_૪, પં_૩, ગમ_૬૨, વ_૮
8 આત્મારૂપે ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૩૭, કા_૮, ગમ_૪૩, ગમ_૫૭(2), વ_૨૦, અ_૩
1 આત્માવતે લો_૧૦
22 આત્યંતિક ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૯(2), ગપ્ર_૩૭, સા_૧૧(2), કા_૭(3), લો_૭(3), લો_૯, પં_૨, પં_૩, પં_૭(4), ગમ_૨, અ_૨(2)
4 આથમણા ગપ્ર_૫૬, સા_૯, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧
2 આથમણી વ_૫, અ_૧
2 આથમણું ગપ્ર_૨૭, સા_૧૪
38 આથમણે ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૧૨, ગમ_૨૮, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૪૧, ગમ_૪૬, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગઅં_૧, ગઅં_૯, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૨
1 આથમ્યા ગઅં_૩૧
10 આદર ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૬૪, લો_૧૭, ગમ_૧(2), ગમ_૪૦, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૧, અ_૩
1 આદરે વ_૧
1 આદર્યો ગઅં_૨૨
3 આદિ ગપ્ર_૪૧, સા_૧૪, ગઅં_૧૦
133 આદિક ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૯(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૬(3), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૪, સા_૫, સા_૭, સા_૧૦(2), સા_૧૪, સા_૧૫(2), સા_૧૬, સા_૧૮(3), કા_૬, કા_૮(3), કા_૯, લો_૧(3), લો_૨(2), લો_૬(2), લો_૮, લો_૯, લો_૧૦(2), લો_૧૧, લો_૧૮(2), પં_૧, પં_૨, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૮(3), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧, ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૦, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૬, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૬, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૯, વ_૧૦(2), વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩(2), ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(4), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬
1 આદિકના ગમ_૧૦
2 આદિકને લો_૧૨, ગમ_૪૪
1 આદિકનો ગઅં_૩૩
1 આદિકમાં લો_૬
1 આદિકરૂપ વ_૬
1 આદિપુરુષ લો_૧૧
1 આદ્ય સા_૧૭
1 આદ્યે સા_૫
24 આધાર ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૬(6), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, કા_૬, લો_૭(4), ગમ_૩(3), ગમ_૧૦, ગમ_૫૩, વ_૧૧
1 આધારરૂપ ગપ્ર_૫૬
1 આધારાનંદ ગપ્ર_૭૮
7 આધારે ગપ્ર_૭૪, ગમ_૧૬, ગમ_૨૧(3), અ_૩, ગઅં_૧૦
1 આધિ ગમ_૬૩
1 આધિક્યપણે ગઅં_૩૩
8 આધીન ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૪, કા_૫, લો_૧૦, અ_૨, ગઅં_૧૩
1 આધીનપણું ગપ્ર_૬૪
4 આધુનિક સા_૧૪, લો_૭, પં_૨(2)
34 આનંદ ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૬(9), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, સા_૯, કા_૬, લો_૧૦, લો_૧૭(5), ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(2), ગઅં_૨૭(3)
1 આનંદથી ગપ્ર_૩૨
1 આનંદના ગપ્ર_૭૮
4 આનંદને ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૪, ગઅં_૩૮
1 આનંદમય લો_૭
7 આનંદમાં ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૭૪, સા_૪, સા_૯, ગમ_૬, ગમ_૮
1 આનંદરૂપ સા_૧
4 આનંદાનંદ ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫૮(2), ગમ_૯
1 આના સા_૮
4 આની ગપ્ર_૭૦, ગમ_૧૬, ગઅં_૩૦(2)
1 આનીકોરનો લો_૧૮
1 આનું ગપ્ર_૭૮
7 આને ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૮(3), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦
1 આનો ગપ્ર_૨૪
1 આપ ગપ્ર_૩૮
7 આપણ ગપ્ર_૧૮, લો_૬, લો_૧૩, ગમ_૬૦, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩
11 આપણને ગપ્ર_૬૧(3), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, લો_૬, ગમ_૬૩, ગઅં_૧૩, ગઅં_૩૫
29 આપણા ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨, કા_૧૧(2), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫, વ_૩(2), વ_૧૮(3), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩
1 આપણાં ગપ્ર_૬૨
7 આપણી ગપ્ર_૭૮(3), ગમ_૨૨, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગઅં_૨૪
9 આપણું ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૫(2), ગમ_૧૫, ગમ_૨૨, ગઅં_૧૩(2)
51 આપણે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૧૧(3), લો_૧, લો_૧૪(2), ગમ_૮(5), ગમ_૧૮(5), ગમ_૨૨(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૭(3), ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, વ_૧, વ_૧૮, ગઅં_૧૩(5), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦(4)
4 આપણો ગપ્ર_૫૭, ગમ_૬૦, વ_૧૮, ગઅં_૧૪
2 આપતા વ_૬, ગઅં_૧
1 આપત્ ગપ્ર_૭૪
12 આપત્કાળ ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૭૪(2), સા_૯, લો_૬, ગમ_૪(2), વ_૧૦, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૫(2)
1 આપત્કાળે ગઅં_૨૪
1 આપવાં ગઅં_૨૩
1 આપવાને ગમ_૩૯
2 આપવી લો_૮, ગઅં_૨૩
1 આપવું ગપ્ર_૩૮
2 આપવો ગઅં_૨૩(2)
1 આપશે ગમ_૨૨
7 આપી ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૬૮, સા_૨(2), વ_૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮
1 આપીએ ગમ_૨૭
4 આપીને ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૭૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૬
1 આપું ગઅં_૩૫
37 આપે ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭(3), ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪, લો_૧૦, લો_૧૬, પં_૧(3), પં_૪(2), ગમ_૬(2), ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૧૭, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૪૭, વ_૨, વ_૧૩(3), વ_૧૬, ગઅં_૧, ગઅં_૧૬(3), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫
2 આપેલા કા_૬, પં_૪
2 આપો ગપ્ર_૭૦, ગમ_૨૫
4 આપ્યાં ગપ્ર_૪(2), કા_૬, લો_૪
8 આપ્યું ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૭, કા_૮, લો_૭, પં_૪, ગમ_૬૭
6 આપ્યો ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, લો_૪, પં_૩, ગમ_૮
1 આબરૂ ગઅં_૭
4 આભૂષણ ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૧૮, ગઅં_૨૩(2)
12 આમ ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૨, સા_૧૫, લો_૬, ગમ_૧૭, ગઅં_૪, ગઅં_૨૫(4), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૭
1 આમાં ગઅં_૩૧
1 આમાંથી ગપ્ર_૧૪
1 આયુષ ગપ્ર_૧૨
1 આયુષને લો_૯
2 આયુષ્ય ગપ્ર_૭૦, પં_૪
3 આરંભ સા_૭(2), પં_૨
11 આરતી ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૬૯, લો_૧૬, લો_૧૮, પં_૧, ગમ_૩૯, ગમ_૪૫, વ_૧૮, વ_૧૯, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૩
2 આરતીને ગપ્ર_૫૮, ગમ_૫૭
1 આરબ લો_૧
1 આરબની ગપ્ર_૭૦
1 આરો ગમ_૧
1 આલંબન પં_૨
3 આલિંગન પં_૩(2), અ_૩
1 આલોકને ગઅં_૮
1 આળશી ગપ્ર_૭૦
9 આળસ કા_૧, લો_૬, ગમ_૩૪, વ_૪(2), વ_૫, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(2)
2 આળસી ગપ્ર_૭૦, ગઅં_૧૮
1 આળસુ ગપ્ર_૩૮
1 આળસે ગપ્ર_૨૦
1 આવ ગપ્ર_૩૮
1 આવડતી ગપ્ર_૩૨
9 આવડતું ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૭(3), ગમ_૪૭, અ_૩, ગઅં_૧
1 આવડતો ગપ્ર_૬૫
1 આવડયો વ_૬
2 આવડાં ગમ_૪૨(2)
1 આવડું લો_૨
11 આવડે ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૦, કા_૨, લો_૧, લો_૧૮, પં_૨(2), ગમ_૨૧, ગમ_૪૭, અ_૩
1 આવડ્યું વ_૪
9 આવડ્યો ગપ્ર_૬૫, લો_૨, લો_૫(4), પં_૪(3)
1 આવત પં_૪
14 આવતા ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૬, સા_૬, લો_૧૫(3), પં_૩, પં_૪(3)
13 આવતી ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩, પં_૭, ગમ_૨(2), ગમ_૬૬, વ_૧૨, વ_૧૩, ગઅં_૧૦, ગઅં_૩૬
20 આવતું ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૩(3), સા_૨, સા_૩(2), સા_૧૨, સા_૧૭, લો_૭, લો_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૫૭, ગઅં_૨, ગઅં_૨૭(2)
22 આવતો ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૩, સા_૪(2), કા_૨(2), કા_૬, કા_૯, ગમ_૨૪, ગમ_૨૭, ગમ_૪૧, ગમ_૪૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગઅં_૩, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧
1 આવનારું ગપ્ર_૫૮
10 આવરણ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૪૬(3), સા_૧૭, ગમ_૨૭, ગમ_૫૭(4)
1 આવરણને ગપ્ર_૪૬
2 આવરણે કા_૮, ગમ_૬૭
7 આવરદા પં_૪(4), ગમ_૩૧(2), ગમ_૬૪
1 આવળના ગપ્ર_૭૩
6 આવવા ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮, લો_૪, પં_૨, ગમ_૭, ગઅં_૭
1 આવવાનું ગપ્ર_૭૦
1 આવવાને ગપ્ર_૬૫
1 આવવી ગપ્ર_૪૪
2 આવવું ગપ્ર_૧૪, ગમ_૧૬
14 આવશે ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૬૮(2), લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૩૪(2), ગમ_૫૭(2), વ_૧૮, ગઅં_૨૭
14 આવા ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૦(2), કા_૨, કા_૬, લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૭, ગમ_૧૦(2), ગમ_૨૯, ગમ_૪૮, ગમ_૬૭, ગઅં_૨૪
140 આવી ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭, સા_૨(2), સા_૫, સા_૭, સા_૧૦(2), સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૮, કા_૩(3), કા_૬(2), કા_૭, કા_૧૦, કા_૧૨(4), લો_૩, લો_૫, લો_૬, લો_૧૦, લો_૧૧, લો_૧૪, લો_૧૭(2), લો_૧૮, પં_૧, પં_૨(2), પં_૪(4), પં_૭(4), ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૪(2), ગમ_૬, ગમ_૮, ગમ_૯(3), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(4), ગમ_૧૫, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૭, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫(3), ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૮(2), ગમ_૬૦, ગમ_૬૬, વ_૩(3), વ_૪(2), વ_૫, વ_૭, વ_૨૦(4), ગઅં_૪, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭(4)
2 આવીએ ગપ્ર_૨૩, ગમ_૩૩
38 આવીને ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, સા_૨, સા_૫(2), સા_૧૮(2), કા_૨, કા_૬, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૧૪, પં_૨, પં_૪, ગમ_૧, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૩૮, ગમ_૫૭, ગમ_૬૧, વ_૧૧, વ_૧૮, અ_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩
1 આવીશું ગઅં_૧૩
15 આવું ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૬૩, લો_૧૦, લો_૧૭(7), ગમ_૧૩, ગમ_૧૪(2), ગઅં_૩૭
512 આવે ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૩(5), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૮(4), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮(4), ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૨(5), ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૨(5), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨(7), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬(6), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૧(6), ગપ્ર_૬૨(7), ગપ્ર_૬૩(5), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(8), ગપ્ર_૬૮(5), ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(9), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭(7), ગપ્ર_૭૮(11), સા_૧, સા_૨(4), સા_૩(3), સા_૪, સા_૫, સા_૬(4), સા_૭, સા_૯, સા_૧૧, સા_૧૨(2), સા_૧૩, સા_૧૪(5), સા_૧૫, સા_૧૮(4), કા_૧(6), કા_૨(2), કા_૩(2), કા_૫, કા_૬(2), કા_૮, કા_૯(2), કા_૧૦(2), કા_૧૨, લો_૧(8), લો_૪(3), લો_૫(2), લો_૬(10), લો_૭, લો_૮(6), લો_૯(2), લો_૧૦(2), લો_૧૨, લો_૧૩(3), લો_૧૪(3), લો_૧૫, લો_૧૬(6), લો_૧૭(4), લો_૧૮(5), પં_૧(5), પં_૨(9), પં_૩, પં_૪(16), પં_૭(5), ગમ_૧(4), ગમ_૨, ગમ_૩(2), ગમ_૪, ગમ_૬(6), ગમ_૮(3), ગમ_૯, ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(6), ગમ_૧૫(3), ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૪(3), ગમ_૨૫(6), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(5), ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૮(3), ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૧(2), ગમ_૪૨, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪(4), ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(5), ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(8), ગમ_૬૩(4), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૬(2), વ_૧, વ_૩(5), વ_૪, વ_૫(3), વ_૬(3), વ_૭(2), વ_૮, વ_૧૧(2), વ_૧૨(3), વ_૧૪, વ_૧૭(3), વ_૧૮, વ_૧૯(2), અ_૧(3), અ_૩(2), ગઅં_૧(5), ગઅં_૨(2), ગઅં_૩(6), ગઅં_૪(4), ગઅં_૫(4), ગઅં_૬(2), ગઅં_૯(5), ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩(5), ગઅં_૧૪(9), ગઅં_૧૫(3), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૭(6), ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩(4), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(4), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭(3)
25 આવો ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૫(2), સા_૧૮, લો_૧૭, પં_૩, પં_૪, ગમ_૩, ગમ_૧૯, ગમ_૨૨, ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮, ગમ_૬૫, ગઅં_૨, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭(2)
1 આવ્ય વ_૫
63 આવ્યા ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૭૦(8), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨, સા_૧૦, સા_૧૨, સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૨(2), કા_૬, કા_૮, કા_૧૦, લો_૪, લો_૧૮, પં_૪(6), ગમ_૨, ગમ_૪(2), ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૦(5), ગમ_૧૩(2), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૫, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૧, ગમ_૬૩, વ_૬, વ_૧૦, વ_૧૩, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(2)
3 આવ્યાનું ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૩, ગઅં_૫
27 આવ્યું ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮, સા_૨(3), કા_૮, લો_૨, પં_૪, ગમ_૬(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૧૮(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૩, ગમ_૬૬, વ_૨
1 આવ્યે લો_૬
56 આવ્યો ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૯(2), ગપ્ર_૭૩, કા_૬, લો_૧(5), લો_૫, લો_૮, લો_૧૮(2), પં_૧(2), પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૧૯, ગમ_૨૧, ગમ_૨૬, ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૩, ગમ_૪૦, ગમ_૪૪, ગમ_૪૬(4), ગમ_૪૮, ગમ_૫૭, વ_૬(2), વ_૧૦, વ_૧૧, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૨(3), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૫
24 આશંકા ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૩, સા_૨(4), કા_૫(2), કા_૮, લો_૭, લો_૧૫, લો_૧૮, ગમ_૩૪(2), ગમ_૪૫, વ_૧૭, વ_૨૦, ગઅં_૭, ગઅં_૯, ગઅં_૨૯
1 આશંકાનો ગપ્ર_૩૯
3 આશય ગપ્ર_૪૨, ગમ_૧૩, ગમ_૪૭
1 આશયવાળો ગમ_૪૭
1 આશરાનું વ_૫
2 આશરામાં ગપ્ર_૩૩, લો_૧૦
3 આશરીને ગમ_૧, ગઅં_૧૦, ગઅં_૩૪
5 આશરે ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, ગમ_૧૬, વ_૫, વ_૧૪
19 આશરો ગપ્ર_૩૩(5), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, કા_૭, લો_૧૦, ગમ_૯, વ_૫(2), વ_૧૧, વ_૧૪, ગઅં_૭, ગઅં_૩૫
6 આશર્યા ગપ્ર_૭૩(4), વ_૧૮, ગઅં_૩૫
10 આશા ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૭૨, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૩૫(3), વ_૧૭(2)
1 આશીર્વાદ ગપ્ર_૧૮
14 આશ્ચર્ય ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(2), લો_૪(2), પં_૨, ગમ_૧૦, ગમ_૨૨, ગમ_૬૪, વ_૧૩(2)
1 આશ્ચર્યનો ગપ્ર_૨૭
2 આશ્ચર્યરૂપ લો_૪, લો_૧૮
5 આશ્રમ ગપ્ર_૬૫, સા_૯, ગમ_૩૨, વ_૧૭, ગઅં_૨૭
1 આશ્રમના ગપ્ર_૪૦
1 આશ્રમનું ગપ્ર_૪૪
4 આશ્રમમાં ગપ્ર_૪૦, ગમ_૫૨, ગમ_૬૧, ગઅં_૧૧
24 આશ્રય ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૭૩, સા_૧૦, લો_૧૦(2), પં_૨, ગમ_૯, ગમ_૧૦(4), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૭(2), ગમ_૩૫, વ_૫, વ_૧૦, ગઅં_૩૫(4), ગઅં_૩૬
2 આશ્રયનું ગમ_૯, ગમ_૧૦
1 આશ્રયનો ગઅં_૩૫
1 આશ્રયપણું ગમ_૧૭
3 આશ્રયપણે લો_૧૫(3)
2 આશ્રયમાં ગપ્ર_૩૩, લો_૧૦
1 આશ્રયરૂપ વ_૧
1 આશ્રયવાળો ગમ_૧૩
2 આશ્રયે ગમ_૬૬(2)
11 આશ્રિત ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૫૬, લો_૬, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૪(2), ગઅં_૧, ગઅં_૨૧
1 આશ્વર્ય કા_૮
3 આષાઢ ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬
11 આસક્ત ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૬૭, કા_૧૨, લો_૧૧, લો_૧૬, ગમ_૨૩, ગમ_૨૯, વ_૧૭, ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૩(2)
22 આસક્તિ ગપ્ર_૨૯, લો_૬, લો_૧૭(2), ગમ_૧(7), ગમ_૧૩(2), ગમ_૨૯(4), ગમ_૪૭, ગમ_૫૫, ગમ_૬૫, ગઅં_૧૮, ગઅં_૩૮
2 આસક્તિએ ગપ્ર_૧૯, ગઅં_૨૮
1 આસક્તિનો ગમ_૪૭
8 આસન ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૭૩(2), લો_૫, ગમ_૪૦, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૭
1 આસનને લો_૮
2 આસને ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯
2 આસપાસ ગપ્ર_૬૩, વ_૪
4 આસમાની ગપ્ર_૫૪, કા_૬, લો_૨, ગમ_૯
3 આસુરભાવ વ_૭(3)
1 આસુરભાવને વ_૧૫
1 આસુરભાવે વ_૭
34 આસુરી ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૫(5), ગપ્ર_૬૨, ગમ_૪૪(3), વ_૭(5), વ_૧૧, વ_૧૫(5), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪(10)
1 આસુરીને વ_૧૫
11 આસો કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૬, ગમ_૧૭, ગમ_૪૦, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪
2 આસ્તિક ગપ્ર_૬૮, કા_૧૨
3 આસ્તિકપણું ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૮, ગઅં_૨૬
1 આસ્થા ગઅં_૩૩
27 આહાર ગપ્ર_૧૮(5), લો_૮(5), ગમ_૮(10), ગમ_૧૬(2), ગમ_૩૩, ગઅં_૩૨(4)
1 આહારની લો_૮
4 આહારને લો_૫, ગમ_૩૩, ગઅં_૩૨(2)
2 આહારનો ગમ_૮(2)
1 આહારમાંથી ગપ્ર_૧૮
1 આહારે લો_૮
1 આહીંથી સા_૧૭
1 આહીર લો_૩
1 ઇંન્દ્રના પં_૧
2 ઇચ્છવું ગમ_૧૦, વ_૧૦
4 ઇચ્છા ગમ_૭, ગમ_૮(3)
4 ઇચ્છાએ લો_૪, પં_૪(2), ગમ_૮
3 ઇચ્છે પં_૪, ગમ_૭, વ_૧
3 ઇતિ ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪
9 ઇતિહાસ ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧, ગમ_૫૯, વ_૧૮, ગઅં_૧૦(2)
1 ઇતિહાસને કા_૮
9 ઇત્યાદિક પં_૪(3), ગમ_૮, ગમ_૧૦(2), ગમ_૨૧, વ_૭, વ_૧૮
1 ઇન્દ્ર પં_૪
1 ઇન્દ્રના પં_૭
1 ઇન્દ્રનું ગમ_૧૦
13 ઇન્દ્રિય ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૩, કા_૩, લો_૮(2), લો_૧૫, ગમ_૩૩, ગમ_૬૬(2), વ_૪
1 ઇન્દ્રિયના ગપ્ર_૬૫
7 ઇન્દ્રિયની ગપ્ર_૨૫(3), લો_૮(2), લો_૧૦(2)
6 ઇન્દ્રિયને લો_૮(2), લો_૧૦(3), ગમ_૧૨
1 ઇન્દ્રિયનો ગપ્ર_૧૮
3 ઇન્દ્રિયમાં લો_૮, લો_૧૦(2)
2 ઇન્દ્રિયાદિકના ગપ્ર_૩૮, લો_૧૫
1 ઇન્દ્રિયાદિકને કા_૧
1 ઇન્દ્રિયાદિકે સા_૧૪
11 ઇન્દ્રિયે ગપ્ર_૧૨(4), સા_૫(2), પં_૨, વ_૨(2), ગઅં_૩(2)
150 ઇન્દ્રિયો ગપ્ર_૧૨(5), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૫૧(7), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૧(4), સા_૫, સા_૬(3), સા_૭(3), સા_૧૨, કા_૧(11), કા_૧૨, લો_૧(2), લો_૨, લો_૫(5), લો_૭(3), લો_૮(5), લો_૧૦(6), લો_૧૫(5), પં_૧, પં_૨, પં_૩(3), પં_૪, પં_૭, ગમ_૨(8), ગમ_૮(5), ગમ_૧૦, ગમ_૧૨(5), ગમ_૧૬(2), ગમ_૨૦(4), ગમ_૨૩, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૪(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨(4), વ_૪, વ_૫(4), વ_૧૨, વ_૧૩(2), વ_૧૭(4), વ_૨૦(2), ગઅં_૬, ગઅં_૮(4), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૨(3)
2 ઇન્દ્રિયો- લો_૭, ગમ_૬૩
11 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ ગપ્ર_૫૧, કા_૧, લો_૫(2), લો_૧૫, પં_૩, ગમ_૨(2), ગમ_૩૪, ગમ_૫૫, ગમ_૬૩
2 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણના પં_૨, ગમ_૨૦
2 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણની લો_૧૫, ગમ_૨૦
1 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણનું ગમ_૬૩
3 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણને પં_૩(2), પં_૪
2 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણનો પં_૩, ગમ_૨
1 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણમાં ગમ_૨૦
3 ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણે લો_૭, પં_૨, પં_૩
2 ઇન્દ્રિયોએ ગપ્ર_૨૦, લો_૭
23 ઇન્દ્રિયોના ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૬૫(2), સા_૧૨(2), સા_૧૪(2), લો_૧૫, પં_૩, ગમ_૮(5), ગમ_૧૦, ગમ_૧૬(2), ગમ_૪૫, ગમ_૬૨(2)
30 ઇન્દ્રિયોની ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૩, સા_૭(3), સા_૧૨(2), કા_૪, લો_૧૦, લો_૧૬, પં_૩(2), ગમ_૮, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૬(4), ગમ_૨૦(2), ગમ_૩૫, ગમ_૬૨(2), વ_૧૧, વ_૨૦(2)
3 ઇન્દ્રિયોનું ગપ્ર_૧૨(2), ગમ_૧૬
32 ઇન્દ્રિયોને ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૭, સા_૨, કા_૧૦, લો_૧(2), લો_૫(6), લો_૧૫, ગમ_૨(3), ગમ_૮, ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૬(4), અ_૩, ગઅં_૮(4), ગઅં_૧૧, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૨
3 ઇન્દ્રિયોનો કા_૧૨, ગમ_૩, ગઅં_૨૪
9 ઇન્દ્રિયોમાં ગપ્ર_૨૭, કા_૧(4), લો_૧૦, લો_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૬૩
5 ઇન્દ્રિયોરૂપ ગપ્ર_૨૪, સા_૭, લો_૩, પં_૩(2)
1 ઇન્દ્રિયોરૂપી સા_૧૨
1 ઇન્દ્રિયોરૂપે લો_૧૫
1 ઇર્ષ્યા પં_૪
2 ઇર્ષ્યાવાન ગપ્ર_૨૪(2)
1 ઇષ્ટદેવ ગમ_૧
4 ઈંગ્રેજ લો_૧૭, પં_૩, ગઅં_૧૩(2)
1 ઈંગ્રેજની લો_૧૭
1 ઈંડાએ વ_૧૩
1 ઈંડાનું વ_૧૫
6 ઈચ્છતા ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૩(3), ગપ્ર_૬૭, ગમ_૩૩
1 ઈચ્છતી ગપ્ર_૭૨
8 ઈચ્છતો ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૪૩(2), લો_૧૧(2), ગમ_૩, ગઅં_૫
1 ઈચ્છયા ગમ_૬૨
1 ઈચ્છવાં ગમ_૨૨
1 ઈચ્છવી ગઅં_૩૩
25 ઈચ્છવું ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૭, સા_૯, સા_૧૦, ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૮, ગમ_૨૨, ગમ_૨૭(2), વ_૧૧, વ_૧૫, વ_૧૯, ગઅં_૭, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૮
1 ઈચ્છશે ગમ_૨૨
47 ઈચ્છા ગપ્ર_૧૧(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦(7), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૪(2), સા_૧, સા_૧૪(3), કા_૩(3), કા_૫(2), લો_૭, લો_૧૮, ગમ_૧૧, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૩૧, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૬૨(2), ગઅં_૫, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૫(5), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૪
35 ઈચ્છાએ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪(3), સા_૧૬, કા_૮, કા_૧૦, લો_૪(3), લો_૧૮(2), ગમ_૧૩(2), ગમ_૨૧, ગમ_૩૪, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, વ_૧, વ_૬(2), વ_૧૩, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૩, ગઅં_૩૪
1 ઈચ્છાનું વ_૬
1 ઈચ્છાને ગપ્ર_૬૫
1 ઈચ્છાનો ગઅં_૫
2 ઈચ્છામાં લો_૧૩, ગમ_૧૩
3 ઈચ્છાશક્તિ ગપ્ર_૬૫(3)
3 ઈચ્છીએ ગપ્ર_૩૭, ગમ_૪૮, વ_૧૬
2 ઈચ્છીશ સા_૨(2)
3 ઈચ્છું સા_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૨૮
48 ઈચ્છે ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૪૩(6), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮, સા_૯, સા_૧૫(3), સા_૧૮, કા_૧૦(2), લો_૧૮, પં_૧, ગમ_૧૨(3), ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૪૫, ગમ_૪૮(5), વ_૧, વ_૫, વ_૧૯, ગઅં_૫(2), ગઅં_૯, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩
2 ઈચ્છ્યા લો_૧૭, લો_૧૮
1 ઈચ્છ્યો ગઅં_૩૪
1 ઈડા ગપ્ર_૬૫
3 ઈત્યાદિ ગપ્ર_૧૭, લો_૯, ગઅં_૨૩
73 ઈત્યાદિક ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૮(4), કા_૩(2), લો_૧(2), લો_૩(2), લો_૪, લો_૫(3), લો_૬, લો_૭(3), લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૨, લો_૧૪, લો_૧૭, લો_૧૮(4), પં_૧(2), પં_૨(2), પં_૩(2), ગમ_૬, ગમ_૧૨, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૫૫, ગમ_૬૭, વ_૧૭, વ_૧૮(2), ગઅં_૩, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭
1 ઈત્યાદિકે ગઅં_૩૫
1 ઈદં સા_૩
4 ઈન્દ્ર ગપ્ર_૨૩, લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૬૨
3 ઈન્દ્રના પં_૧, ગમ_૫૭(2)
1 ઈન્દ્રનું પં_૧
1 ઈન્દ્રને ગપ્ર_૬૫
1 ઈન્દ્રપદવીને વ_૧૯
1 ઈન્દ્રયોની વ_૨૦
2 ઈન્દ્રલોક ગપ્ર_૬૦, ગમ_૨૫
1 ઈન્દ્રલોકના ગમ_૪૭
1 ઈન્દ્રલોકને ગઅં_૭
2 ઈન્દ્રલોકમાં ગમ_૪૭(2)
6 ઈન્દ્રાદિક ગપ્ર_૪૧(3), સા_૪, લો_૧, પં_૧
1 ઈન્દ્રાસનને પં_૪
1 ઈયળ કા_૧
1 ઈયળનું કા_૧
1 ઈયળને કા_૧
42 ઈર્ષ્યા ગપ્ર_૪(7), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૮(2), સા_૧૫, કા_૬(2), લો_૧૪(3), લો_૧૭, ગમ_૨૮, ગમ_૪૦, ગમ_૪૭, ગમ_૫૨, વ_૧૧(2), ગઅં_૧, ગઅં_૨૭(3), ગઅં_૨૮(3)
4 ઈર્ષ્યાએ ગપ્ર_૪, ગમ_૫૨, ગઅં_૬(2)
4 ઈર્ષ્યાનું ગપ્ર_૭૧(2), સા_૮(2)
2 ઈર્ષ્યાનો ગપ્ર_૪, ગઅં_૬
2 ઈર્ષ્યાવાળો ગપ્ર_૭૬, સા_૮
8 ઈશક કા_૧૦(6), ગઅં_૩૩(2)
35 ઈશ્વર ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૭(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૩૯(4), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૩, સા_૫(2), સા_૬, કા_૧(2), કા_૧૦, લો_૧૫, પં_૨(2), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨, ગમ_૩૧(3), ગમ_૫૩, વ_૨, ગઅં_૧૦(5), ગઅં_૩૮
5 ઈશ્વરના ગપ્ર_૧૨, સા_૫, પં_૨, ગઅં_૧૦, ગઅં_૩૮
3 ઈશ્વરની સા_૬, કા_૧૨, અ_૨
4 ઈશ્વરનું ગપ્ર_૭(2), સા_૫(2)
11 ઈશ્વરને ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૭, પં_૨(3), ગમ_૧૭, ગમ_૩૧(2), વ_૨(2)
2 ઈશ્વરનો ગપ્ર_૧૨, પં_૨
1 ઈશ્વરમાં ગપ્ર_૭૩
1 ઈશ્વરમૂર્તિ ગઅં_૧૪
1 ઈશ્વરરૂપ ગમ_૧૭
1 ઈશ્વરરૂપે ગપ્ર_૪૧
1 ઈશ્વરે ગપ્ર_૫૨
1 ઈષ્ટ કા_૯
20 ઈષ્ટદેવ ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૩, ગમ_૧૯, ગમ_૨૭, ગમ_૩૮, ગમ_૫૮(2), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૪, વ_૧૮(3), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૮
2 ઈષ્ટદેવના ગપ્ર_૫૬, ગમ_૫૮
1 ઈષ્ટદેવની ગમ_૬૨
2 ઈષ્ટદેવને ગમ_૫૮, ગમ_૬૧
2 ઈષ્ટદેવનો ગમ_૫૮, ગમ_૬૨
1 ઈષ્ટદેવે ગમ_૬૧
1 ઉંમર સા_૩
1 ઉકરડામાંથી ગપ્ર_૩૬
1 ઉકા ગમ_૨૫
1 ઉકાર સા_૬
1 ઉખડે પં_૧
2 ઉખાડી પં_૩(2)
1 ઉખાડે પં_૧
1 ઉખાડ્યાનો ગમ_૧
1 ઉખેડયા ગપ્ર_૩૧
2 ઉખેડવું ગમ_૧, ગમ_૪
1 ઉખેડી પં_૩
1 ઉગમણા ગઅં_૩૬
3 ઉગમણી ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, વ_૧૯
1 ઉગમણું ગપ્ર_૨૫
46 ઉગમણે ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, સા_૧૭, કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨, ગમ_૧૦, ગમ_૩૪, ગમ_૩૮, ગમ_૪૨, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૬, ગઅં_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૫, ગઅં_૮, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮
1 ઉગર્યાનો ગમ_૧૬
1 ઉગારવાને ગઅં_૬
1 ઉગી ગઅં_૧૦
1 ઉગ્યા ગમ_૧૯
1 ઉગ્યું ગપ્ર_૨૫
5 ઉઘાડા લો_૧, લો_૮, ગમ_૮(3)
4 ઉઘાડી લો_૧, લો_૧૫, ગમ_૨૩, ગમ_૬૦
3 ઉઘાડીને વ_૮, વ_૧૨, અ_૧
5 ઉઘાડું ગપ્ર_૫૪(3), ગમ_૫૨, ગઅં_૨૧
3 ઉચ્ચ લો_૬, ગમ_૧૩, ગઅં_૧૨
1 ઉચ્ચારણ ગપ્ર_૫૬
1 ઉચ્છિષ્ટ વ_૧૮
1 ઉચ્છેદ ગમ_૧૯
1 ઉછાળતા વ_૧૩
1 ઉજાગરા લો_૧૩
1 ઉજાગરો અ_૩
2 ઉજ્જડ ગમ_૧૨, ગમ_૬૪
1 ઉજ્જવળ ગપ્ર_૨૦
1 ઉઠતી ગપ્ર_૪૨
1 ઉઠવા લો_૬
1 ઉઠવાનું ગમ_૩૫
1 ઉઠાડવા ગમ_૩૧
1 ઉઠાય ગમ_૩૫
1 ઉઠીને ગમ_૪૮
1 ઉઠ્યક લો_૧૬
2 ઉઠ્યું ગમ_૩૧(2)
1 ઉડાડે વ_૪
1 ઉડી ગપ્ર_૨૬
3 ઉતરતા લો_૧૪, પં_૧, પં_૩
1 ઉતરતું ગમ_૧૦
2 ઉતરતો સા_૨, ગમ_૫૭
1 ઉતરાવીને ગઅં_૨૩
1 ઉતરાશે ગમ_૧૦
1 ઉતરી ગમ_૧૦
1 ઉતર્યા ગમ_૨૨
1 ઉતારતાં સા_૨
2 ઉતારવાને ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૨
1 ઉતારવી સા_૨
1 ઉતારા લો_૧
2 ઉતારાની ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૫
12 ઉતારાને ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, ગમ_૧૮, ગમ_૪૦, ગમ_૫૫, ગમ_૬૩, ગમ_૬૭, ગઅં_૩, ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૨૩
6 ઉતારામાં ગપ્ર_૧૮, ગમ_૨૦, ગમ_૪૫, ગઅં_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૪
1 ઉતારી ગઅં_૨૩
1 ઉતારીને ગપ્ર_૬૬
20 ઉતારે ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૫૩, વ_૪, ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૬
2 ઉતાર્યો ગપ્ર_૭૨, લો_૧૮
1 ઉતાવળ લો_૬
2 ઉતાવળા પં_૪(2)
1 ઉતાવળી લો_૮
2 ઉતાવળે ગમ_૧(2)
1 ઉતાવળો ગમ_૧૬
6 ઉત્કૃષ્ટ લો_૧૨(4), પં_૧, ગઅં_૨૪
1 ઉત્કૃષ્ટપણું ગપ્ર_૭૪
43 ઉત્તમ ગપ્ર_૨(5), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૫૫(3), ગપ્ર_૭૨(2), સા_૧૮, લો_૧(7), લો_૪, લો_૧૨(4), પં_૧(5), ગમ_૧(2), ગમ_૬૨(4), વ_૫(7)
1 ઉત્તમ-નીચ લો_૧૧
263 ઉત્તર ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૦(3), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯(4), ગપ્ર_૪૩(4), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૪(3), ગપ્ર_૬૫(8), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૯(4), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૨(3), સા_૯, સા_૧૩, સા_૧૪(2), સા_૧૬(2), કા_૧(5), કા_૨(4), કા_૪(2), કા_૫(4), કા_૭(4), કા_૮, કા_૧૧(2), કા_૧૨(7), લો_૨(2), લો_૫(8), લો_૬(19), લો_૮(12), લો_૯(2), લો_૧૦(3), લો_૧૧(2), લો_૧૨(2), લો_૧૩(3), લો_૧૬(10), પં_૨, પં_૩, પં_૪(2), ગમ_૧, ગમ_૩(3), ગમ_૪(2), ગમ_૬(2), ગમ_૮, ગમ_૧૦(2), ગમ_૨૦(6), ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૫(2), ગમ_૩૪(3), ગમ_૩૭(2), ગમ_૪૫, ગમ_૫૪, ગમ_૫૮, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૬(11), ગમ_૬૭(4), વ_૩, વ_૪(3), વ_૫(4), વ_૯, વ_૧૧(3), વ_૧૭(3), વ_૧૮, વ_૨૦(4), અ_૩(2), ગઅં_૧, ગઅં_૩(3), ગઅં_૪, ગઅં_૮(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(5), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૬(4), ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯(5), ગઅં_૩૬
1 ઉત્તરધ્રુવ ગમ_૧
1 ઉત્તરને લો_૧૬
1 ઉત્તરમાં લો_૬
2 ઉત્તરાદા કા_૩, કા_૯
3 ઉત્તરાદી ગમ_૧, વ_૧, વ_૨
1 ઉત્તરાદું ગમ_૧૦
37 ઉત્તરાદે ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, સા_૧, સા_૨(2), સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૧૦, સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૮(2), કા_૧(2), કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૬, કા_૭, કા_૮, ગમ_૧૪, ગમ_૨૪, ગમ_૨૯, ગમ_૪૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, વ_૧, વ_૫, ગઅં_૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૭
1 ઉત્તરે સા_૨
2 ઉત્થાન ગમ_૧૪, ગમ_૧૭
1 ઉત્થાને ગમ_૪૩
41 ઉત્પત્તિ ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૬, કા_૧(2), કા_૭, લો_૨, લો_૯, પં_૧, પં_૨, ગમ_૧, ગમ_૨(3), ગમ_૩૧(4), ગમ_૩૯, વ_૬(3), વ_૧૮, વ_૨૦(2), ગઅં_૩૫
1 ઉત્પત્તિ-વિનાશ ગપ્ર_૪૬
1 ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-પ્રલયને લો_૧૭
2 ઉત્પત્તિકાળને સા_૬, વ_૬
1 ઉત્પત્તિકાળે પં_૧
1 ઉત્પત્તિના ગપ્ર_૧૨
1 ઉત્પત્તિનાં ગપ્ર_૧૨
2 ઉત્પત્તિનું ગપ્ર_૧૨(2)
2 ઉત્પત્તિને સા_૬, લો_૭
1 ઉત્પત્તિરૂપ ગમ_૩૧
31 ઉત્પન્ન ગપ્ર_૧૨(4), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૧(6), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૭૩, સા_૬, લો_૨(2), પં_૪, ગમ_૨, ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૨૦, ગમ_૩૧, ગમ_૪૮, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૮
1 ઉત્સવ ગપ્ર_૩
1 ઉત્સવ-સમૈયા ગમ_૩૫
1 ઉથડકીને સા_૭
15 ઉદય ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૩(3), કા_૭, પં_૭, ગમ_૧(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૩૬, ગઅં_૫, ગઅં_૧૦
1 ઉદય-અસ્ત પં_૪
1 ઉદય-અસ્તપણાને ગપ્ર_૨૭
2 ઉદર ગમ_૪૭, ગઅં_૨૩
1 ઉદરને અ_૧
5 ઉદરમાં ગપ્ર_૬૫, ગમ_૨(2), ગમ_૧૦, ગમ_૬૪
13 ઉદાસ ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૧૪(2), કા_૬, પં_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૯(3), ગમ_૫૫(2), ગઅં_૮, ગઅં_૧૩
6 ઉદાસી ગપ્ર_૭૩, પં_૧, ગમ_૫૫(2), ગઅં_૩૦(2)
1 ઉદ્ધરે ગપ્ર_૭૫
14 ઉદ્ધવ ગપ્ર_૬૩, લો_૧૫, લો_૧૭, ગમ_૪, ગમ_૧૮, ગમ_૨૧, ગમ_૫૪, ગમ_૬૪, વ_૩, વ_૧૮(3), ગઅં_૨, ગઅં_૧૦
8 ઉદ્ધવજી સા_૩, સા_૬, સા_૧૫(2), કા_૯, લો_૧૬, ગમ_૪, ગઅં_૨૮
3 ઉદ્ધવજીએ લો_૧૮, ગમ_૪, ગમ_૧૭
1 ઉદ્ધવજીની ગમ_૬૨
1 ઉદ્ધવજીનું ગમ_૧૭
4 ઉદ્ધવજીને લો_૧૩, ગમ_૧૭(3)
1 ઉદ્ધવના વ_૧૦
1 ઉદ્ધવને લો_૧૩
1 ઉદ્ધવાદિક લો_૧૧
7 ઉદ્ધાર ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪, ગમ_૩૯, વ_૧૨
1 ઉદ્ધારને ગપ્ર_૨૭
1 ઉદ્ભિજ ગપ્ર_૧૩
1 ઉદ્યોગપર્વને સા_૧૪
4 ઉદ્વેગ ગપ્ર_૭૪, લો_૬, ગમ_૧૯, ગમ_૫૧
1 ઉદ્વેગનું ગપ્ર_૧૮
1 ઉનાળાના ગઅં_૨૩
1 ઉનાળાની ગમ_૨૩
1 ઉનાળાને ગઅં_૨૧
1 ઉનાળામાં ગમ_૨૩
5 ઉનાળો ગપ્ર_૨૯, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૩(2)
2 ઉન્મત્ત કા_૧, વ_૧૭
1 ઉન્મત્તના વ_૧૭
1 ઉન્મત્તની વ_૧૭
1 ઉન્મત્તપણું સા_૨
1 ઉપકરણ ગમ_૩૨
1 ઉપકાર પં_૩
2 ઉપચાર ગઅં_૨૩, ગઅં_૩૮
2 ઉપચારે સા_૩, ગઅં_૨૫
1 ઉપજતાં ગપ્ર_૧૨
2 ઉપજાવતા ગપ્ર_૩૬, ગઅં_૩૮
1 ઉપજાવવાનાં ગપ્ર_૭૩
4 ઉપજાવે ગપ્ર_૧૩(3), ગપ્ર_૫૬
1 ઉપજી ગપ્ર_૩૪
6 ઉપજે ગપ્ર_૭૮, લો_૪, લો_૧૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૬, ગમ_૩૮
3 ઉપજ્યા ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૪૬, લો_૪
1 ઉપજ્યાની ગપ્ર_૧૩
1 ઉપજ્યાનો ગપ્ર_૧૩
2 ઉપજ્યો પં_૨(2)
1 ઉપડાવતો ગપ્ર_૯
1 ઉપડાવે ગપ્ર_૯
14 ઉપદેશ ગપ્ર_૭૩, સા_૨(3), સા_૧૫(2), લો_૮, પં_૨, ગમ_૯, ગમ_૩૭, ગમ_૪૧, ગમ_૪૫, ગમ_૫૭, વ_૧૫
1 ઉપદેશના ગમ_૩૭
1 ઉપદેશનો ગમ_૩૭
2 ઉપદેશે ગપ્ર_૧૮, ગઅં_૧૩
1 ઉપદેષ્ટા વ_૧૮
5 ઉપનિષદ્ લો_૯, લો_૧૫(2), વ_૧૮, ગઅં_૩૫
1 ઉપનિષદ્-વેદાંત ગમ_૩૯
1 ઉપનિષદ્‌માં ગમ_૧૦
12 ઉપમા પં_૪(12)
3 ઉપયોગી પં_૩(3)
507 ઉપર ગપ્ર_૧(4), ગપ્ર_૪(4), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(4), ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫(4), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(3), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯(5), ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૩(3), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭(4), ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(3), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧(5), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(9), સા_૧(2), સા_૨(9), સા_૩, સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯(2), સા_૧૦(2), સા_૧૧(3), સા_૧૨, સા_૧૪(3), સા_૧૫(5), સા_૧૭, સા_૧૮(2), કા_૧(5), કા_૩(2), કા_૫(2), કા_૬(7), કા_૭(2), કા_૮, કા_૯(5), કા_૧૦, કા_૧૧(4), કા_૧૨, લો_૧(7), લો_૨, લો_૩(5), લો_૪, લો_૫(2), લો_૬(2), લો_૭, લો_૮(3), લો_૧૦(2), લો_૧૩, લો_૧૪(7), લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭(4), લો_૧૮(4), પં_૧(4), પં_૨(3), પં_૩(3), પં_૪(5), પં_૫(2), પં_૬(2), પં_૭, ગમ_૧(6), ગમ_૨, ગમ_૩(2), ગમ_૫, ગમ_૬(3), ગમ_૮(2), ગમ_૯(3), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૪(3), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩, ગમ_૨૪, ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૬(4), ગમ_૨૭(8), ગમ_૨૮(6), ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૩(5), ગમ_૩૫, ગમ_૩૬(2), ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦, ગમ_૪૧(2), ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૪(2), ગમ_૫૫(3), ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૮, ગમ_૫૯(6), ગમ_૬૦(4), ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૧(3), વ_૨(5), વ_૩, વ_૪, વ_૫(2), વ_૬, વ_૭, વ_૮(3), વ_૯, વ_૧૦(3), વ_૧૧(3), વ_૧૨(3), વ_૧૩(4), વ_૧૫(6), વ_૧૬, વ_૧૭(2), વ_૧૮, વ_૧૯(2), વ_૨૦(2), અ_૧, અ_૨(2), અ_૩(6), ગઅં_૧(4), ગઅં_૨(2), ગઅં_૩(3), ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૬(4), ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૯(4), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩(11), ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૫(7), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯(3), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૪(3), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬(4), ગઅં_૩૭
1 ઉપરછલાં ગપ્ર_૭૮
29 ઉપરથી ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧૫, સા_૧૮, કા_૬, કા_૧૧, લો_૮, પં_૩, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૩, ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૨
2 ઉપરની કા_૩(2)
1 ઉપરલા સા_૨
1 ઉપરલે સા_૨
4 ઉપરાંત ગમ_૧૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૯, ગઅં_૭
1 ઉપરિચરવસુ ગપ્ર_૬૯
12 ઉપવાસ ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૩૮(3), સા_૧૮, લો_૮, ગમ_૧૩, ગઅં_૧, ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૩૨
1 ઉપવાસનો ગઅં_૩૨
3 ઉપવાસી ગપ્ર_૭૩(2), ગમ_૧૦
1 ઉપવાસે ગમ_૨
4 ઉપશમ સા_૧૬, લો_૮, અ_૩(2)
2 ઉપશમદશા અ_૩(2)
2 ઉપશમદશાને અ_૩(2)
2 ઉપશમને અ_૩(2)
1 ઉપશમનો અ_૩
1 ઉપશમપણે ગપ્ર_૬૫
1 ઉપશમવાળાને અ_૩
1 ઉપસ્થ ગપ્ર_૧૨
1 ઉપાડનારો કા_૧
1 ઉપાડવા વ_૧૧
2 ઉપાડી ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૭૮
2 ઉપાડીને ગમ_૧૩, ગમ_૬૬
1 ઉપાડે વ_૧૩
1 ઉપાડ્યો ગમ_૧૩
16 ઉપાધિ ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૬૪, સા_૫(2), સા_૯, કા_૮, ગમ_૪૫, ગમ_૫૭, વ_૨, અ_૨(5), ગઅં_૩(2)
2 ઉપાધિએ અ_૨, ગઅં_૩
1 ઉપાધિની ગમ_૬૩
4 ઉપાધિને અ_૨(2), ગઅં_૩(2)
8 ઉપાધિનો અ_૨, ગઅં_૩(7)
2 ઉપાધિમાં ગપ્ર_૧૮(2)
110 ઉપાય ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮(3), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮(7), સા_૫, સા_૧૧, સા_૧૪, સા_૧૮(3), કા_૬, કા_૯, કા_૧૨, લો_૧(6), લો_૬, લો_૮(3), પં_૧, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૩(3), ગમ_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(7), ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૮(2), ગમ_૨૯, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(6), ગમ_૩૬(8), ગમ_૩૭, ગમ_૪૫, ગમ_૬૩(2), વ_૧, વ_૨, વ_૧૦(2), વ_૧૧, વ_૧૪, વ_૧૮, અ_૧, અ_૩(2), ગઅં_૩, ગઅં_૮, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૦(3), ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૪
3 ઉપાયને સા_૫, ગમ_૩૩, ગઅં_૧૨
2 ઉપાયમાં સા_૪, લો_૬
8 ઉપાયે ગપ્ર_૫૬, સા_૯, લો_૧, ગમ_૧૫, ગમ_૩૩, ગમ_૩૭, ગમ_૫૮, વ_૩
7 ઉપાસક લો_૧, લો_૧૭, ગમ_૨૭, ગમ_૫૮(4)
51 ઉપાસના ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૫૬, સા_૧૭, કા_૧૦, લો_૧, લો_૮, લો_૧૨(2), લો_૧૪(4), પં_૨, પં_૭(2), ગમ_૩, ગમ_૧૯(4), ગમ_૨૭(4), ગમ_૩૧(9), ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૯, વ_૧૩, વ_૧૮, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૦(3), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬(3), ગઅં_૩૮
2 ઉપાસના-ભક્તિ ગપ્ર_૬૪, ગમ_૩૯
2 ઉપાસનાએ ગઅં_૩, ગઅં_૩૬
2 ઉપાસનાના લો_૯, વ_૧૮
4 ઉપાસનાની ગપ્ર_૬૪, પં_૨, પં_૬(2)
7 ઉપાસનાનું ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૭૩, કા_૧૦, ગમ_૩, ગમ_૧૯
4 ઉપાસનાને ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૧, ગમ_૩૧
6 ઉપાસનાનો ગપ્ર_૭૩(2), ગમ_૩, ગમ_૨૭(3)
1 ઉપાસનામાં ગપ્ર_૪૦
1 ઉપાસનારૂપી ગપ્ર_૬૧
6 ઉપાસનાવાળા સા_૧૭(6)
3 ઉપાસનાવાળો ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૫૨(2)
1 ઉપાસ્ય ગઅં_૩૭
1 ઉપેક્ષા લો_૧૪
1 ઉભયભ્રષ્ટ કા_૭
1 ઉભો ગમ_૧૦
1 ઉર્ધ્વરેતા-નૈષ્ઠિક પં_૭
1 ઉલેચાઈને ગમ_૨
2 ઉલ્લંઘન ગપ્ર_૮, ગઅં_૨૪
1 ઉલ્લંઘી સા_૧૫
2 ઉલ્લંઘીને ગપ્ર_૬૬, કા_૮
1 ઉશીકે લો_૮
1 ઉષ્ણ લો_૮
1 ઉષ્ણકાળે કા_૮
1 ઉષ્ણપણું ગપ્ર_૧૨
1 ઉસીકું વ_૫
4 ઊંચા ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧૩
6 ઊંચી ગપ્ર_૯, સા_૨, વ_૪, ગઅં_૧, ગઅં_૩૧(2)
8 ઊંચું ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૬, સા_૨, કા_૮, લો_૧૫, ગમ_૧૩, વ_૪
3 ઊંચો સા_૬, કા_૧(2)
4 ઊંડાં ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧૫
1 ઊંધી ગમ_૧૮
1 ઊંધ્ય ગમ_૩૩
4 ઊખડી ગપ્ર_૭૮, લો_૧(2), અ_૩
1 ઊખડે ગઅં_૭
1 ઊખડ્યાનો લો_૧
1 ઊખેડી લો_૧
1 ઊગતાં સા_૧૮
1 ઊગરે ગપ્ર_૭૦
1 ઊગર્યાનો ગપ્ર_૭૮
1 ઊગર્યો ગપ્ર_૭૦
1 ઊગી વ_૬
3 ઊગીને સા_૧૮(2), ગમ_૩૨
3 ઊગે સા_૧૧, સા_૧૫, ગઅં_૧૮
2 ઊગ્યા ગપ્ર_૨૭, લો_૮
2 ઊછળે વ_૪(2)
2 ઊજળું કા_૨(2)
1 ઊઠતે કા_૩
1 ઊઠવા લો_૬
1 ઊઠવાની ગઅં_૭
1 ઊઠવું વ_૧૭
2 ઊઠી ગપ્ર_૪૭, લો_૬
6 ઊઠીને ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૭૮, લો_૧, લો_૬, ગમ_૩૫(2)
5 ઊઠે ગપ્ર_૭૭, સા_૧૮, કા_૨(2), લો_૬
1 ઊઠ્યા સા_૧૭
1 ઊઠ્યાનો લો_૬
3 ઊડતાં ગપ્ર_૬૩(3)
1 ઊડતો ગપ્ર_૭૦
3 ઊડી ગપ્ર_૭૦, ગમ_૧, વ_૫
6 ઊડે સા_૧૭(6)
1 ઊતરતા ગઅં_૨૪
1 ઊતરતી ગમ_૬૩
5 ઊતરતો ગપ્ર_૫૯(3), સા_૨, ગઅં_૩૩
2 ઊતરી કા_૭, કા_૧૧
1 ઊતરીને કા_૬
1 ઊતરીશું ગપ્ર_૭૩
1 ઊતર્યા સા_૧૦
1 ઊતર્યું સા_૧૧
1 ઊતર્યો ગમ_૩૮
1 ઊનું ગમ_૨૩
1 ઊને ગઅં_૨૩
1 ઊપજતા ગમ_૨
2 ઊપજી લો_૧૧, ગઅં_૩૪
25 ઊપજે ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭, કા_૬, કા_૭(2), કા_૮, લો_૧, લો_૯(9), લો_૧૨, વ_૧૫, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૪(3)
1 ઊપજ્યા લો_૧૦
1 ઊપજ્યાના લો_૯
2 ઊપજ્યાનો કા_૬, લો_૯
1 ઊપજ્યું પં_૨
2 ઊપજ્યો કા_૩, ગઅં_૨૪
1 ઊભરાઈને ગઅં_૬
24 ઊભા ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૦(4), સા_૧૭, કા_૧૧, લો_૮, લો_૧૫, ગમ_૧૦(2), ગમ_૬૧, ગઅં_૯(5), ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૮
2 ઊભી ગમ_૧૩, ગમ_૩૫
3 ઊભું કા_૧૦, ગઅં_૧૮(2)
4 ઊભો ગપ્ર_૬૧, પં_૩, ગમ_૬, ગઅં_૯
1 ઊર્ધ્વ ગપ્ર_૭૩
1 ઊર્ધ્વમુખ સા_૬
5 ઊર્ધ્વરેતા ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(4)
1 ઊર્મિએ લો_૧૨
1 ઊલટા ગપ્ર_૨૬
2 ઋતુને લો_૧૭, ગઅં_૨૩
2 ઋતુમાં ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૩
1 ઋતુસમે ગપ્ર_૩૪
6 ઋષભદેવ ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, કા_૧, લો_૧૪, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૧
1 ઋષભદેવજી લો_૧૪
1 ઋષભદેવનો ગમ_૧૩
18 ઋષિ ગપ્ર_૭૩(7), સા_૧૬, પં_૩, પં_૪, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૮, ગમ_૬૧, ગમ_૬૬, વ_૨, વ_૫, વ_૨૦
7 ઋષિએ ગપ્ર_૭૩, સા_૧૪, લો_૧૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૬, અ_૧
5 ઋષિના ગપ્ર_૭૫, ગમ_૬૧(3), ગઅં_૧૧
1 ઋષિનું ગપ્ર_૭૫
3 ઋષિને ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૫, ગમ_૧૦
2 ઋષિનો ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૫
1 ઋષિપણું ગપ્ર_૭૩
2366 ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૭(12), ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨(28), ગપ્ર_૧૩(9), ગપ્ર_૧૪(8), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(10), ગપ્ર_૧૯(9), ગપ્ર_૨૦(5), ગપ્ર_૨૧(13), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪(9), ગપ્ર_૨૫(8), ગપ્ર_૨૬(10), ગપ્ર_૨૭(13), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૦(3), ગપ્ર_૩૧(6), ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૩(6), ગપ્ર_૩૪(6), ગપ્ર_૩૫(8), ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮(9), ગપ્ર_૩૯(12), ગપ્ર_૪૧(10), ગપ્ર_૪૨(10), ગપ્ર_૪૩(10), ગપ્ર_૪૪(6), ગપ્ર_૪૫(3), ગપ્ર_૪૬(13), ગપ્ર_૪૭(10), ગપ્ર_૪૮(4), ગપ્ર_૪૯(4), ગપ્ર_૫૦(3), ગપ્ર_૫૧(24), ગપ્ર_૫૨(16), ગપ્ર_૫૪(3), ગપ્ર_૫૫(3), ગપ્ર_૫૬(27), ગપ્ર_૫૭(4), ગપ્ર_૫૮(9), ગપ્ર_૫૯(8), ગપ્ર_૬૦(8), ગપ્ર_૬૧(4), ગપ્ર_૬૨(11), ગપ્ર_૬૩(12), ગપ્ર_૬૪(15), ગપ્ર_૬૫(15), ગપ્ર_૬૬(4), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮(10), ગપ્ર_૬૯(5), ગપ્ર_૭૦(16), ગપ્ર_૭૧(22), ગપ્ર_૭૨(10), ગપ્ર_૭૩(18), ગપ્ર_૭૪(8), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬(4), ગપ્ર_૭૭(4), ગપ્ર_૭૮(34), સા_૧(3), સા_૨(14), સા_૩(6), સા_૪, સા_૫(11), સા_૬(22), સા_૭(4), સા_૮, સા_૯(2), સા_૧૦(7), સા_૧૧(8), સા_૧૨(10), સા_૧૩(3), સા_૧૪(22), સા_૧૫(11), સા_૧૬(3), સા_૧૭(5), સા_૧૮(6), કા_૧(28), કા_૨(7), કા_૩(9), કા_૫(6), કા_૬(6), કા_૭(9), કા_૮(15), કા_૯, કા_૧૦(7), કા_૧૧(15), કા_૧૨(10), લો_૧(22), લો_૨(10), લો_૩(3), લો_૪(11), લો_૫(9), લો_૬(13), લો_૭(22), લો_૮(12), લો_૯(4), લો_૧૦(32), લો_૧૧(8), લો_૧૨(9), લો_૧૩(25), લો_૧૪(13), લો_૧૫(28), લો_૧૬(15), લો_૧૭(18), લો_૧૮(19), પં_૧(13), પં_૨(41), પં_૩(29), પં_૪(50), પં_૬(7), પં_૭(20), ગમ_૧(14), ગમ_૨(6), ગમ_૩(21), ગમ_૪(3), ગમ_૫, ગમ_૬(10), ગમ_૭, ગમ_૮(20), ગમ_૯(11), ગમ_૧૦(18), ગમ_૧૧(7), ગમ_૧૨(10), ગમ_૧૩(29), ગમ_૧૪(6), ગમ_૧૫(8), ગમ_૧૬(15), ગમ_૧૭(4), ગમ_૧૮(11), ગમ_૧૯(4), ગમ_૨૦(11), ગમ_૨૧(17), ગમ_૨૨(13), ગમ_૨૩(5), ગમ_૨૪(4), ગમ_૨૫(7), ગમ_૨૬(3), ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮(8), ગમ_૨૯(6), ગમ_૩૦(4), ગમ_૩૧(38), ગમ_૩૨(6), ગમ_૩૩(11), ગમ_૩૪(12), ગમ_૩૫(19), ગમ_૩૬(3), ગમ_૩૭(3), ગમ_૩૮(4), ગમ_૩૯(23), ગમ_૪૦(5), ગમ_૪૧, ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૩(5), ગમ_૪૪(2), ગમ_૪૫(4), ગમ_૪૬(4), ગમ_૪૭(6), ગમ_૪૮(9), ગમ_૪૯(2), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૧(7), ગમ_૫૨(6), ગમ_૫૩(6), ગમ_૫૪(4), ગમ_૫૫(5), ગમ_૫૬(7), ગમ_૫૭(10), ગમ_૫૮(5), ગમ_૫૯(8), ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧(6), ગમ_૬૨(30), ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪(9), ગમ_૬૫(6), ગમ_૬૬(33), ગમ_૬૭(11), વ_૧(6), વ_૨(7), વ_૩(7), વ_૪(5), વ_૫(14), વ_૬(12), વ_૭(5), વ_૮(6), વ_૯(2), વ_૧૦(5), વ_૧૧(17), વ_૧૨(9), વ_૧૩(2), વ_૧૪, વ_૧૫(2), વ_૧૬, વ_૧૭(11), વ_૧૮(25), વ_૧૯(5), વ_૨૦(11), અ_૧(10), અ_૨(6), અ_૩(12), ગઅં_૧(7), ગઅં_૨(5), ગઅં_૩(14), ગઅં_૪(7), ગઅં_૫(7), ગઅં_૬(2), ગઅં_૭(3), ગઅં_૮(3), ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૦(7), ગઅં_૧૧(8), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩(8), ગઅં_૧૪(21), ગઅં_૧૫(8), ગઅં_૧૬(3), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(7), ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૦(4), ગઅં_૨૧(17), ગઅં_૨૨(10), ગઅં_૨૩(5), ગઅં_૨૪(17), ગઅં_૨૫(5), ગઅં_૨૬(7), ગઅં_૨૭(16), ગઅં_૨૮(15), ગઅં_૨૯(12), ગઅં_૩૦(5), ગઅં_૩૧(12), ગઅં_૩૨(7), ગઅં_૩૩(19), ગઅં_૩૪(9), ગઅં_૩૫(18), ગઅં_૩૬(12), ગઅં_૩૭(7), ગઅં_૩૮(6)
1 એંશી ગમ_૪
528 એક ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૯(9), ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૩(3), ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(3), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(5), ગપ્ર_૨૬(5), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩(7), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૩૯(5), ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૩(3), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૬(3), ગપ્ર_૪૭(6), ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૫૧(13), ગપ્ર_૫૨(5), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯(6), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(10), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૦(15), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(5), ગપ્ર_૭૩(8), ગપ્ર_૭૫(3), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(7), સા_૧(3), સા_૨(6), સા_૩(2), સા_૪(3), સા_૫(5), સા_૬(4), સા_૧૦, સા_૧૧(3), સા_૧૨(3), સા_૧૪(4), સા_૧૫, કા_૨(3), કા_૫, કા_૬(2), કા_૭, કા_૮, કા_૧૦(2), કા_૧૧(2), લો_૧(3), લો_૨(8), લો_૩, લો_૪(7), લો_૬(12), લો_૮, લો_૧૦(4), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩(5), લો_૧૪(3), લો_૧૫, લો_૧૬(4), લો_૧૮(2), પં_૨, પં_૩(5), પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૧(6), ગમ_૩, ગમ_૪(4), ગમ_૫(2), ગમ_૮(3), ગમ_૯, ગમ_૧૦(7), ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(7), ગમ_૨૨(5), ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૫(5), ગમ_૨૭(4), ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૩(5), ગમ_૩૪(5), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૬(2), ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(4), ગમ_૪૨(6), ગમ_૪૫(3), ગમ_૪૮, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૮, ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(10), ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪(6), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(4), વ_૧(2), વ_૨, વ_૩(8), વ_૪(11), વ_૬, વ_૮(2), વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧(3), વ_૧૩(3), વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૨૦(2), અ_૧(2), અ_૨(4), અ_૩(3), ગઅં_૧(2), ગઅં_૪(4), ગઅં_૫, ગઅં_૮, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(4), ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(3), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(8), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૦(3), ગઅં_૩૧(3), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪(7), ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૭(4), ગઅં_૩૮(2)
1 એક-બીજાની ગપ્ર_૧૯
1 એક-બે ગમ_૬૪
2 એકકાળાવછિન્ન કા_૧, કા_૪
2 એકકાળે કા_૧, વ_૬
1 એકડમલ લો_૬
4 એકતા ગપ્ર_૬૫, સા_૧૪, ગમ_૨, ગમ_૩
1 એકત્વપણે સા_૧૪
1 એકથી ગમ_૨૭
2 એકદૃષ્ટિએ સા_૨, ગઅં_૨૫
1 એકદેશસ્થ કા_૧
1 એકદેશસ્થપણું ગપ્ર_૫૨
2 એકદેશી વ_૧૩(2)
1 એકના વ_૩
5 એકની કા_૨(2), પં_૩, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪
3 એકનું ગઅં_૧૪(3)
15 એકને ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૦(2), સા_૧૫, કા_૨(2), લો_૮, ગમ_૧૨, ગમ_૨૪, વ_૫, ગઅં_૨૯(2)
2 એકનો ગપ્ર_૯, ગઅં_૨૫
1 એકપણાનો સા_૪
1 એકપણું ગઅં_૩૧
2 એકપણે વ_૨(2)
1 એકબીજા લો_૩
1 એકબીજાના અ_૩
2 એકબીજાની ગપ્ર_૧૯(2)
1 એકબીજાને અ_૩
4 એકમાં કા_૩(2), ગમ_૨૭, વ_૩
6 એકરસ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગમ_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૫૦, ગઅં_૨૦
1 એકરસપણાને ગઅં_૨૦
1 એકરસપણે સા_૫
2 એકરૂપ ગપ્ર_૬૩, વ_૧૩
1 એકરૂપે લો_૪
1 એકરેણીપણું ગઅં_૨૪
8 એકલા ગપ્ર_૫૩, લો_૧૩, ગમ_૨, ગમ_૨૦(2), વ_૪, ગઅં_૬, ગઅં_૧૩
11 એકલી ગપ્ર_૧૯(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૫૧(2), કા_૧, લો_૧૦, ગમ_૧૬, ગમ_૩૨, ગમ_૪૧, ગઅં_૨૦
18 એકલું ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૫૬, સા_૧૫, કા_૩, કા_૭, ગમ_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૨૦, ગમ_૬૫, વ_૬(4)
3 એકલે ગપ્ર_૫૨(2), લો_૫
22 એકલો ગપ્ર_૧૯(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૧(4), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, સા_૯, કા_૩, લો_૪, ગમ_૩૨, વ_૯, વ_૧૭, ગઅં_૪(2), ગઅં_૧૪
10 એકવાર ગપ્ર_૨૯, સા_૧૨(2), લો_૧૮, ગમ_૧૪, ગમ_૨૧, ગમ_૪૦, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૭(2)
1 એકવિશ કા_૧૦
2 એકસરખા લો_૮, ગમ_૬
4 એકસરખી લો_૪(3), ગઅં_૨૧
2 એકસરખું ગપ્ર_૪૭, ગઅં_૨૧
3 એકસરખો લો_૮, લો_૧૦, વ_૧૭
1 એકસામટું વ_૪
1 એકસામટો વ_૪
2 એકસો ગપ્ર_૭૩, પં_૩
2 એકાંત વ_૫, ગઅં_૧૩
3 એકાંતમાં લો_૧, ગમ_૩૫, ગઅં_૧૩
75 એકાંતિક ગપ્ર_૧૧(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૯(3), ગપ્ર_૨૧(6), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૬(5), સા_૭, સા_૧૧(2), સા_૧૫, પં_૭(2), ગમ_૪, ગમ_૯(2), ગમ_૧૪, ગમ_૧૯, ગમ_૨૨(3), ગમ_૩૮(5), ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૫, ગમ_૬૫, વ_૧(4), વ_૩(4), વ_૪, વ_૬(3), અ_૧, અ_૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૩(4), ગઅં_૩૫
4 એકાંતિકના ગપ્ર_૬૦, ગમ_૪૬(3)
1 એકાંતિકની ગઅં_૧૩
2 એકાંતિકનો ગપ્ર_૬૦(2)
4 એકાંતિકપણું લો_૬(3), ગઅં_૧૩
1 એકાંતિકભાવે ગઅં_૩૮
1 એકાંતિકી પં_૩
3 એકાંતે ગપ્ર_૭૨, ગમ_૪૧, ગમ_૫૭
1 એકાએકી ગઅં_૩૪
8 એકાગ્ર ગપ્ર_૨૩, સા_૨(4), સા_૯, ગમ_૬૨(2)
1 એકાગ્રપણું સા_૨
1 એકાત્મતાને લો_૧૪
1 એકાત્મપણે ગપ્ર_૭
12 એકાદશ ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૬, ગમ_૮(3), ગમ_૫૪, વ_૧૦, વ_૧૮, ગઅં_૨, ગઅં_૧૦
1 એકાદશસ્કંધ ગમ_૫૮
1 એકાદશસ્કંધમાં લો_૧૦
6 એકાદશી ગપ્ર_૩, ગમ_૮(5)
6 એકાદશીનું ગપ્ર_૩૮, ગમ_૮(5)
41 એકાદશીને ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, સા_૭, કા_૧૧, લો_૨, લો_૧૪, પં_૭, ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૮, ગમ_૧૭, ગમ_૨૩, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૩૫, ગમ_૪૧, ગમ_૪૬, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫, ગમ_૬૫, વ_૧, વ_૩, વ_૬, વ_૧૦, વ_૧૫, અ_૧, અ_૨, ગઅં_૧, ગઅં_૫, ગઅં_૯, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૩
1 એકાદશીનો ગપ્ર_૩૮
1 એકાદા ગમ_૬૪
18 એકે ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૬૮, સા_૩, લો_૫, લો_૭, પં_૪, ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૧૨, ગમ_૧૬, ગમ_૨૯, ગમ_૪૪, ગમ_૬૨, વ_૧૧, અ_૩, ગઅં_૫
1 એકેએક ગઅં_૧૪
1 એકેને કા_૬
1 એકેનો વ_૧૧
8 એકેય ગપ્ર_૭૫, સા_૪(2), ગમ_૧૭, ગમ_૫૫, ગમ_૬૨(2), ગઅં_૧
1 એકોતેર ગપ્ર_૭૫
5 એજ ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૯, સા_૧૧, કા_૧
9 એટલા ગપ્ર_૭૪, ગમ_૯, ગમ_૪૪(6), ગમ_૪૬
5 એટલાં સા_૧૫, કા_૬, ગમ_૯, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫
2 એટલાંને લો_૧૦, ગમ_૩૬
3 એટલામાં ગમ_૧૦, ગમ_૫૭, ગઅં_૨૫
26 એટલી ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૭૩, સા_૧૦, સા_૧૪, કા_૧, કા_૧૧, લો_૨, લો_૧૮(2), પં_૪, ગમ_૪, ગમ_૮, ગમ_૨૧(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૫, ગમ_૪૮, ગમ_૬૦, વ_૧૧, અ_૧, ગઅં_૧, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૩૬
14 એટલું ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૭૦, કા_૨, કા_૫, પં_૪, ગમ_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૨૧, ગમ_૨૭(2), ગમ_૩૫(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૬
27 એટલે ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૪, સા_૧૪, કા_૨, લો_૫, લો_૮(2), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૭, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૩, ગમ_૬૬, વ_૧૧, ગઅં_૪, ગઅં_૨૪
14 એટલો ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૦, સા_૧૪(2), લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૧૮, ગમ_૨૧, ગમ_૨૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૯
28 એણે ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૭૧(2), સા_૫, કા_૩, કા_૧૧, લો_૧૦, લો_૧૬, લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૩૨, ગમ_૩૫(4), ગમ_૫૪, ગમ_૬૬, વ_૧, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩
13 એથી ગપ્ર_૩૪, કા_૧૨, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૧૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, વ_૨, ગઅં_૭, ગઅં_૩૩
49 એના ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૭, સા_૪, સા_૬, સા_૧૫, સા_૧૮, કા_૩, લો_૮, લો_૧૧, લો_૧૬, પં_૨, પં_૪(5), ગમ_૩(3), ગમ_૭, ગમ_૧૨, ગમ_૧૪, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, વ_૧૧(3), વ_૧૮, વ_૨૦, અ_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭
16 એનાં ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૫, સા_૧૦, સા_૧૫, કા_૧, લો_૧૩, પં_૩, પં_૪, ગમ_૨૨, ગમ_૨૭, ગમ_૪૬, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૭
87 એની ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૭(2), સા_૧૫(4), સા_૧૭, કા_૨(4), લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૧૦(2), લો_૧૪, લો_૧૫(3), લો_૧૭, લો_૧૮(2), પં_૨, પં_૩(2), પં_૭(3), ગમ_૨, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૦, ગમ_૩૧(4), ગમ_૩૩, ગમ_૩૯(2), ગમ_૫૩, ગમ_૬૬, વ_૧૨, અ_૧, ગઅં_૧, ગઅં_૯, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૫
1 એનુ ગઅં_૨૫
82 એનું ગપ્ર_૭(2), ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૮(3), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૫(2), સા_૧૪, કા_૧, કા_૨, કા_૧૨, લો_૧(4), લો_૬, લો_૮(2), લો_૧૧, લો_૧૬, લો_૧૮, પં_૨, પં_૩(2), પં_૪(2), પં_૬, ગમ_૪, ગમ_૮(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૪, ગમ_૨૨(2), ગમ_૩૧, ગમ_૫૯, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, વ_૬, વ_૯, વ_૧૭(2), ગઅં_૨(2), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭
311 એને ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૫(3), ગપ્ર_૫૬(7), ગપ્ર_૫૭(3), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫(5), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮(4), ગપ્ર_૭૦(5), ગપ્ર_૭૧(4), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨, સા_૪, સા_૫, સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૨, સા_૧૪, સા_૧૫(3), સા_૧૭, કા_૧(3), કા_૨(9), કા_૩(2), કા_૪, કા_૧૦, કા_૧૧, લો_૧(4), લો_૨(2), લો_૩, લો_૭(2), લો_૮, લો_૯, લો_૧૦(9), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩(3), લો_૧૪, લો_૧૫(4), લો_૧૭(7), લો_૧૮(2), પં_૨(2), પં_૩(8), પં_૪(17), પં_૬, ગમ_૧(5), ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૪(3), ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૨૯, ગમ_૩૧(11), ગમ_૩૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૧, ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૩, ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(4), વ_૫, વ_૬, વ_૧૧(7), વ_૧૨(3), વ_૧૪(2), વ_૧૬, વ_૧૭(4), વ_૨૦, અ_૧, અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૩(3), ગઅં_૫, ગઅં_૬(3), ગઅં_૮, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૫(8), ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૯(4), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(8), ગઅં_૩૪(4), ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૬(3), ગઅં_૩૭(2)
185 એનો ગપ્ર_૬(2), ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૯(3), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૪, સા_૧૦, સા_૧૩, સા_૧૪(2), સા_૧૬, કા_૧, કા_૨(3), કા_૩, કા_૬, કા_૭(2), કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૫(10), લો_૬(4), લો_૭, લો_૮(4), લો_૧૦(4), લો_૧૧, લો_૧૩, લો_૧૫, લો_૧૬(6), પં_૩(7), પં_૪(4), ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૬(4), ગમ_૯, ગમ_૧૨, ગમ_૧૪, ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૩૧(3), ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૫, ગમ_૪૬(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૩, ગમ_૬૬(4), ગમ_૬૭, વ_૪, વ_૫, વ_૭, વ_૧૧(2), વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૧૯, અ_૩(2), ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૬, ગઅં_૮, ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૯(5), ગઅં_૩૨(3), ગઅં_૩૩(8), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૮(2)
986 એમ ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(8), ગપ્ર_૧૫(4), ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૧૮(4), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪(3), ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(8), ગપ્ર_૨૮(3), ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૭(5), ગપ્ર_૩૮(13), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૧(4), ગપ્ર_૪૨(8), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(4), ગપ્ર_૪૫(4), ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૨(4), ગપ્ર_૫૫(2), ગપ્ર_૫૬(6), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૦(4), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(5), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૬૬(7), ગપ્ર_૬૭(4), ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૦(22), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(10), ગપ્ર_૭૩(17), ગપ્ર_૭૫(4), ગપ્ર_૭૭(6), ગપ્ર_૭૮(16), સા_૧(2), સા_૨(10), સા_૪(3), સા_૭(2), સા_૮, સા_૯(4), સા_૧૦(3), સા_૧૨(5), સા_૧૪(4), સા_૧૫(6), સા_૧૭, સા_૧૮(9), કા_૧(14), કા_૨(8), કા_૩(5), કા_૬(2), કા_૭, કા_૮, કા_૯(2), કા_૧૦(4), કા_૧૧(5), લો_૧(5), લો_૨(6), લો_૩(6), લો_૪(6), લો_૫(6), લો_૬(8), લો_૭(8), લો_૮(18), લો_૯(5), લો_૧૦(11), લો_૧૧(3), લો_૧૨(2), લો_૧૩(5), લો_૧૪(7), લો_૧૫(7), લો_૧૬(4), લો_૧૭(6), લો_૧૮(8), પં_૧(9), પં_૨(13), પં_૩(10), પં_૪(9), પં_૬, પં_૭(10), ગમ_૧(8), ગમ_૨(5), ગમ_૩(9), ગમ_૪(6), ગમ_૫, ગમ_૬(9), ગમ_૭, ગમ_૮(12), ગમ_૯(7), ગમ_૧૦(10), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૨(4), ગમ_૧૩(17), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(4), ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮(11), ગમ_૧૯(5), ગમ_૨૦(5), ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૩, ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭(4), ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૧(3), ગમ_૩૩(7), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(6), ગમ_૩૭(2), ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯(11), ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૧, ગમ_૪૩(2), ગમ_૪૪(4), ગમ_૪૫(3), ગમ_૪૭(7), ગમ_૪૮(3), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩(4), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(5), ગમ_૫૬(3), ગમ_૫૭(6), ગમ_૫૮(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(5), ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(5), ગમ_૬૩(4), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫(3), ગમ_૬૬(8), ગમ_૬૭(2), વ_૧(2), વ_૨(4), વ_૩(4), વ_૪(5), વ_૫(5), વ_૬(4), વ_૭(5), વ_૮(2), વ_૯, વ_૧૧(4), વ_૧૨(2), વ_૧૩(2), વ_૧૪, વ_૧૬, વ_૧૭(5), વ_૧૮(7), વ_૧૯, વ_૨૦(3), અ_૧(2), અ_૨, અ_૩(2), ગઅં_૧(6), ગઅં_૨(4), ગઅં_૩(2), ગઅં_૪(4), ગઅં_૬(2), ગઅં_૭(2), ગઅં_૮, ગઅં_૯(4), ગઅં_૧૦(4), ગઅં_૧૧(5), ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૩(8), ગઅં_૧૪(7), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૮(5), ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૨(3), ગઅં_૨૩(7), ગઅં_૨૪(14), ગઅં_૨૫(4), ગઅં_૨૬(4), ગઅં_૨૭(9), ગઅં_૨૮(14), ગઅં_૨૯(7), ગઅં_૩૦(14), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨(6), ગઅં_૩૩(7), ગઅં_૩૪(6), ગઅં_૩૫(14), ગઅં_૩૬(6), ગઅં_૩૭(3), ગઅં_૩૮(2)
1 એમજ ગપ્ર_૨૧
4 એમણે કા_૨, ગમ_૪૩, ગમ_૫૮, ગઅં_૩૪
10 એમના ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૨(4), ગપ્ર_૬૩, લો_૧૫(2), પં_૨, પં_૩
1 એમનાથી ગઅં_૩૪
10 એમની ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૨૭, લો_૬, લો_૧૮, ગમ_૪૭, ગમ_૫૨, ગમ_૫૬(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૯
7 એમનું ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૨૮, ગમ_૪૭, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૩
25 એમને ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, કા_૬, લો_૧૨, લો_૧૩, પં_૩, ગમ_૨૧, ગમ_૬૨(2), વ_૧૮, વ_૨૦, અ_૩(3), ગઅં_૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૭
4 એમનો લો_૬, વ_૧૧, ગઅં_૭, ગઅં_૨૪
56 એમાં ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧૦, સા_૧૫, કા_૧(2), કા_૫, લો_૨, લો_૬, લો_૧૦, લો_૧૪, પં_૩, પં_૪(3), ગમ_૬, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૭, ગમ_૩૧, ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૩, ગમ_૬૫, ગમ_૬૭(2), વ_૧૩, વ_૨૦, ગઅં_૨, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬
15 એમાંથી ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૨૧, ગમ_૩૬, ગમ_૪૫, ગમ_૪૯, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨, વ_૧૨, વ_૧૮, ગઅં_૨૫
1 એવડા ગપ્ર_૬૩
2 એવડો લો_૧૩(2)
418 એવા ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૧૨(5), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૨૬(4), ગપ્ર_૨૭(5), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૩૭(7), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(6), ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૧(4), ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(10), ગપ્ર_૬૪(7), ગપ્ર_૬૬(5), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૧(10), ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩(4), ગપ્ર_૭૬(2), ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(8), સા_૧, સા_૨(2), સા_૬, સા_૧૦(3), સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪(2), સા_૧૫(6), સા_૧૬(3), સા_૧૮, કા_૧(4), કા_૫, કા_૬(5), કા_૭(2), કા_૮, કા_૯(2), કા_૧૦, લો_૧(6), લો_૨(4), લો_૩(2), લો_૫, લો_૬, લો_૭(6), લો_૧૦(8), લો_૧૧, લો_૧૨(4), લો_૧૩(3), લો_૧૪(4), લો_૧૫(2), લો_૧૬(2), લો_૧૭(5), લો_૧૮(8), પં_૧(3), પં_૨(4), પં_૩, પં_૪(7), પં_૭(3), ગમ_૧(2), ગમ_૩(2), ગમ_૪, ગમ_૬, ગમ_૮(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(4), ગમ_૧૮(5), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૪(4), ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧(8), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૯(5), ગમ_૪૪, ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૬, ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૦, ગમ_૫૩(2), ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૦, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(3), વ_૨, વ_૩, વ_૪(2), વ_૫(2), વ_૬(3), વ_૧૦, વ_૧૧(2), વ_૧૨(2), વ_૧૪, વ_૧૫, વ_૧૭(2), વ_૧૮(2), અ_૧, અ_૩(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૬(6), ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(5), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩(4), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(4), ગઅં_૩૮(6)
2 એવાની ગપ્ર_૨૭, સા_૧
8 એવાને ગપ્ર_૩૮, સા_૨, સા_૯, લો_૧૭, વ_૧, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૪
2 એવાનો લો_૧૬, ગમ_૧૮
1 એવામાં ગપ્ર_૨૭
744 એવી ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૧૨(5), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૭(4), ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩(11), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(7), ગપ્ર_૨૬(6), ગપ્ર_૨૭(8), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૧(6), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(7), ગપ્ર_૩૮(9), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૦(4), ગપ્ર_૪૧(5), ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(5), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(3), ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦(6), ગપ્ર_૬૧(5), ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(13), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(3), ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧(4), ગપ્ર_૭૨(5), ગપ્ર_૭૩(4), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(11), સા_૧(8), સા_૨(11), સા_૩(7), સા_૪, સા_૫(4), સા_૬(9), સા_૯(2), સા_૧૦(2), સા_૧૩(2), સા_૧૪(2), સા_૧૫(6), સા_૧૬(2), સા_૧૭(2), સા_૧૮(3), કા_૧(10), કા_૨(4), કા_૩(4), કા_૭(7), કા_૮(5), કા_૯, કા_૧૦(4), કા_૧૨(2), લો_૧(3), લો_૨(2), લો_૪(4), લો_૫, લો_૬(7), લો_૭(13), લો_૮(2), લો_૯, લો_૧૦(8), લો_૧૧(6), લો_૧૨(4), લો_૧૩(7), લો_૧૪(6), લો_૧૫(6), લો_૧૬(3), લો_૧૭(3), લો_૧૮(5), પં_૧(3), પં_૨(18), પં_૩(5), પં_૪(4), પં_૬(5), પં_૭(11), ગમ_૧(7), ગમ_૨(2), ગમ_૩(4), ગમ_૪(4), ગમ_૫(2), ગમ_૮(6), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(11), ગમ_૧૨(4), ગમ_૧૩(5), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭(5), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૧, ગમ_૨૨, ગમ_૨૩, ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૫, ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮(3), ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૧(5), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(8), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(8), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭(2), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(7), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮(5), ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૮, ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(5), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૬(4), ગમ_૬૭(2), વ_૧(2), વ_૨(8), વ_૩(4), વ_૪(4), વ_૫(2), વ_૬(3), વ_૮(3), વ_૯, વ_૧૧, વ_૧૨(2), વ_૧૩, વ_૧૭, વ_૧૮(4), વ_૨૦(3), અ_૧(6), અ_૨, અ_૩(3), ગઅં_૧(6), ગઅં_૨(3), ગઅં_૩, ગઅં_૪(4), ગઅં_૫(3), ગઅં_૬(2), ગઅં_૭(4), ગઅં_૯(5), ગઅં_૧૦(4), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩(11), ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૬(4), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨(3), ગઅં_૨૩(5), ગઅં_૨૪(6), ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬(6), ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૮(8), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૧(5), ગઅં_૩૨(3), ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૪(4), ગઅં_૩૫(5), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭(5)
2 એવુ વ_૨૦, ગઅં_૧૦
209 એવું ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૧૯(3), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫(3), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨(2), સા_૩, સા_૪(2), સા_૫(3), સા_૭(3), સા_૯, સા_૧૧, સા_૧૩(2), સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬(2), સા_૧૭, કા_૨(2), કા_૩, કા_૮(2), કા_૯, કા_૧૨, લો_૬(4), લો_૭(3), લો_૧૦(3), લો_૧૨(2), લો_૧૪(2), લો_૧૬(2), લો_૧૭(6), લો_૧૮(3), પં_૧, પં_૨(2), પં_૪(2), પં_૭(4), ગમ_૧(2), ગમ_૪(2), ગમ_૮(5), ગમ_૯(3), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૭(2), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૫, ગમ_૨૭(3), ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૯, ગમ_૪૫(4), ગમ_૫૦(3), ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૨, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(2), વ_૧(2), વ_૨, વ_૩, વ_૪, વ_૫, વ_૬, વ_૭, વ_૯, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૪, વ_૧૬, વ_૧૮, વ_૨૦, અ_૧(3), ગઅં_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૩(2), ગઅં_૪(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭
12 એવે ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૭૨, સા_૧૧(3), લો_૩, લો_૬, લો_૮, ગમ_૩૯(2), વ_૧
353 એવો ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૪(4), ગપ્ર_૧૮(4), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૬(6), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૫૬(4), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮(6), સા_૪(4), સા_૫, સા_૬, સા_૮, સા_૧૧, સા_૧૨(4), સા_૧૪(3), સા_૧૬, કા_૧(5), કા_૩(4), કા_૬(2), કા_૭, કા_૯(3), કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧(4), લો_૨(2), લો_૩(2), લો_૫(4), લો_૬(11), લો_૭(2), લો_૮, લો_૧૦(8), લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૫, લો_૧૬(3), લો_૧૭(5), લો_૧૮(4), પં_૨(6), પં_૩, પં_૪(4), પં_૭, ગમ_૧(5), ગમ_૪(2), ગમ_૬(3), ગમ_૭, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪(3), ગમ_૧૫(5), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭(4), ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(7), ગમ_૨૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮, ગમ_૨૯(4), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૭, ગમ_૩૯(4), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૧, ગમ_૪૩, ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(6), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(4), ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૧(2), વ_૩, વ_૪(2), વ_૫(3), વ_૬, વ_૭, વ_૧૧, વ_૧૨(3), વ_૧૩(2), વ_૧૭, વ_૧૮(2), વ_૨૦(2), અ_૧, અ_૨, અ_૩(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩(2), ગઅં_૫, ગઅં_૬(4), ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(4), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૬(4), ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩(7), ગઅં_૩૪(4), ગઅં_૩૫(8), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(2)
1 એહી ગમ_૫૭
1 એે ગઅં_૨૯
25 ઐશ્વર્ય ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, સા_૬, સા_૧૬, કા_૮(3), લો_૧, લો_૧૩, લો_૧૮(2), પં_૬(3), પં_૭, ગમ_૨૫, ગમ_૬૭(2)
1 ઐશ્વર્ય-તેજે પં_૭
1 ઐશ્વર્ય-શક્તિઓ પં_૬
1 ઐશ્વર્ય-સમૃદ્ધિના ગઅં_૨૮
1 ઐશ્વર્ય-સામર્થીને ગમ_૨૨
4 ઐશ્વર્યને ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૬૪(2), પં_૪
1 ઐશ્વર્યનો પં_૪
3 ઐશ્વર્યે લો_૧૩(2), ગઅં_૩૭
1 વ_૮
5 ઓગણચાળીશ ગપ્ર_૬૨, ગમ_૧૬, વ_૧૦(2), વ_૧૩
1 ઓગણતેરા ગપ્ર_૬૮
3 ઓગણીસ સા_૧૪(3)
2 ઓછાં ગપ્ર_૫૬, સા_૧૪
1 ઓછાડ ગઅં_૨૩
1 ઓછાડીને ગઅં_૨૩
1 ઓછાડે કા_૧
3 ઓછી ગપ્ર_૬૦, સા_૧૫, ગઅં_૨૯
8 ઓછું ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૨૦(2), ગમ_૩૩, ગમ_૫૧, ગમ_૬૭
1 ઓછું-અધિક ગમ_૫૧
8 ઓછો ગપ્ર_૭૮, સા_૧૭, લો_૭, લો_૮(4), ગઅં_૨૪
3 ઓછ્યપ ગમ_૪(3)
24 ઓટા ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૪, પં_૧, પં_૨, પં_૪, પં_૬, પં_૭, ગમ_૫, ગમ_૨૧, ગમ_૩૯, ગમ_૬૭, અ_૩, ગઅં_૨૯
2 ઓટાને ગપ્ર_૬૧, પં_૫
1 ઓટો ગઅં_૩૬
1 ઓઢતાં-પહેરતાં ગપ્ર_૬૭
1 ઓઢયો ગપ્ર_૨૫
1 ઓઢવી લો_૮
2 ઓઢવું કા_૬, ગમ_૫૨
1 ઓઢાડવી ગઅં_૨૩
63 ઓઢી ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૪, સા_૯, સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૩, લો_૩, લો_૭, લો_૧૪, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩, પં_૪, પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૮, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૮, ગમ_૩૦, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, વ_૧૨, અ_૨, ગઅં_૨
3 ઓઢીને લો_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૨૦
1 ઓઢું લો_૧૭
1 ઓઢ્યાં લો_૧૫
3 ઓઢ્યું કા_૧, ગમ_૬૧, ગઅં_૩૧
14 ઓઢ્યો ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૪, સા_૩, લો_૬, લો_૧૩, ગમ_૬૨
1 ઓથ ગઅં_૩૨
1 ઓથ્ય ગપ્ર_૭૭
2 ઓય ગઅં_૪(2)
107 ઓરડાની ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૨, સા_૩, સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૬, કા_૭, કા_૮, કા_૯, કા_૧૧, કા_૧૨, ગમ_૧, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૪, ગમ_૧૭, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૨૯, ગમ_૩૪, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૧, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, ગઅં_૧(2), ગઅં_૩, ગઅં_૫, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭
2 ઓરડાને ગપ્ર_૧૮, કા_૧૦
4 ઓરડો ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૩
6 ઓરા ગપ્ર_૩૯, પં_૨(5)
1 ઓરાં ગપ્ર_૩૯
1 ઓરું ગમ_૩૦
1 ઓરો લો_૩
1 ઓલવી ગઅં_૬
6 ઓલાઈ ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, સા_૧૮, વ_૩(2), ગઅં_૨૪
4 ઓલાતો ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, સા_૧૮, વ_૩
2 ઓલાય ગપ્ર_૭૩, વ_૩
1 ઓલાવીએ ગપ્ર_૭૨
3 ઓલાવ્યો ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, વ_૩
1 ઓલ્યો ગપ્ર_૧૪
1 ઓળખવા ગપ્ર_૩૨
2 ઓળખવો સા_૩, ગમ_૧૫
1 ઓળખાઇ પં_૪
4 ઓળખાણ ગપ્ર_૭૦, પં_૪, વ_૧૯(2)
1 ઓળખાતા કા_૩
1 ઓળખાતો ગમ_૬૬
8 ઓળખાય ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૭૮, સા_૩, લો_૫, લો_૧૬(2), પં_૪, ગમ_૧૦
1 ઓળખાવ્યું ગપ્ર_૨૪
3 ઓળખી ગપ્ર_૧૬, વ_૧૧, ગઅં_૨
1 ઓળખીએ લો_૫
1 ઓળખીને વ_૧૦
7 ઓળખે ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગમ_૧૭(3), ગઅં_૧૫
5 ઓળખ્યામાં ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૭૫, કા_૧૨, લો_૫
2 ઓશિયાળો ગમ_૧૨, ગઅં_૨૧
7 ઓસરી ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૫, સા_૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૫૦, ગઅં_૪
112 ઓસરીએ ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૩, સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૮, કા_૯, કા_૧૧, કા_૧૨, ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૧૭, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૪, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૧, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૬, ગઅં_૧(2), ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭
2 ઓસરીની ગપ્ર_૧૮, ગઅં_૨૪
1 ઓસરીમાં ગપ્ર_૫૨
6 ઔષધ લો_૧, ગમ_૨(4), ગમ_૧૬
1 ઔષધની ગમ_૨
1 ઔષધિ અ_૧
1 ઔષધિઓ લો_૧૭
1 ઔષધિનું લો_૧૩
1 ઔષધે ગઅં_૧૨
1 કંકણ ગઅં_૨૩
7 કંગાલ ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૬(3), લો_૧૦, લો_૧૭, ગઅં_૧૬
1 કંગાળ ગમ_૨૫
3 કંચન ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૬૦, ગમ_૫૫
2 કંચનરૂપ ગમ_૫૫(2)
3 કંઠ સા_૬, ગમ_૨૧(2)
2 કંઠથી પં_૪, ગઅં_૩૧
1 કંઠદેશને સા_૬
50 કંઠને ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪, કા_૬, ગમ_૨૧, ગમ_૨૪, ગમ_૨૭, ગમ_૩૨, ગમ_૪૧, ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગમ_૬૬, વ_૧, વ_૨, વ_૩, વ_૫, વ_૬, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૨૦, અ_૧, અ_૨, ગઅં_૧(2), ગઅં_૩, ગઅં_૫, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨
6 કંઠમાં ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગઅં_૩૧
1 કંઠી ગપ્ર_૬૪
1 કંઠીયો ગમ_૪૮
1 કંપતા લો_૨
1 કંપાવવાપણું ગપ્ર_૧૨
1 કંસ ગઅં_૩૫
1 કંસને વ_૧૮
1 કંસાદિ ગમ_૧૦
10 કઈ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૭૨, લો_૬, લો_૮, ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૩
4 કચરો ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૬૦, ગમ_૬, ગમ_૧૩
2 કચવાઈ ગપ્ર_૩૨, ગઅં_૩૫
3 કચવાઈને ગપ્ર_૬૩, વ_૫, ગઅં_૩૫
1 કચવાણ ગપ્ર_૭૮
1 કચવાણા લો_૬
1 કચવાતા લો_૬
1 કચવાવવા લો_૬
1 કચવાવું ગઅં_૨૩
1 કચવાવ્યો ગઅં_૨૪
1 કચાઇ ગમ_૮
1 કચ્ચરઘાણ ગપ્ર_૭૦
4 કચ્છ ગપ્ર_૭૮, લો_૪, પં_૨, ગમ_૬૪
1 કચ્છાદિક પં_૪
1 કચ્છાવતાર લો_૧૮
4 કટકા ગપ્ર_૪૬, લો_૬, પં_૭, ગઅં_૯
2 કટકાને ગપ્ર_૭૦, પં_૭
1 કટકો ગપ્ર_૭૦
1 કટિને ગપ્ર_૧૩
53 કઠણ ગપ્ર_૧(3), ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૯(3), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, કા_૬, કા_૧૦(2), લો_૧, પં_૨, પં_૭, ગમ_૧૫, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫(5), ગમ_૩૭(2), ગમ_૫૧, ગમ_૫૯, ગમ_૬૨(2), અ_૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૫
1 કઠણપણું ગપ્ર_૧૨
1 કઠલાલની લો_૩
1 કઠવલ્લી લો_૯
1 કડવાપણું ગપ્ર_૧૨
3 કડવું ગમ_૫૭, ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૩
1 કડવો ગઅં_૧૪
2 કડાકા ગપ્ર_૨૫(2)
1 કથન ગમ_૬૪
1 કથનારા ગપ્ર_૪૨
1 કથરોટમાં ગમ_૩૫
47 કથા ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૭, લો_૫, લો_૮(2), પં_૨(2), પં_૩, પં_૭, ગમ_૮(5), ગમ_૯, ગમ_૧૨, ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(2), ગમ_૪૮, વ_૩, ગઅં_૬, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪
6 કથા-કીર્તન ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૮, લો_૮, પં_૩, ગમ_૪૯, ગમ_૬૬
1 કથા-કીર્તનાદિક ગઅં_૩૫
1 કથા-કીર્તનાદિકરૂપી ગપ્ર_૩૨
1 કથાઓ લો_૯
1 કથાદિક ગમ_૩૨
1 કથાની ગમ_૩૧
2 કથાને ગપ્ર_૭૮, ગમ_૬૬
1 કથાનો ગપ્ર_૬૫
1 કથામાં ગપ્ર_૫૨
3 કથાવાર્તા સા_૩, લો_૧૩, ગમ_૫૫
1 કથાવાર્તાનું ગપ્ર_૩૨
1 કથાવાર્તાને લો_૧૭
1 કદાચિત લો_૧૬
19 કદાચિત્ લો_૧(3), લો_૧૨, પં_૪, પં_૬(2), પં_૭, ગમ_૯, ગમ_૧૩(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૯(2), ગમ_૫૯, વ_૧૯, અ_૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૭
2 કદાપિ ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૬૦
1 કનક-કામિનીનો ગમ_૬૧
26 કનિષ્ઠ ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૫૫(2), ગપ્ર_૭૨(2), સા_૧૫, લો_૧(7), લો_૪, લો_૧૨(5), પં_૧, ગમ_૧, ગમ_૬૨, વ_૫(3)
5 કન્યા સા_૫(2), ગમ_૮(3)
2 કન્યાએ ગમ_૮(2)
2 કન્યાને ગમ_૮(2)
8 કપટ ગપ્ર_૩૫, કા_૬, લો_૫, લો_૧૪, લો_૧૬(2), પં_૭, ગઅં_૨૫
1 કપટને લો_૧૬
7 કપટી ગપ્ર_૭૬, લો_૫(3), લો_૧૬, ગમ_૧૬, અ_૩
1 કપટે ગમ_૧૬
2 કપાઈ ગપ્ર_૭૦, લો_૧
1 કપાણાં વ_૧૨
3 કપાણું લો_૧(3)
1 કપાણો ગપ્ર_૧૩
4 કપાય લો_૧, વ_૭(2), ગઅં_૧૬
1 કપાળમાં ગપ્ર_૪૪
3 કપિલ વ_૧૦, વ_૧૩, વ_૧૮
1 કપિલગીતાની ગમ_૩૧
1 કપિલગીતાને ગઅં_૫
2 કપિલજી લો_૧૪, ગઅં_૫
1 કપિલજીએ ગઅં_૫
2 કપિલદેવ ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૪
1 કપિલદેવજીએ લો_૧૬
1 કપિલદેવે ગપ્ર_૭૩
1 કપિલમુનિ વ_૨
1 કપિલેશ્વરાનંદ લો_૮
1 કબીર ગમ_૩૫
3 કમરે કા_૬, ગમ_૯, વ_૧
3 કમળ ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૬૩, સા_૬
1 કમળનો ગપ્ર_૬૩
3 કમાન્ય ગઅં_૧૮(3)
1 કમાન્યને ગઅં_૧૮
20 કયા ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૧૨(2), લો_૬(2), લો_૭(2), લો_૮, પં_૧, પં_૩, ગમ_૫૨, ગમ_૬૧, ગઅં_૧૧, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫
14 કયું ગપ્ર_૩૩(3), સા_૧૩, લો_૬(2), લો_૧૬, લો_૧૭, ગમ_૨૫, ગમ_૬૩(2), વ_૩, વ_૪, ગઅં_૮
19 કયે ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૨(2), સા_૩, કા_૬, લો_૬(4), પં_૫(4), ગમ_૩, ગમ_૪૨(2), વ_૪
16 કયો ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૮, લો_૬(5), લો_૧૦, લો_૧૨, લો_૧૬, ગમ_૧૫, ગમ_૧૮, ગમ_૫૫(2), અ_૨
1 કર ગપ્ર_૫૨
1 કર-ચરણાદિક વ_૨
2 કર-ચરણાદિકનો ગપ્ર_૪૫(2)
3 કર-ચરણાદિકે ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૬૩, ગમ_૬૬
2 કરજો ગપ્ર_૧૮, વ_૧૮
12 કરજ્યો ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૭૮, પં_૩, ગમ_૮(2), ગમ_૫૮, ગમ_૬૬, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૯
2 કરડાં ગપ્ર_૭૦, ગમ_૨૨
3 કરડી ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૫૬, ગઅં_૧૮
4 કરડે લો_૧, લો_૩, ગમ_૪૧, ગમ_૫૭
6 કરતલ લો_૬, લો_૧૮, પં_૨, ગઅં_૩૧(3)
1 કરતલનું ગપ્ર_૬૨
1 કરતલને ગઅં_૩૧
177 કરતા ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭, સા_૨(9), સા_૩(2), સા_૬, સા_૧૫, સા_૧૬(2), સા_૧૭(2), સા_૧૮(3), કા_૨, કા_૬(3), કા_૮(2), કા_૯(2), કા_૧૦(2), કા_૧૨, લો_૧(3), લો_૨, લો_૪(3), લો_૬(2), લો_૮(3), લો_૧૦, લો_૧૨, લો_૧૪(3), લો_૧૬, લો_૧૭(2), લો_૧૮(2), પં_૧(7), પં_૨, પં_૩(3), પં_૬, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૪(2), ગમ_૭(2), ગમ_૮(5), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(7), ગમ_૨૬(3), ગમ_૩૩, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૧(2), ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૭(4), ગમ_૬૩, ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬, વ_૪(3), વ_૫, વ_૬, વ_૭, વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮(2), અ_૧(4), અ_૩(2), ગઅં_૬(2), ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬
1 કરતાં ગપ્ર_૭૧
2 કરતાંય ગપ્ર_૬૧, લો_૧૬
4 કરતી સા_૬, પં_૩(2), ગમ_૧૭
2 કરતું વ_૫, ગઅં_૩૫
14 કરતે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૬૭(2), સા_૨, લો_૬, ગમ_૪૮, ગમ_૬૬, ગઅં_૧૫
82 કરતો ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૨(2), સા_૩(3), સા_૧૮, કા_૧૦, લો_૧, લો_૬(5), લો_૭, લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૬, લો_૧૭, પં_૩(3), પં_૪(2), ગમ_૪, ગમ_૧૬, ગમ_૨૫(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૫, ગમ_૪૧(2), ગમ_૫૨, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, વ_૧૩, વ_૧૪, અ_૧(2), અ_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૬, ગઅં_૮, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૦(5), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫
1 કરનાર ગમ_૧૦
20 કરનારા ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૭૫, કા_૧(3), કા_૧૦, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૩૬, ગમ_૪૯(3), ગમ_૬૪(2), વ_૮, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨
2 કરનારાના ગમ_૮, ગમ_૬૨
2 કરનારાની ગમ_૩૪, ગમ_૩૭
4 કરનારાનું ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૬૨, ગમ_૩, ગઅં_૧૨
9 કરનારાને ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૬૨, વ_૯, અ_૧, ગઅં_૩૧
6 કરનારાનો ગપ્ર_૬, ગમ_૧૩, ગમ_૧૮, ગમ_૬૩(2), ગઅં_૩૫
2 કરનારામાં ગપ્ર_૨૩(2)
3 કરનારી ગપ્ર_૪૭, લો_૧૦, પં_૩
1 કરનારીયો ગપ્ર_૫૫
2 કરનારું ગપ્ર_૪૭(2)
27 કરનારો ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૦, સા_૨, સા_૫, સા_૧૭(2), કા_૧(2), ગમ_૧, ગમ_૧૧, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૫૧, વ_૫, વ_૮, વ_૧૪(2), અ_૧(2), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૬
173 કરવા ગપ્ર_૪(3), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(3), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(14), સા_૯, સા_૧૪, સા_૧૫, કા_૧(2), કા_૨, કા_૪, કા_૫(2), કા_૧૦(4), લો_૨(2), લો_૪, લો_૬(4), લો_૮(3), લો_૧૦(5), લો_૧૩(3), લો_૧૫, લો_૧૬(2), લો_૧૭, પં_૨(7), પં_૩, પં_૪(3), પં_૭, ગમ_૧(2), ગમ_૨, ગમ_૪(2), ગમ_૬, ગમ_૮(4), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૬, ગમ_૨૦, ગમ_૨૨(5), ગમ_૨૯, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૫, ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૨, ગમ_૫૫, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, વ_૩, વ_૫, વ_૯, વ_૧૩, વ_૧૬, વ_૧૭(2), વ_૧૮(2), અ_૧, અ_૩(3), ગઅં_૧, ગઅં_૬, ગઅં_૯, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮(3)
4 કરવાના ગપ્ર_૩૩, લો_૬, લો_૧૫, લો_૧૬
7 કરવાની ગપ્ર_૨૧, સા_૧૫, કા_૫, ગમ_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૫
2 કરવાનું ગપ્ર_૩૮, ગઅં_૧
33 કરવાને ગપ્ર_૨૭(3), ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૨(2), સા_૯, સા_૧૫, કા_૫, કા_૮, કા_૧૦(2), લો_૨(3), લો_૮, લો_૧૩, લો_૧૮, પં_૨, ગમ_૪, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯(2), ગમ_૪૬, ગમ_૬૫, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૭
7 કરવાનો ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૮, કા_૧૦, પં_૨, ગમ_૨૮, વ_૧, ગઅં_૧
14 કરવાપણું ગપ્ર_૧૨(14)
1 કરવામાં લો_૬
135 કરવી ગપ્ર_૪(5), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૧, સા_૨(4), સા_૪, સા_૯(4), કા_૩, કા_૧૦, લો_૬(6), લો_૧૪, લો_૧૮(2), પં_૩(5), પં_૭, ગમ_૨, ગમ_૩(3), ગમ_૮(2), ગમ_૧૦(5), ગમ_૧૩(6), ગમ_૧૬, ગમ_૧૯(5), ગમ_૨૨, ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦, ગમ_૪૧(4), ગમ_૪૩, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૬(3), વ_૧૦(2), વ_૧૨, અ_૧(3), ગઅં_૧, ગઅં_૬(2), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(4), ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬
157 કરવું ગપ્ર_૫(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧(3), ગપ્ર_૨૨(3), ગપ્ર_૩૨(6), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૭(3), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨(2), સા_૪, સા_૯, સા_૧૨(5), સા_૧૫, કા_૧, કા_૧૦(2), લો_૪(2), લો_૬(7), લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૧(10), પં_૨(3), પં_૩(4), ગમ_૩, ગમ_૪(3), ગમ_૬, ગમ_૮(7), ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫(5), ગમ_૩૬, ગમ_૪૧, ગમ_૪૮(2), ગમ_૪૯, ગમ_૫૨, ગમ_૫૭, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૬, વ_૬, વ_૧૫, વ_૧૮(4), અ_૧(3), અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૬, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૫(3), ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૩૦(3), ગઅં_૩૫(2)
150 કરવો ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૮(7), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૭૦(8), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૮(5), સા_૪(2), સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૨(4), સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૧૦, લો_૪(2), લો_૬(10), લો_૮(2), લો_૧૧, લો_૧૪, લો_૧૫, પં_૨, પં_૩(4), ગમ_૧(3), ગમ_૨(2), ગમ_૪, ગમ_૮(2), ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૨૨, ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(2), ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૫(2), ગમ_૫૨, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૫, વ_૨૦, અ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭(3), ગઅં_૨૯(5), ગઅં_૩૨(5), ગઅં_૩૬(4)
1 કરશું વ_૩
17 કરશે ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૦, લો_૧૭, ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૮, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૯, વ_૧૨, વ_૧૮(2), ગઅં_૧૧, ગઅં_૩૫(2)
8 કરશો ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૯(2), લો_૩, પં_૩, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭
1 કરામત ગઅં_૧૨
2 કરાય ગમ_૧૫, ગઅં_૩૪
2 કરાર ગમ_૨(2)
2 કરાવતા ગપ્ર_૬૫, પં_૭
1 કરાવવા ગમ_૪૦
1 કરાવવાને પં_૭
3 કરાવવી પં_૩, અ_૩(2)
1 કરાવવું ગપ્ર_૪૧
1 કરાવશે ગઅં_૨૫
6 કરાવી ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, લો_૧૬, ગમ_૩, ગમ_૧૦, ગઅં_૬
5 કરાવીએ ગપ્ર_૬૩, લો_૧૩, પં_૨, વ_૧૬(2)
4 કરાવીને ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગઅં_૬(2)
12 કરાવે ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૨, સા_૨, સા_૧૮, પં_૧(3), પં_૩, ગમ_૪૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૬
2 કરાવો ગપ્ર_૨૫, ગઅં_૧૩
8 કરાવ્યા ગપ્ર_૪૨, કા_૮, ગમ_૨૭(5), ગમ_૪૦
2 કરાવ્યું પં_૩, પં_૬
4 કરાવ્યો ગપ્ર_૭૦, સા_૭, લો_૧, અ_૩
281 કરી ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૩(2), ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬(3), ગપ્ર_૧૮(5), ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪(4), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(6), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(2), સા_૨(3), સા_૩(3), સા_૬, સા_૭, સા_૧૦(2), સા_૧૨, સા_૧૫, કા_૧, કા_૨(2), કા_૫(2), કા_૬(4), કા_૧૦, કા_૧૧(2), કા_૧૨, લો_૧(2), લો_૩(7), લો_૪, લો_૫, લો_૬(2), લો_૭, લો_૮, લો_૧૨, લો_૧૩(2), લો_૧૪, લો_૧૫(2), લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮(3), પં_૨, પં_૩, પં_૪, પં_૭(3), ગમ_૧(4), ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૮, ગમ_૯(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(4), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૮, ગમ_૪૨, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૦(5), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૭(4), ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(7), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), વ_૨, વ_૩, વ_૬, વ_૧૦, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૪, વ_૧૮(3), વ_૧૯, વ_૨૦(2), અ_૧, અ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૩(3), ગઅં_૪(2), ગઅં_૭(2), ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૨(8), ગઅં_૧૩(4), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૫(3), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(3), ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬(5), ગઅં_૨૭(5), ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬(3), ગઅં_૩૭(5), ગઅં_૩૮
125 કરીએ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૩(3), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૦(5), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧, સા_૯, સા_૧૫, લો_૬(2), લો_૭, લો_૧૧, લો_૧૩(5), લો_૧૪, લો_૧૭, લો_૧૮(3), પં_૧, પં_૪(2), ગમ_૨(2), ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૬(2), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૫, ગમ_૪૩, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૦, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૬૫, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨, વ_૫, વ_૮, વ_૧૧, વ_૧૬, વ_૧૮, વ_૧૯, અ_૧, અ_૩, ગઅં_૩, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(4), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭
1 કરીએે ગપ્ર_૩૯
1794 કરીને ગપ્ર_૧(4), ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૩(2), ગપ્ર_૪(3), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬(2), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૨(14), ગપ્ર_૧૩(7), ગપ્ર_૧૪(6), ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૧૮(20), ગપ્ર_૧૯(11), ગપ્ર_૨૦(5), ગપ્ર_૨૧(5), ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪(10), ગપ્ર_૨૫(12), ગપ્ર_૨૬(9), ગપ્ર_૨૭(4), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૨૯(12), ગપ્ર_૩૦(3), ગપ્ર_૩૧(10), ગપ્ર_૩૨(5), ગપ્ર_૩૩(8), ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭(9), ગપ્ર_૩૮(14), ગપ્ર_૩૯(8), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૧(9), ગપ્ર_૪૨(8), ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૮(3), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧(19), ગપ્ર_૫૨(14), ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(12), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮(7), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦(4), ગપ્ર_૬૧(6), ગપ્ર_૬૨(7), ગપ્ર_૬૩(19), ગપ્ર_૬૪(10), ગપ્ર_૬૫(11), ગપ્ર_૬૬(8), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮(11), ગપ્ર_૬૯(3), ગપ્ર_૭૦(7), ગપ્ર_૭૧(7), ગપ્ર_૭૨(7), ગપ્ર_૭૩(24), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૭(7), ગપ્ર_૭૮(17), સા_૧(4), સા_૨(30), સા_૩(13), સા_૪(9), સા_૫(6), સા_૬(13), સા_૭, સા_૯(7), સા_૧૦(3), સા_૧૧(10), સા_૧૨(3), સા_૧૩(5), સા_૧૪(10), સા_૧૫(11), સા_૧૬(4), સા_૧૭(2), સા_૧૮(10), કા_૧(16), કા_૨(3), કા_૩(17), કા_૪(4), કા_૫(2), કા_૬(3), કા_૭(6), કા_૮(9), કા_૯, કા_૧૦(19), કા_૧૧(4), કા_૧૨(5), લો_૧(13), લો_૨(4), લો_૩(4), લો_૪(16), લો_૫(20), લો_૬(26), લો_૭(40), લો_૮(20), લો_૧૦(21), લો_૧૧(3), લો_૧૨(7), લો_૧૩(19), લો_૧૪(7), લો_૧૫(21), લો_૧૬(10), લો_૧૭(10), લો_૧૮(16), પં_૧(11), પં_૨(16), પં_૩(16), પં_૪(29), પં_૬(7), પં_૭(15), ગમ_૧(12), ગમ_૨(18), ગમ_૩(10), ગમ_૪(4), ગમ_૫(2), ગમ_૬(2), ગમ_૭(3), ગમ_૮(13), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(14), ગમ_૧૧(3), ગમ_૧૨(5), ગમ_૧૩(16), ગમ_૧૪(6), ગમ_૧૫(3), ગમ_૧૬(16), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(6), ગમ_૧૯(9), ગમ_૨૦(5), ગમ_૨૧(10), ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૩(3), ગમ_૨૪, ગમ_૨૫(7), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮, ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૧(11), ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૩(9), ગમ_૩૪(7), ગમ_૩૫(13), ગમ_૩૬(4), ગમ_૩૭, ગમ_૩૯(9), ગમ_૪૦(23), ગમ_૪૧(3), ગમ_૪૨, ગમ_૪૪(2), ગમ_૪૫(11), ગમ_૪૬(5), ગમ_૪૭(7), ગમ_૪૮, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩, ગમ_૫૪(2), ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૮(8), ગમ_૫૯(3), ગમ_૬૦(6), ગમ_૬૧(6), ગમ_૬૨(13), ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪(7), ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(18), ગમ_૬૭(5), વ_૧(4), વ_૨(15), વ_૩(7), વ_૪(14), વ_૫(12), વ_૬(11), વ_૭(2), વ_૮(3), વ_૧૦(3), વ_૧૧(2), વ_૧૨(7), વ_૧૩(6), વ_૧૫(2), વ_૧૭(7), વ_૧૮(8), વ_૧૯(2), વ_૨૦(6), અ_૧(6), અ_૨(2), અ_૩(3), ગઅં_૧(3), ગઅં_૨(11), ગઅં_૩(14), ગઅં_૪(14), ગઅં_૫(4), ગઅં_૬(8), ગઅં_૭(3), ગઅં_૮(3), ગઅં_૯(4), ગઅં_૧૦(8), ગઅં_૧૧(6), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩(8), ગઅં_૧૪(26), ગઅં_૧૫(3), ગઅં_૧૬(3), ગઅં_૧૭(5), ગઅં_૧૮(6), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧(10), ગઅં_૨૨(9), ગઅં_૨૩(7), ગઅં_૨૪(11), ગઅં_૨૫(7), ગઅં_૨૬(6), ગઅં_૨૭(21), ગઅં_૨૮(11), ગઅં_૨૯(5), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(5), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(5), ગઅં_૩૪(10), ગઅં_૩૫(7), ગઅં_૩૬(7), ગઅં_૩૭(4), ગઅં_૩૮(6)
1 કરીનેશ્રીમદ્‌ભાગવતભણ્યા ગમ_૬૬
1 કરીનો ગમ_૧૬
6 કરીશ સા_૨, પં_૪, ગમ_૯, ગમ_૧૬, ગઅં_૨૫(2)
8 કરીશું ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૭૮(2), લો_૬, લો_૧૮, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૮
12 કરું ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨(2), ગમ_૧૩(2), ગમ_૨૮, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૭
2 કરુણા ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪
1 કરુણાએ વ_૫
1 કરુણાકટાક્ષે વ_૧૨
1 કરુણાની ગપ્ર_૪૩
840 કરે ગપ્ર_૧(4), ગપ્ર_૬(2), ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૬(4), ગપ્ર_૧૭(4), ગપ્ર_૧૮(4), ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૭(4), ગપ્ર_૨૮(4), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦(3), ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(6), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧(4), ગપ્ર_૪૨(8), ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૭(7), ગપ્ર_૪૮(4), ગપ્ર_૫૦(3), ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૬(5), ગપ્ર_૫૭(4), ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૬૩(8), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૭(9), ગપ્ર_૬૮(5), ગપ્ર_૭૦(8), ગપ્ર_૭૧(13), ગપ્ર_૭૨(6), ગપ્ર_૭૩(10), ગપ્ર_૭૮(26), સા_૧(4), સા_૨(14), સા_૩(13), સા_૪(3), સા_૫(6), સા_૬(3), સા_૭(2), સા_૯, સા_૧૦(6), સા_૧૩(2), સા_૧૪(8), સા_૧૫(8), સા_૧૬(5), સા_૧૮(10), કા_૧(10), કા_૨(2), કા_૩(3), કા_૪, કા_૫(6), કા_૬(2), કા_૭(4), કા_૮(2), કા_૯, કા_૧૦(10), કા_૧૧(3), કા_૧૨(6), લો_૧(8), લો_૩(11), લો_૪(3), લો_૫(4), લો_૬(8), લો_૭(7), લો_૮(17), લો_૯(5), લો_૧૦(8), લો_૧૧(8), લો_૧૨(7), લો_૧૩, લો_૧૪(3), લો_૧૫(2), લો_૧૬(4), લો_૧૭(11), લો_૧૮(6), પં_૧, પં_૨(13), પં_૩(11), પં_૪(18), પં_૭(3), ગમ_૧(4), ગમ_૨(5), ગમ_૩(3), ગમ_૪, ગમ_૬(3), ગમ_૭(3), ગમ_૮(7), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(7), ગમ_૧૧(10), ગમ_૧૨(5), ગમ_૧૩(4), ગમ_૧૫(6), ગમ_૧૬(6), ગમ_૧૭(6), ગમ_૧૮(4), ગમ_૨૦(3), ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮(3), ગમ_૨૯, ગમ_૩૦(3), ગમ_૩૧(14), ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૬(3), ગમ_૩૭(2), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(4), ગમ_૪૧(4), ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૫(4), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭(5), ગમ_૪૮(3), ગમ_૫૨(4), ગમ_૫૩, ગમ_૫૫(5), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(8), ગમ_૫૮(3), ગમ_૬૦, ગમ_૬૧(3), ગમ_૬૨(8), ગમ_૬૪(3), ગમ_૬૬(2), ગમ_૬૭, વ_૧(2), વ_૨(2), વ_૩(2), વ_૪(7), વ_૫(7), વ_૬(2), વ_૮(3), વ_૧૦, વ_૧૧(3), વ_૧૨(2), વ_૧૩(3), વ_૧૪(3), વ_૧૭, વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૧(2), અ_૨(3), અ_૩(6), ગઅં_૧(3), ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪(2), ગઅં_૫, ગઅં_૬(6), ગઅં_૮, ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(5), ગઅં_૧૪(9), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૨(5), ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(4), ગઅં_૨૬(5), ગઅં_૨૭(6), ગઅં_૨૮(6), ગઅં_૨૯(5), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨(4), ગઅં_૩૪(7), ગઅં_૩૫(9), ગઅં_૩૬(4), ગઅં_૩૭(3), ગઅં_૩૮
3 કરેલા લો_૬, ગમ_૬૪, ગઅં_૧૦
1 કરેલાં ગમ_૨૭
1 કરેલી ગમ_૩૩
78 કરો ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(5), ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૧૩, સા_૧૪(2), કા_૧, કા_૪, કા_૫, કા_૭(2), કા_૧૧, કા_૧૨(2), લો_૨, લો_૬, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૩(2), લો_૧૬, પં_૨(2), પં_૩(3), પં_૪, ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૧૩(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૪૫, ગમ_૬૦, વ_૨, વ_૪, વ_૫, વ_૨૦, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮, ગઅં_૩૨
4 કરોડ ગમ_૫૭, ગમ_૬૪(2), વ_૧૬
1 કરોળિયાને વ_૮
3 કરોળિયો લો_૧૦, વ_૮(2)
1 કર્ણની વ_૧૧
1 કર્ણને ગમ_૩૨
1 કર્ણરૂપ પં_૪
2 કર્ણિકારના ગપ્ર_૩૬, ગમ_૧૪
1 કર્ણિકારનાં ગઅં_૧૯
26 કર્તા ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૯(3), ગપ્ર_૬૨(2), કા_૧૦, લો_૧(2), લો_૨, લો_૧૨, લો_૧૩, પં_૧, ગમ_૧૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૯(2), ગમ_૫૩, વ_૨, વ_૬, વ_૧૮, ગઅં_૩૫
5 કર્તાપણું સા_૬, સા_૧૩, કા_૧૦, પં_૧, ગઅં_૩૫
1 કર્તાવૃત્તિ સા_૬
1 કર્તાવૃત્તિનું સા_૬
9 કર્તાહર્તા કા_૧૦(2), ગમ_૨૧, વ_૨(6)
2 કર્દમ ગપ્ર_૭૫(2)
98 કર્મ ગપ્ર_૧૩(5), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૬, સા_૯(3), સા_૧૪(6), સા_૧૫, કા_૨(3), કા_૬, કા_૮, કા_૧૦, લો_૧૦(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૧(5), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૮, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૪, ગમ_૩૯, ગમ_૪૫(9), ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(2), ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૩, ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭(2), વ_૨, વ_૩, વ_૬(2), વ_૧૫, અ_૨, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૨૦(5), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૮
1 કર્મઇન્દ્રિયો પં_૩
1 કર્મઇન્દ્રિયોરૂપ ગપ્ર_૨૪
1 કર્મકાંડરૂપ લો_૯
7 કર્મના ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૬૫(3), વ_૬(2)
1 કર્મની ગમ_૨૧
17 કર્મનું ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૭૮(5), ગમ_૧૧(2), ગમ_૨૧(2), વ_૬(5), ગઅં_૧૮
14 કર્મને ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૮, સા_૧૪(2), કા_૨, ગમ_૧૧, ગમ_૨૧(2), વ_૨, વ_૬(3)
5 કર્મનો ગમ_૧૧, ગમ_૪૫, વ_૬, ગઅં_૧૪(2)
2 કર્મફળને ગપ્ર_૬૫(2)
2 કર્મફળપ્રદાતા ગમ_૨૧, વ_૬
1 કર્મફળપ્રદાતાપણે ગઅં_૩૭
3 કર્મમાં ગમ_૧૧, વ_૬(2)
1 કર્મમાંથી કા_૨
3 કર્મયોગી ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, અ_૩
1 કર્મયોગે ગઅં_૨૮
1 કર્માદિક કા_૧૦
1 કર્માધીનપણે ગઅં_૧૩
1 કર્માનુસારે સા_૬
14 કર્મે ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૮, સા_૧૧(2), લો_૧૦(3), ગમ_૧૮, ગમ_૪૫, વ_૬(3)
1 કર્મેન્દ્રિયો સા_૧૪
1 કર્ય વ_૫
272 કર્યા ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩(4), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬(3), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(4), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૯(2), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૨(3), સા_૩(6), સા_૪, સા_૫(2), સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૧૦(2), સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, સા_૧૮(3), કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૬, કા_૭, કા_૮, કા_૯, કા_૧૦(3), કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૬(2), લો_૭(2), લો_૮(4), લો_૧૦, લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૮, પં_૧(2), પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪(2), ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૮(3), ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨, ગમ_૨૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૯, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫(3), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮(2), ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭, ગમ_૫૮(5), ગમ_૫૯, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૩(2), વ_૪(2), વ_૫(4), વ_૬(2), વ_૭, વ_૮, વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૩, વ_૧૪(2), વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮(2), વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૧, અ_૩(2), ગઅં_૧(2), ગઅં_૩(2), ગઅં_૪(2), ગઅં_૫, ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૮(4), ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦(3), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
1 કર્યાથી ગઅં_૧૨
1 કર્યાની ગઅં_૨૨
6 કર્યાનું ગપ્ર_૭૨(2), ગમ_૨૫(2), વ_૫, વ_૧૮
1 કર્યાને કા_૬
8 કર્યાનો ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૨, લો_૪, લો_૫, ગમ_૧૭, ગમ_૨૮, વ_૨
12 કર્યામાં ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૭૮, પં_૨(3), પં_૪(2), ગમ_૫૭, ગઅં_૩(3), ગઅં_૨૬
102 કર્યું ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૧(5), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૩, સા_૫, સા_૧૩, કા_૮(4), કા_૧૦(3), કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૩, લો_૬, લો_૧૦, લો_૧૪(2), લો_૧૫, લો_૧૭, લો_૧૮(3), પં_૩, પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૦(5), ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૯, ગમ_૨૨, ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૫(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, વ_૧, વ_૨(6), વ_૬, વ_૭, વ_૧૪, વ_૧૮(5), અ_૩, ગઅં_૩, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨(4), ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫(4)
1 કર્યું- પં_૩
3 કર્યે ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૬૯, ગમ_૨
202 કર્યો ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮(4), સા_૧, સા_૩(3), સા_૧૦, સા_૧૩, સા_૧૫(2), કા_૧(2), કા_૨, કા_૩, કા_૫, કા_૭(2), કા_૧૧(4), કા_૧૨(3), લો_૨(2), લો_૪(2), લો_૫(3), લો_૬(20), લો_૭(2), લો_૮(10), લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૧(2), લો_૧૨(3), લો_૧૪, લો_૧૬(4), લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩(3), પં_૪(5), પં_૬, પં_૭(3), ગમ_૪, ગમ_૬, ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૭(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨, ગમ_૨૪, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(3), ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(3), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૧૧, વ_૧૫(2), વ_૧૭, વ_૧૮(3), વ_૨૦, અ_૨, અ_૩(2), ગઅં_૩, ગઅં_૮, ગઅં_૧૦(4), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨(3), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(4), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬(4), ગઅં_૩૮
7 કલંક ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૭૨(2), ગમ_૧૦, ગમ_૬૬(3)
1 કલંકના ગમ_૧૦
1 કલપાવે ગપ્ર_૭૨
1 કલેશ ગપ્ર_૩૪
4 કલ્પ ગપ્ર_૧૮, ગમ_૧૮, ગમ_૪૯, ગઅં_૧૨
1 કલ્પનાએ ગપ્ર_૫૨
1 કલ્પનારાની ગપ્ર_૨૪
3 કલ્પવૃક્ષ ગપ્ર_૧૪, વ_૬(2)
1 કલ્પાય ગમ_૪૨
1 કલ્પાવીશ ગપ્ર_૭૨
3 કલ્પિત ગપ્ર_૩૯(2), ગમ_૬
1 કલ્પીને ગમ_૬
6 કલ્પે ગપ્ર_૨૪(3), લો_૧૧, પં_૭, ગમ_૪૮
128 કલ્યાણ ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪(7), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૧(5), ગપ્ર_૭૨(5), ગપ્ર_૭૫(5), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૧૦, સા_૧૩, સા_૧૬(2), કા_૫(7), કા_૭(2), કા_૧૦, લો_૨, લો_૬(2), લો_૭(9), પં_૪(2), પં_૬, પં_૭(2), ગમ_૨, ગમ_૬, ગમ_૮(2), ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૨૧, ગમ_૨૭, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(6), ગમ_૫૯(4), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૬(3), વ_૬(2), વ_૧૦(4), વ_૧૧(2), વ_૧૨(3), વ_૧૫, ગઅં_૪, ગઅં_૭, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૪(3), ગઅં_૩૫(4), ગઅં_૩૬
24 કલ્યાણકારી ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૫(3), સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૬, ગમ_૩૫, ગમ_૫૪, ગમ_૫૯, ગમ_૬૭, વ_૧૭
28 કલ્યાણના ગપ્ર_૮, સા_૧૬, લો_૪, લો_૬, લો_૧૦, પં_૬, ગમ_૩(3), ગમ_૯, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૬, ગમ_૨૧(4), ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૬, વ_૧૧, વ_૧૨, ગઅં_૬(2), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૩૬
6 કલ્યાણની ગપ્ર_૭૧, લો_૪(2), ગમ_૩૫, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨
5 કલ્યાણનું કા_૧૦, ગમ_૧૨, ગઅં_૩૬(3)
86 કલ્યાણને ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૫(5), ગપ્ર_૫૦(4), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૯(2), ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(5), સા_૬, સા_૭, સા_૧૦, સા_૧૬, સા_૧૮, કા_૧(2), કા_૫, કા_૭(2), લો_૧, લો_૫, લો_૭(2), લો_૧૧, પં_૨(2), પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨(6), ગમ_૧૩, ગમ_૧૮, ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨, ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮, ગમ_૩૫, ગમ_૪૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, વ_૧(2), વ_૪(2), વ_૧૨, વ_૧૩, ગઅં_૬(2), ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
13 કલ્યાણનો ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૨, લો_૪, પં_૪(4), ગમ_૧, ગમ_૧૫, વ_૧૦, વ_૧૮, અ_૩, ગઅં_૨૬
2 કલ્યાણમાં ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૭
1 કલ્યાણરૂપ ગપ્ર_૧૯
1 કળ ગપ્ર_૩૪
3 કળા ગપ્ર_૨૭, લો_૨, વ_૧૨
2 કળાઈ લો_૧૬, વ_૫
4 કળાએ ગમ_૬૪, વ_૪, વ_૧૦, વ_૧૨
1 કળાઓ ગમ_૬૪
1 કળાતું ગઅં_૩૫
1 કળાનો ગમ_૬૪
5 કળાય ગપ્ર_૭૪(2), લો_૫(2), લો_૧૬
2 કળિ લો_૧૦, પં_૪
1 કળિનો ગપ્ર_૭૭
1 કળિમાં પં_૪
1 કળિયુગ સા_૯
1 કળિયુગના સા_૯
1 કળિયુગની સા_૯
1 કળિયુગને વ_૬
1 કળિરૂપે લો_૧૦
2 કળીએ લો_૫, લો_૧૬
1 કળીનો ગમ_૩૦
5 કળ્યામાં ગપ્ર_૭૩, પં_૭(2), વ_૫, ગઅં_૧૮
1 કવિના ગમ_૩૫
2 કશી ગપ્ર_૬૩, ગઅં_૪
1 કશો ગપ્ર_૩૨
2 કશ્યપ ગપ્ર_૧૩(2)
1 કશ્યપપ્રજાપતિ ગપ્ર_૪૧
2 કશ્યપમાં ગપ્ર_૪૧(2)
1 કષાયલાપણું ગપ્ર_૧૨
11 કષ્ટ કા_૧૦(2), લો_૧૪, ગમ_૧૦(2), ગમ_૩૩, ગમ_૪૦, વ_૧૮, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૩
1 કષ્ટને સા_૧૪
1 કસણી ગપ્ર_૬૧
1 કસણીમાં ગપ્ર_૬૧
1 કસબના કા_૧
22 કસર ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૭૩, સા_૧૧(4), કા_૧૦(3), પં_૪(3), ગમ_૧૩, ગમ_૪૫(2), વ_૫, વ_૨૦, ગઅં_૧૪(2)
2 કસાઈ ગપ્ર_૧૪, લો_૧
1 કસીને કા_૬
14 કસુંબલ ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, કા_૬, ગમ_૫૬, વ_૧(2), વ_૨(2), વ_૧૫(2), ગઅં_૨૩
5 કસુંબી ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૫૬, લો_૨, ગમ_૯, ગઅં_૨૩
62 કહી ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૮(2), સા_૬(5), કા_૧(2), કા_૭, કા_૧૧, લો_૩, લો_૭, લો_૧૧(4), પં_૧, પં_૪, ગમ_૬, ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩(4), ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૧, ગમ_૪૩, ગમ_૫૪(2), વ_૩, વ_૮, અ_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦(4), ગઅં_૧૧, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩
209 કહીએ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨(3), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૧(3), ગપ્ર_૧૨(23), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧(4), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૮(5), ગપ્ર_૪૦(7), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬(7), ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(2), સા_૨, સા_૩(4), સા_૫, સા_૬(17), સા_૯, સા_૧૫, કા_૭(2), કા_૯(2), લો_૧(9), લો_૨, લો_૬(3), લો_૭(4), લો_૮, લો_૧૨(4), લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), લો_૧૮, પં_૧(2), પં_૨, પં_૩(6), પં_૪, પં_૭(2), ગમ_૧(3), ગમ_૩, ગમ_૮, ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(6), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૩, ગમ_૩૯(3), ગમ_૫૦, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૭, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩(2), વ_૧, વ_૨, વ_૬(2), ગઅં_૧(2), ગઅં_૨(2), ગઅં_૪, ગઅં_૭, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૭
76 કહીને ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૨(2), સા_૧૭(2), કા_૧, કા_૩(3), લો_૨, લો_૩(2), લો_૬, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮(3), પં_૨, પં_૩, ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૩, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૮, ગમ_૬૬(2), વ_૨, વ_૫, વ_૧૧, વ_૧૮, ગઅં_૧(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૭, ગઅં_૯, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૬
2 કહીશું ગમ_૧૨(2)
5 કહું ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૬૩, ગમ_૨૦, ગમ_૩૫
145 કહે ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬(3), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૨(8), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૫૨(11), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૬૬(6), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮(4), સા_૨(2), સા_૩, સા_૬(5), સા_૧૪, સા_૧૫, કા_૨(3), કા_૩(2), કા_૭, લો_૧(3), લો_૩, લો_૫, લો_૬(4), લો_૭(3), લો_૮(2), લો_૧૦(2), લો_૧૩, લો_૧૫(6), લો_૧૮, પં_૨(5), પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૩(2), ગમ_૫, ગમ_૬(2), ગમ_૭, ગમ_૮(2), ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૮, ગમ_૨૬(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭(2), ગમ_૪૭, ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩, ગમ_૬૩, વ_૨, વ_૬(6), વ_૧૩, વ_૧૮, ગઅં_૧(2), ગઅં_૬(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૫
4 કહેજો ગપ્ર_૭૩, ગમ_૧૦(3)
3 કહેજ્યો ગપ્ર_૭૩, ગમ_૩૩, ગઅં_૧૧
18 કહેતા ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૦, સા_૧૫, કા_૨, લો_૩, લો_૬, લો_૧૫(2), લો_૧૮, પં_૭, ગમ_૧૧(2), ગમ_૪૦, વ_૬, ગઅં_૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૫
1 કહેતા-સાંભળતા ગપ્ર_૭૮
9 કહેતાં ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૫૦(4), સા_૧૧, લો_૧, લો_૬, લો_૧૦
5 કહેતો ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૯, લો_૬(3)
2 કહેનારાનો ગપ્ર_૩૮, ગમ_૩૭
1 કહેનારો ગઅં_૬
1 કહેલ ગમ_૫૧
1 કહેલો ગપ્ર_૩૮
1 કહેવરાવ્યું લો_૧૫
19 કહેવા ગપ્ર_૭(6), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૦, સા_૧૫, લો_૬, ગમ_૨૬, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, વ_૨(3), વ_૧૮, ગઅં_૬, ગઅં_૨૫
1 કહેવાઈએ સા_૧૪
1 કહેવાઓ ગમ_૪૫
1 કહેવાણા ગપ્ર_૭૩
1 કહેવાણી વ_૨૦
1 કહેવાતા ગપ્ર_૭૩
11 કહેવાતો ગપ્ર_૭૮, લો_૬(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧(2), ગઅં_૪, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૧
234 કહેવાય ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૩(3), ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૪૫(3), ગપ્ર_૪૬(4), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૨(6), ગપ્ર_૫૬(4), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(8), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧, સા_૩(2), સા_૧૪(5), સા_૧૫, કા_૬, કા_૯, લો_૧(3), લો_૪(2), લો_૫(5), લો_૭(12), લો_૧૦, લો_૧૩(4), લો_૧૫(4), લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩(2), પં_૪, પં_૭(3), ગમ_૧, ગમ_૬, ગમ_૮(12), ગમ_૯(4), ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૫, ગમ_૧૭(4), ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૦(4), ગમ_૨૨, ગમ_૨૬, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(6), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૨(4), ગમ_૪૪, ગમ_૪૮, ગમ_૫૧, ગમ_૫૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧(3), ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૫(5), ગમ_૬૬(2), વ_૧, વ_૨(5), વ_૩(2), વ_૫(5), વ_૧૧, વ_૧૩(2), વ_૧૭(2), વ_૧૮(7), વ_૨૦, અ_૩, ગઅં_૪(2), ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૨(3), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૭(3), ગઅં_૩૫(3)
9 કહેવાયા સા_૩(2), ગમ_૬, ગમ_૪૫, વ_૧૫, વ_૧૮(3), વ_૨૦
5 કહેવાયું કા_૪(2), ગમ_૧૫(2), વ_૨
1 કહેવાયો વ_૧૮
7 કહેવી ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૭૪, લો_૧૩, અ_૧, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૨
24 કહેવું ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(5), કા_૯, લો_૪, લો_૫, લો_૬, પં_૩, ગમ_૧૭(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૫, અ_૧, ગઅં_૨૫
3 કહેવે કા_૪(2), ગઅં_૬
9 કહેવો ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૩૮(5), ગપ્ર_૭૭, લો_૫(2)
2 કહેશું ગપ્ર_૭૮(2)
10 કહેશે ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૯, વ_૧૮, ગઅં_૪, ગઅં_૬(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૮
13 કહેશો ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૮, સા_૨, સા_૧૫, લો_૫, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૬૬, વ_૨, વ_૧૭
66 કહો ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧૪, સા_૧૫(3), કા_૧૦(2), લો_૨, લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૪, લો_૧૬(3), પં_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૩૩, ગમ_૩૯(3), ગમ_૫૫(2), ગમ_૬૬, વ_૪, વ_૬, વ_૧૧, અ_૨(2), અ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૪, ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬(2)
133 કહ્યા ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩(3), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૨(3), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૬(5), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧, સા_૨, સા_૪, સા_૧૦, સા_૧૧(4), સા_૧૩(2), સા_૧૪, સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૬, કા_૯, લો_૧, લો_૨(2), લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૧૫(2), લો_૧૬, પં_૨(12), પં_૪(2), પં_૬, ગમ_૧(2), ગમ_૪, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭(3), ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૩૧(4), ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૯(9), ગમ_૪૫, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, વ_૨(4), વ_૩(2), વ_૧૦(2), વ_૧૩(2), વ_૧૪(2), વ_૧૮(6), અ_૧, અ_૨, ગઅં_૨, ગઅં_૯, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૪(2)
1 કહ્યા-સાંભળ્યા ગમ_૨૮
339 કહ્યું ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩(3), ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(8), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧, સા_૨(5), સા_૧૧(2), સા_૧૪(4), સા_૧૬, કા_૧(8), કા_૨, કા_૫, કા_૧૦(3), કા_૧૧(2), કા_૧૨, લો_૩(3), લો_૪(4), લો_૫, લો_૬, લો_૭(7), લો_૧૦(5), લો_૧૧, લો_૧૩(4), લો_૧૪(3), લો_૧૫, લો_૧૬(4), લો_૧૮(7), પં_૨(2), પં_૩(3), પં_૪(4), પં_૬, પં_૭(5), ગમ_૧(5), ગમ_૨, ગમ_૪(4), ગમ_૬, ગમ_૮(5), ગમ_૯(4), ગમ_૧૦(12), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(4), ગમ_૧૭(2), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(5), ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(9), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯(7), ગમ_૪૩(2), ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૦, ગમ_૫૪(3), ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૭, ગમ_૫૮(3), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(4), ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૬(8), ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨(4), વ_૩(3), વ_૪, વ_૫(3), વ_૬(7), વ_૭, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૬(2), વ_૧૭(2), વ_૧૮(4), વ_૨૦(3), અ_૧(2), અ_૨(2), ગઅં_૧(4), ગઅં_૨(3), ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૫(4), ગઅં_૬(2), ગઅં_૯, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૧(4), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(7), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(5), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૬(2)
3 કહ્યે ગમ_૨૧(2), અ_૩
58 કહ્યો ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૯(4), ગપ્ર_૭૮, સા_૧૨, સા_૧૫(3), લો_૧, લો_૭(5), લો_૧૫(2), લો_૧૮, પં_૧, પં_૨(5), ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૬(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૨૫, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૭, ગમ_૫૩, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, વ_૨, વ_૧૧, વ_૧૬, અ_૨, અ_૩, ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦
73 કાં ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૩, સા_૫(2), સા_૧૩(2), સા_૧૮(4), કા_૧(3), કા_૨(2), કા_૩(4), કા_૧૦, કા_૧૨, લો_૭, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૨(2), પં_૩(2), પં_૪(3), ગમ_૩(2), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૮, ગમ_૨૯, ગમ_૪૬, ગમ_૬૨(2), વ_૧૯(2), અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૩૫(2)
12 કાંઇ પં_૪(2), પં_૭(2), ગમ_૧, ગમ_૮, ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(2), વ_૨૦, ગઅં_૩
9 કાંઇક પં_૪(2), પં_૬, ગમ_૧, ગમ_૯(3), ગમ_૧૦, ગમ_૪૫
190 કાંઈ ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧(4), ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૩(7), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭(7), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧, સા_૨(2), સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૧૦, સા_૧૪(5), સા_૧૫, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨(2), કા_૮(2), કા_૧૦(2), કા_૧૧, લો_૧(2), લો_૧૦(4), લો_૧૨, લો_૧૭(4), પં_૧, પં_૨, પં_૩, ગમ_૧(3), ગમ_૪(2), ગમ_૬(3), ગમ_૯(2), ગમ_૧૩(7), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૪, ગમ_૨૮, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૨, ગમ_૪૪, ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૩, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૬(3), વ_૨, વ_૩, વ_૬(2), વ_૨૦(2), અ_૧(2), ગઅં_૫, ગઅં_૬(2), ગઅં_૭, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯(3), ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
2 કાંઈએ સા_૧૫, ગમ_૨૧
96 કાંઈક ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨, સા_૪, સા_૧૧, સા_૧૫, કા_૩, કા_૬, કા_૯, કા_૧૦(2), લો_૪, લો_૫, લો_૬(2), લો_૭, લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૨, પં_૧, પં_૩(2), પં_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૯, ગમ_૨૪, ગમ_૨૭, ગમ_૨૯, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૫, ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭(3), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(2), વ_૨, વ_૪(2), વ_૫, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૬, અ_૧, ગઅં_૫(2), ગઅં_૬(3), ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૪
1 કાંઈકે ગમ_૫૦
1 કાંકરા ગપ્ર_૪૪
1 કાંકરીએ ગમ_૨૨
1 કાંટારૂપ લો_૧૮
2 કાંટે ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૦
1 કાંટેથી ગપ્ર_૭૦
6 કાંટો ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૦(3), લો_૧૮
4 કાંઠા ગપ્ર_૪૨, ગમ_૧, ગમ_૩૩, ગઅં_૯
1 કાંઠામાં અ_૩
5 કાંઠે ગપ્ર_૬૩, ગમ_૧૦, વ_૧, વ_૨, વ_૫
2 કાંઠો ગપ્ર_૪૨(2)
5 કાંપ સા_૧૮(3), ગઅં_૧૪(2)
1 કાંપમાં સા_૧૮
1 કાકડો ગઅં_૪
1 કાકવિષ્ટા વ_૧૯
5 કાકાભાઈએ ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૨(2)
1 કાકી ગપ્ર_૭૦
1 કાકો ગપ્ર_૭૦
1 કાખના ગમ_૫૫
1 કાગડા પં_૪
1 કાગદી ગમ_૧૩
5 કાગળ પં_૧, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯(2), વ_૨
1 કાગળના પં_૧
1 કાગળમાં ગમ_૬
3 કાચના ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૦, લો_૧૫
3 કાચની ગપ્ર_૧૨(2), લો_૧૫
3 કાચનું લો_૧૫, ગમ_૬, ગમ_૨૧
1 કાચનો ગપ્ર_૭૦
1 કાચબા લો_૧૮
1 કાચબાનાં ગમ_૩૯
1 કાચબી લો_૧૮
2 કાચબો ગપ્ર_૪૬, લો_૧૮
1 કાચરૂપે ગમ_૩૪
3 કાચા સા_૪(2), કા_૧૨
3 કાચી ગપ્ર_૧૪, કા_૧૨, લો_૯
6 કાચો લો_૧૦, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૫૬(2), ગઅં_૨૮
1 કાચોપોચો ગપ્ર_૭૨
16 કાચ્યપ ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૪૩(2), લો_૫(2), લો_૧૦, લો_૧૮, ગમ_૯, ગમ_૧૩, ગમ_૨૭, ગમ_૩૩, ગમ_૩૯, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩(3)
1 કાચ્યપને ગપ્ર_૪૩
1 કાજળ લો_૧૦
5 કાજે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૭૨, લો_૪
2 કાઠી ગપ્ર_૭૦, લો_૩
1 કાઢવાના લો_૧૮
2 કાઢવી ગમ_૬૬(2)
2 કાઢવો ગપ્ર_૧૭, ગઅં_૬
12 કાઢી ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૧, સા_૭, લો_૬, પં_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૩૮, ગમ_૫૫(3), ગમ_૬૧, વ_૩
7 કાઢીને ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૬, લો_૧૮, ગમ_૧૦, ગમ_૨૮, ગમ_૫૫
8 કાઢે ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૩, ગમ_૪૭, ગમ_૫૩(2)
1 કાઢ્યું સા_૭
13 કાન ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧, સા_૧૪(2), લો_૮, ગમ_૨૧, ગમ_૫૫, વ_૩
1 કાનદાસજીએ વ_૨
3 કાનની ગપ્ર_૩૪, લો_૮, અ_૧
7 કાનને ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગમ_૧૬, અ_૨
1 કાને ગમ_૨
1 કાપવાને ગપ્ર_૫૭
2 કાપા ગમ_૧, ગમ_૩૩
7 કાપી ગપ્ર_૧૮, લો_૬, ગમ_૮, ગમ_૩૨, ગમ_૬૦, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૭
6 કાપીને ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૬૬, કા_૮, ગમ_૩૨, ગમ_૬૧
3 કાપે ગપ્ર_૫૬, વ_૭, વ_૨૦
1 કાપો ગમ_૧
2 કાપ્યો ગમ_૩૨(2)
96 કામ ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૧(3), ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(5), ગપ્ર_૭૮(5), સા_૨, સા_૧૧(2), સા_૧૫, સા_૧૮(3), કા_૬(2), લો_૧, લો_૪, લો_૬, લો_૮(7), લો_૧૦, લો_૧૨, લો_૧૪, લો_૧૭(2), લો_૧૮(2), પં_૩(3), પં_૪(3), ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૮, ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(2), ગમ_૨૧, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(2), વ_૧, વ_૧૧, વ_૧૬, વ_૧૭(2), અ_૩, ગઅં_૨, ગઅં_૫(4), ગઅં_૭, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૪
1 કામ-ક્રોધાદિ ગપ્ર_૨૪
3 કામ-ક્રોધાદિક કા_૧, ગમ_૧૨, ગમ_૨૭
1 કામ-ક્રોધાદિકના ગમ_૨૭
1 કામકાજ ગપ્ર_૨૨
1 કામક્રોધાદિક ગમ_૭
1 કામદારના ગઅં_૩૪
3 કામદેવનું ગપ્ર_૭૨(3)
4 કામદેવને ગપ્ર_૭૨(3), લો_૧૮
1 કામદેવરૂપી ગપ્ર_૭૨
1 કામદેવે ગપ્ર_૭૨
9 કામના ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૭૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯, ગઅં_૩૪(2)
2 કામનાએ ગપ્ર_૭૫, ગઅં_૧૪
2 કામની લો_૮, વ_૨૦
8 કામનું ગપ્ર_૭૩(5), લો_૧(3)
9 કામને ગપ્ર_૭૩(4), લો_૧, લો_૧૮, ગમ_૧૧, ગમ_૩૯, ગમ_૬૬
3 કામનો ગપ્ર_૭૨, કા_૩, ગઅં_૨૮
1 કામપર ગમ_૧૧
1 કામબુદ્ધિએ ગપ્ર_૪૨
1 કામભાવ વ_૧૮
1 કામભાવે વ_૧૮
5 કામમાં ગપ્ર_૬૧(2), પં_૩, ગમ_૫૭, ગઅં_૧૪
2 કામરૂપ ગમ_૨૦, ગમ_૩૧
22 કામાદિક ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૮(3), લો_૧(4), લો_૬, ગમ_૨, ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(2), વ_૧૧(3), વ_૨૦, ગઅં_૨
5 કામાદિકનું લો_૮(2), વ_૨૦(3)
2 કામાદિકને કા_૧૨, લો_૧૨
1 કામાદિકનો ગમ_૨
4 કામાદિકે ગમ_૨૧, વ_૨૦(3)
16 કામી ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૭૬, સા_૨, કા_૩, કા_૧૨, લો_૧૪(4), ગમ_૧૨, ગમ_૩૮, ગઅં_૨, ગઅં_૨૭
1 કામીનો ગપ્ર_૭૬
1 કામીપણાનો ગપ્ર_૫૮
6 કામે સા_૨, લો_૮, ગમ_૪૬, વ_૨૦, ગઅં_૨, ગઅં_૨૭
6 કાયર ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૧૫(2), ગમ_૫, ગમ_૨૨, ગમ_૬૪
1 કાયરતા પં_૪
2 કાયરને ગમ_૨૨(2)
2 કાયરપણું ગપ્ર_૨૫, ગમ_૫૭
1 કાયસ્થ ગઅં_૧૪
2 કાયાનગરને ગમ_૧૨(2)
1 કાયાનગરમાં ગમ_૧૨
1 કારખાનું ગપ્ર_૬૫
172 કારણ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૨(7), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦(3), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯(5), ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(12), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧(2), સા_૩, સા_૬(2), સા_૯(3), સા_૧૦, સા_૧૩(3), સા_૧૮(2), કા_૧, કા_૭(2), કા_૧૦(2), કા_૧૨(9), લો_૧(3), લો_૨(9), લો_૭(2), લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩(2), પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૧(4), ગમ_૩(4), ગમ_૪, ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૬, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૨(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૧, ગમ_૫૯, ગમ_૬૬(6), વ_૧, વ_૨, વ_૬(6), વ_૮, વ_૧૪, વ_૧૫, ગઅં_૨(2), ગઅં_૩, ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮
3 કારણના ગમ_૧૭, ગમ_૩૧, ગઅં_૩૮
2 કારણપણા ગપ્ર_૩૦, ગમ_૧૬
1 કારણપણું ગપ્ર_૧૨
4 કારણપણે ગપ્ર_૪૧(3), લો_૭
2 કારણમાં લો_૨(2)
3 કારણરૂપ લો_૨(2), ગમ_૩૪
2 કારિયાણી કા_૧, ગમ_૩૮
20 કાર્તિક કા_૭, કા_૮, કા_૯, કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪, લો_૫, ગમ_૨૭, ગમ_૪૧, વ_૧, વ_૨, વ_૩, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮
1 કાર્તિકની કા_૩
57 કાર્ય ગપ્ર_૭(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૯(4), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૬(6), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, સા_૬(3), કા_૧(4), કા_૭, લો_૨(5), લો_૭(4), લો_૧૦(2), લો_૧૬, લો_૧૮(2), પં_૨, પં_૪, પં_૭(2), ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૩૪, ગમ_૫૭, ગમ_૬૫(2), વ_૫(3), વ_૭, વ_૧૮, અ_૨
1 કાર્ય-કારણ ગમ_૩૪
1 કાર્યથી લો_૨
4 કાર્યની લો_૨, લો_૭(3)
9 કાર્યને ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૧, લો_૨(2), લો_૧૮(2), પં_૭(3)
1 કાર્યનો અ_૩
2 કાર્યમાં પં_૪, ગઅં_૩૩
1 કાર્યમાંથી ગઅં_૩૮
1 કાર્યમાત્ર ગમ_૩૦
3 કાર્યરૂપ લો_૨, ગમ_૩૪, વ_૫
1 કાર્યરૂપે લો_૨
1 કાલ ગમ_૧૩
1 કાલે ગમ_૧૪
1 કાલ્યને ગપ્ર_૭૨
95 કાળ ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૧૨(5), ગપ્ર_૨૯(5), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૫(5), ગપ્ર_૫૯(8), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), કા_૧(2), કા_૮, કા_૧૦(4), લો_૬, લો_૧૦(5), લો_૧૨, લો_૧૩(2), લો_૧૭(2), ગમ_૯, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૯, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૧, ગમ_૫૮, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૬(2), ગમ_૬૭, વ_૨, વ_૬, વ_૧૨, વ_૨૦, અ_૨, અ_૩, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૭(3)
1 કાળ-કર્મને ગઅં_૧૩
1 કાળ-માયાદિક ગમ_૬૬
4 કાળના ગપ્ર_૮, ગમ_૧૮, વ_૧૫, ગઅં_૧૦
2 કાળની ગમ_૨૧, વ_૬
11 કાળનું લો_૯(3), લો_૧૦, ગમ_૨૧(2), વ_૬(4), ગઅં_૩૭
8 કાળને કા_૧, કા_૭, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૨૧, ગમ_૬૪, વ_૨, ગઅં_૧૩
1 કાળનેમી ગમ_૪૪
3 કાળનો વ_૬(2), ગઅં_૩૧
5 કાળમાં ગપ્ર_૬૮, સા_૧૬, લો_૬, લો_૧૦, ગઅં_૩૬
1 કાળયવનની ગમ_૧૦
1 કાળરૂપ લો_૧૮
15 કાળા ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, સા_૩, સા_૧૪, કા_૧, કા_૬, લો_૧૮, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૪, ગમ_૫૪, વ_૨
5 કાળાદિક ગપ્ર_૭૮(2), વ_૨, ગઅં_૧૧(2)
1 કાળાદિકનું ગમ_૪૪
1 કાળાદિકનો ગઅં_૧૪
1 કાળીયનાગને ગમ_૧૦
1 કાળું લો_૧૦
63 કાળે ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(2), સા_૫, સા_૧૨, સા_૧૩(2), સા_૧૪, સા_૧૫, કા_૮, કા_૧૧, લો_૪, લો_૧૮, ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૪(3), ગમ_૯(4), ગમ_૧૫, ગમ_૧૮(3), ગમ_૨૧, ગમ_૪૯, ગમ_૫૫, ગમ_૬૦, વ_૬(2), વ_૧૧(3), વ_૧૪, અ_૨(2), અ_૩, ગઅં_૩, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪(4), ગઅં_૨૨(3), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮
5 કાળો ગપ્ર_૨૬, લો_૧, લો_૨, પં_૭, ગમ_૫૩
1 કાવ્ય ગમ_૩૫
3 કાવ્ય-કીર્તન ગમ_૩૫(3)
3 કાશી ગપ્ર_૭૩, ગમ_૬૨, ગઅં_૧૦
4 કાશીએ લો_૬, ગમ_૧૬(3)
1 કાશીદાસને ગમ_૫૯
1 કાશીદાસે કા_૭
1 કાશીનો ગઅં_૧૦
1 કાષ્ટને અ_૩
2 કાષ્ઠ ગમ_૨૦, ગઅં_૩૭
3 કાષ્ઠની ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૬૮, વ_૧૦
1 કાષ્ઠનું ગપ્ર_૧૨
3 કાષ્ઠને ગપ્ર_૪૧, કા_૪, ગઅં_૩૭
3 કાષ્ઠમાં ગપ્ર_૪૧(3)
3 કિંચિત્ પં_૧(2), ગઅં_૨૮
1 કિનખાબ લો_૨
3 કિનખાબની કા_૬, ગમ_૯, વ_૨
4 કિનખાબનો કા_૬, લો_૨, ગમ_૯, વ_૧૫
3 કિરણ ગમ_૧૦, ગમ_૨૩, અ_૧
1 કિરણે લો_૧૫
1 કિરીટ-મુકુટ લો_૧૮
1 કિશોર ગમ_૧૩
1 કીંમતે ગમ_૩૪
1 કીકીમાં ગઅં_૩૧
1 કીડા વ_૧૯
1 કીડાની વ_૧૯
1 કીડિયારાનો ગપ્ર_૧૮
5 કીડી ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(2), સા_૧૭, ગમ_૬
1 કીડીના ગપ્ર_૬૩
1 કીડીને ગપ્ર_૬૩
1 કીધા ગમ_૧૮
1 કીમિયાવાળો ગમ_૩૮
114 કીર્તન ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨(4), ગપ્ર_૨૬(7), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૧૦(2), કા_૧(2), લો_૨, લો_૫, લો_૬(2), લો_૧૩, લો_૧૮(3), પં_૨(4), પં_૩(4), પં_૪(2), ગમ_૧, ગમ_૨(2), ગમ_૩, ગમ_૪(2), ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૮(5), ગમ_૯, ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(5), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(3), ગમ_૪૩, ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૫, ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૫, ગમ_૬૭, વ_૮, વ_૧૨(2), ગઅં_૧, ગઅં_૬, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧(5), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩
1 કીર્તનની લો_૨
3 કીર્તનનું લો_૨, ગમ_૫૭, ગઅં_૩૧
5 કીર્તનને સા_૩, ગમ_૮(2), ગમ_૪૮, ગઅં_૨૨
4 કીર્તનભક્તિ ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૬૬, ગઅં_૧
1 કીર્તનભક્તિની ગઅં_૧૪
2 કીર્તનમાં ગમ_૪૭, ગમ_૪૮
1 કીર્તનાદિક ગઅં_૧૩
1 કીર્તનાદિકના ગપ્ર_૩૨
1 કીર્તનાદિકનું ગમ_૧૬
1 કીર્તનાદિકને ગમ_૮
2 કીર્તનાદિકમાં ગમ_૧૬, ગમ_૩૩
1 કીર્તનિયાને ગમ_૧
1 કીર્તિ ગમ_૨૧
3 કુંકુમ ગઅં_૨૩(3)
2 કુંકુમનો ગમ_૧૪, ગઅં_૨૩
1 કુંજરક્રિયા ગપ્ર_૭૩
7 કુંઠિત સા_૭(2), લો_૧૬(5)
1 કુંડ સા_૧
1 કુંડની વ_૧૭
3 કુંડમાં ગપ્ર_૭૫(2), ગમ_૧૮
1 કુંડળ સા_૯
1 કુંડળથી સા_૧૦
7 કુંતાજી ગપ્ર_૬૩, પં_૧, પં_૪(5)
1 કુંતાજીએ પં_૪
1 કુકર્મ સા_૧૦
1 કુક્ષિને ગપ્ર_૬૫
2 કુટુંબ ગમ_૬૨, ગઅં_૪
1 કુટુંબની કા_૧૧
1 કુટુંબનો લો_૩
6 કુટુંબી ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૦, ગમ_૩૨, ગમ_૬૩, ગઅં_૧
1 કુટુંબીનું ગપ્ર_૭૫
1 કુટુંબીને ગઅં_૧૯
4 કુટુંબીનો ગમ_૩૨(4)
1 કુટુંબે ગમ_૧૧
1 કુડાપંથી ગપ્ર_૪૮
1 કુડાપંથીનો ગપ્ર_૪૮
1 કુતરા ગમ_૪૭
4 કુતર્ક ગપ્ર_૬૨, લો_૪(2), વ_૧
1 કુત્સિત લો_૬
1 કુત્સિતપણું લો_૬
2 કુદૃષ્ટિ ગઅં_૨૨(2)
1 કુદૃષ્ટિએ ગઅં_૨૨
7 કુપાત્ર ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૬૨, ગમ_૫૯, વ_૧૪(2)
1 કુપાત્રને વ_૧૪
1 કુપાત્રપણું ગપ્ર_૧૮
1 કુબુદ્ધિએ ગપ્ર_૭૮
2 કુબુદ્ધિવાળો ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૨
1 કુબેર પં_૪
1 કુબ્જા વ_૧૮
1 કુબ્જાને ગમ_૧૭
1 કુમતિ ગપ્ર_૬૭
1 કુમતિએ સા_૧૮
2 કુમારી લો_૫, લો_૧૧
1 કુમાર્ગ ગમ_૪
1 કુમાર્ગને ગપ્ર_૭૨
1 કુમાર્ગમાં ગમ_૧૬
5 કુમાર્ગે લો_૧(2), પં_૨, ગમ_૮, ગમ_૧૨
12 કુરાજી ગપ્ર_૭૮, સા_૧૫, લો_૬, ગમ_૨૮(3), ગમ_૪૫(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૯(2)
5 કુરાજીપો ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૩, ગઅં_૨૬
2 કુરુક્ષેત્રને ગપ્ર_૭૦, વ_૧
1 કુરુક્ષેત્રમાં કા_૧૧
4 કુરૂપ લો_૧૮(2), ગમ_૫, ગઅં_૧૬
1 કુરૂપને ગપ્ર_૨૦
2 કુરૂપવાન ગપ્ર_૨૭, ગમ_૧
3 કુલક્ષણ ગમ_૧૨, ગઅં_૧૯(2)
1 કુલક્ષણવાળાં ગમ_૫૯
1 કુલક્ષણે ગમ_૧૨
5 કુળમાં ગપ્ર_૭૫(4), ગઅં_૧૨
1 કુવખાણું ગમ_૧૩
1 કુવાસના ગઅં_૨૨
1 કુવિશ્વાસ ગપ્ર_૭૮
2 કુશળ ગપ્ર_૧૮, લો_૧૬
2 કુશળકુંવરબાઈ સા_૨, લો_૩
2 કુશાગ્ર ગપ્ર_૫૦(2)
2 કુશાગ્રબુદ્ધિ ગપ્ર_૫૦(2)
1 કુશાગ્રબુદ્ધિવાળા ગપ્ર_૫૦
16 કુસંગ ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૮, સા_૧૮(4), ગમ_૧૮(4), વ_૨૦, ગઅં_૬, ગઅં_૩૩
1 કુસંગથી ગમ_૧૮
3 કુસંગને ગપ્ર_૧૮, સા_૧૫, પં_૭
10 કુસંગનો ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૧૭, સા_૧૫, ગમ_૫૬, ગઅં_૩(4), ગઅં_૩૩
1 કુસંગમાં ગઅં_૨૨
2 કુસંગરૂપી સા_૧૮(2)
8 કુસંગી ગપ્ર_૪૮(4), ગપ્ર_૭૦(3), લો_૧૦
1 કુસંગીથી ગપ્ર_૭૦
4 કુસંગીના ગપ્ર_૭૦(3), સા_૧૮
2 કુસંગીની ગપ્ર_૭૦, ગઅં_૩૫
3 કુસંગીનું ગપ્ર_૭૦(3)
2 કુસંગીને ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮
2 કુસંગીનો ગપ્ર_૭૦(2)
1 કુસંગીમાં ગઅં_૩૮
3 કુસંગે ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૮, પં_૬
1 કુહેત ગઅં_૨૧
1 કૂચો લો_૧૦
1 કૂટી કા_૧૦
1 કૂટીને કા_૧૦
1 કૂણી ગઅં_૨૫
5 કૂતરા ગપ્ર_૫૮, સા_૨, પં_૪, ગમ_૬, ગમ_૮
3 કૂતરાની લો_૧(3)
2 કૂતરાનું ગપ્ર_૩૮, સા_૧
1 કૂતરાને ગમ_૬૨
1 કૂતરાનો ગમ_૬
1 કૂતરીયો ગપ્ર_૨૧
5 કૂતરું ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૨, લો_૧, ગમ_૫૭, ગઅં_૨૫
2 કૂતરો ગપ્ર_૩૮, કા_૭
1 કૂર્મ પં_૨
2 કૂર્મને લો_૧૮(2)
1 કૂર્મરૂપ લો_૧૮
3 કૂવા ગમ_૧, ગમ_૬૭, ગઅં_૯
3 કૂવાના ગમ_૧, ગમ_૩૩, ગઅં_૯
6 કૂવામાં ગપ્ર_૫૬, ગમ_૨, ગમ_૩૫, ગઅં_૬(2), ગઅં_૯
1 કૂવામાંથી ગઅં_૯
4 કૂવો ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૫૬, ગમ_૨(2)
1 કૃચ્છ્ચાંદ્રાયણે લો_૧
5 કૃતઘ્ની ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૭૮(2)
1 કૃતઘ્નીનું ગપ્ર_૯
24 કૃતાર્થ ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૭૨, સા_૯, સા_૧૦, લો_૧(2), લો_૨, લો_૬(2), લો_૭, પં_૪, ગમ_૧, ગમ_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૩૬, ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૨(3), વ_૧, વ_૧૨
7 કૃતાર્થપણું લો_૧, લો_૨(4), ગમ_૯, વ_૧૨
1 કૃત્યને ગપ્ર_૯
37 કૃપા ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૧(5), સા_૧૪, કા_૧, લો_૬, લો_૧૦, લો_૧૫(2), પં_૩, પં_૪, પં_૭, ગમ_૩૬, ગમ_૪૧, ગમ_૪૫, ગમ_૬૬(3), વ_૬, વ_૨૦, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૫
7 કૃપાએ ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૧, સા_૧૬, ગમ_૭
1 કૃપાદૃષ્ટિ ગઅં_૬
1 કૃપાદૃષ્ટિએ ગમ_૭
4 કૃપાનું સા_૧૧(2), વ_૧૭, ગઅં_૧૪
3 કૃપાળુ ગમ_૬૪, ગઅં_૧૧(2)
1 કૃપાસિંધુ ગપ્ર_૬૧
1 કૃપાસિંધો ગપ્ર_૪૮
1 કૃશ સા_૧૨
1 કૃષ્ણ ગપ્ર_૩૧
1 કૃષ્ણજી લો_૩
1 કૃષ્ણતાપિની ગમ_૧૦
4 કૃષ્ણાદિક ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૮(2), ગમ_૬
3 કૃષ્ણાવતાર પં_૬, ગમ_૧૦, વ_૬
1 કૃષ્ણાવતારમાં ગમ_૧૦
252 કે ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૨(3), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫(16), ગપ્ર_૬૮(3), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(5), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૧, સા_૨(9), સા_૫, સા_૯, સા_૧૩, સા_૧૪(5), સા_૧૮(2), કા_૧(2), કા_૨, કા_૩(2), કા_૯, કા_૧૦, કા_૧૧, લો_૧(2), લો_૪(2), લો_૫(2), લો_૭, લો_૮(6), લો_૧૦(3), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૫(3), પં_૩(2), પં_૪, ગમ_૧(2), ગમ_૩, ગમ_૬(2), ગમ_૧૩(6), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨, ગમ_૨૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૮, ગમ_૪૩(2), ગમ_૪૪, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭(5), ગમ_૪૯(2), ગમ_૫૩(3), ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૯(12), ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨(5), ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૬(3), વ_૧, વ_૨(5), વ_૪(3), વ_૫(2), વ_૬, વ_૭, વ_૧૧(3), વ_૧૨(4), વ_૧૪, વ_૧૫, વ_૧૭, અ_૧, અ_૩(2), ગઅં_૧(4), ગઅં_૩, ગઅં_૫, ગઅં_૭(4), ગઅં_૮, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(3), ગઅં_૧૩(4), ગઅં_૧૪(4), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫
4 કેટલા સા_૧૪(2), લો_૫(2)
62 કેટલાક ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૩(3), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૩, સા_૧૦, કા_૧(8), કા_૩(2), કા_૬(2), કા_૭, કા_૧૦(3), લો_૮(2), લો_૧૦, લો_૧૫, પં_૪, ગમ_૬, ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૧, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦, ગમ_૩૯, વ_૩, વ_૧૫(2), ગઅં_૪, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૫
1 કેટલાકનાં ગમ_૨૨
5 કેટલાકને લો_૮(2), લો_૧૦, વ_૨૦(2)
1 કેટલાય ગપ્ર_૭૦
2 કેટલી ગપ્ર_૬૧, સા_૧૪
9 કેટલીક ગપ્ર_૨૧, કા_૭, કા_૧૦(2), ગમ_૯, ગમ_૬૦, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(2)
5 કેટલું સા_૧૧(2), કા_૪(2), ગમ_૨૭
3 કેટલો કા_૮(2), ગમ_૩૧
18 કેડે ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, સા_૪, કા_૨, કા_૭(2), લો_૩, લો_૧૪, લો_૧૬, પં_૧, પં_૭, ગમ_૧૬, ગમ_૨૧, ગમ_૪૦, ગમ_૫૫, વ_૧૮, ગઅં_૨૭
1 કેડ્ય લો_૧૮
9 કેડ્યે ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૫૩, લો_૨, ગમ_૧૩, ગમ_૨૪, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(2), ગઅં_૨૩
1 કેતાં પં_૭
2 કેદમાં પં_૩(2)
5 કેની સા_૧૫(2), ગમ_૧૭(2), ગઅં_૨૨
2 કેનું ગપ્ર_૬૯, ગમ_૧૮
19 કેને ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૦(2), સા_૩, સા_૯, કા_૭, લો_૧, પં_૭, ગમ_૪, ગમ_૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૬૦, વ_૧૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩
3 કેનો લો_૫(2), ગમ_૪
5 કેફ ગપ્ર_૨૪, સા_૧૪(2), લો_૩, ગઅં_૨૬
1 કેફમાં લો_૧૦
3 કેફે ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગમ_૧૯
340 કેમ ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૪૬(5), ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૫(3), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(5), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(8), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮(20), સા_૧, સા_૨, સા_૩, સા_૪, સા_૫(9), સા_૬(2), સા_૧૨(2), સા_૧૩, સા_૧૪(5), સા_૧૫(2), સા_૧૬, સા_૧૮, કા_૧(7), કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૭(2), કા_૧૦(2), કા_૧૧, લો_૧(3), લો_૨, લો_૪(4), લો_૫(2), લો_૬(2), લો_૭(2), લો_૮(5), લો_૯, લો_૧૦(8), લો_૧૧, લો_૧૨(4), લો_૧૩(2), લો_૧૫(3), લો_૧૬(4), લો_૧૭(7), લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩(5), પં_૪(8), પં_૬, પં_૭(2), ગમ_૩(2), ગમ_૪(2), ગમ_૫, ગમ_૧૦(4), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭(4), ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૪, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦, ગમ_૪૪, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૯, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૭, વ_૨, વ_૩(3), વ_૪(2), વ_૫, વ_૬, વ_૭(3), વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧(5), વ_૧૩(3), વ_૧૪, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮(6), વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૩(3), ગઅં_૧, ગઅં_૪(2), ગઅં_૬(2), ગઅં_૭, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪(6), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(4), ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૨૯(3), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(4), ગઅં_૩૪(6), ગઅં_૩૫(8), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
1 કેમજે વ_૬
1 કેરી કા_૧૨
1 કેળનાં ગપ્ર_૯
1 કેળાંની ગપ્ર_૯
1 કેવડું લો_૨
106 કેવળ ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૨, સા_૩(5), સા_૧૩, સા_૧૪(2), સા_૧૫(2), કા_૧(3), કા_૧૦, લો_૪, લો_૬, લો_૭(2), લો_૧૦(4), લો_૧૪, પં_૩(3), પં_૭, ગમ_૨, ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૪, ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૫(3), ગમ_૪૧(3), ગમ_૪૩(2), ગમ_૪૪, ગમ_૪૬, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૬(2), વ_૨, વ_૬(2), વ_૮, વ_૧૬, વ_૧૭(5), અ_૧, અ_૩, ગઅં_૩(6), ગઅં_૬(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૦
22 કેવા ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૨, સા_૧૪, લો_૬(2), લો_૭, લો_૧૬, લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૫૪, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૩
1 કેવાનો લો_૬
62 કેવી ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૬, કા_૧, કા_૭, કા_૮(2), લો_૫(2), લો_૬(4), લો_૮, લો_૧૦(3), લો_૧૧(2), લો_૧૪, લો_૧૬, પં_૬, ગમ_૪, ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮, ગમ_૪૨, ગમ_૬૦, ગમ_૬૬, વ_૪(3), વ_૧૭(3), વ_૧૮(2), અ_૨, અ_૩, ગઅં_૨, ગઅં_૪(2), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૩૨
12 કેવું ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૪, સા_૨, સા_૧૪, કા_૮, લો_૪, લો_૧૨, લો_૧૭, લો_૧૮, ગમ_૬, વ_૧(2)
24 કેવો ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૬૨, કા_૧, લો_૧(2), લો_૩, લો_૫(3), લો_૬(6), લો_૧૩(2), લો_૧૭, ગમ_૨૩, ગમ_૫૭, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૫
1 કેવોય ગઅં_૩૫
2 કેશવાદિક ગપ્ર_૭૮, વ_૧૮
1 કેસરચંદન ગઅં_૨૩
1 કેસરચંદનાદિકે ગઅં_૩
1 કેસરની ગપ્ર_૩૨
1 કેહવાય ગમ_૮
1 કૈલાસ ગમ_૬૩
2 કૈવલ્ય ગપ્ર_૪૨, ગમ_૧૩
1 કૈવલ્યમૂર્તિ ગમ_૫૫
1 કૈવલ્યરૂપે ગમ_૧૩
1 કૈવલ્યસ્વરૂપે ગમ_૧૩
1 કૈવલ્યાર્થી કા_૧
643 કોઈ ગપ્ર_૧(4), ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(8), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪(4), ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(6), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૨(3), ગપ્ર_૩૫(8), ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૫(2), ગપ્ર_૫૬(7), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૬૩(5), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૬(3), ગપ્ર_૬૭(3), ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૬૯(2), ગપ્ર_૭૦(5), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩(12), ગપ્ર_૭૪(3), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬(3), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(11), સા_૧, સા_૨(5), સા_૩, સા_૫, સા_૭, સા_૯(2), સા_૧૦(5), સા_૧૧(3), સા_૧૨, સા_૧૩(5), સા_૧૪(4), સા_૧૫(7), સા_૧૮(2), કા_૧(5), કા_૨(5), કા_૩(2), કા_૬(4), કા_૮(3), કા_૯, કા_૧૦(4), કા_૧૧(4), કા_૧૨(3), લો_૧(8), લો_૨, લો_૩, લો_૪(3), લો_૬(5), લો_૭(3), લો_૮(5), લો_૧૦(5), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫(4), લો_૧૭(9), પં_૧, પં_૨(7), પં_૩(4), પં_૪(6), પં_૬(4), પં_૭(5), ગમ_૧(3), ગમ_૩(4), ગમ_૪(6), ગમ_૫(2), ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૮(4), ગમ_૯(5), ગમ_૧૦(5), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨(6), ગમ_૧૩(11), ગમ_૧૪(4), ગમ_૧૫(4), ગમ_૧૬(4), ગમ_૧૭(6), ગમ_૧૮(7), ગમ_૧૯(4), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨(6), ગમ_૨૪(3), ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮(6), ગમ_૩૧, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૩(7), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૭(3), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૧, ગમ_૪૫(5), ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(3), ગમ_૫૧(4), ગમ_૫૨(4), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬(3), ગમ_૫૭(8), ગમ_૫૯(3), ગમ_૬૦(6), ગમ_૬૧(3), ગમ_૬૨(5), ગમ_૬૩(6), ગમ_૬૫(5), ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭(3), વ_૧(3), વ_૨(2), વ_૩, વ_૪, વ_૫, વ_૬(3), વ_૭, વ_૧૧(6), વ_૧૨(7), વ_૧૪(2), વ_૧૫, વ_૧૬(3), વ_૧૭(3), વ_૧૮, વ_૧૯, વ_૨૦(3), અ_૧(3), અ_૨, અ_૩(2), ગઅં_૧(3), ગઅં_૩(4), ગઅં_૫(3), ગઅં_૬(2), ગઅં_૭(2), ગઅં_૮(3), ગઅં_૯(6), ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૧(5), ગઅં_૧૨(10), ગઅં_૧૩(6), ગઅં_૧૪(9), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૨(7), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(5), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(4), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૩(6), ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫(9), ગઅં_૩૬(4), ગઅં_૩૭(2), ગઅં_૩૮
8 કોઈએ લો_૧૫, ગમ_૫, ગમ_૧૫(2), ગમ_૩૩, ગઅં_૬, ગઅં_૧૩(2)
237 કોઈક ગપ્ર_૧(4), ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૮(6), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦(3), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૫૩(3), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧, સા_૨(2), સા_૬, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૮(3), કા_૧(2), કા_૩(4), કા_૬(2), કા_૮, કા_૯(2), કા_૧૦, લો_૧, લો_૪, લો_૫(2), લો_૬(3), લો_૭, લો_૧૦, લો_૧૨, લો_૧૪(2), લો_૧૫, લો_૧૬(3), લો_૧૭(4), લો_૧૮(2), પં_૧(2), પં_૨(3), પં_૩, પં_૪(5), ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૮(2), ગમ_૯(3), ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(8), ગમ_૧૫(3), ગમ_૧૬, ગમ_૧૭(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૮(2), ગમ_૪૧(2), ગમ_૪૪, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૨(3), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૬, ગમ_૬૦(7), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૬(4), વ_૨, વ_૪, વ_૭, વ_૮, વ_૧૧(4), વ_૧૩(3), વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮(2), અ_૨, અ_૩(3), ગઅં_૨, ગઅં_૪(4), ગઅં_૫, ગઅં_૬(2), ગઅં_૯, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(4), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(5), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪(3), ગઅં_૩૭(3)
7 કોઈકના ગપ્ર_૫૯, ગમ_૫૪, ગમ_૬૨(2), ગઅં_૧(2), ગઅં_૨૭
2 કોઈકની ગમ_૨૭, ગઅં_૬
3 કોઈકનું ગમ_૩, ગમ_૨૨, ગમ_૪૬
32 કોઈકને ગપ્ર_૪૭(4), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૪, કા_૩, લો_૧, લો_૮(3), લો_૧૪, લો_૧૭, ગમ_૮(2), ગમ_૧૩(2), ગમ_૨૭, ગમ_૫૭(4), ગમ_૫૯(2), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯(3)
2 કોઈકનો કા_૨, પં_૧
1 કોઈકમાં પં_૩
5 કોઈકે સા_૧૩, લો_૧૫(2), ગમ_૧૩, ગઅં_૩૬
17 કોઈથી ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૯, કા_૫, કા_૧૨, લો_૨, ગમ_૩, ગમ_૧૦, ગમ_૧૫(2), ગમ_૨૧, વ_૩, વ_૧૧, વ_૨૦, અ_૨, ગઅં_૪, ગઅં_૨૫
3 કોઈના ગપ્ર_૩૦, ગમ_૨૮, વ_૨
1 કોઈનાં કા_૬
11 કોઈની ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૬૩, સા_૮, ગમ_૩, ગમ_૧૫, ગમ_૨૮, વ_૧૮, ગઅં_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬
13 કોઈનું ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, કા_૧૦, લો_૮, પં_૪, ગમ_૧૮, વ_૧૨(2), ગઅં_૧, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૮
38 કોઈને ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૮(2), કા_૮, લો_૧(3), લો_૧૫, લો_૧૮(2), પં_૧, પં_૭, ગમ_૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૯, ગમ_૩૫, ગમ_૫૦, ગમ_૬૩, અ_૩(2), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૭
16 કોઈનો ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૭, પં_૪(5), ગમ_૧૭, ગમ_૨૯, ગમ_૪૫, વ_૧૧, વ_૧૭, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૭
1 કોઈમાં ગપ્ર_૭૩
1 કોઈયે ગપ્ર_૧૮
1 કોટાનકોટિ ગપ્ર_૪૬
64 કોટિ ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧(7), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧(3), કા_૧૨, લો_૧૧(3), લો_૧૨(2), લો_૧૪, લો_૧૮(6), પં_૪, ગમ_૪, ગમ_૧૮(2), ગમ_૪૮, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૮(3), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૧(3), ગઅં_૩૨
1 કોટિ-કોટિ ગઅં_૩૧
1 કોટિઓ ગમ_૪૨
1 કોટિક ગમ_૬૦
1 કોટિમા ગમ_૫૭
2 કોટિમાં સા_૧, ગમ_૧૮
1 કોઠાં ગઅં_૩૭
1 કોઠી લો_૭
1 કોઠ્યને ગમ_૨૨
1 કોડિયા ગઅં_૪
1 કોડિયાને ગઅં_૪
2 કોડિયું ગઅં_૩, ગઅં_૪
1 કોડી પં_૧
1 કોઢ સા_૨
1 કોઢિયો લો_૧૮
23 કોણ ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૭૦(2), સા_૩, સા_૧૪, લો_૬, લો_૧૮, પં_૨, પં_૩(2), ગમ_૧૦(2), વ_૫, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૫
4 કોણેક ગમ_૩૩(4)
1 કોદરા અ_૩
1 કોદાળી લો_૮
2 કોપ વ_૧૫(2)
1 કોપાયમાન ગમ_૨૭
1 કોમળ ગપ્ર_૧૨
1 કોમળપણું ગપ્ર_૧૨
1 કોર ગપ્ર_૪૬
1 કોરથી લો_૧૫
3 કોરની ગમ_૬૬, વ_૧૯, ગઅં_૨૪
8 કોરનું લો_૬(2), ગમ_૩૯, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૬, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૫
8 કોરનો ગપ્ર_૭૮(2), લો_૩, લો_૬, ગમ_૧૮, ગમ_૪૬, ગમ_૫૦(2)
38 કોરે ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૦(2), સા_૧૦, કા_૧, કા_૧૧, લો_૧૪(2), લો_૧૫, લો_૧૭, પં_૧(2), ગમ_૧, ગમ_૨(5), ગમ_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૪, ગમ_૨૭, ગમ_૫૫, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૬, વ_૧, વ_૫, વ_૧૨, વ_૧૮, અ_૧, ગઅં_૧, ગઅં_૨૩, ગઅં_૩૧
2 કોરેથી લો_૫, ગમ_૨
1 કોળી ગપ્ર_૭૦
1 કોશ ગપ્ર_૨૫
4 કોશનું ગપ્ર_૫૬(4)
1 કોશનો ગપ્ર_૨૫
2 કૌપીનભર ગપ્ર_૨૯, ગમ_૫૨
2 કૌરવ ગપ્ર_૭૦, વ_૧
1 કૌરવને વ_૧
2 ક્યા લો_૮, ગઅં_૨૫
13 ક્યાં ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૭૩(2), લો_૫, લો_૧૫, ગમ_૧, ગમ_૧૬, ગમ_૩૩, ગમ_૪૭, અ_૩, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૮
13 ક્યાંઈ ગપ્ર_૬૭, સા_૭, લો_૩, લો_૪(3), ગમ_૧૩(2), ગમ_૨૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૮, ગમ_૫૭, ગમ_૬૬
1 ક્યાંઈએ સા_૫
2 ક્યાંઈક લો_૪, ગઅં_૧૩
1 ક્યાંક ગમ_૨૪
9 ક્યાંથી ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૨, સા_૩(2), ગમ_૭, ગમ_૫૩, ગઅં_૩૩
8 ક્યાંય ગપ્ર_૭૪, કા_૨, ગમ_૧૦, ગમ_૨૨(2), ગમ_૪૭, ગઅં_૭, ગઅં_૩૦
8 ક્યારે ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૬૮, લો_૨, પં_૧, ગમ_૩૫(2), વ_૧
39 ક્યારેક ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧૧(4), લો_૧(2), લો_૪, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૧૩(7), વ_૮(6), વ_૧૨, ગઅં_૪(2), ગઅં_૧૩(6), ગઅં_૩૩(2)
25 ક્યારેય ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૩, કા_૬, લો_૪, ગમ_૮, ગમ_૧૫, ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૦, ગઅં_૬, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(3), ગઅં_૩૮
3 ક્યું ગપ્ર_૧, વ_૨૦, ગઅં_૨૪
1 ક્યે ગઅં_૨૧
5 ક્યો અ_૨, ગઅં_૮, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૮
2 ક્રિયમાણ લો_૮, ગમ_૩૪
76 ક્રિયા ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૫૫(5), ગપ્ર_૫૯(6), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(6), સા_૧૪, કા_૨, લો_૧, લો_૬(2), લો_૧૦, લો_૧૨(4), લો_૧૩, લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૧(4), ગમ_૧૬, ગમ_૨૦, ગમ_૨૭, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૪૪, ગમ_૫૧, ગમ_૫૫(3), ગમ_૬૨, વ_૧૧, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૭
4 ક્રિયાએ ગપ્ર_૭૩, લો_૪, ગમ_૬૩, ગઅં_૨૬
5 ક્રિયાઓ ગપ્ર_૭૮, લો_૧, લો_૧૨, ગમ_૮, ગઅં_૨૮
1 ક્રિયાઓને ગમ_૧૦
1 ક્રિયાદિકને વ_૨૦
3 ક્રિયાનું ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૬૫, ગઅં_૩૩
26 ક્રિયાને ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૩, કા_૩, કા_૪(2), કા_૭, લો_૧(2), લો_૧૨(2), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૫, વ_૫, વ_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૭
1 ક્રિયાનો ગમ_૪૫
5 ક્રિયામાં ગપ્ર_૩૮, ગમ_૧૧, ગઅં_૧૮, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૩
4 ક્રિયાશક્તિ ગપ્ર_૬૫(4)
1 ક્રીડા ગઅં_૨૮
2 ક્રૂર લો_૧, ગમ_૬૦
99 ક્રોધ ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮(4), સા_૮, સા_૧૫(2), સા_૧૮(2), કા_૬(2), લો_૧(11), લો_૬, લો_૮, લો_૧૨(2), લો_૧૪(3), લો_૧૭(2), લો_૧૮, પં_૪(2), ગમ_૧(2), ગમ_૪, ગમ_૮, ગમ_૧૪, ગમ_૨૭(5), ગમ_૩૩, ગમ_૪૦, ગમ_૫૫, ગમ_૫૯, વ_૧, વ_૧૧(2), વ_૧૭(2), વ_૨૦, ગઅં_૧, ગઅં_૫(4), ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(3), ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૩૪(16)
2 ક્રોધની લો_૧, ગમ_૨૭
1 ક્રોધનું લો_૧
1 ક્રોધને ગઅં_૩૪
1 ક્રોધનો ગઅં_૩૪
1 ક્રોધરૂપે ગઅં_૩૪
5 ક્રોધાદિક સા_૧૮(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગઅં_૭
2 ક્રોધાદિકનો ગમ_૨૭(2)
1 ક્રોધાદિકે ગઅં_૨
8 ક્રોધી ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૭૬, કા_૧૨, લો_૧, ગમ_૧૨, ગઅં_૨
1 ક્રોધી-લોભીપણું ગપ્ર_૫૮
4 ક્રોધે ગપ્ર_૬૯, ગમ_૪૬, ગઅં_૨, ગઅં_૧૪
3 ક્લેશ ગપ્ર_૩૪(3)
2 ક્લેશને ગપ્ર_૩૪(2)
5 ક્લ્યાણ ગપ્ર_૨૧, પં_૬, વ_૧૨, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૭
4 ક્લ્યાણને ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૬૯, ગમ_૩, વ_૧૮
3 ક્ષણ ગપ્ર_૧૨(2), વ_૯
1 ક્ષણમાં ગઅં_૩૦
8 ક્ષણમાત્ર ગપ્ર_૬૧, સા_૧૫, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, વ_૯, અ_૩
1 ક્ષત્રિય ગમ_૩૧
1 ક્ષત્રિયની ગમ_૨૮
1 ક્ષમા સા_૧૮
1 ક્ષમાવાળા ગપ્ર_૨૭
1 ક્ષય લો_૧
5 ક્ષયરોગ સા_૫, લો_૧, ગમ_૪૭(2), ગઅં_૧૨
1 ક્ષયરોગરૂપે ગમ_૪૭
2 ક્ષર ગપ્ર_૭૨(2)
2 ક્ષર-અક્ષર લો_૧૪, ગઅં_૩૧
1 ક્ષર-અક્ષરથી ગપ્ર_૭૨
1 ક્ષરના ગપ્ર_૭૨
7 ક્ષીણ કા_૩(2), ગઅં_૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૨(3)
1 ક્ષુધા ગપ્ર_૧૨
1 ક્ષુધા-પિપાસા ગમ_૨
16 ક્ષેત્ર ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૭, સા_૭(4), પં_૩(4), ગમ_૧૭(4)
17 ક્ષેત્રજ્ઞ ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૭, કા_૧૨(4), પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૧૭(5), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૯
2 ક્ષેત્રજ્ઞના પં_૩, ગમ_૧૭
2 ક્ષેત્રજ્ઞને કા_૧૨, ગમ_૧૭
1 ક્ષેત્રજ્ઞમાં ગમ_૧
1 ક્ષેત્રજ્ઞરૂપે પં_૩
1 ક્ષેત્રને પં_૩
1 ક્ષેપક ગઅં_૧૦
4 ક્ષોભ ગપ્ર_૧૨, લો_૧(2), ગઅં_૨૦
1 ક્ષોભને વ_૨૦
2 ક્હ્યા વ_૧૭(2)
2 ક્હ્યું ગમ_૮, વ_૧૨
2 ખંજોળીએ લો_૮(2)
2 ખંડ ગમ_૩૯(2)
1 ખંડ-ખંડ લો_૯
20 ખંડન ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૭૧(3), કા_૧૦(2), લો_૧૭(4), પં_૨(2), ગમ_૩(2), ગમ_૧૬, ગમ_૧૯, ગમ_૪૭(3), ગઅં_૩૬
1 ખંડનની ગપ્ર_૭૦
1 ખંડમાં પં_૪
1 ખંડિત વ_૨
1 ખજાનો ગપ્ર_૭૦
1 ખટક ગપ્ર_૫૪
15 ખટકો સા_૧૪(9), કા_૩(3), લો_૬, ગમ_૧૫, ગમ_૪૫
1 ખટાઈ ગપ્ર_૨૪
1 ખડ કા_૩
1 ખડખડે ગઅં_૨૫
1 ખડગે ગમ_૮
1 ખડધાન્ય ગઅં_૩૭
2 ખદ્યોત સા_૧૭, વ_૧૨
1 ખદ્યોતથી સા_૧૭
13 ખપ ગપ્ર_૫૭(2), લો_૩, પં_૩, ગમ_૧(2), ગમ_૧૫, ગમ_૪૭, અ_૩, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(3)
1 ખપવાળો ગઅં_૨૭
1 ખપે ગપ્ર_૧૮
10 ખબડદાર ગપ્ર_૫૫, સા_૧૧, ગમ_૮, ગમ_૧૬, વ_૧૨, ગઅં_૪(3), ગઅં_૨૯(2)
22 ખબર ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨(2), કા_૧, લો_૧, લો_૪, લો_૫(2), ગમ_૬, ગમ_૧૨, ગમ_૫૩(2), વ_૧૮, અ_૩(2), ગઅં_૪, ગઅં_૧૪
2 ખભા ગમ_૯, વ_૧૫
3 ખભે વ_૧, વ_૨, ગઅં_૨૩
1 ખમવો લો_૮
2 ખમાય ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૮
3 ખમી ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૮(2)
1 ખમીએ ગઅં_૨૮
1 ખમે લો_૧૭
2 ખરખરો ગપ્ર_૧૮, ગમ_૪૬
2 ખરચ વ_૫(2)
1 ખરચ્યા-વાવર્યામાં ગમ_૫૭
1 ખરજ લો_૮
9 ખરા ગપ્ર_૨૪, સા_૧૨(2), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૭, ગમ_૨૨, ગમ_૩૪, વ_૧૧
2 ખરાબ ગમ_૧૪, ગઅં_૧૯
5 ખરી ગપ્ર_૩૧(2), પં_૧, ગઅં_૪, ગઅં_૧૮
15 ખરું ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮, કા_૯, પં_૪, ગમ_૨૪, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૫૫, અ_૩, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૪
1 ખરેખરા ગમ_૫૩
3 ખરેખરો ગપ્ર_૨૧, ગમ_૨૮, ગમ_૩૯
24 ખરો ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૪, સા_૧૮, કા_૨, લો_૧(2), લો_૧૬, પં_૪, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૫૭, ગઅં_૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪
1 ખવરાવતા ગપ્ર_૯
1 ખવરાવીને ગપ્ર_૪૮
1 ખસ લો_૮
1 ખસી ગપ્ર_૨૯
1 ખસે ગપ્ર_૫૪
1 ખાંગો ગઅં_૩૨
2 ખાંડ ગપ્ર_૯, ગમ_૬
1 ખાંડના ગમ_૬
1 ખાંડવ ગમ_૧૦
1 ખાંપો ગપ્ર_૩૭
1 ખાંભડે સા_૧૦
3 ખાઈ લો_૩, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪
1 ખાઈએ ગપ્ર_૩૮
8 ખાઈને ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૬૩(2), વ_૪(2), અ_૩, ગઅં_૧૪
1 ખાઉં ગઅં_૩૭
1 ખાઓ ગમ_૩૫
4 ખાચર ગપ્ર_૪૪, સા_૨, કા_૬, ગઅં_૨૪
2 ખાચરને ગમ_૨૫, ગઅં_૨૪
2 ખાચરે ગપ્ર_૭૧, સા_૩
1 ખાટલામાં ગઅં_૧૫
1 ખાટાપણું ગપ્ર_૧૨
1 ખાટું ગમ_૫૭
1 ખાટો ગઅં_૩૬
1 ખાડામાં ગમ_૪૭
1 ખાડો ગઅં_૯
1 ખાણ ગમ_૩૫
1 ખાતર ગઅં_૧૪
2 ખાતા ગપ્ર_૨૧, પં_૧
5 ખાતાં ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૬૭, સા_૨(2)
1 ખાતાં-પીતાં ગમ_૫૫
1 ખાતે કા_૩
4 ખાતો ગપ્ર_૩૬, લો_૧૭, ગઅં_૩૭(2)
1 ખાતો-પીતો ગપ્ર_૩૮
3 ખાધા ગમ_૩૫, ગઅં_૪, ગઅં_૩૭
2 ખાધા-પીધાની ગમ_૪૭, ગઅં_૧૪
2 ખાધાની ગમ_૩૩(2)
1 ખાધાનો કા_૩
1 ખાધી ગઅં_૩૭
1 ખાધું વ_૧૮
2 ખાધે-પીધે લો_૫, ગમ_૨
1 ખાન-પાન ગઅં_૨૮
5 ખાનપાનાદિક ગપ્ર_૭૩(2), કા_૧૦, ગમ_૧૩, ગઅં_૯
3 ખામી ગપ્ર_૨૫, ગમ_૧૩, ગમ_૬૨
14 ખાય ગપ્ર_૬૩, કા_૩, કા_૧૨, લો_૧૦, લો_૧૭, ગમ_૪, ગમ_૮(2), ગમ_૧૬, ગઅં_૧૨, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૭(3)
4 ખાર સા_૧૮(3), લો_૮
1 ખારભૂમિને સા_૧૮
1 ખારા વ_૩
1 ખારાપણું ગપ્ર_૧૨
1 ખારાપાટમાં ગપ્ર_૨૫
2 ખારું ગમ_૫૭, ગઅં_૧૪
1 ખારો ગઅં_૩૬
1 ખાલી ગમ_૧૦
11 ખાવા ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૭૦, ગમ_૩૩(2), ગમ_૪૭, ગઅં_૨(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૭(2)
1 ખાવા-પીવાનું ગમ_૪૭
1 ખાવાનું લો_૧૭
1 ખાવાને ગઅં_૨૩
2 ખાવી લો_૧૭(2)
4 ખાવું ગપ્ર_૭૮, કા_૬, ગમ_૧૩, વ_૧૭
1 ખાવો લો_૬
1 ખાશે ગમ_૧૮
2 ખાસડાં સા_૧૦, લો_૧૭
1 ખિલખોડી સા_૨
1 ખીલા વ_૧૩
1 ખીલી ગઅં_૭
3 ખીલે ગપ્ર_૩૨(3)
2 ખીલો ગપ્ર_૩૨, ગઅં_૪
1 ખુમારી ગઅં_૧૩
1 ખુર લો_૧૫
2 ખુરસી લો_૧૭(2)
1 ખુવાર કા_૭
1 ખૂંચી લો_૧૮
2 ખૂંતીને પં_૩, ગમ_૧
1 ખૂંતે કા_૧
1 ખૂટી વ_૬
1 ખેંચતો ગઅં_૧૮
2 ખેંચાઈ પં_૩, ગમ_૬૨
2 ખેંચી ગપ્ર_૬૦, ગમ_૬૨
3 ખેંચીને ગમ_૮(3)
1 ખેંચે ગઅં_૧૮
1 ખેંચ્યામાં પં_૧
1 ખેડૂત લો_૮
4 ખેતર ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૭૦, ગઅં_૨૮
2 ખેદ લો_૧૪, ગમ_૬૨
84 ખેસ ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૩(2), સા_૪, સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૧, કા_૩, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૬, લો_૮, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩, પં_૪, પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૮, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૮, ગમ_૩૦, ગમ_૩૫, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, વ_૧૨, અ_૨, ગઅં_૨, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૩૧
2 ખોખા કા_૧૨(2)
13 ખોટ ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૫૬(4), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, લો_૪, ગમ_૧૪, ગમ_૬૫
29 ખોટા ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૪૨(7), ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮, કા_૫, લો_૪, ગમ_૯(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૪, ગઅં_૧(2), ગઅં_૨૮(2)
9 ખોટી ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૭૭, લો_૮, ગમ_૩૫, ગઅં_૯(2), ગઅં_૩૬
4 ખોટું ગપ્ર_૨૬(2), ગમ_૨૭, ગઅં_૧૪
15 ખોટો ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૭૧, સા_૧૨(2), લો_૧૧, ગમ_૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૮(2), વ_૨, વ_૬, ગઅં_૬(2), ગઅં_૧૪
21 ખોટ્ય ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, સા_૧૪(3), ગમ_૫૩(2), ગમ_૬૬(3), વ_૧૨, વ_૨૦(2)
2 ખોટ્યને ગમ_૪૭, ગમ_૬૬
1 ખોટ્યે ગપ્ર_૫૬
1 ખોદતો ગપ્ર_૫૬
2 ખોદશે લો_૧૭(2)
1 ખોદી લો_૮
2 ખોદીએ ગઅં_૧૪(2)
1 ખોદીને લો_૧૭
6 ખોદે લો_૬, ગમ_૧૫, ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૩૫
1 ખોબો ગપ્ર_૪૪
1 ખોળામાં ગમ_૧૩
1 ખોળી પં_૪
1 ખોળીએ ગપ્ર_૭૩
1 ખોળે લો_૧૭
8 ખોસ્યા ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૩, ગમ_૪૧, વ_૧૧, અ_૨
4 ખોસ્યો ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૬, ગઅં_૨
1 ગંગા ગમ_૩૫
1 ગંગાજળિયા ગમ_૬૭
1 ગંગાજીનું ગમ_૬
31 ગંધ ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦(3), સા_૧, સા_૭, સા_૧૫, કા_૩, કા_૬, કા_૧૧, લો_૨, લો_૮, પં_૧, પં_૩(4), ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬(2), ગમ_૪૮, ગઅં_૨૭(2)
2 ગંધનું ગપ્ર_૧૨(2)
2 ગંધને વ_૬, ગઅં_૨૭
2 ગંધનો કા_૩, ગમ_૮
1 ગંધપણું ગપ્ર_૧૨
1 ગંધર્વ ગમ_૨૪
2 ગંધાતું લો_૮, લો_૧૮
1 ગંધે ગપ્ર_૨૬
34 ગઈ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૦(2), સા_૪, સા_૭, કા_૧, કા_૧૦, કા_૧૧(2), લો_૧૦(2), લો_૧૬(4), પં_૪, ગમ_૧(3), ગમ_૧૪, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨, ગમ_૫૪, વ_૩, વ_૧૮, વ_૧૯, ગઅં_૪, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦(3)
1 ગઈયો ગપ્ર_૪૨
7 ગજરા ગપ્ર_૪૯, વ_૧, અ_૨, ગઅં_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૫, ગઅં_૯
1 ગજું સા_૧૭
5 ગઢડા ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૬૨(2)
1 ગઢડું ગમ_૧૩
1 ગઢની ગપ્ર_૪૬
2 ગણ ગપ્ર_૩૫, લો_૩
1 ગણતરીના ગઅં_૩૩
2 ગણતા ગપ્ર_૧૮, લો_૧૫
3 ગણતી પં_૪(2), ગમ_૨૬
8 ગણતીમાં ગપ્ર_૬૩(2), પં_૪, ગમ_૫૭(3), ગમ_૬૪(2)
1 ગણના ગપ્ર_૬૩
1 ગણપતિ ગપ્ર_૪૨
2 ગણપતિને ગપ્ર_૨૫(2)
1 ગણાં ગપ્ર_૬૦
1 ગણી ગઅં_૨૪
3 ગણે ગપ્ર_૫૨, લો_૧૫(2)
1 ગણેશ ગમ_૨૨
2 ગણ્યા વ_૨, ગઅં_૧૯
13 ગતિ ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૭૦, સા_૧૧, કા_૧, લો_૩, ગમ_૨૦, વ_૧(2), વ_૬, ગઅં_૩૩
3 ગતિને ગમ_૧૪, ગમ_૨૫(2)
1 ગતિયો પં_૨
4 ગદા લો_૧૮(2), પં_૬, વ_૨
1 ગદાએ ગપ્ર_૭૦
3 ગદ્ગદ્કંઠ સા_૩(2), સા_૧૫
1 ગદ્યનો લો_૧૩
1 ગદ્યમાં ગપ્ર_૪૧
3 ગધેડા પં_૪, ગમ_૬, ગમ_૮
3 ગધેડે ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૭૪(2)
1 ગબરગંડને ગપ્ર_૧૮
7 ગમતા સા_૧૫, લો_૧૪(2), ગમ_૨૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૩(2)
8 ગમતામાં ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, કા_૧૧, ગમ_૨૮, અ_૩(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪
4 ગમતી લો_૮, ગમ_૩૩, ગમ_૫૫, ગઅં_૬
23 ગમતું ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૭૬, સા_૧૫(4), કા_૧૧, લો_૪, ગમ_૨૬, ગમ_૩૦, ગમ_૫૫(2), ગમ_૬૨, અ_૩, ગઅં_૬, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૫
3 ગમતો ગમ_૧, ગમ_૬૩, અ_૩
194 ગમે ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૭(5), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૮(4), ગપ્ર_૬૨(4), ગપ્ર_૬૩(6), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૭, સા_૯(2), સા_૧૦(2), સા_૧૩, સા_૧૮(3), કા_૩, કા_૧૨(2), લો_૧(2), લો_૩, લો_૪, લો_૮, લો_૧૦(2), લો_૧૨(2), લો_૧૩(2), લો_૧૪(6), લો_૧૭(2), પં_૨, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૪(4), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭, ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૦, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૭(3), ગમ_૩૯, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨(7), ગમ_૫૬, ગમ_૬૨(9), વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૪(2), અ_૩, ગઅં_૬, ગઅં_૮, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(10), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૨૧(6), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫(14), ગઅં_૨૬(11), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦(4), ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૫(5), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭
1 ગમ્યું ગમ_૨૨
62 ગયા ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૨, સા_૧૫(3), સા_૧૭(4), કા_૫, કા_૮, લો_૧૧, લો_૧૪, પં_૩, પં_૪(2), પં_૬, પં_૭, ગમ_૩(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૭(2), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, વ_૫, વ_૧૫, વ_૧૮, અ_૩, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩
16 ગયું ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૭૦, સા_૧૭(2), કા_૭, લો_૮, પં_૬, ગમ_૧, ગમ_૧૭, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, વ_૬, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૭
1 ગયે ગમ_૩
44 ગયો ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦(6), ગપ્ર_૭૩(3), સા_૧૩, સા_૧૭, કા_૧(2), કા_૧૦, લો_૬, લો_૮, લો_૧૦(2), લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૨, ગમ_૨૭, ગમ_૨૯, ગમ_૩૧, વ_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭(2)
1 ગરકાવ અ_૨
1 ગરદન વ_૧૦
1 ગરબીયો ગમ_૪૮
10 ગરમ ગપ્ર_૨૪, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૫, પં_૬, પં_૭
3 ગરાસ ગપ્ર_૭૦, વ_૧૬(2)
19 ગરીબ ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, લો_૬, લો_૧૦, લો_૧૭, પં_૧(2), પં_૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭(2), વ_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૮
2 ગરીબના ગપ્ર_૬૨(2)
6 ગરીબને ગપ્ર_૭૨(4), કા_૨, ગમ_૨૭
1 ગરીબનો વ_૧૧
1 ગરીબપણું ગપ્ર_૬૨
3 ગરુડ ગપ્ર_૧, સા_૧૭(2)
1 ગરુડની ગમ_૬૩
1 ગરોળી ગમ_૫૭
1 ગર્ગાચાર્યનાં લો_૧૮
5 ગર્ભ પં_૪(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૩૧
3 ગર્ભને ગપ્ર_૧૨(2), ગમ_૧૦
1 ગર્ભનો ગમ_૧૦
3 ગર્ભમાં પં_૪, ગમ_૧૩(2)
1 ગર્ભવાસમાં ગમ_૪૮
3 ગર્વ ગપ્ર_૭૨(2), ગમ_૧૩
1 ગર્વગંજન ગપ્ર_૬૨
1 ગર્વને ગપ્ર_૭૨
1 ગલિતાર્થ ગમ_૧
1 ગલુજી લો_૩
1 ગલૂડિયું સા_૧
1 ગળવી લો_૧૦
2 ગળામાં ગપ્ર_૫૫, ગમ_૬૧
1 ગળાય ગમ_૨
4 ગળી ગપ્ર_૭૩(2), લો_૧૦, ગમ_૫
1 ગળું ગઅં_૩૩
1 ગળ્યું ગમ_૫૭
1 ગળ્યું-ચિકણું ગમ_૪૭
1 ગવરાવીને ગમ_૫૭
4 ગવરાવ્યાં ગપ્ર_૧૪, ગમ_૩૫, ગમ_૫૭, વ_૧૧
3 ગવર્નર લો_૧૭, ગઅં_૨૮(2)
1 ગવાતાં ગમ_૧૭
1 ગવૈયા ગઅં_૩૨
1 ગાંજાનું લો_૮
4 ગાંઠ ગપ્ર_૭૩, કા_૯, લો_૩, લો_૧૮
1 ગાંઠે ગમ_૫૭
1 ગાંઠ્યની ગપ્ર_૭૨
1 ગાંડા ગમ_૧૯
1 ગાંડાની ગઅં_૧૭
3 ગાંડો સા_૧૪, વ_૧૭(2)
4 ગાઈ ગમ_૪૬, ગમ_૪૮, ગમ_૫૨, ગઅં_૩૧
1 ગાઈએ ગપ્ર_૭૨
2 ગાઈને ગપ્ર_૭૨, વ_૧૧
10 ગાઉ ગપ્ર_૭૩(2), કા_૧૧, ગમ_૧૬, ગમ_૨૯, ગમ_૩૩(2), ગમ_૬૪, વ_૧૩(2)
1 ગાઉના ગપ્ર_૨૯
2 ગાઉની કા_૩, ગમ_૬૪
1 ગાઉનું ગપ્ર_૭૮
1 ગાઉમાં ગપ્ર_૬૯
8 ગાઓ ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૭૨, લો_૧૮, પં_૨, પં_૩, ગમ_૮, ગઅં_૩૧(2)
2 ગાજ-વીજ ગપ્ર_૨૭, ગમ_૬૪
1 ગાડું ગમ_૩૩
3 ગાઢ ગપ્ર_૧(3)
19 ગાતા ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૧, સા_૧૦, ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૮, ગમ_૧૯, ગમ_૫૭, ગઅં_૧, ગઅં_૩૧
1 ગાતો લો_૧૪
1 ગાતો-સાંભળતો ગમ_૩૫
2 ગાત્ર સા_૩(2)
3 ગાદલું ગપ્ર_૩૮, કા_૧, ગઅં_૨૩
3 ગાદી ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૬૫, ગઅં_૭
36 ગાદીતકિયા ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૩૧, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૮, ગમ_૪૩, ગમ_૪૯, ગમ_૫૧, ગમ_૫૩, ગમ_૫૬, ગમ_૫૮, ગમ_૬૪, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૩, વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૨, ગઅં_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧
2 ગાદીતકિયે વ_૧૨, ગઅં_૧
11 ગાન ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૭૨(2), લો_૨, ગમ_૧૭(4), ગમ_૩૯, ગમ_૫૭, ગઅં_૩૧
6 ગાનવિદ્યા ગપ્ર_૪(6)
2 ગાફલ સા_૧૪, ગઅં_૯
1 ગાફલતા ગપ્ર_૧૮
1 ગાફલપણું ગપ્ર_૧૮
2 ગાફલપણે ગમ_૧૩, ગમ_૪૫
5 ગાફલાઈ ગપ્ર_૨૨, સા_૧૪(3), ગમ_૪૫
1 ગાભા ગમ_૨
78 ગામ ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૦(3), સા_૧, સા_૨, સા_૩, સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯, સા_૧૦(2), સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨, કા_૩(2), કા_૪, કા_૫, કા_૬, કા_૭(2), કા_૮, કા_૯, કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩(4), લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩, પં_૪(5), પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૨૨, ગમ_૩૮, ગમ_૬૪, વ_૨, વ_૧૦, વ_૧૩, વ_૧૬(2), ગઅં_૨૫
1 ગામ-ગામના પં_૪
1 ગામડાં ગમ_૬૪
1 ગામથી ગઅં_૨૩
8 ગામના સા_૧૦(3), લો_૩, પં_૪, ગમ_૧૨(2), વ_૨
1 ગામની પં_૪
4 ગામનું ગમ_૨૫(4)
3 ગામને ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૭૦, લો_૧
1 ગામનો પં_૪
8 ગામમાં ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૭૦, પં_૪, ગમ_૧૨, ગમ_૩૮, ગમ_૫૪, વ_૨
10 ગાય ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૭૦, લો_૧૫(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૯(4), ગમ_૫૫
1 ગાય-ભેંસ ગમ_૫૨
1 ગાયના ગપ્ર_૪૬
2 ગાયનું લો_૧૫(2)
7 ગાયા ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૭૨, લો_૧૮, પં_૨, પં_૩, ગમ_૪૮
2 ગાયું ગપ્ર_૨૨, વ_૧૨
1 ગાયો વ_૧૮
1 ગાર્ય ગપ્ર_૭૧
1 ગાલ ગઅં_૧૪
1 ગાળ લો_૧૭
1 ગાળીને ગમ_૫૫
3 ગાળો ગમ_૧૫, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪
24 ગાવતા ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૩૨, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૧૯(3), ગમ_૩૪, ગમ_૪૩, ગમ_૪૬, ગમ_૪૮, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૮, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૨
16 ગાવવા ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૭૨, લો_૬, ગમ_૪, ગમ_૮, ગમ_૧૭, ગમ_૧૯, ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૯, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧
1 ગાવવા-સાંભળવા ગમ_૩૫
1 ગાવવું ગપ્ર_૨૨
4 ગાવા ગપ્ર_૭૨, કા_૧, પં_૨, પં_૩
2 ગાવો ગપ્ર_૨૬, વ_૧૨
4 ગિરનાર ગપ્ર_૬૩, કા_૮(2), ગમ_૪૨
1 ગીત-વાજિંત્રના ગપ્ર_૨૬
2 ગીતા વ_૧૨(2)
1 ગીતાનો ગઅં_૧૦
22 ગીતામાં ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૬, સા_૧૪, લો_૭(3), લો_૧૮, ગમ_૧(4), ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૨૦, ગમ_૩૩, ગમ_૩૭, વ_૫, અ_૨, ગઅં_૩
1 ગુંજારવ કા_૧
1 ગુંદાળી લો_૩
19 ગુચ્છ ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, સા_૧૪, કા_૯, લો_૧૬, ગમ_૨૧, ગમ_૩૨, વ_૫, વ_૧૧, અ_૧, અ_૨
1 ગુચ્છની ગપ્ર_૧૪
1 ગુજરને ગમ_૨૬
1 ગુજરાન કા_૬
177 ગુણ ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(8), ગપ્ર_૧૯(3), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૩(4), ગપ્ર_૫૬(4), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૨(8), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(8), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(4), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨(2), સા_૪(2), સા_૫(3), સા_૬, સા_૯, સા_૧૨(7), સા_૧૫, સા_૧૬(2), સા_૧૮(7), કા_૩(2), લો_૧, લો_૫(3), લો_૬(10), લો_૧૦, લો_૧૬(5), પં_૩(9), પં_૭, ગમ_૫, ગમ_૭, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૨૬(6), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(4), ગમ_૩૧, ગમ_૩૭, ગમ_૩૯(5), ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૭, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(2), ગમ_૬૭(2), વ_૫(2), વ_૧૪, વ_૧૭, ગઅં_૩, ગઅં_૧૬(4), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૬(3)
3 ગુણ-અવગુણ કા_૨, લો_૧૮(2)
1 ગુણગાન ગપ્ર_૭૨
1 ગુણથકી ગઅં_૩૨
1 ગુણથી વ_૫
2 ગુણદોષ ગપ્ર_૪૭(2)
7 ગુણના ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૫૮, સા_૧૮, કા_૧, લો_૬, ગમ_૪૩, વ_૫
11 ગુણની ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૮, સા_૯(3), પં_૩(2), ગઅં_૨૪
3 ગુણનું ગપ્ર_૬, સા_૧૮, વ_૫
11 ગુણને ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૧૯(2), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૫૭, પં_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૨૭, ગઅં_૧૬
9 ગુણનો ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૩(2), પં_૭, ગમ_૫૧, ગમ_૫૫, ગમ_૬૬, વ_૫
1 ગુણબુદ્ધિવાળા ગમ_૯
1 ગુણબુદ્ધિવાળો ગમ_૬૬
2 ગુણમય ગઅં_૩૧(2)
1 ગુણમયી વ_૫
1 ગુણમાં લો_૧૩
1 ગુણમાંથી ગપ્ર_૧૯
2 ગુણમાત્ર લો_૬, લો_૧૬
1 ગુણરૂપ ગમ_૫૫
3 ગુણવાન ગપ્ર_૩૭, ગઅં_૧૬(2)
1 ગુણવાનને ગઅં_૧૬
1 ગુણવિભાગના વ_૧૮
1 ગુણસામ્ય ગપ્ર_૧૨
19 ગુણાતીત ગપ્ર_૪૨(6), સા_૯, સા_૧૧, કા_૧(2), કા_૭, ગમ_૧૧, ગમ_૪૩(2), વ_૧(2), ગઅં_૩૧(3)
1 ગુણાતીતપણાને ગપ્ર_૪૨
1 ગુણાતીતપણે લો_૧૬
30 ગુણે ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૬૬, સા_૨(9), સા_૯, સા_૧૧, સા_૧૬, કા_૩, કા_૬, કા_૭(2), લો_૧૦(2), લો_૧૬, ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૪, ગમ_૧૯, ગમ_૫૯, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૬
1 ગુદાને કા_૧
1 ગુનેગારને પં_૩
1 ગુમડું ગમ_૨
13 ગુરુ ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૭૨, લો_૧૨(2), ગમ_૧, ગમ_૨૬, ગમ_૫૧, વ_૧૮(3), વ_૨૦(2)
1 ગુરુચરણરતાનંદ ગમ_૧૬
2 ગુરુદ્રોહી ગપ્ર_૭૭, વ_૧૮
1 ગુરુને ગમ_૨૬
2 ગુરુપરંપરા વ_૧૮(2)
1 ગુરુબુદ્ધિ ગપ્ર_૭૮
1 ગુરુભાવ ગઅં_૨૪
1 ગુરુરૂપ ગઅં_૨
3 ગુરુસ્ત્રીનો કા_૧૦, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૨
5 ગુલદાવદીના ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૬, કા_૧૧, ગમ_૨૭, ગમ_૬૬
1 ગુલાબ ગઅં_૨૩
20 ગુલાબના ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૬૩, વ_૧(3), વ_૩, વ_૫(3), વ_૧૨, અ_૧(3), અ_૨(6), અ_૩
3 ગુલાબી વ_૧૨, અ_૨, અ_૩
2 ગુલામ ગપ્ર_૫૮(2)
1 ગૂંચવી ગપ્ર_૩૮
2 ગૂઢા ગમ_૯, વ_૧
1 ગૃહ-કુટુંબી ગપ્ર_૪૭
1 ગૃહમાં ગપ્ર_૩૮
35 ગૃહસ્થ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૪(6), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૬૯, સા_૯, કા_૩, કા_૭, ગમ_૨૫(2), ગમ_૩૫, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૧, ગમ_૬૧(3), વ_૨૦, અ_૩(2), ગઅં_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯(2)
4 ગૃહસ્થના ગપ્ર_૧૪(2), ગમ_૧૬, ગમ_૫૧
1 ગૃહસ્થની લો_૧૪
14 ગૃહસ્થને ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૩૪(4), સા_૯, કા_૩, કા_૭(3), પં_૧, ગમ_૫૨(3)
1 ગૃહસ્થાશ્રમ ગઅં_૨૯
3 ગૃહસ્થાશ્રમમાં ગપ્ર_૭૩(2), ગમ_૬૨
9 ગૃહસ્થાશ્રમી કા_૭(2), ગમ_૮, ગમ_૨૫, ગમ_૫૨(2), ગમ_૬૨, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૯
1 ગૃહસ્થો ગમ_૧૭
1 ગૃહીત્યાગીનો વ_૨૦
1 ગેહ ગઅં_૪
1 ગોકુળવાસી વ_૧૩
1 ગોખ ગઅં_૧૫
1 ગોખને ગઅં_૧૨
2 ગોચર અ_૩, ગઅં_૩૧
3 ગોઠે ગઅં_૧૫(3)
1 ગોઠ્યો ગઅં_૧૫
1 ગોડિયો લો_૪
1 ગોત્રની ગઅં_૨૨
1 ગોત્રમાં ગપ્ર_૭૫
1 ગોદડાના ગમ_૨
2 ગોદડી લો_૮, લો_૧૭
1 ગોદડીવાળા ગપ્ર_૧૮
1 ગોદોહનમાત્ર લો_૩
1 ગોપ ગપ્ર_૬૩
1 ગોપને લો_૧૮
1 ગોપાંગનાઓ ગમ_૪૨
1 ગોપાંગનાઓનાં સા_૫
1 ગોપાળદાસજી ગઅં_૩૬
27 ગોપાળાનંદ ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૭૩(3), કા_૪, કા_૧૦, લો_૧૩, લો_૧૬, ગમ_૫૬, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(3), વ_૩, વ_૪, વ_૧૧, વ_૨૦, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૩
1 ગોપાળાનંદસ્વામી ગમ_૨૫
1 ગોપિકાનાં ગમ_૮
22 ગોપીઓ ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૧૫(6), કા_૧૧(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૭, ગમ_૧૯, ગમ_૬૪, વ_૧૮(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૮
15 ગોપીઓએ ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૭૩(3), કા_૧૧, ગમ_૧૦(6), ગમ_૧૭, ગમ_૬૨, વ_૧૮
10 ગોપીઓના ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૧૫(2), લો_૧૪, લો_૧૬, લો_૧૭, ગમ_૧૦, ગમ_૬૨
8 ગોપીઓની સા_૧૫(2), કા_૯, લો_૧૭, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૭, ગમ_૬૨
2 ગોપીઓનું ગમ_૧૭(2)
14 ગોપીઓને ગપ્ર_૭૩(2), સા_૧૫(3), કા_૧૧(2), લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૭, વ_૩, ગઅં_૧
1 ગોપીઓેએ ગપ્ર_૪૨
1 ગોપીઓેના ગપ્ર_૪૨
3 ગોપીને સા_૧૫(3)
1 ગોબરી સા_૪
2 ગોબરું ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૭૮
1 ગોબરો સા_૪
3 ગોમતીજીને વ_૧, વ_૨, વ_૫
1 ગોરખ ગપ્ર_૭૩
1 ગોરો ગમ_૫૩
4 ગોલક સા_૧૪, લો_૧૫(2), ગમ_૬૨
1 ગોલકના લો_૧૫
1 ગોલકને સા_૧૨
1 ગોલકમાં ગમ_૬૨
1 ગોલકે સા_૧૪
1 ગોલા ગપ્ર_૬૩
1 ગોલિયો ગપ્ર_૬૩
22 ગોલોક ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૧૦, લો_૧, લો_૯, લો_૧૧, લો_૧૭, લો_૧૮, વ_૧૮, ગઅં_૨, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૮
2 ગોલોકથી સા_૧૪(2)
1 ગોલોકધામને ગપ્ર_૭
1 ગોલોકનું પં_૧
1 ગોલોકમાં ગમ_૧૯
2 ગોલોકમાંથી સા_૧૪, ગમ_૨૬
1 ગોલોકવાસી પં_૬
2 ગોલોકાદિક ગપ્ર_૫૬(2)
1 ગોળ ગમ_૬
1 ગોળસાકર ગમ_૬
2 ગોળો ગમ_૬૬(2)
3 ગોવર્ધન ગમ_૧૦, વ_૧૮, ગઅં_૩૨
1 ગોવર્ધનભાઈએ ગપ્ર_૧
1 ગોવાળિયાનું વ_૧૮
6 ગૌણ સા_૩(2), લો_૨, ગમ_૬૬(2), ગઅં_૨૧
2 ગૌણપણે ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૪૭
2 ગૌરવ ગઅં_૨૧(2)
4 ગૌહત્યા કા_૧૦, ગમ_૧૮, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૨
21 ગ્રંથ ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૮, લો_૬(3), લો_૧૪, ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૨૧, ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૯, ગમ_૫૮(3), ગમ_૬૪(3)
7 ગ્રંથનું લો_૯(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૯(3), ગઅં_૩૫
10 ગ્રંથને ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૬૮(2), લો_૬, ગમ_૨૮, ગમ_૩૫, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૨૮
2 ગ્રંથનો ગમ_૧, ગઅં_૧૦
6 ગ્રંથમાં ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૬૦, લો_૮, ગમ_૩૯, ગમ_૫૧, વ_૧૩
3 ગ્રંથી પં_૭, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬
1 ગ્રંથે પં_૧
3 ગ્રંથોને લો_૧૪, ગમ_૧૧(2)
1 ગ્રંથોમાં લો_૧૪
73 ગ્રહણ ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૧૨(7), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૭(3), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૧, સા_૩(3), સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૮(2), કા_૬(2), લો_૧, લો_૫, લો_૬(2), લો_૭, લો_૮(3), લો_૧૦(3), લો_૧૧(4), લો_૧૪, લો_૧૫, પં_૧, પં_૨(9), ગમ_૧૭(3), ગમ_૨૦, વ_૧૫, વ_૧૭(2), અ_૧, ગઅં_૩(5), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૩૭
1 ગ્રહણમાં પં_૨
4 ગ્રામ્ય ગપ્ર_૩૨(2), સા_૨(2)
3 ગ્રામ્યવાર્તા સા_૨, લો_૫, ગમ_૧૨
4 ગ્લાનિ ગમ_૬, ગમ_૧૨, ગમ_૬૨, ગઅં_૨૧
2 ઘટતું ગમ_૨૦, ગઅં_૨૫
3 ઘટતો ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૫૩(2)
1 ઘટપટાદિક ગપ્ર_૫૧
1 ઘટા ગમ_૬૪
1 ઘટાએ કા_૮
1 ઘટાડતો ગપ્ર_૬૦
1 ઘટાડવા ગઅં_૩૨
1 ઘટાડવો ગપ્ર_૭૪
1 ઘટાદિક ગમ_૧૦
1 ઘટામાં સા_૧૮
2 ઘટિત ગમ_૬૩(2)
5 ઘટી ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮
22 ઘટે ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮(2), કા_૧(2), લો_૪(3), લો_૧૦, ગમ_૪, ગમ_૬૪(4), ગમ_૬૭, વ_૧૭(2), વ_૧૯, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮
1 ઘટો ગઅં_૭
1 ઘડપણમાં ગમ_૫૪
21 ઘડી ગપ્ર_૨૭, સા_૪, સા_૧૧, કા_૨(2), કા_૩(2), લો_૧, લો_૮(2), લો_૧૭, પં_૭, ગમ_૧૯, ગમ_૩૫, ગમ_૬૨(5), ગઅં_૧, ગઅં_૩૦
5 ઘડીએ ગમ_૨૯(2), ગમ_૫૫(2), ગમ_૬૧
5 ઘડીક ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૫૬, સા_૪(2), ગઅં_૨૬
2 ઘડીકમાં ગપ્ર_૨૩, ગઅં_૨૬
1 ઘડીઘડી-પળપળમાં ગપ્ર_૩૦
2 ઘડીમાં લો_૧૭, ગમ_૬૨
1 ઘડીમાત્ર ગપ્ર_૬૩
7 ઘડે ગપ્ર_૨૫, ગમ_૧૭, ગમ_૩૩, ગઅં_૬(4)
2 ઘડો ગપ્ર_૨૩(2)
1 ઘડ્યો ગમ_૨૨
24 ઘણા ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૭૪, સા_૯, સા_૧૦, લો_૨, લો_૧૮(2), ગમ_૭(2), ગમ_૧૬, ગમ_૨૬, ગમ_૩૮, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭
24 ઘણાક ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૫૩, કા_૩, લો_૧૪, પં_૪(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૫૮, ગમ_૬૬, વ_૫, વ_૬, વ_૧૩, અ_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૮
1 ઘણાકને ગમ_૧૦
1 ઘણાને ગમ_૩
4 ઘણાય ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૬૯, સા_૩, ગમ_૩૫
25 ઘણી ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૨, સા_૪, કા_૧, કા_૧૨, લો_૧૮, પં_૨, ગમ_૩, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૯, ગમ_૫૪, ગમ_૫૬, ગમ_૬૬, વ_૧૨, ગઅં_૧૪(2)
11 ઘણીક ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૭૦, કા_૧, કા_૨, કા_૩, લો_૬, લો_૭, પં_૪, ગમ_૩૩, ગમ_૩૮
2 ઘણીકવાર ગપ્ર_૩૨, ગમ_૩૧
2 ઘણીવાર ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૪૯
37 ઘણું ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૧૪(4), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૬(4), ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, સા_૪, લો_૧(2), લો_૧૪, લો_૧૭, પં_૩, ગમ_૧૦, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૬, ગમ_૫૨, ગમ_૫૬, ગમ_૬૨
2 ઘણુંક ગપ્ર_૭૦, પં_૩
4 ઘણે પં_૧, ગમ_૧, ગમ_૪, વ_૧
2 ઘણેક કા_૩, ગમ_૧૬
28 ઘણો ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૫(2), કા_૬, કા_૮, લો_૧૩, પં_૪, ગમ_૧૧, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯, ગમ_૨૮, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૫, ગમ_૪૯, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, વ_૧૬, ગઅં_૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧
1 ઘનશ્યામ ગમ_૧૩
11 ઘર ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧(3), કા_૭(2), લો_૭, ગમ_૫૫(2)
4 ઘરનાં ગમ_૧૨(2), ગઅં_૧, ગઅં_૨૪
2 ઘરની ગપ્ર_૪૨, ગમ_૬
1 ઘરનું ગપ્ર_૨૫
4 ઘરને ગપ્ર_૭૧, ગઅં_૪, ગઅં_૯, ગઅં_૨૩
10 ઘરમાં ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨(2), કા_૧૦, લો_૪, પં_૧, ગમ_૨૫, વ_૧૦
4 ઘરેણાં ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦, ગમ_૧૩, ગઅં_૨૩
1 ઘરેણું ગમ_૫૫
1 ઘરોઘર લો_૧૦
1 ઘસાઈને સા_૭
11 ઘસાતું ગપ્ર_૭૮(3), લો_૧૦, લો_૧૬, પં_૫(2), ગમ_૫, ગમ_૨૮, ગમ_૬૦, ગઅં_૨૧
2 ઘસીને લો_૩, ગઅં_૨૩
4 ઘા સા_૭, ગઅં_૪, ગઅં_૧૫(2)
118 ઘાટ ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૦(12), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૮(17), ગપ્ર_૪૪(5), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, સા_૧૨(5), સા_૧૫(3), કા_૩, લો_૫(10), લો_૬(4), લો_૮, લો_૧૦(3), ગમ_૮, ગમ_૧૭(2), ગમ_૨૨(8), ગમ_૨૭(4), ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૯, ગમ_૬૨, વ_૧૨(2), ગઅં_૨, ગઅં_૫, ગઅં_૬(9), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૭
4 ઘાટ-સંકલ્પ ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૨(2)
1 ઘાટ-સંકલ્પનું સા_૧૨
1 ઘાટના લો_૬
5 ઘાટની ગપ્ર_૩૦(5)
8 ઘાટને ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૮(3), કા_૩, લો_૫, લો_૬
4 ઘાટનો ગપ્ર_૩૦(3), કા_૭
1 ઘાટમાત્ર ગપ્ર_૨૪
1 ઘાટમાત્રને ગમ_૩૬
1 ઘાટું ગમ_૬
1 ઘાટે ગમ_૬
1 ઘાટો ગઅં_૨૩
3 ઘાની ગઅં_૧૫(3)
2 ઘાયલ ગમ_૬૦, ગઅં_૧૫
1 ઘાયલને ગઅં_૧૫
1 ઘાયે ગઅં_૧૫
1 ઘાલવી ગમ_૫૨
1 ઘાલીને ગપ્ર_૭૮
3 ઘી ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૭૩
2 ઘૂમરી વ_૪(2)
1 ઘેડ ગપ્ર_૪૧
3 ઘેડ્ય ગમ_૩૧(2), વ_૨૦
2 ઘેનમાં ગપ્ર_૭૭(2)
24 ઘેર ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૩(2), લો_૪(2), પં_૪(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૭, ગમ_૨૬, ગમ_૩૩, ગમ_૩૮, ગમ_૪૩, ગમ_૪૮, વ_૬, વ_૧૧, વ_૧૮, ગઅં_૩, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૮
1 ઘેલા ગમ_૧૦
1 ઘેલાના વ_૧૭
1 ઘેલામાં ગપ્ર_૨૦
1 ઘેલો ગપ્ર_૨૦
1 ઘોડશાળની ગપ્ર_૩૮
5 ઘોડા ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, સા_૧૭, કા_૮, અ_૩
1 ઘોડાં ગપ્ર_૨૭
2 ઘોડાના ગપ્ર_૭૮, ગઅં_૯
2 ઘોડાની પં_૪, ગઅં_૯
1 ઘોડારૂપ લો_૧૮
2 ઘોડી લો_૧૮, ગમ_૫૪
7 ઘોડીએ ગમ_૧૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૪, ગમ_૩૯, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગઅં_૩૬
4 ઘોડું ગપ્ર_૨૭(3), ગમ_૫૫
3 ઘોડે ગપ્ર_૭૮, ગમ_૫૫, ગઅં_૯
4 ઘોડો ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૮, ગઅં_૧૪
1 ઘોર ગપ્ર_૪૨
1 ઘોરતમ લો_૧૧
1 ઘોરપણું ગપ્ર_૧૨
2 ઘોળી ગપ્ર_૩૫, ગઅં_૨
5 ઘ્રાણ ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૨૦, ગમ_૧૬, વ_૪
1 ઘ્રાણને કા_૧
1 ઘ્રાણનો ગપ્ર_૩૨
1 ચંગા ગમ_૩૫
13 ચંચળ લો_૮(13)
9 ચંચળતા લો_૮(8), ગઅં_૨૮
1 ચંચળતાને લો_૮
2 ચંડાળ કા_૧૦, ગમ_૩૫
8 ચંદન ગપ્ર_૧૮(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૯, વ_૨૦, ગઅં_૨૩(3)
1 ચંદન-પુષ્પ લો_૭
1 ચંદન-પુષ્પાદિક લો_૭
1 ચંદન-પુષ્પાદિકે વ_૨
1 ચંદનનાં લો_૩
1 ચંદનની ગપ્ર_૫૯
1 ચંદનનું ગઅં_૨૩
1 ચંદનાદિક ગપ્ર_૨૬
5 ચંદ્ર ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૧, ગમ_૧, વ_૧૨(2)
1 ચંદ્ર-સૂર્ય ગપ્ર_૬૫
3 ચંદ્રની વ_૧૨, અ_૧(2)
1 ચંદ્રનું અ_૧
1 ચંદ્રને અ_૧
18 ચંદ્રમા ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧૭, કા_૧(2), લો_૫, લો_૧૧, લો_૧૩(2), લો_૧૭, વ_૯, વ_૧૨(4), અ_૧, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨
1 ચંદ્રમાએ લો_૧૩
1 ચંદ્રમાદિકનાં પં_૭
2 ચંદ્રમાની ગપ્ર_૨૭, વ_૧૨
1 ચંદ્રમાનું સા_૧૭
1 ચંદ્રમાને વ_૧૨
3 ચંદ્રાદિક ગપ્ર_૨૩, સા_૫, ગમ_૪૫
1 ચંપાનાં વ_૨
1 ચંપો ગઅં_૨૩
1 ચકોરની કા_૧
12 ચક્ર સા_૭(2), લો_૧૮(2), પં_૬, ગમ_૨૧, વ_૨, ગઅં_૪(5)
5 ચક્રની ગપ્ર_૭૩, સા_૭(4)
3 ચક્રને ગપ્ર_૬૫, ગઅં_૪(2)
8 ચક્રવર્તી પં_૪(3), ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૪, વ_૨, ગઅં_૧૪
1 ચક્રે કા_૮
6 ચક્ષુ ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૫૧, લો_૮, લો_૧૦, ગમ_૧૬
1 ચક્ષુઇન્દ્રિયે પં_૪
1 ચક્ષુને કા_૧
9 ચટકી કા_૭(8), ગમ_૨૭
1 ચટકીનો કા_૭
1 ચટકો કા_૧
3 ચડતી ગપ્ર_૫૭, કા_૯, ગઅં_૬
3 ચડતો કા_૧, કા_૩(2)
2 ચડવા ગપ્ર_૨૭, કા_૧
3 ચડાવી ગપ્ર_૩૪(2), ગમ_૩૫
2 ચડાવે ગપ્ર_૧૮, ગમ_૧૩
1 ચડાવ્યું ગમ_૫૮
5 ચડી ગપ્ર_૨૪, સા_૧૮, ગમ_૫૨, ગમ_૬૧(2)
2 ચડીને ગપ્ર_૭૮, ગમ_૨૧
4 ચડે સા_૧૪(2), ગમ_૧, ગઅં_૨૫
3 ચડ્યાં ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૨, ગમ_૪૮
1 ચડ્યો ગઅં_૯
1 ચઢતાં ગમ_૫૫
3 ચઢતે કા_૪, લો_૪, પં_૭
1 ચઢવું લો_૧૫
1 ચઢાવવા ગઅં_૩૪
1 ચઢાવીએ ગપ્ર_૩૭
1 ચઢાવે વ_૪
1 ચઢાવ્યો ગઅં_૨૮
3 ચઢી લો_૧, ગમ_૩૫, ગઅં_૩૩
3 ચઢીને ગમ_૨૪, ગમ_૩૯, ગઅં_૩૬
1 ચઢ્યું ગપ્ર_૧૮
7 ચણા ગપ્ર_૨૪(3), ગપ્ર_૭૩(2), કા_૧૨, ગમ_૧૩
2 ચણાને ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૭૩
4 ચતુર્થીને ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૭૧, કા_૮, વ_૫
1 ચતુર્દશીને ગપ્ર_૫૯
4 ચતુર્ધા ગપ્ર_૪૩(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૩
6 ચતુર્ભુજ લો_૧૮(3), ગમ_૧૦, વ_૨, ગઅં_૩૧
3 ચતુર્ભુજરૂપ લો_૧૮, વ_૧૮(2)
1 ચતુર્ભુજરૂપને વ_૧૮
4 ચતુર્ભુજરૂપે લો_૧૮(2), પં_૬, ગમ_૩૯
2 ચતુર્વ્યૂહ ગપ્ર_૭૮, વ_૧૮
1 ચતુર્વ્યૂહની ગપ્ર_૬૬
2 ચતુર્વ્યૂહરૂપે ગપ્ર_૫૨, વ_૨
1 ચપટી ગપ્ર_૪૭
2 ચપળ સા_૨(2)
2 ચમકના વ_૧૩(2)
2 ચમકપાણ ગમ_૬૬, વ_૧૩
1 ચમકપાણમાં વ_૧૩
9 ચમત્કાર પં_૪, ગમ_૬૬, વ_૧૩(3), વ_૧૬, અ_૧(2), ગઅં_૩૩
4 ચમત્કારી અ_૧(2), ગઅં_૧૭(2)
1 ચમેલી ગઅં_૨૩
1 ચમેલીના અ_૩
2 ચમેલીનાં વ_૨૦, ગઅં_૨૧
2 ચરકલા સા_૧૭, પં_૪
2 ચરકલું સા_૧૭(2)
1 ચરચ્યાં ગપ્ર_૨૬
1 ચરણ ગમ_૧૩
2 ચરણકમળ ગપ્ર_૭૧, ગઅં_૩૧
1 ચરણકમળને પં_૭
1 ચરણકમળનો ગમ_૩૫
5 ચરણની ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૨, લો_૧૬, લો_૧૭, ગઅં_૨૮
1 ચરણનો સા_૫
1 ચરણરજનાં કા_૯
1 ચરણાદિકે ગપ્ર_૫૨
4 ચરણારવિંદ ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮, ગઅં_૧, ગઅં_૨૩
2 ચરણારવિંદથી લો_૧૭(2)
2 ચરણારવિંદની ગમ_૩૧, ગઅં_૨૩
10 ચરણારવિંદને કા_૯, લો_૨, લો_૧૩, ગઅં_૪, ગઅં_૭(3), ગઅં_૯, ગઅં_૨૩(2)
2 ચરણારવિંદનો ગપ્ર_૩૨, ગમ_૬૨
4 ચરણારવિંદમાં લો_૧૩, ગમ_૨૫, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩
1 ચરવા ગપ્ર_૩૨
1 ચરાચર ગમ_૩
45 ચરિત્ર ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૭૨(7), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧૩(5), સા_૧૪, લો_૧૮, ગમ_૧૦(9), ગમ_૧૭(3), ગમ_૨૧(2), ગમ_૩૫(5), ગમ_૩૯(2), ગમ_૫૮(2), વ_૧૨
2 ચરિત્રનું સા_૬, ગમ_૩૫
6 ચરિત્રને ગપ્ર_૭૨(2), લો_૧, ગમ_૩૫, ગમ_૫૩, વ_૧૨
2 ચરિત્રમાં ગમ_૧૦, વ_૧૨
1 ચરિત્રરૂપ ગપ્ર_૩૮
1 ચરિત્રશ્રીમદ્‌ભાગવતપુરાણના ગમ_૬૪
2 ચરીને ગપ્ર_૩૨(2)
1 ચર્ચવું ગઅં_૨૩
1 ચર્ચા ગમ_૧૦
2 ચર્ચીને ગઅં_૨૩(2)
1 ચર્ચે વ_૨૦
1 ચર્મના લો_૧૬
1 ચલાતું અ_૧
1 ચલાય સા_૯
1 ચલાયમાન સા_૯
1 ચલાવવું ગપ્ર_૧૭
4 ચલાવે ગમ_૧૨(2), વ_૨, વ_૪
1 ચલાવ્યા ગઅં_૧૦
1 ચળ લો_૮
1 ચળવું સા_૯
1 ચળી ગમ_૯
1 ચળે ગમ_૫
7 ચવાય ગપ્ર_૨૪(4), ગપ્ર_૭૩(2), કા_૧૨
1 ચહાય ગપ્ર_૬૨
1 ચહું ગમ_૫૭
1 ચાંટે ગપ્ર_૩૮
3 ચાંડાળ ગમ_૬, ગમ_૬૦(2)
1 ચાંડાળાદિક ગમ_૬
2 ચાંદલો ગમ_૧૪, ગઅં_૨૩
1 ચાંદ્રાયણ સા_૨
2 ચાંદ્રાયણાદિક કા_૧૨, લો_૫
5 ચાકર લો_૧૩(2), ગમ_૨૬, ગઅં_૯(2)
1 ચાકરની ગઅં_૯
1 ચાકરને ગઅં_૯
20 ચાકરી ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૫૬, સા_૨, સા_૩(3), કા_૨, પં_૪, ગમ_૩૩, ગમ_૪૭(3), અ_૩(2), ગઅં_૯, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯
1 ચાકરીનો ગપ્ર_૯
6 ચાકળા ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૩, ગઅં_૩૭
2 ચાકળો ગમ_૫, ગમ_૧૫
1 ચાખે વ_૨
1 ચાખ્યો ગઅં_૨૭
1 ચાટીએ ગઅં_૩૬
2 ચાટીને ગપ્ર_૩૮, ગમ_૪૧
3 ચાડ ગપ્ર_૩૮(2), પં_૩
1 ચાડીચુગલી સા_૧૦
41 ચાદર ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૩, લો_૧૪, પં_૫, ગમ_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૮, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૮, ગમ_૩૦, ગમ_૩૪, ગમ_૫૭, અ_૨, ગઅં_૨
1 ચામ લો_૧૮
125 ચાર ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩(6), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૮(3), ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૨(4), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૫, સા_૬(7), સા_૯(2), સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨, કા_૮(6), લો_૧(4), લો_૨(9), લો_૪, લો_૭, લો_૧૧, લો_૧૫(2), લો_૧૬, પં_૨, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૮, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૧૭, ગમ_૧૯, ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૬(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૦, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪, ગમ_૬૬(2), ગમ_૬૭, વ_૨(3), વ_૩(6), વ_૫, વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧, અ_૨, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૩(3), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩(2)
1 ચારણ ગમ_૨૪
1 ચારથી વ_૧૧
1 ચારની ગઅં_૩૩
3 ચારને લો_૯(2), ગઅં_૨૪
2 ચારમાં લો_૯, લો_૧૬
3 ચારમાંથી ગપ્ર_૫૨, વ_૧૧(2)
2 ચારવાનાં ગપ્ર_૩૫(2)
1 ચારી વ_૧૮
24 ચારે ગપ્ર_૧૯(5), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(6), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૭, સા_૧૦, કા_૧, લો_૧૪(2), ગમ_૧૩, ગમ_૪૦, ગમ_૪૨, વ_૧૮, ગઅં_૧૪
2 ચારેને ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૬
1 ચારેનો ગપ્ર_૫૬
1 ચારેમાં વ_૩
5 ચારો ગપ્ર_૩૨(5)
1 ચાર્યાં વ_૧૮
8 ચાલતા ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૭૭, ગઅં_૧, ગઅં_૪(2)
4 ચાલતાં ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, કા_૧
3 ચાલતું ગપ્ર_૩૨, લો_૧૮, ગઅં_૩૭
1 ચાલતે-હાલતે લો_૫
8 ચાલતો ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૫, સા_૧૮, કા_૩(2), લો_૧, ગમ_૧૬
1 ચાલનારા ગપ્ર_૨૭
11 ચાલવા કા_૧૧, ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૬, ગમ_૨૧(3), ગમ_૬૩(2), ગઅં_૩૫
1 ચાલવાની ગપ્ર_૨૭
3 ચાલવું સા_૧૦, કા_૬, ગમ_૧૩
1 ચાલશે ગમ_૨૨
6 ચાલી ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૬૩, સા_૧૩, લો_૬, ગમ_૨૨
2 ચાલીને સા_૧૦, ગમ_૨૯
36 ચાલે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧૦, સા_૧૫, કા_૧(3), કા_૬, લો_૧(2), લો_૮, લો_૧૭, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(4), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૭, ગમ_૩૯, ગમ_૫૭, ગઅં_૧, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩(5), ગઅં_૩૪
9 ચાલ્યા ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, સા_૯, સા_૧૦, કા_૮, પં_૨, ગમ_૨૨, ગમ_૨૮
1 ચાલ્યાની ગપ્ર_૭૮
1 ચાલ્યાનો કા_૩
1 ચાલ્યામાં કા_૩
1 ચાલ્યું ગપ્ર_૪૨
1 ચાલ્યે ગમ_૮
6 ચાલ્યો ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૭૩, લો_૧૪(2), ગમ_૧૨, ગમ_૨૯
5 ચાળા ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૨, પં_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૩૩
1 ચાળાચૂંથણો ગઅં_૧
1 ચાળીશ લો_૧
2 ચાળે ગમ_૫૨, ગઅં_૩૩
1 ચાવવા ગપ્ર_૭૩
2 ચાવવાને ગપ્ર_૨૪(2)
2 ચાવે કા_૧૨, ગમ_૧૩
4 ચાહે ગપ્ર_૨૭(4)
64 ચિંતવન ગપ્ર_૨૧(3), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૫(2), સા_૩, સા_૪(3), ગમ_૪(10), ગમ_૬(2), ગમ_૧૬, ગમ_૨૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૬, ગમ_૪૮(13), ગમ_૪૯(2), ગમ_૫૫, વ_૪(4), વ_૧૬, અ_૩(4), ગઅં_૬, ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૩૫(2)
1 ચિંતવનની કા_૧
2 ચિંતવનને કા_૧, અ_૩
2 ચિંતવનમાં પં_૪, ગમ_૪
2 ચિંતવવાં ગઅં_૨૩(2)
1 ચિંતવીશ સા_૨
2 ચિંતવે ગપ્ર_૧, ગમ_૬
1 ચિંતવ્યું સા_૨
8 ચિંતા ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૭૦, સા_૧૪, ગમ_૯(2), ગમ_૧૩, ગમ_૪૭, ગઅં_૩૨
6 ચિંતામણિ ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૪, ગમ_૨૨(2)
2 ચિંતામણિને ગમ_૨૨(2)
1 ચિંતામણિમાં પં_૧
27 ચિત્ત ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૫(3), સા_૧૨, લો_૧(2), ગમ_૧(4), ગમ_૬(4), ગમ_૧૩, ગમ_૨૯, વ_૪, વ_૧૪, ગઅં_૨(6), ગઅં_૧૭
3 ચિત્તના કા_૧, પં_૪, ગમ_૬
2 ચિત્તની કા_૧, લો_૧૫
8 ચિત્તને ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૫(2), કા_૧, ગમ_૧, ગમ_૬, ગમ_૨૨, વ_૨૦
10 ચિત્તનો ગપ્ર_૨૫(6), ગમ_૬(2), ગમ_૩૬, ગમ_૬૦
6 ચિત્તમાં ગપ્ર_૨૫, કા_૧, ગમ_૬(2), ગઅં_૧૪(2)
1 ચિત્તરૂપ ગપ્ર_૨૪
1 ચિત્તવૃત્તિ ગપ્ર_૨૫
1 ચિત્તે ગપ્ર_૨૩
2 ચિત્રકેતુ ગમ_૫૭, વ_૧૬
1 ચિત્રામણ લો_૧૮
2 ચિત્રામણની ગપ્ર_૬૮, વ_૧૦
1 ચિત્રામણમાં લો_૧૮
10 ચિદાકાશ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૪૬(9)
1 ચિદાકાશને વ_૯
1 ચિદાકાશનો વ_૯
1 ચિદ્ઘન કા_૭
1 ચિરકારી લો_૬
2 ચિહ્ન લો_૧૮, ગઅં_૨૩
1 ચિહ્નને ગપ્ર_૩૭
1 ચિહ્નરૂપે ગઅં_૩૩
1 ચિહ્ને લો_૧૮
1 ચીંથરાં લો_૧૭
1 ચીંથરાનો ગઅં_૪
1 ચીજો ગઅં_૩૭
1 ચીજોને ગઅં_૩૭
2 ચીમનરાવજીએ વ_૬, વ_૭
1 ચીર્ય ગપ્ર_૨૪
1 ચીસ ગપ્ર_૨૫
1 ચુકાડીને ગપ્ર_૪૮
1 ચુકાવી ગપ્ર_૩૮
1 ચુસાવ્યાં ગમ_૧૩
1 ચૂંક ગઅં_૨૪
1 ચૂંથણું ગમ_૧૭
1 ચૂંથતો ગપ્ર_૨૩
2 ચૂંથવા ગઅં_૧, ગઅં_૩૩
2 ચૂંથાઈ પં_૨, ગઅં_૧
1 ચૂકી ગઅં_૨૧
1 ચૂકે ગમ_૫૫
1 ચૂક્યું વ_૧૨
3 ચૂક્યો ગમ_૯, વ_૫, વ_૧૨
1 ચૂસી ગપ્ર_૨૪
2 ચૂસ્યાં ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૭૩
1 ચૂસ્યું ગપ્ર_૨૪
2 ચેતન લો_૧૦, પં_૩
1 ચેતાવી લો_૧૮
1 ચેળ કા_૩
4 ચેષ્ટા પં_૪(4)
32 ચૈતન્ય ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૬૬, સા_૧, સા_૪, સા_૧૨, સા_૧૪(2), લો_૭(2), પં_૩, પં_૭, ગમ_૧૭, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૨, ગમ_૩૦, ગમ_૩૪(5), ગમ_૫૫, ગમ_૬૬(3), ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૦
1 ચૈતન્યના ગઅં_૩૦
1 ચૈતન્યની ગપ્ર_૩૭
4 ચૈતન્યને સા_૧૦, સા_૧૨, ગમ_૨, વ_૪
1 ચૈતન્યનો સા_૪
4 ચૈતન્યમય લો_૧૩, ગમ_૧૭(2), ગમ_૨૦
4 ચૈતન્યમાં લો_૧૮, ગમ_૬૦(3)
2 ચૈતન્યમૂર્તિ ગપ્ર_૭૧(2)
4 ચૈતન્યરૂપ ગપ્ર_૨૩, સા_૪, પં_૩, ગમ_૩૯
1 ચૈતન્યરૂપે કા_૮
6 ચૈતન્યાનંદ સા_૮, કા_૧, લો_૧૦, લો_૧૨(2), ગઅં_૧૩
1 ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ ગઅં_૧૧
1 ચૈતન્યાનંદસ્વામીને ગઅં_૨૪
13 ચૈત્ર ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગમ_૩૦, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫
1 ચોંટતી સા_૧૭
1 ચોંટતું ગઅં_૨
1 ચોંટાડે સા_૭
9 ચોંટી સા_૭, કા_૧૨, લો_૧(2), લો_૧૬, પં_૧, પં_૪, ગમ_૬, અ_૩
4 ચોંટે સા_૭(2), વ_૧૪, ગઅં_૧૫
1 ચોક ગપ્ર_૬૨
2 ચોખી સા_૪, સા_૧૨
3 ચોખ્ખું સા_૪(3)
3 ચોખ્ખો સા_૪, સા_૧૨, ગમ_૩૨
1 ચોગાન ગઅં_૨૩
1 ચોજાળી પં_૩
1 ચોટતી ગપ્ર_૩૪
2 ચોટવાનો ગમ_૩૬, ગમ_૬૬
1 ચોટાડે ગમ_૩૬
1 ચોટાડ્યું ગઅં_૧૩
7 ચોટી ગપ્ર_૩૪(2), ગમ_૬(2), ગમ_૨૪, ગમ_૩૬, ગમ_૬૬
9 ચોટે સા_૭, લો_૧૦, ગમ_૮, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૬(2), ગમ_૬૬, ગઅં_૩
1 ચોડી ગઅં_૭
2 ચોતરા ગપ્ર_૪૧, ગમ_૨૪
14 ચોથને ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૬૨, સા_૧૫, પં_૧, ગમ_૩, ગમ_૩૧, ગમ_૪૩, ગમ_૫૮, ગમ_૬૦, વ_૮, ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૧
3 ચોથા ગપ્ર_૪૮, વ_૩, વ_૧૮
2 ચોથી ગપ્ર_૭૨, ગમ_૩૮
3 ચોથું ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૩, ગઅં_૩૦
6 ચોથો ગપ્ર_૨૯, લો_૨(2), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, વ_૧૧
1 ચોપડવું ગઅં_૨૩
1 ચોપડે ગમ_૨
14 ચોફાળ ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮, લો_૬, લો_૧૩, લો_૧૫, લો_૧૭, ગમ_૨૦, ગમ_૬૨
1 ચોફાળે લો_૧૮
1 ચોમાસાં ગપ્ર_૪૨
1 ચોમાસાંવાળાએ ગપ્ર_૪૨
1 ચોમાસાના ગઅં_૨૩
1 ચોમાસાને ગમ_૧૩
1 ચોમાસામાં ગઅં_૨૧
5 ચોમાસું ગપ્ર_૨૯, ગમ_૬૪, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૩(2)
10 ચોર ગપ્ર_૭૦(5), વ_૧૦, ગઅં_૧(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭
1 ચોરચકાર ગઅં_૯
1 ચોરચકારને ગઅં_૯
1 ચોરને ગપ્ર_૭૦
13 ચોરાશી ગપ્ર_૨૧(4), ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૪૪(2), કા_૭, ગમ_૨૨, ગમ_૩૬, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯
4 ચોરાશીમાં ગપ્ર_૨૧, સા_૪, સા_૧૧, ગમ_૧૧
8 ચોરી ગપ્ર_૭૦(4), સા_૧૦(2), ગમ_૫૫, ગઅં_૧
1 ચોરીએ ગપ્ર_૭૦
1 ચોળે કા_૧૨
1 ચોવટિયા સા_૧૫
53 ચોવિશ ગપ્ર_૧૨(4), ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૨(4), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪(2), કા_૭, લો_૧૫(5), પં_૨(8), પં_૩, ગમ_૧૭(5), ગમ_૨૦(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૪(5), વ_૨(5), વ_૭(2), વ_૧૮
1 ચોવિશમો ગમ_૧૭
1 ચોષ્ય ગઅં_૨૩
1 ચોસઠ વ_૧૦
9 ચૌદ ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૬૧, કા_૬, કા_૧૨, લો_૨, ગમ_૨૪, ગમ_૪૫, વ_૧૬, વ_૧૯
1 ચૌદલોકનું વ_૧૬
15 ચૌદશને ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૬૫, સા_૧૦, કા_૫, લો_૪, લો_૧૬, ગમ_૯, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૪૮, વ_૭, ગઅં_૩૮
2 ચૌદે વ_૧૧, અ_૧
1 ચ્યવીને ગપ્ર_૪૧
1 ચ્યુતભાવ પં_૨
5 સા_૫, લો_૧૨, પં_૭, ગમ_૩૫, ગઅં_૨૯
2 છકી ગપ્ર_૨૫(2)
5 છઠને ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૪૨, સા_૨
10 છઠ્યને સા_૧૭, લો_૯, ગમ_૧૨, ગમ_૧૮, ગમ_૨૫, ગમ_૩૮, ગમ_૫૭, ગઅં_૨, ગઅં_૭, ગઅં_૧૭
2 છતાં સા_૯, ગઅં_૨
10 છતે ગપ્ર_૨૧, સા_૨, સા_૧૪, કા_૧૦, લો_૨(2), ગમ_૧૩, ગમ_૬૨, ગઅં_૨, ગઅં_૭
4 છત્ર કા_૬, વ_૧૩, વ_૧૫, વ_૨૦
3 છપરપલંગ કા_૧, કા_૫, કા_૬
1 છપાડીને કા_૫
1 છયે ગઅં_૨૧
1 છળકપટ ગપ્ર_૬૮
1 છળિયા ગમ_૬૪
2 છવિશમા લો_૧૫, પં_૨
1 છવિશમાં વ_૨
2 છવિશમાને લો_૧૫, પં_૨
1 છવીશમા ગપ્ર_૫૨
1 છાંદોગ્ય લો_૯
2 છાઈ લો_૪, ગમ_૧૩
1 છાણા ગમ_૧
1 છાણાની ગપ્ર_૫૬
2 છાણામાં કા_૧(2)
1 છાતી કા_૧૦
3 છાતીમાં લો_૨, ગઅં_૨૩(2)
5 છાના ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૩, ગમ_૧૩, ગમ_૬૫
2 છાની લો_૫, ગમ_૧૬
4 છાયા ગપ્ર_૨૯, વ_૧૨, ગઅં_૩૧(2)
1 છાયાને પં_૧
3 છાયામાં કા_૧૦, ગમ_૫, ગમ_૧૫
2 છાલ કા_૧૨(2)
2 છિદ્ર ગપ્ર_૬૫(2)
1 છિદ્રની ગપ્ર_૬૫
1 છિદ્રને ગપ્ર_૭૨
1 છિદ્રમાં ગપ્ર_૬૫
1 છીંટ કા_૧૧
13 છીંટની કા_૧૨, લો_૧, લો_૩, લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, ગમ_૨૦, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭
210 છીએ ગપ્ર_૩(3), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૨(17), ગપ્ર_૧૮(9), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(3), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧(4), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮, સા_૨(2), સા_૩, સા_૧૪, સા_૧૫(2), કા_૨, કા_૫, કા_૬(2), કા_૧૦, લો_૧(3), લો_૨, લો_૬, લો_૭, લો_૧૧, લો_૧૩(6), લો_૧૪(4), લો_૧૫, લો_૧૮(2), પં_૧(5), પં_૪, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૮(3), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(10), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૩(12), ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૪૪, ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૨, ગમ_૫૫(9), ગમ_૫૭, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૭, વ_૮, વ_૧૧, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮(3), વ_૧૯, અ_૧, ગઅં_૭, ગઅં_૯, ગઅં_૧૩(6), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૧(5), ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૭(2)
167 છું ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૬(3), ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫(8), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૧(5), સા_૨(2), સા_૪(2), સા_૯(4), સા_૧૨, સા_૧૪(2), સા_૧૮, કા_૩(3), લો_૧, લો_૨(3), લો_૬(2), લો_૮(4), લો_૧૦(8), લો_૧૩, લો_૧૫(6), લો_૧૭(5), પં_૧(2), પં_૩(9), પં_૪(3), ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૬(2), ગમ_૮, ગમ_૧૨(5), ગમ_૧૩(8), ગમ_૧૮, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૨, ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, વ_૧૮, વ_૨૦(2), અ_૨, ગઅં_૨(3), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭
1 છુટકો લો_૧૮
3 છુટાય ગમ_૩, વ_૧૪(2)
2 છુપાવતે પં_૪(2)
1 છુપાવી પં_૪
1 છુપાવીને ગપ્ર_૬૩
14 છૂટકો લો_૭, ગમ_૯(2), ગમ_૧૮(4), ગમ_૨૧, ગમ_૬૩(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૨(3)
1 છૂટવાને ગપ્ર_૬૧
1 છૂટવાનો ગઅં_૧
1 છૂટવું ગપ્ર_૭૮
1 છૂટાં પં_૩
6 છૂટી ગમ_૬૬, વ_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૩૭
4 છૂટીને ગપ્ર_૫૬, સા_૯, ગમ_૧૯, ગમ_૪૯
1 છૂટીશું ગમ_૧૮
3 છૂટે સા_૧૧, ગમ_૩, ગમ_૧૮
4 છૂટો પં_૧, પં_૩(3)
1 છૂટ્યાના ગઅં_૧૨
2 છૂટ્યાનો વ_૧૪, ગઅં_૧૨
7737 છે ગપ્ર_૧(29), ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫(3), ગપ્ર_૬(17), ગપ્ર_૭(13), ગપ્ર_૮(15), ગપ્ર_૯(7), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨(82), ગપ્ર_૧૩(24), ગપ્ર_૧૪(51), ગપ્ર_૧૫(2), ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૭(16), ગપ્ર_૧૮(70), ગપ્ર_૧૯(4), ગપ્ર_૨૦(25), ગપ્ર_૨૧(30), ગપ્ર_૨૨(3), ગપ્ર_૨૩(24), ગપ્ર_૨૪(63), ગપ્ર_૨૫(60), ગપ્ર_૨૬(31), ગપ્ર_૨૭(53), ગપ્ર_૨૮(8), ગપ્ર_૨૯(6), ગપ્ર_૩૦(15), ગપ્ર_૩૧(21), ગપ્ર_૩૨(35), ગપ્ર_૩૩(21), ગપ્ર_૩૪(35), ગપ્ર_૩૫(14), ગપ્ર_૩૬(6), ગપ્ર_૩૭(29), ગપ્ર_૩૮(31), ગપ્ર_૩૯(20), ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧(37), ગપ્ર_૪૨(43), ગપ્ર_૪૩(16), ગપ્ર_૪૪(27), ગપ્ર_૪૫(35), ગપ્ર_૪૬(80), ગપ્ર_૪૭(14), ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૪૯(13), ગપ્ર_૫૦(20), ગપ્ર_૫૧(49), ગપ્ર_૫૨(35), ગપ્ર_૫૩(10), ગપ્ર_૫૪(6), ગપ્ર_૫૫(12), ગપ્ર_૫૬(60), ગપ્ર_૫૭(18), ગપ્ર_૫૮(14), ગપ્ર_૫૯(23), ગપ્ર_૬૦(17), ગપ્ર_૬૧(22), ગપ્ર_૬૨(28), ગપ્ર_૬૩(71), ગપ્ર_૬૪(42), ગપ્ર_૬૫(73), ગપ્ર_૬૬(40), ગપ્ર_૬૭(15), ગપ્ર_૬૮(21), ગપ્ર_૬૯(20), ગપ્ર_૭૦(81), ગપ્ર_૭૧(53), ગપ્ર_૭૨(51), ગપ્ર_૭૩(90), ગપ્ર_૭૪(5), ગપ્ર_૭૫(10), ગપ્ર_૭૬(7), ગપ્ર_૭૭(23), ગપ્ર_૭૮(119), સા_૧(24), સા_૨(52), સા_૩(18), સા_૪(7), સા_૫(43), સા_૬(41), સા_૭(5), સા_૮(5), સા_૯(10), સા_૧૦(19), સા_૧૧(28), સા_૧૨(27), સા_૧૩(21), સા_૧૪(67), સા_૧૫(29), સા_૧૬(15), સા_૧૭(25), સા_૧૮(41), કા_૧(145), કા_૨(29), કા_૩(36), કા_૪(13), કા_૫(20), કા_૬(29), કા_૭(32), કા_૮(49), કા_૯(4), કા_૧૦(37), કા_૧૧(20), કા_૧૨(27), લો_૧(48), લો_૨(45), લો_૩(2), લો_૪(43), લો_૫(11), લો_૬(30), લો_૭(94), લો_૮(66), લો_૯(6), લો_૧૦(130), લો_૧૧(28), લો_૧૨(21), લો_૧૩(37), લો_૧૪(63), લો_૧૫(98), લો_૧૬(23), લો_૧૭(49), લો_૧૮(79), પં_૧(71), પં_૨(137), પં_૩(73), પં_૪(139), પં_૫(5), પં_૬(9), પં_૭(67), ગમ_૧(58), ગમ_૨(27), ગમ_૩(47), ગમ_૪(20), ગમ_૫(2), ગમ_૬(47), ગમ_૭(4), ગમ_૮(68), ગમ_૯(19), ગમ_૧૦(81), ગમ_૧૧(38), ગમ_૧૨(26), ગમ_૧૩(100), ગમ_૧૪(11), ગમ_૧૫(7), ગમ_૧૬(61), ગમ_૧૭(35), ગમ_૧૮(51), ગમ_૧૯(19), ગમ_૨૦(38), ગમ_૨૧(43), ગમ_૨૨(30), ગમ_૨૩(11), ગમ_૨૪(10), ગમ_૨૫(17), ગમ_૨૬(8), ગમ_૨૭(34), ગમ_૨૮(47), ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૦(6), ગમ_૩૧(77), ગમ_૩૨(14), ગમ_૩૩(42), ગમ_૩૪(29), ગમ_૩૫(26), ગમ_૩૬(24), ગમ_૩૭(5), ગમ_૩૮(9), ગમ_૩૯(40), ગમ_૪૦(11), ગમ_૪૧(9), ગમ_૪૨(28), ગમ_૪૩(9), ગમ_૪૪(5), ગમ_૪૫(16), ગમ_૪૬(11), ગમ_૪૭(16), ગમ_૪૮(16), ગમ_૪૯(11), ગમ_૫૦(14), ગમ_૫૧(21), ગમ_૫૨(9), ગમ_૫૩(19), ગમ_૫૪(8), ગમ_૫૫(36), ગમ_૫૬(15), ગમ_૫૭(24), ગમ_૫૮(7), ગમ_૫૯(21), ગમ_૬૦(14), ગમ_૬૧(7), ગમ_૬૨(73), ગમ_૬૩(21), ગમ_૬૪(63), ગમ_૬૫(18), ગમ_૬૬(85), ગમ_૬૭(32), વ_૧(13), વ_૨(54), વ_૩(18), વ_૪(13), વ_૫(28), વ_૬(29), વ_૭(17), વ_૮(17), વ_૯(12), વ_૧૦(6), વ_૧૧(21), વ_૧૨(15), વ_૧૩(29), વ_૧૪(19), વ_૧૫(14), વ_૧૬(7), વ_૧૭(37), વ_૧૮(51), વ_૧૯(12), વ_૨૦(23), અ_૧(37), અ_૨(32), અ_૩(26), ગઅં_૧(16), ગઅં_૨(39), ગઅં_૩(41), ગઅં_૪(46), ગઅં_૫(23), ગઅં_૬(15), ગઅં_૭(7), ગઅં_૮(9), ગઅં_૯(25), ગઅં_૧૦(30), ગઅં_૧૧(22), ગઅં_૧૨(6), ગઅં_૧૩(32), ગઅં_૧૪(66), ગઅં_૧૫(3), ગઅં_૧૬(11), ગઅં_૧૭(3), ગઅં_૧૮(15), ગઅં_૧૯(11), ગઅં_૨૦(7), ગઅં_૨૧(55), ગઅં_૨૨(31), ગઅં_૨૩(11), ગઅં_૨૪(29), ગઅં_૨૫(8), ગઅં_૨૬(12), ગઅં_૨૭(36), ગઅં_૨૮(37), ગઅં_૨૯(25), ગઅં_૩૦(31), ગઅં_૩૧(25), ગઅં_૩૨(21), ગઅં_૩૩(20), ગઅં_૩૪(19), ગઅં_૩૫(28), ગઅં_૩૬(16), ગઅં_૩૭(36), ગઅં_૩૮(25)
6 છે- સા_૧૭(2), કા_૧, લો_૭, ગમ_૧૮, ગઅં_૩
2 છેક ગપ્ર_૧૮, ગમ_૧૨
7 છેટું ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૦, પં_૧, ગમ_૩૩(2)
33 છેટે ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧૦(2), કા_૧૧(5), પં_૧(3), ગમ_૨૮, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫, ગમ_૬૨, વ_૪(3), ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮
9 છેડાની કા_૬, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૫૪, વ_૨, ગઅં_૨
6 છેડાનું ગપ્ર_૫૩, કા_૧, ગમ_૬૧, વ_૨, વ_૧૫(2)
14 છેડાનો ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, સા_૩, સા_૧૪, કા_૧(2), લો_૨, ગમ_૯, વ_૧
2 છેડાવાળો ગપ્ર_૫૪, વ_૧
2 છેડે ગપ્ર_૩૩, સા_૧૫
1 છેડ્યો ગઅં_૧૪
1 છેતરી અ_૩
1 છેપછી ગમ_૧૧
1 છેલ્લી સા_૧૮
1 છેલ્લો ગઅં_૨૫
67 છો ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(5), ગપ્ર_૩૯(4), ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮(5), સા_૨(3), સા_૯, સા_૧૪(3), સા_૧૫(3), કા_૧૦(3), લો_૭(2), લો_૮, લો_૧૮, પં_૬, ગમ_૧૩(3), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૮, ગમ_૪૫(3), ગમ_૫૫, વ_૨, વ_૧૮, અ_૨(2), ગઅં_૧, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮
5 છોકરા કા_૭, લો_૮, વ_૪, ગઅં_૧, ગઅં_૪
2 છોકરા-સ્ત્રી ગમ_૫૫(2)
2 છોકરાની ગપ્ર_૪૨, કા_૩
1 છોકરાને ગમ_૫૪
1 છોકરું ગપ્ર_૩૨
1 છોકરો ગમ_૫૪
3 છોગલું ગપ્ર_૩૬, લો_૬, લો_૭
1 છોગાં સા_૧૪
1 છોગું ગમ_૧૪
1 છોડ લો_૮
1 છોલાય ગમ_૪૧
1547 ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૪(6), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬(3), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(19), ગપ્ર_૧૯(3), ગપ્ર_૨૦(9), ગપ્ર_૨૧(5), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪(8), ગપ્ર_૨૫(12), ગપ્ર_૨૬(19), ગપ્ર_૨૭(4), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૪(5), ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(6), ગપ્ર_૩૮(6), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૦(5), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(9), ગપ્ર_૪૩(4), ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૪૫(4), ગપ્ર_૪૬(6), ગપ્ર_૪૭(5), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯(4), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧(17), ગપ્ર_૫૨(6), ગપ્ર_૫૩(3), ગપ્ર_૫૪(4), ગપ્ર_૫૬(7), ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૯(3), ગપ્ર_૬૦(8), ગપ્ર_૬૧(4), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(6), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૬૬(5), ગપ્ર_૬૭(7), ગપ્ર_૬૮(4), ગપ્ર_૬૯(3), ગપ્ર_૭૦(10), ગપ્ર_૭૧(8), ગપ્ર_૭૨(19), ગપ્ર_૭૩(11), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬(4), ગપ્ર_૭૭(4), ગપ્ર_૭૮(18), સા_૧(5), સા_૨(6), સા_૩(7), સા_૪(3), સા_૫(8), સા_૬(2), સા_૯(2), સા_૧૦(8), સા_૧૧(6), સા_૧૨(7), સા_૧૩(11), સા_૧૪(18), સા_૧૫(9), સા_૧૬(2), સા_૧૮(3), કા_૧(3), કા_૨(4), કા_૩(6), કા_૫(4), કા_૬(6), કા_૭(6), કા_૮(3), કા_૯(5), કા_૧૦(15), કા_૧૧(5), કા_૧૨, લો_૧(5), લો_૨(7), લો_૩(3), લો_૪(6), લો_૫(2), લો_૬(7), લો_૭(15), લો_૮(14), લો_૯, લો_૧૦(12), લો_૧૧(7), લો_૧૨(2), લો_૧૩(9), લો_૧૪(2), લો_૧૫(10), લો_૧૬(3), લો_૧૭(4), લો_૧૮(19), પં_૧(3), પં_૨(6), પં_૩(13), પં_૪(28), પં_૫(3), પં_૬(5), પં_૭(24), ગમ_૧(23), ગમ_૨(7), ગમ_૩(11), ગમ_૪(7), ગમ_૫(3), ગમ_૬(6), ગમ_૮(14), ગમ_૯(8), ગમ_૧૦(21), ગમ_૧૧(3), ગમ_૧૨(11), ગમ_૧૩(20), ગમ_૧૪(5), ગમ_૧૫(5), ગમ_૧૬(18), ગમ_૧૭(12), ગમ_૧૮(8), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૦(4), ગમ_૨૧(19), ગમ_૨૨(11), ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૪(6), ગમ_૨૫(5), ગમ_૨૬(7), ગમ_૨૭(5), ગમ_૨૮(17), ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૦(4), ગમ_૩૧(9), ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૩(13), ગમ_૩૪(5), ગમ_૩૫(13), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭(2), ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯(9), ગમ_૪૧(4), ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૩, ગમ_૪૪(7), ગમ_૪૫(4), ગમ_૪૬(4), ગમ_૪૭(3), ગમ_૪૮(9), ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૧(5), ગમ_૫૨(3), ગમ_૫૩(2), ગમ_૫૪(3), ગમ_૫૫(11), ગમ_૫૬(5), ગમ_૫૭(4), ગમ_૫૮(7), ગમ_૫૯(6), ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(20), ગમ_૬૩(5), ગમ_૬૪(12), ગમ_૬૫(4), ગમ_૬૬(20), ગમ_૬૭(5), વ_૧(4), વ_૨(15), વ_૩(3), વ_૪(5), વ_૫(11), વ_૬(10), વ_૭(8), વ_૮, વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧(7), વ_૧૨(5), વ_૧૩(5), વ_૧૪, વ_૧૬, વ_૧૭(3), વ_૧૮(16), વ_૧૯(5), વ_૨૦(7), અ_૧(9), અ_૨(4), અ_૩(5), ગઅં_૧(6), ગઅં_૨(5), ગઅં_૩(4), ગઅં_૪(4), ગઅં_૬(11), ગઅં_૭(4), ગઅં_૮(5), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૧(4), ગઅં_૧૨(5), ગઅં_૧૩(17), ગઅં_૧૪(21), ગઅં_૧૫(3), ગઅં_૧૬(10), ગઅં_૧૭(2), ગઅં_૧૮(4), ગઅં_૧૯(5), ગઅં_૨૦(7), ગઅં_૨૧(20), ગઅં_૨૨(4), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(6), ગઅં_૨૮(10), ગઅં_૨૯(4), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૧(17), ગઅં_૩૨(4), ગઅં_૩૩(7), ગઅં_૩૪(10), ગઅં_૩૫(10), ગઅં_૩૬(6), ગઅં_૩૭(7), ગઅં_૩૮(5)
2 જંગમ ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૭૮
1 જંગલ ગઅં_૨૧
1 જંજાળોની ગપ્ર_૭૦
1 જંતુ ગમ_૫૭
1 જંત્ર ગમ_૬૬
1 જંત્ર-મંત્ર ગમ_૩૮
1 જંત્ર-મંત્રમાં ગમ_૩૮
1 જઇ ગમ_૧૦
3 જઇને પં_૪, ગમ_૧૦(2)
1 જઈ ગઅં_૯
8 જઈએ ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૪, ગમ_૧૦, ગમ_૩૩, વ_૧૧
46 જઈને ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૨(3), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૪, સા_૭, સા_૧૭, કા_૬(2), કા_૧૦, લો_૧૪, ગમ_૩, ગમ_૯, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯, ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૮, ગમ_૪૧, ગમ_૪૫(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, વ_૧૪(3), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૨
4 જઈશ ગપ્ર_૭૨, સા_૨(2), પં_૩
4 જઈશું ગપ્ર_૭૩, સા_૪, કા_૧૧, ગમ_૨૨
1 જઉં ગપ્ર_૭૩
15 જગત ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૧૮, લો_૬, લો_૭, લો_૧૧, ગમ_૨૧, ગમ_૬૫
15 જગતના ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૯(4), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૭૨, ગમ_૧૭, વ_૨(2)
3 જગતનાં ગપ્ર_૧૨, ગમ_૫૦, વ_૨
24 જગતની ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૮(2), સા_૪, કા_૧(2), લો_૭(2), લો_૯, લો_૧૭, પં_૧, ગમ_૧, ગમ_૩૧, ગમ_૩૯(2), ગમ_૫૦(2)
2 જગતનું ગઅં_૨(2)
6 જગતને ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૦, કા_૧, લો_૧૩, ગમ_૬૪, ગઅં_૨
9 જગતનો ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૪, સા_૧૫, સા_૧૬, લો_૭, પં_૩, વ_૧૫, ગઅં_૨૪
18 જગતમાં ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૧(4), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૧, કા_૨, કા_૭, લો_૪, લો_૧૦, લો_૧૭, ગમ_૩૧, ગમ_૩૫, ગઅં_૭
1 જગતમિથ્યાની ગપ્ર_૭૦
1 જગતવાર્તારૂપીઓ સા_૧૮
1 જગાડીને ગપ્ર_૬૫
2 જગ્યા ગપ્ર_૧૮, ગમ_૧૩
1 જગ્યામાં ગમ_૧૩
1 જટા લો_૧
19 જડ ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૨, સા_૧, સા_૪(2), સા_૧૪(2), લો_૭, લો_૧૦, પં_૩, ગમ_૨૦(2), ગમ_૩૪(5), વ_૧૧, વ_૧૭
1 જડ-ચિત્ લો_૭
2 જડ-ચૈતન્યરૂપ લો_૭, ગમ_૨૦
1 જડચિદાત્મક ગપ્ર_૧૨
1 જડતું લો_૧૭
1 જડપણે સા_૬
7 જડભરત ગપ્ર_૪૨(2), ગમ_૨૧, ગમ_૨૭, ગમ_૬૦, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧
1 જડભરતના લો_૧૪
1 જડભરતની ગપ્ર_૪૨
1 જડમતિવાળા ગપ્ર_૩૭
3 જડાઈ ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩(2)
1 જડાણી ગમ_૧૨
3 જડી ગપ્ર_૪૪, ગમ_૧, ગઅં_૩૮
2 જડે ગપ્ર_૭૩, ગમ_૪૧
1 જડ્યા ગપ્ર_૧૮
1 જડ્યો ગપ્ર_૫૨
4 જણ ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૭૦, લો_૧૦, ગઅં_૧૩
1 જણને ગઅં_૨૯
1 જણવી ગપ્ર_૧૨
1 જણવે લો_૬
1 જણા ગમ_૨૫
8 જણાઈ ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૯, પં_૧, પં_૪, ગમ_૧૬, ગમ_૨૮, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮
3 જણાણા ગપ્ર_૫૧, સા_૬, પં_૭
2 જણાણી ગમ_૫૬(2)
6 જણાણું ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૭૪, પં_૨(2), પં_૩, ગમ_૬૫
4 જણાણો ગપ્ર_૨૪, સા_૧૮(2), વ_૫
7 જણાતા ગપ્ર_૭૨, સા_૧૫, કા_૩, કા_૮, લો_૧૫, ગમ_૪, ગમ_૧૩
11 જણાતી ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, સા_૫, સા_૧૭, પં_૩, ગમ_૧૩, ગમ_૫૫, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૧(2)
20 જણાતું ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૭, સા_૧, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭(2), કા_૨, કા_૧૦, લો_૭, લો_૧૫(2), પં_૭, ગમ_૬, ગમ_૧૩, ગમ_૧૭, ગમ_૫૬, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪
30 જણાતો ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૫(2), સા_૧૭, કા_૧(5), લો_૬, લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), લો_૧૭, ગમ_૬, ગમ_૧૩(4), ગમ_૨૯, ગમ_૫૪, ગમ_૬૦, વ_૧૪(2), વ_૨૦, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨
3 જણાને ગપ્ર_૭૮, અ_૩, ગઅં_૧૪
1 જણાનો ગઅં_૧૮
237 જણાય ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬(6), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬(8), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(8), સા_૧, સા_૨(2), સા_૧૨, સા_૧૫, સા_૧૭, કા_૧(17), કા_૩(11), કા_૬(2), કા_૮(2), કા_૧૦, લો_૧, લો_૨(2), લો_૭, લો_૮, લો_૧૦(8), લો_૧૨, લો_૧૪(6), લો_૧૫(10), લો_૧૬, લો_૧૭(2), લો_૧૮(4), પં_૧(3), પં_૩(2), પં_૪(3), પં_૭, ગમ_૧(2), ગમ_૨, ગમ_૬(7), ગમ_૧૦(6), ગમ_૧૩(6), ગમ_૧૪, ગમ_૧૬(4), ગમ_૧૭, ગમ_૨૭, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪(3), ગમ_૩૫, ગમ_૪૪, ગમ_૪૭, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(3), ગમ_૬૦(6), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૭, વ_૨(3), વ_૪(3), વ_૮(5), વ_૯(5), વ_૧૧(2), વ_૧૬(2), વ_૧૭, અ_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(12), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫
3 જણાયા ગમ_૧૯, ગમ_૩૩, ગમ_૫૫
1 જણાયાનું ગપ્ર_૫૯
10 જણાયું લો_૧(2), લો_૭, લો_૧૪, પં_૬, ગમ_૧, ગમ_૩૭, ગમ_૩૯, ગમ_૫૬, ગઅં_૧૩
2 જણાયો પં_૧, ગમ_૫૭
2 જણાવતા પં_૪, ગમ_૫૦
1 જણાવનારો ગપ્ર_૧૨
2 જણાવા સા_૧૫, લો_૧૬
2 જણાવી પં_૬(2)
3 જણાવીને ગપ્ર_૭૭(2), ગઅં_૩૫
1 જણાવું ગમ_૬૪
8 જણાવે ગપ્ર_૬૨, લો_૬, પં_૪(3), પં_૭, ગઅં_૨૬(2)
1 જણાવો વ_૧૬
1 જણાવ્યા ગપ્ર_૫૯
5 જણાવ્યું પં_૬(4), ગમ_૨૬
1 જણાવ્યો પં_૬
2 જણાશે લો_૭, ગમ_૩૩
4 જણે ગપ્ર_૩૧(2), લો_૧૮, ગમ_૬૦
12 જતન ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૫૦(3), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૨, લો_૫, ગમ_૨૨, ગઅં_૩૬
5 જતા ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૭૩, લો_૧૪, ગમ_૩૩, ગમ_૪૭
8 જતાં ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨, સા_૫, ગમ_૧૬, ગમ_૨૭, ગમ_૪૨
2 જતી કા_૭, લો_૧૬
5 જતું લો_૪, લો_૧૬, ગમ_૬૨, વ_૧૨, ગઅં_૩૦
7 જતો ગપ્ર_૭૮, કા_૭, કા_૧૦, ગમ_૧૬, ગમ_૫૬, વ_૧૨, ગઅં_૩
5 જન ગપ્ર_૧૮(3), સા_૧૬, ગમ_૧૨
8 જનક ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૭૩, લો_૧૦(2), ગમ_૨૦, વ_૨૦(2)
3 જનકની ગમ_૨૦, વ_૨૦(2)
2 જનકરાજા ગપ્ર_૫૪, વ_૨૦
1 જનકરાજાની ગપ્ર_૨
1 જનકાદિક ગમ_૧૪
1 જનકે વ_૨૦
2 જનના સા_૧૬, ગઅં_૩૮
1 જનનાં કા_૧
2 જનને કા_૭, ગમ_૪૮
1 જનારું ગપ્ર_૭૦
1 જનાવર ગમ_૫૫
47 જન્મ ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૫, સા_૧૧(3), કા_૧૦(3), લો_૧૧, લો_૧૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૮(7), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, ગમ_૪૮(4), ગમ_૫૮(2), ગમ_૬૪, ગમ_૬૭, વ_૧૨, વ_૧૮, અ_૩(2), ગઅં_૩, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯
1 જન્મ-મરણના કા_૧૦
1 જન્મ-મરણપણું પં_૭
1 જન્મ-મૃત્યને લો_૭
1 જન્મ-મૃત્યુના લો_૨
2 જન્મથી ગમ_૫૮, વ_૭
3 જન્મના ગમ_૧૦, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬
1 જન્મની કા_૭
2 જન્મનું ગપ્ર_૫૫, ગમ_૮
9 જન્મને કા_૧, કા_૯(2), લો_૧૦, ગમ_૮, ગમ_૧૦(2), વ_૫, ગઅં_૧૪
4 જન્મનો ગપ્ર_૨૪(2), ગમ_૨૯, ગઅં_૨
4 જન્મભૂમિ ગપ્ર_૩૭(4)
1 જન્મભૂમિની ગપ્ર_૪૪
2 જન્મમરણ ગઅં_૧૮, ગઅં_૩૬
2 જન્મમરણના અ_૩, ગઅં_૧
1 જન્મમરણને ગઅં_૧૮
1 જન્મમરણનો અ_૩
7 જન્મમાં ગમ_૪૫, ગમ_૫૯(4), અ_૩, ગઅં_૨૨
1 જન્મસમયમાં લો_૧૮
1 જન્માંતરને ગમ_૬૬
6 જન્માન્તરે લો_૭(3), લો_૧૨, પં_૩(2)
1 જન્માષ્ટમી ગપ્ર_૩
29 જન્મે સા_૧૧(2), સા_૧૪, લો_૧(3), લો_૬(2), પં_૪, ગમ_૧(2), ગમ_૫(2), ગમ_૭(2), ગમ_૧૬(5), ગમ_૬૬, વ_૧(3), વ_૫(5)
2 જન્મોજન્મ ગમ_૨૮, ગઅં_૧૪
2 જન્મ્યા પં_૬, ગમ_૩૩
1 જન્મ્યો પં_૭
2 જપ સા_૭, ગઅં_૧૪
1 જબરી લો_૧
2 જબરો સા_૫, લો_૧
4 જમણા ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૩૬, અ_૧(2)
1 જમણી પં_૧
1 જમણું અ_૧
1 જમણે ગપ્ર_૪૭
1 જમતો ગપ્ર_૪૪
4 જમવા ગપ્ર_૭૮, ગમ_૫૭, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪
1 જમવાની ગપ્ર_૨૮
1 જમવે ગપ્ર_૧૮
1 જમાઈને ગઅં_૧૪
1 જમાડતાં ગમ_૧૦
1 જમાડીને ગપ્ર_૭૩
1 જમાડે વ_૫
1 જમાડ્યું ગપ્ર_૭૩
1 જમાત ગમ_૬૦
4 જમી ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૭૩, ગમ_૧૦, ગમ_૨૨
1 જમીએ ગપ્ર_૧૮
1 જમીને ગપ્ર_૯
4 જમે ગપ્ર_૧૮(2), લો_૧, ગમ_૧૬
1 જમો ગપ્ર_૯
2 જમ્યાનું ગમ_૫૨(2)
1 જમ્યામાં ગઅં_૧૮
22 જય ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪(3), સા_૧૭, કા_૩, લો_૧૮, ગમ_૨૭(2), ગમ_૫૫, વ_૧૫, ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૭
2 જય-વિજય ગપ્ર_૩૫, ગઅં_૨૨
1 જય-વિજયને ગઅં_૨૨
1 જય-વિજયે ગઅં_૨૨
1 જયારે ગમ_૬૩
6 જરકસી ગપ્ર_૫૩(2), ગમ_૯, વ_૧, વ_૨(2)
1 જરણા ગપ્ર_૨૭
1 જરાક ગપ્ર_૬૦
3 જરાય ગમ_૨૮, ગમ_૪૫, ગમ_૬૦
1 જરાયુજ ગપ્ર_૧૩
1 જરાસંઘની ગમ_૧૦
2 જરિયાન ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬
56 જરૂર ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨, સા_૫, સા_૧૫, કા_૩(3), લો_૩, લો_૪, લો_૬, લો_૧૪, લો_૧૭(4), લો_૧૮(2), પં_૪, ગમ_૫(2), ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૦, ગમ_૩૨, ગમ_૩૫(2), ગમ_૫૧(2), ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, વ_૧(2), વ_૧૩, વ_૧૭, વ_૧૯, ગઅં_૫, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(2)
1 જરૂરા-જરૂર ગપ્ર_૧૮
46 જળ ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૪૨(4), ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૫૧(5), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬(3), ગપ્ર_૭૩, સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૧(2), લો_૧, લો_૨, લો_૭, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૯(2), ગમ_૩૮, ગમ_૬૭, વ_૩, વ_૪, ગઅં_૯, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૫
1 જળજંતુનો પં_૪
1 જળતત્ત્વ વ_૮
4 જળના ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૫૧, વ_૬, ગઅં_૧૦
1 જળની ગપ્ર_૫૧
5 જળનું ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૬૩, ગમ_૫૩
6 જળને ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૨(2), લો_૧૮, ગમ_૧૦, વ_૩
7 જળનો ગપ્ર_૭૩, ગમ_૬૭, વ_૩, વ_૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૮(2)
1 જળબસ્તિ ગપ્ર_૭૩
5 જળમાં પં_૪, ગમ_૩૮, ગમ_૬૦, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૮
4 જળે સા_૯, સા_૧૮, ગમ_૨, ગઅં_૨૩
7 જવા કા_૧(2), કા_૧૧, લો_૧૫, ગમ_૧૬, વ_૩, ગઅં_૯
2 જવાણું ગપ્ર_૭૦, ગમ_૯
2 જવાતું લો_૧૩, ગઅં_૧૩
1 જવાની લો_૪
1 જવાનું ગમ_૪૫
3 જવાને કા_૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૮
1 જવાબ ગમ_૫
14 જવાય ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૫(2), ગમ_૯, ગમ_૨૭, ગમ_૪૬, ગમ_૬૨, ગઅં_૪, ગઅં_૮, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૭
1 જવાયું ગમ_૪૭
1 જવાશે ગઅં_૧૩
25 જવું ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૬૫, સા_૨(2), કા_૩, લો_૬(4), લો_૧૦, ગમ_૧(2), ગમ_૫, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૭, વ_૫, ગઅં_૭, ગઅં_૧૩, ગઅં_૩૦(2)
33 જશે ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૪, સા_૨, સા_૫(3), સા_૧૫(3), કા_૧૧(2), લો_૬, લો_૧૫(2), લો_૧૭, પં_૬, ગમ_૪, ગમ_૯(3), ગમ_૧૩, ગમ_૧૪(2), ગમ_૨૫, ગમ_૩૯, ગમ_૪૭, અ_૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૨
1 જસકાવાળા ગપ્ર_૭૦
1 જાંબવતી પં_૧
4 જાઉં લો_૬, વ_૭(2), ગઅં_૯
4 જાઓ ગપ્ર_૭૪, ગમ_૧૦, ગમ_૩૫, ગઅં_૨૮
1 જાગરણ ગમ_૮
4 જાગ્યા ગપ્ર_૫૦, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૨
40 જાગ્રત ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૫(6), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮, સા_૬(8), સા_૧૪, સા_૧૭(2), કા_૩, કા_૧૨(2), પં_૨, પં_૩(2), ગમ_૩૧, અ_૨, ગઅં_૧૮(4)
1 જાગ્રત-સ્વપ્નમાં ગઅં_૨૪
1 જાગ્રતની સા_૬
5 જાગ્રતને સા_૬(4), લો_૧૬
2 જાગ્રતનો ગપ્ર_૬૫(2)
9 જાગ્રતમાં ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૭૩(2), કા_૧, કા_૧૨, ગમ_૩૩(2)
2 જાડા કા_૨, લો_૧૭
4 જાડી ગપ્ર_૫૦(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩૧
1 જાડું કા_૨
2 જાણજ્યો ગમ_૧૩(2)
12 જાણતા ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૬, સા_૧૭(2), ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, વ_૬, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૮(2)
2 જાણતી સા_૧૫(2)
1 જાણતું સા_૩
30 જાણતો ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૭૨, સા_૬, સા_૧૭, કા_૯(3), કા_૧૦, લો_૭, પં_૩, પં_૭, ગમ_૪, ગમ_૯, ગમ_૧૨, ગમ_૨૦, ગમ_૨૮, ગમ_૪૧, ગમ_૫૩, વ_૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(2)
1 જાણનારા પં_૭
7 જાણનારો ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૧, સા_૧૫, કા_૧, પં_૩
3 જાણપણાને કા_૪(2), ગઅં_૯
1 જાણપણામાં ગઅં_૯
2 જાણપણારૂપ ગઅં_૯(2)
10 જાણપણું કા_૪(4), લો_૧૫, ગમ_૨૦, ગમ_૬૩(3), ગઅં_૯
29 જાણવા ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૨, સા_૫(2), કા_૩, કા_૪, લો_૭, લો_૧૩(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૧, ગમ_૨૩(2), વ_૧૭(2), વ_૧૮(2), ગઅં_૧, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૫
6 જાણવાં સા_૧૨, પં_૩, ગમ_૪૮, વ_૧૮(3)
1 જાણવાનું લો_૭
19 જાણવી ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૬૩, સા_૧૪, સા_૧૫(3), કા_૧, લો_૬, પં_૩, પં_૭, ગમ_૨૯, વ_૧૮(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૪
83 જાણવું ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૭, સા_૧(2), સા_૫(7), સા_૭(5), સા_૮, સા_૯(2), સા_૧૦, કા_૧, કા_૮, લો_૧, લો_૩, લો_૪, લો_૫, લો_૭(2), લો_૮(4), લો_૧૬, પં_૭(2), ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૬, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૪, ગમ_૨૩(2), ગમ_૩૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૭, ગમ_૫૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૩(2), વ_૨, વ_૩, વ_૬, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૮, ગઅં_૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૭(3), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫(3)
3 જાણવે ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮, સા_૧
106 જાણવો ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨, સા_૪(2), સા_૧૦, કા_૧(5), કા_૯(2), કા_૧૦(2), લો_૧, લો_૫, લો_૬, લો_૮(2), લો_૧૦(4), લો_૧૮(2), પં_૩(2), ગમ_૧(3), ગમ_૩, ગમ_૬(5), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૬, ગમ_૧૭(4), ગમ_૨૨, ગમ_૨૮, ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૮(2), ગમ_૪૧, ગમ_૪૪(2), ગમ_૪૬(3), ગમ_૪૭(3), ગમ_૪૮, ગમ_૫૩(2), ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧, વ_૫, વ_૧૧(2), વ_૧૨, વ_૨૦, ગઅં_૨, ગઅં_૮(2), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩(2)
1 જાણશે સા_૧૪
1 જાણશો ગમ_૧૩
14 જાણી ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૩, લો_૪, લો_૫, લો_૧૭(2), ગમ_૯, ગમ_૧૪, ગમ_૫૨, વ_૧૮(4), ગઅં_૧૬
1 જાણી-જાણીને લો_૮
46 જાણીએ ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, સા_૭, સા_૧૫, કા_૧, લો_૩, લો_૮, લો_૧૩, લો_૧૪(3), લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૩, ગમ_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૨૯(2), ગમ_૪૪, ગમ_૪૭(2), ગમ_૬૦(2), વ_૨(4), વ_૧૨, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૩૦
2 જાણીજાણીને લો_૮, ગમ_૧૩
94 જાણીને ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૪, સા_૫, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૮(2), કા_૩, કા_૧૦(5), લો_૧, લો_૫, લો_૭, લો_૯, લો_૧૦(2), લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧, પં_૨(2), પં_૩(3), પં_૬, ગમ_૪, ગમ_૬(3), ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૨૪, ગમ_૨૭, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, ગમ_૪૧, ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૫(2), વ_૧, વ_૩, વ_૮, ગઅં_૧, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૪
7 જાણું સા_૨, લો_૧, ગમ_૨૨, ગઅં_૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૬
231 જાણે ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૫૯(5), ગપ્ર_૬૨(9), ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬(7), ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(6), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(2), સા_૬, સા_૧૫, સા_૧૭(3), સા_૧૮(2), કા_૧(10), કા_૨, કા_૪, કા_૬(2), કા_૯(2), કા_૧૦(2), કા_૧૧(2), લો_૧(3), લો_૨(2), લો_૩, લો_૪, લો_૭(6), લો_૮, લો_૯(7), લો_૧૦, લો_૧૨(4), લો_૧૫, પં_૧(3), પં_૨(6), પં_૩(8), પં_૪, પં_૭(6), ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૪(3), ગમ_૮, ગમ_૯(5), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૫, ગમ_૧૭(5), ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(6), ગમ_૨૭, ગમ_૩૦(3), ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૨, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૭, વ_૨(2), વ_૪, વ_૫(2), વ_૧૪(4), વ_૧૭(6), વ_૧૯, વ_૨૦(3), ગઅં_૧(7), ગઅં_૨, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૫(3)
1 જાણે- ગમ_૪૦
3 જાણે-અજાણે ગમ_૪૦(2), ગઅં_૨૨
1 જાણો ગમ_૩૫
34 જાણ્યા ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૬૩, સા_૧૫, કા_૩(2), લો_૭(3), લો_૧૦, લો_૧૮, પં_૧(2), પં_૪(2), પં_૭(3), ગમ_૪, ગમ_૧૨(2), ગમ_૬૬, ગમ_૬૭(2), વ_૫, વ_૬, વ_૧૮, વ_૧૯, ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૨૯
1 જાણ્યાની ગપ્ર_૬૩
1 જાણ્યાનું વ_૧૧
1 જાણ્યાને પં_૪
34 જાણ્યામાં ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૩, કા_૧(2), લો_૭, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૪(2), લો_૧૭, પં_૧(3), પં_૪(3), પં_૭, ગમ_૪(2), ગમ_૧૩, ગમ_૩૯, ગમ_૬૬, વ_૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૭(3), ગઅં_૨૮
30 જાણ્યું ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૭૮, કા_૧૧, લો_૧૦, લો_૧૭, પં_૪, પં_૭(2), ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૯, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૭(2), ગમ_૪૦, ગમ_૪૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨૦(2), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭(2)
1 જાણ્યે લો_૬
14 જાણ્યો ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૭૩, લો_૧૦, ગમ_૪, ગમ_૧૭(2), ગમ_૫૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૭(2), ગઅં_૧, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮
3 જાત ગપ્ર_૩૭, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭
31 જાતના ગપ્ર_૨૧(5), ગપ્ર_૨૫(5), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૬૩, સા_૧૩, સા_૧૫, સા_૧૮(2), કા_૭, કા_૧૦, ગમ_૯, ગમ_૧૫, ગમ_૨૨, ગમ_૨૯, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૬, વ_૧, ગઅં_૯, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭
21 જાતની ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૭૦(2), સા_૧૧, સા_૧૩, પં_૭, ગમ_૬, ગમ_૧૪, ગમ_૨૮, ગમ_૪૫, ગમ_૬૩, ગમ_૬૫, અ_૩, ગઅં_૫, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૭
11 જાતનું ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૬૭, લો_૧૦, ગમ_૧૪, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૬, વ_૧૭, ગઅં_૫, ગઅં_૨૨(2)
28 જાતનો ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૪, સા_૯, લો_૧, લો_૬, ગમ_૧૫, ગમ_૧૭, ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૪(2), ગમ_૪૫(2), ગમ_૫૦, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨, વ_૧૭, ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૩
1 જાતમાં ગપ્ર_૪૪
3 જાતાં ગમ_૨૬, વ_૧, ગઅં_૨૧
6 જાતિ ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૬૫, લો_૬, ગમ_૩૨, વ_૧૭
1 જાતિએ લો_૧૩
5 જાતિના ગપ્ર_૧૩(5)
2 જાતિની લો_૧૨, ગઅં_૧૪
1 જાતિમાંથી ગપ્ર_૪૪
1 જાતી ગપ્ર_૬૩
1 જાતે ગપ્ર_૨૧
3 જાતો ગમ_૫, ગમ_૧૪, વ_૧
1 જાદવજી કા_૧
1 જાનકીજીએ ગઅં_૧૧
1 જાનકીજીના ગઅં_૧૧
1 જાનકીજીને ગઅં_૧૧
1 જાપરો લો_૬
735 જાય ગપ્ર_૧(7), ગપ્ર_૨(3), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬(3), ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩(4), ગપ્ર_૨૪(8), ગપ્ર_૨૫(13), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૮(3), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૫૩(6), ગપ્ર_૫૫(3), ગપ્ર_૫૬(5), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮(8), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦(5), ગપ્ર_૬૧(5), ગપ્ર_૬૨(4), ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫(5), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦(6), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(13), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(11), સા_૧(3), સા_૨(7), સા_૩, સા_૪(4), સા_૫(6), સા_૬(2), સા_૭(5), સા_૯(3), સા_૧૧(7), સા_૧૨(10), સા_૧૩(5), સા_૧૪(7), સા_૧૫(2), સા_૧૭(14), સા_૧૮(14), કા_૧(11), કા_૨(2), કા_૩(3), કા_૬, કા_૭(4), કા_૮(2), કા_૧૦(2), કા_૧૧(2), કા_૧૨(5), લો_૧(13), લો_૨(2), લો_૩(4), લો_૪(3), લો_૫, લો_૬(6), લો_૮(11), લો_૧૦(15), લો_૧૨(2), લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૬(10), લો_૧૭(6), લો_૧૮(4), પં_૧(7), પં_૨(4), પં_૩(6), પં_૪(4), પં_૭(7), ગમ_૧(5), ગમ_૨, ગમ_૪(8), ગમ_૬(2), ગમ_૭(2), ગમ_૮, ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(7), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(9), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(7), ગમ_૨૦(5), ગમ_૨૩(3), ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૫, ગમ_૨૬(4), ગમ_૨૭(5), ગમ_૨૮(2), ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(5), ગમ_૩૪, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭(3), ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૦, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫(4), ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૧(4), ગમ_૫૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૫(8), ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭, ગમ_૫૮(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(5), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(6), ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪, ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭(2), વ_૩(5), વ_૪(3), વ_૫, વ_૬(4), વ_૭(2), વ_૮(3), વ_૧૧(2), વ_૧૨(7), વ_૧૩(5), વ_૧૪(6), વ_૧૫(4), વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૯, વ_૨૦(4), અ_૧(2), અ_૨(5), અ_૩(3), ગઅં_૧(7), ગઅં_૨(5), ગઅં_૩(8), ગઅં_૪(5), ગઅં_૫, ગઅં_૬(3), ગઅં_૮(2), ગઅં_૯(5), ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(12), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૭(2), ગઅં_૧૮(5), ગઅં_૧૯(4), ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧(8), ગઅં_૨૨(6), ગઅં_૨૪(5), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(10), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૩(4), ગઅં_૩૪(4), ગઅં_૩૫(6), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭(6), ગઅં_૩૮
1 જાયગા ગપ્ર_૫૮
5 જાયગાને ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૦
2 જાયગામાં ગપ્ર_૪૭, ગઅં_૨૩
1 જારની ગમ_૩૫
1 જાળવે ગમ_૩૧
1 જાળાને ગપ્ર_૩૮
1 જાવી ગઅં_૨૪
4 જાશે ગપ્ર_૧૮(4)
1 જાશો ગપ્ર_૧૮
1 જિતાણી ગપ્ર_૬૦
1 જિતાણું સા_૧
4 જિતેન્દ્રિય વ_૧૭(4)
1 જિતેન્દ્રિયપણું વ_૧૭
1 જિવાડ્યો ગઅં_૩૬
1 જિહ્વા લો_૮
6 જિહ્વાએ લો_૭, પં_૩, પં_૪, ગમ_૨, વ_૨, ગઅં_૨૭
1 જિહ્વાના ગપ્ર_૬૫
2 જિહ્વાની લો_૮, ગઅં_૩૮
2 જિહ્વાને લો_૮, ગમ_૮
1 જિહ્વાનો કા_૩
1 જીત ગમ_૨૨
1 જીતવા ગપ્ર_૭૦
1 જીતવાને ગપ્ર_૭૩
1 જીતવી લો_૮
2 જીતવું ગપ્ર_૭૨, લો_૮
3 જીતવે લો_૫(3)
2 જીતશે ગમ_૨૨, વ_૧
2 જીતાઈ ગપ્ર_૭૦, ગમ_૧૩
1 જીતાણી લો_૫
34 જીતાય ગપ્ર_૭૦(2), લો_૫(13), લો_૮(5), ગમ_૧૬(10), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૩૨(2)
4 જીતી ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, વ_૧, ગઅં_૮
2 જીતીએ ગપ્ર_૭૮, સા_૨
6 જીતીને ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગઅં_૮(3), ગઅં_૨૧
10 જીતે ગપ્ર_૭૮, લો_૫(3), લો_૮(3), ગમ_૮, વ_૧, ગઅં_૨૧
2 જીત્યા ગપ્ર_૭૩, વ_૧
1 જીત્યાની લો_૫
6 જીત્યાનું ગપ્ર_૭૩(2), ગમ_૧૬, ગઅં_૧૧(3)
2 જીત્યાનો ગમ_૨, ગમ_૧૨
2 જીત્યામાં ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧૩
6 જીત્યું સા_૧(6)
2 જીત્યે લો_૫(2)
6 જીત્યો ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૩(3)
1 જીભને લો_૮
1 જીભનો ગપ્ર_૩૨
4 જીભે લો_૬, લો_૮, ગમ_૧૮, ગઅં_૩૬
3 જીર્ણ ગઅં_૧૮(3)
340 જીવ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૩(2), ગપ્ર_૭(2), ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૧૩(8), ગપ્ર_૧૮(10), ગપ્ર_૨૦(3), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૭(3), ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯(4), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨(3), ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(9), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(6), સા_૨, સા_૫(5), સા_૬(2), સા_૧૦(2), સા_૧૩, સા_૧૭(2), કા_૧(16), કા_૪, કા_૭, કા_૮, કા_૧૦(3), કા_૧૨(2), લો_૧, લો_૪, લો_૧૦(8), લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૫(11), પં_૧, પં_૨(5), પં_૭, ગમ_૨(4), ગમ_૩, ગમ_૬(2), ગમ_૮, ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૨(6), ગમ_૧૩, ગમ_૧૭(3), ગમ_૧૮(3), ગમ_૨૦(3), ગમ_૨૧(5), ગમ_૨૩(2), ગમ_૩૧(9), ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૪(6), ગમ_૩૫, ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯(4), ગમ_૪૪(4), ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૩(3), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨(6), ગમ_૬૩(4), ગમ_૬૪, ગમ_૬૬(9), વ_૨(2), વ_૩, વ_૫, વ_૬(2), વ_૭(5), વ_૮, વ_૧૧(4), વ_૧૨(7), વ_૧૩(2), વ_૧૪(3), વ_૧૫(7), વ_૧૮, વ_૧૯, અ_૧(3), અ_૩(2), ગઅં_૪(11), ગઅં_૬(4), ગઅં_૧૦(8), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૪(12), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૦(3), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭
1 જીવ- પં_૨
6 જીવ-ઈશ્વર ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૫, લો_૧૫, પં_૨, ગમ_૨૧, વ_૨
1 જીવ-ઈશ્વરનાં ગમ_૨૧
9 જીવ-ઈશ્વરને ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૫૨, લો_૧૫(2), પં_૨(5)
1 જીવ-ઈશ્વરપણાને ગપ્ર_૪૧
2 જીવ-જીવ ગપ્ર_૧૩(2)
2 જીવતા ગપ્ર_૭૦, ગમ_૬૬
3 જીવતે ગમ_૬૬, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૮
1 જીવતો ગમ_૪૮
3 જીવથી કા_૧૨, લો_૧૦, ગઅં_૩૧
1 જીવન ગઅં_૩૭
1 જીવનદાર ગમ_૧૩
1 જીવનદોરી ગમ_૨૮
2 જીવનપણું ગઅં_૨૮(2)
1 જીવનપ્રાણ કા_૧૦
2 જીવનરૂપ ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮
80 જીવના ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૭(3), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩, સા_૬(2), સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૮, કા_૧(4), કા_૪, કા_૫(3), કા_૭, લો_૯, લો_૧૫, પં_૨(5), પં_૪, ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૨૧, ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૧, ગમ_૩૫, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(4), વ_૩, વ_૬(3), વ_૧૮(2), ગઅં_૨, ગઅં_૫, ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૭(2)
37 જીવની ગપ્ર_૧૮(4), ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦(2), સા_૪(2), સા_૬(2), કા_૭, કા_૧૨(3), લો_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૯, ગમ_૨૩, ગમ_૩૧(2), ગમ_૫૩, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, વ_૪, વ_૧૭, વ_૧૯, અ_૨, ગઅં_૬, ગઅં_૮, ગઅં_૧૮, ગઅં_૩૪
48 જીવનું ગપ્ર_૭(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮, સા_૫(2), સા_૧૦, સા_૧૭, કા_૪(2), કા_૫, કા_૧૦, લો_૭, લો_૧૧, લો_૧૫(3), પં_૨, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૦(2), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩(2), વ_૧, વ_૧૦(3), વ_૧૧, ગઅં_૨, ગઅં_૬, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭(3)
147 જીવને ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩(5), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૫૪(4), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૫, સા_૬(3), સા_૧૦, સા_૧૩, સા_૧૪(5), કા_૧(6), કા_૪(2), કા_૧૨, લો_૮, લો_૧૦(2), લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫(6), પં_૨(2), પં_૩(3), પં_૪(3), ગમ_૩, ગમ_૧૨(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૮, ગમ_૩૧(5), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪(3), ગમ_૩૬(2), ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૧, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૫૩, ગમ_૫૫, ગમ_૫૯(3), ગમ_૬૩(4), ગમ_૬૬(2), વ_૨(2), વ_૬(2), વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૭, વ_૧૯(2), ગઅં_૨(3), ગઅં_૪(2), ગઅં_૬(7), ગઅં_૭, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
23 જીવનો ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪, લો_૧૫, પં_૨, ગમ_૪૧, ગમ_૫૦, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૬, વ_૧૧, વ_૧૨, ગઅં_૪, ગઅં_૬(2), ગઅં_૧૨(3), ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૧
15 જીવમાં સા_૧૭, કા_૧(4), લો_૪, લો_૮, લો_૧૦(3), પં_૪(2), ગમ_૨, ગમ_૨૭, ગઅં_૩૭
2 જીવમાંથી પં_૩, ગમ_૨
1 જીવમાત્ર ગપ્ર_૧૨
1 જીવમાત્રની ગપ્ર_૫૦
1 જીવમાત્રનું ગપ્ર_૧૨
3 જીવમાત્રને ગપ્ર_૧૨, કા_૧૧, ગમ_૫૩
2 જીવમાત્રનો ગમ_૧૦, ગઅં_૬
3 જીવરૂપ ગપ્ર_૪૫, ગમ_૧૮(2)
2 જીવરૂપે સા_૧૭, ગમ_૩
3 જીવવું સા_૧૨, ગમ_૪૬, વ_૬
1 જીવસત્તા-તદાશ્રિત લો_૭
1 જીવસત્તાએ પં_૩
1 જીવસત્તાપણે પં_૩
17 જીવાખાચરના સા_૧, સા_૨, સા_૩, સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૧૦, સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, સા_૧૮
1 જીવાડવાપણું ગપ્ર_૧૨
23 જીવાત્મા ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૨, સા_૬(8), સા_૧૨, ગમ_૧૨, ગમ_૩૨, ગમ_૬૬, વ_૧૨, અ_૧, ગઅં_૩(2), ગઅં_૪, ગઅં_૨૨
1 જીવાત્માનું ગપ્ર_૨૦
10 જીવાત્માને ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૭, સા_૬, સા_૧૦, સા_૧૩, સા_૧૫, ગમ_૩, અ_૧, ગઅં_૩
1 જીવાભાઈએ ગપ્ર_૭૦
2 જીવિતવ્ય વ_૧૭, અ_૩
1 જીવુબાઈ લો_૩
1 જીવુબાઈને ગઅં_૨૪
21 જીવે ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬, લો_૧, લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૧૨, ગમ_૩૮(2), ગમ_૪૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, વ_૧૦, અ_૩(2), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૦(2)
3 જીવો ગમ_૨૨, ગઅં_૭, ગઅં_૧૪
13 જીવોના ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૭૮(2), લો_૧, લો_૧૫, પં_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, વ_૧૨, વ_૧૩, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
9 જીવોને ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮, કા_૪, લો_૧૮, પં_૧, પં_૭, વ_૬, ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૪
1 જીવ્યાનો ગઅં_૩૦
1 જીહ્વાને કા_૧
5 જુએ ગપ્ર_૪૬, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૧૯, ગઅં_૨૨
4 જુઓ ગપ્ર_૪૪, લો_૧૫, પં_૪, ગઅં_૨૭
5 જુઓને કા_૩, ગમ_૧૩, ગમ_૩૦, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯
1 જુઠું ગપ્ર_૭૨
16 જુદા ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૬૨, સા_૧૨, ગમ_૧૦, ગમ_૧૭, ગમ_૩૪(2), ગમ_૫૨(2), ગમ_૬૩(2), વ_૪
6 જુદા-જુદા ગપ્ર_૧૮(5), ગમ_૮
11 જુદી ગપ્ર_૨૫(4), કા_૧૦(2), કા_૧૨(2), લો_૪(2), ગમ_૬૬
16 જુદું ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૫૧, કા_૧૨, ગમ_૧૦(2), ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૩(2), વ_૪(2), ગઅં_૧૧(2)
1 જુદું-જુદું ગપ્ર_૩૮
2 જુદે ગમ_૩૪(2)
27 જુદો ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૭૨, સા_૫, સા_૧૪(2), ગમ_૬(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૫(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, વ_૪, ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪(2), ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૬
37 જુવે ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૦(6), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૧, સા_૨, લો_૮, લો_૧૪, પં_૩, ગમ_૭, ગમ_૧૬, ગમ_૨૬, ગમ_૩૫, ગમ_૬૨, વ_૨(2), વ_૪(4), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૧(5)
2 જુવો કા_૧૦, લો_૧૬
3 જુવોને કા_૧૦, લો_૧૩, લો_૧૭
1 જૂઠું ગઅં_૪
1 જૂનાં સા_૨
2 જૂની ગઅં_૧૮(2)
6074 જે ગપ્ર_૧(23), ગપ્ર_૨(7), ગપ્ર_૩(9), ગપ્ર_૪(7), ગપ્ર_૫(3), ગપ્ર_૬(4), ગપ્ર_૭(13), ગપ્ર_૮(6), ગપ્ર_૯(12), ગપ્ર_૧૧(8), ગપ્ર_૧૨(59), ગપ્ર_૧૩(20), ગપ્ર_૧૪(28), ગપ્ર_૧૫(6), ગપ્ર_૧૬(11), ગપ્ર_૧૭(10), ગપ્ર_૧૮(31), ગપ્ર_૧૯(16), ગપ્ર_૨૦(11), ગપ્ર_૨૧(21), ગપ્ર_૨૨(5), ગપ્ર_૨૩(18), ગપ્ર_૨૪(23), ગપ્ર_૨૫(23), ગપ્ર_૨૬(14), ગપ્ર_૨૭(28), ગપ્ર_૨૮(6), ગપ્ર_૨૯(17), ગપ્ર_૩૦(14), ગપ્ર_૩૧(16), ગપ્ર_૩૨(26), ગપ્ર_૩૩(21), ગપ્ર_૩૪(25), ગપ્ર_૩૫(13), ગપ્ર_૩૬(8), ગપ્ર_૩૭(18), ગપ્ર_૩૮(42), ગપ્ર_૩૯(25), ગપ્ર_૪૦(8), ગપ્ર_૪૧(18), ગપ્ર_૪૨(32), ગપ્ર_૪૩(20), ગપ્ર_૪૪(22), ગપ્ર_૪૫(20), ગપ્ર_૪૬(25), ગપ્ર_૪૭(29), ગપ્ર_૪૮(11), ગપ્ર_૪૯(8), ગપ્ર_૫૦(11), ગપ્ર_૫૧(17), ગપ્ર_૫૨(21), ગપ્ર_૫૩(8), ગપ્ર_૫૪(11), ગપ્ર_૫૫(7), ગપ્ર_૫૬(32), ગપ્ર_૫૭(17), ગપ્ર_૫૮(20), ગપ્ર_૫૯(18), ગપ્ર_૬૦(15), ગપ્ર_૬૧(14), ગપ્ર_૬૨(15), ગપ્ર_૬૩(48), ગપ્ર_૬૪(28), ગપ્ર_૬૫(35), ગપ્ર_૬૬(27), ગપ્ર_૬૭(18), ગપ્ર_૬૮(25), ગપ્ર_૬૯(14), ગપ્ર_૭૦(40), ગપ્ર_૭૧(51), ગપ્ર_૭૨(43), ગપ્ર_૭૩(61), ગપ્ર_૭૪(4), ગપ્ર_૭૫(10), ગપ્ર_૭૬(4), ગપ્ર_૭૭(11), ગપ્ર_૭૮(119), સા_૧(20), સા_૨(42), સા_૩(17), સા_૪(15), સા_૫(35), સા_૬(49), સા_૭(13), સા_૮(6), સા_૯(11), સા_૧૦(16), સા_૧૧(23), સા_૧૨(27), સા_૧૩(13), સા_૧૪(59), સા_૧૫(31), સા_૧૬(19), સા_૧૭(7), સા_૧૮(36), કા_૧(72), કા_૨(23), કા_૩(33), કા_૪(9), કા_૫(10), કા_૬(27), કા_૭(34), કા_૮(26), કા_૯(20), કા_૧૦(31), કા_૧૧(21), કા_૧૨(16), લો_૧(61), લો_૨(37), લો_૩(17), લો_૪(22), લો_૫(35), લો_૬(86), લો_૭(53), લો_૮(59), લો_૯(14), લો_૧૦(80), લો_૧૧(37), લો_૧૨(31), લો_૧૩(19), લો_૧૪(29), લો_૧૫(47), લો_૧૬(46), લો_૧૭(36), લો_૧૮(35), પં_૧(39), પં_૨(80), પં_૩(52), પં_૪(67), પં_૫(4), પં_૬(9), પં_૭(43), ગમ_૧(33), ગમ_૨(11), ગમ_૩(33), ગમ_૪(26), ગમ_૫(7), ગમ_૬(35), ગમ_૭(7), ગમ_૮(55), ગમ_૯(24), ગમ_૧૦(58), ગમ_૧૧(24), ગમ_૧૨(18), ગમ_૧૩(44), ગમ_૧૪(12), ગમ_૧૫(12), ગમ_૧૬(55), ગમ_૧૭(30), ગમ_૧૮(29), ગમ_૧૯(26), ગમ_૨૦(23), ગમ_૨૧(21), ગમ_૨૨(32), ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૪(20), ગમ_૨૫(11), ગમ_૨૬(12), ગમ_૨૭(26), ગમ_૨૮(30), ગમ_૨૯(7), ગમ_૩૦(8), ગમ_૩૧(30), ગમ_૩૨(7), ગમ_૩૩(41), ગમ_૩૪(19), ગમ_૩૫(19), ગમ_૩૬(10), ગમ_૩૭(8), ગમ_૩૮(9), ગમ_૩૯(43), ગમ_૪૦(14), ગમ_૪૧(8), ગમ_૪૨(7), ગમ_૪૩(15), ગમ_૪૪(8), ગમ_૪૫(18), ગમ_૪૬(10), ગમ_૪૭(14), ગમ_૪૮(11), ગમ_૪૯(8), ગમ_૫૦(12), ગમ_૫૧(9), ગમ_૫૨(15), ગમ_૫૩(13), ગમ_૫૪(5), ગમ_૫૫(23), ગમ_૫૬(14), ગમ_૫૭(31), ગમ_૫૮(21), ગમ_૫૯(7), ગમ_૬૦(28), ગમ_૬૧(15), ગમ_૬૨(48), ગમ_૬૩(12), ગમ_૬૪(29), ગમ_૬૫(13), ગમ_૬૬(49), ગમ_૬૭(14), વ_૧(19), વ_૨(23), વ_૩(18), વ_૪(16), વ_૫(33), વ_૬(24), વ_૭(10), વ_૮(6), વ_૯(9), વ_૧૦(11), વ_૧૧(24), વ_૧૨(14), વ_૧૩(12), વ_૧૪(13), વ_૧૫(6), વ_૧૬(8), વ_૧૭(29), વ_૧૮(51), વ_૧૯(17), વ_૨૦(15), અ_૧(18), અ_૨(19), અ_૩(21), ગઅં_૧(33), ગઅં_૨(17), ગઅં_૩(18), ગઅં_૪(20), ગઅં_૫(21), ગઅં_૬(10), ગઅં_૭(10), ગઅં_૮(14), ગઅં_૯(20), ગઅં_૧૦(26), ગઅં_૧૧(22), ગઅં_૧૨(14), ગઅં_૧૩(23), ગઅં_૧૪(63), ગઅં_૧૫(12), ગઅં_૧૬(15), ગઅં_૧૭(6), ગઅં_૧૮(28), ગઅં_૧૯(17), ગઅં_૨૦(7), ગઅં_૨૧(34), ગઅં_૨૨(16), ગઅં_૨૩(27), ગઅં_૨૪(45), ગઅં_૨૫(21), ગઅં_૨૬(38), ગઅં_૨૭(39), ગઅં_૨૮(41), ગઅં_૨૯(22), ગઅં_૩૦(21), ગઅં_૩૧(20), ગઅં_૩૨(14), ગઅં_૩૩(24), ગઅં_૩૪(25), ગઅં_૩૫(46), ગઅં_૩૬(21), ગઅં_૩૭(19), ગઅં_૩૮(18)
5 જે- ગપ્ર_૬૨, લો_૧૫, પં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૨૮
1 જેઃ- ગમ_૮
1 જેઅમારા ગઅં_૭
1 જેઅમારી કા_૧૦
1 જેએમાં ગઅં_૨૪
1 જેકીર્તન ગમ_૬
1 જેજેવી ગઅં_૨
21 જેટલા ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૩, પં_૩(2), પં_૪, ગમ_૧૧, ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૧, ગમ_૪૦, ગમ_૪૪, ગમ_૫૧(2), વ_૯, વ_૨૦, ગઅં_૨, ગઅં_૧૪
12 જેટલાં ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૬, લો_૮, પં_૪, ગમ_૧૨, ગમ_૨૨, ગમ_૫૫, ગમ_૬૨, વ_૪(2), વ_૬, અ_૧
4 જેટલામાં ગમ_૨૨, ગમ_૬૨(3)
32 જેટલી ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(6), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૬૦(3), ગપ્ર_૭૪, સા_૩(2), સા_૯, લો_૧૬, ગમ_૧, ગમ_૨૨, ગમ_૪૨, ગમ_૫૧, ગમ_૬૪, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૧(2)
1 જેટલુ ગમ_૧૦
27 જેટલું ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૧૦, કા_૬, લો_૧૫, પં_૧(2), પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૪૨, ગમ_૫૫, ગમ_૬૭, ગઅં_૧૦
1 જેટલે ગમ_૬૨
18 જેટલો ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૪, સા_૧૭, સા_૧૮, લો_૪, લો_૧૭, ગમ_૨૮, ગમ_૬૭(3), ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૪
77 જેણે ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(8), ગપ્ર_૭૮, સા_૧(2), સા_૩, સા_૧૩(2), સા_૧૫, સા_૧૮, લો_૧, લો_૬(4), લો_૭(2), લો_૧૫, લો_૧૬(2), લો_૧૭(4), લો_૧૮, પં_૧, પં_૪(2), પં_૭(3), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૨૫, ગમ_૩૫, ગમ_૪૬, ગમ_૫૭, ગમ_૬૭(2), વ_૫, અ_૨, ગઅં_૧, ગઅં_૮(5), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૮(4), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(2)
1 જેતલપુરમાં ગમ_૨૨
3 જેથી ગપ્ર_૭૮, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૮
75 જેના ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૬, સા_૨, સા_૫(3), સા_૮, સા_૧૫(3), સા_૧૮, કા_૯, લો_૧(2), લો_૩, લો_૮, લો_૧૦(2), લો_૧૭, લો_૧૮(2), પં_૧, ગમ_૧(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૮, ગમ_૨૫, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૬(4), ગમ_૪૪, ગમ_૪૮, ગમ_૫૦, ગમ_૫૩(2), ગમ_૬૧, વ_૧૨, વ_૧૮, વ_૨૦(2), ગઅં_૮, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫
68 જેની ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭(5), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧૮, કા_૨, કા_૫, કા_૯, કા_૧૨, લો_૬(2), લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૫, લો_૧૬(2), લો_૧૭, પં_૧, પં_૩(2), પં_૪(11), પં_૬, પં_૭, ગમ_૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૪૪, ગમ_૫૯, ગમ_૬૨, વ_૧૧, વ_૨૦, ગઅં_૩, ગઅં_૧૧, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫(2)
26 જેનું ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૭(7), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૪, લો_૧, લો_૨, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૩(3), ગમ_૨૮(2), ગમ_૫૫(2), વ_૬, ગઅં_૮, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬
1 જેનું-તેનું ગપ્ર_૩૨
508 જેને ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(4), ગપ્ર_૨૭(6), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩(4), ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૭(5), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૪૦(3), ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(4), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭(4), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૬(4), ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૧(4), ગપ્ર_૬૨(4), ગપ્ર_૬૩(9), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(6), ગપ્ર_૭૩(5), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(17), સા_૧, સા_૩, સા_૫(3), સા_૬, સા_૯(3), સા_૧૦(2), સા_૧૩(5), સા_૧૪(4), સા_૧૫(4), સા_૧૭, કા_૧, કા_૨, કા_૩(7), કા_૬(2), કા_૭(6), કા_૯, કા_૧૦, કા_૧૧(5), લો_૧(6), લો_૨(6), લો_૩(5), લો_૫(2), લો_૬(4), લો_૭(3), લો_૮, લો_૧૦(7), લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૫(4), લો_૧૬(10), લો_૧૭(7), લો_૧૮(4), પં_૧, પં_૩, પં_૪, પં_૭(9), ગમ_૧(5), ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪(2), ગમ_૬, ગમ_૭(2), ગમ_૮(4), ગમ_૯(6), ગમ_૧૦(5), ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(4), ગમ_૧૪(5), ગમ_૧૫(5), ગમ_૧૬(8), ગમ_૧૭(7), ગમ_૧૮(4), ગમ_૨૦(4), ગમ_૨૧, ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૬(3), ગમ_૨૭(5), ગમ_૨૮(3), ગમ_૨૯, ગમ_૩૩(5), ગમ_૩૫, ગમ_૩૬(2), ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૦, ગમ_૪૧, ગમ_૪૪, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮(5), ગમ_૫૦, ગમ_૫૪(4), ગમ_૫૫, ગમ_૫૬(3), ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨(8), ગમ_૬૩(3), ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(2), ગમ_૬૭, વ_૧(4), વ_૫(5), વ_૧૦, વ_૧૧(2), વ_૧૨(7), વ_૧૪(2), વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭(2), વ_૧૯, વ_૨૦(2), અ_૩, ગઅં_૧(13), ગઅં_૨(7), ગઅં_૪, ગઅં_૬, ગઅં_૭(2), ગઅં_૮(4), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૨(6), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(9), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨(4), ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭(2), ગઅં_૩૮(2)
22 જેનો ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૮, સા_૧૬, કા_૩, કા_૧૦, લો_૬(2), લો_૮(2), ગમ_૧૫, ગમ_૨૮, ગમ_૩૮(2), ગમ_૬૩(3), ગમ_૬૪, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૪
1 જેપ્રશ્ન-ઉત્તર ગપ્ર_૪૧
657 જેમ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૬(2), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૮(6), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪(3), ગપ્ર_૨૫(6), ગપ્ર_૨૬(6), ગપ્ર_૨૭(3), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૨(6), ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮(8), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૧(3), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૫(3), ગપ્ર_૪૬(4), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(6), ગપ્ર_૫૭(3), ગપ્ર_૫૮(3), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૧(8), ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૬૩(9), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(8), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯(4), ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૨(5), ગપ્ર_૭૩(5), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫(3), ગપ્ર_૭૮(5), સા_૧, સા_૨(8), સા_૩(2), સા_૪, સા_૫(3), સા_૭(2), સા_૯, સા_૧૦(2), સા_૧૧(4), સા_૧૨, સા_૧૪(7), સા_૧૫(3), સા_૧૭(21), સા_૧૮(4), કા_૧(9), કા_૨, કા_૩(2), કા_૪, કા_૫, કા_૭(3), કા_૮(6), કા_૯, કા_૧૧(3), કા_૧૨(2), લો_૧(11), લો_૨(6), લો_૩, લો_૪(3), લો_૫, લો_૬(2), લો_૭(4), લો_૮(3), લો_૧૦(8), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩(3), લો_૧૪(4), લો_૧૫(11), લો_૧૬, લો_૧૭(5), લો_૧૮, પં_૧(7), પં_૨, પં_૩(4), પં_૪(11), પં_૭(6), ગમ_૧(6), ગમ_૨(6), ગમ_૩, ગમ_૪(3), ગમ_૫, ગમ_૬(5), ગમ_૭(2), ગમ_૮(2), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(6), ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(9), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫(4), ગમ_૧૬(5), ગમ_૧૭(7), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦(3), ગમ_૨૧(5), ગમ_૨૨(7), ગમ_૨૩(4), ગમ_૨૫, ગમ_૨૬(3), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૧(5), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(5), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૬, ગમ_૩૮(4), ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૧, ગમ_૪૨(3), ગમ_૪૭(8), ગમ_૪૮, ગમ_૫૦(3), ગમ_૫૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(5), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(4), ગમ_૫૮, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧(4), ગમ_૬૨(4), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(6), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(5), ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨(4), વ_૩, વ_૪(4), વ_૫(4), વ_૬(3), વ_૭, વ_૮(2), વ_૯, વ_૧૧(4), વ_૧૨(8), વ_૧૩(5), વ_૧૫, વ_૧૭, વ_૧૮(4), વ_૨૦(2), અ_૧(3), અ_૨, અ_૩(6), ગઅં_૧(2), ગઅં_૨(5), ગઅં_૩(5), ગઅં_૪(7), ગઅં_૬(2), ગઅં_૭(2), ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૨(3), ગઅં_૧૩(5), ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૮(5), ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(5), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(4)
1 જેમ-તેમ ગપ્ર_૨૫
1 જેમઃ ગપ્ર_૭૦
1 જેમને કા_૩
32 જેમાં ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૭૭, સા_૧૧, લો_૫, લો_૭, લો_૧૪(3), લો_૧૬, પં_૭, ગમ_૮, ગમ_૧૦(2), ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૦, ગમ_૪૧, ગમ_૬૧(2), વ_૩(2), ગઅં_૩, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૯(4), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૪
1 જેમાંથી ગઅં_૩૪
1 જેલ્યો કા_૧૧
4 જેવડા ગપ્ર_૭૨(2), લો_૨, વ_૧૩
2 જેવડી લો_૨, ગઅં_૩૧
2 જેવડો ગપ્ર_૧૨, લો_૨
217 જેવા ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૨૪(4), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૧(10), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૨(6), ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮(3), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩(4), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૧, સા_૨, સા_૪(2), સા_૫(2), સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૪(3), સા_૧૫, સા_૧૭(6), કા_૩, કા_૫(3), કા_૬, કા_૮(3), કા_૧૦(3), લો_૧(2), લો_૨(2), લો_૪, લો_૬(3), લો_૮, લો_૧૦(2), લો_૧૩(4), લો_૧૪, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮(3), પં_૧(4), પં_૨(2), પં_૪(11), પં_૭(5), ગમ_૨, ગમ_૪(2), ગમ_૮(2), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(5), ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૬, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૪૧, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૫, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭(4), વ_૩(13), વ_૧૨(2), વ_૧૩, વ_૧૫(2), વ_૧૮, અ_૧, અ_૩(2), ગઅં_૫, ગઅં_૭, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૨(4), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭(2)
2 જેવા-તેવા લો_૧૭(2)
1 જેવાના ગમ_૫૧
3 જેવાને લો_૪, ગમ_૩૯, ગમ_૫૧
145 જેવી ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૩(2), સા_૧૦, સા_૧૪(2), સા_૧૫(2), સા_૧૮, કા_૧, કા_૫(3), કા_૬, કા_૧૧, કા_૧૨(3), લો_૨, લો_૪(2), લો_૧૧(3), લો_૧૨, લો_૧૪(4), લો_૧૫(2), પં_૧, પં_૪(4), પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૩(2), ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૮(3), ગમ_૧૯(6), ગમ_૨૦(4), ગમ_૨૧, ગમ_૨૫, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૪૩, ગમ_૪૭, ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭, ગમ_૫૯(6), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, વ_૬, વ_૧૧, વ_૧૭, અ_૩(2), ગઅં_૧, ગઅં_૨(5), ગઅં_૩, ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(6), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬(8), ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૪
174 જેવું ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૭(4), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪(4), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(2), સા_૫, સા_૯, સા_૧૪(2), સા_૧૫(3), સા_૧૭(3), કા_૨, કા_૮, કા_૧૦(2), કા_૧૨(3), લો_૧, લો_૪, લો_૬, લો_૭, લો_૧૦(7), લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૫(3), લો_૧૮(5), પં_૧(4), પં_૩(4), પં_૪(5), પં_૫, પં_૭(2), ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૦, ગમ_૩૩, ગમ_૩૬, ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૨, ગમ_૪૫(3), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૭, વ_૪(3), વ_૫(3), વ_૬, વ_૯, વ_૧૬(4), વ_૧૭, વ_૧૯, વ_૨૦, ગઅં_૧(3), ગઅં_૨(3), ગઅં_૩, ગઅં_૪(2), ગઅં_૫, ગઅં_૮, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭(3)
1 જેવું-તેવું લો_૧૭
3 જેવે લો_૧૦, પં_૧, ગઅં_૧૬
181 જેવો ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૮(4), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(5), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧, સા_૨(2), સા_૪, સા_૧૦, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭(9), કા_૧, કા_૩, કા_૭(2), કા_૧૦(2), લો_૨(2), લો_૪, લો_૬(3), લો_૮, લો_૧૨, લો_૧૩(2), લો_૧૪(2), લો_૧૫(9), લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩(4), પં_૪(19), પં_૬(2), પં_૭(3), ગમ_૧, ગમ_૧૫, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૬, ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૧, ગમ_૪૭, ગમ_૫૦, ગમ_૫૪, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૬(5), ગમ_૬૭, વ_૫(2), વ_૯, વ_૧૨(5), વ_૨૦, અ_૩, ગઅં_૨, ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(3), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૭(2), ગઅં_૩૮
6 જેવો-તેવો ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૭, લો_૬, લો_૧૬, પં_૨
1 જેશૂળી ગમ_૪૭
1 જેશ્રીકૃષ્ણ વ_૨
1 જેહે કા_૯
1 જૈ લો_૭
2 જૈન વ_૬(2)
1 જૈનના ગપ્ર_૭૮
624 જો ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૨(4), ગપ્ર_૩(3), ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૮(14), ગપ્ર_૧૯(6), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(4), ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૩(5), ગપ્ર_૨૪(5), ગપ્ર_૨૫(5), ગપ્ર_૨૬(5), ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(6), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨(4), ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૮(4), ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૨(8), ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫(6), ગપ્ર_૫૬(9), ગપ્ર_૫૭(3), ગપ્ર_૫૮(3), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૦(7), ગપ્ર_૭૨(12), ગપ્ર_૭૩(9), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(9), સા_૧(2), સા_૨(5), સા_૩(8), સા_૪(2), સા_૫(4), સા_૬(3), સા_૯(3), સા_૧૦(2), સા_૧૧(3), સા_૧૨(2), સા_૧૩(2), સા_૧૪(4), સા_૧૫(3), સા_૧૮(10), કા_૧(3), કા_૩(3), કા_૫, કા_૬, કા_૯, કા_૧૦(3), કા_૧૧(8), કા_૧૨(3), લો_૧(6), લો_૩, લો_૪, લો_૫(2), લો_૬(7), લો_૭(4), લો_૮(7), લો_૯(3), લો_૧૦(4), લો_૧૧(2), લો_૧૨(2), લો_૧૩(6), લો_૧૪, લો_૧૬(3), લો_૧૭(3), લો_૧૮(3), પં_૧(5), પં_૨(2), પં_૩(8), પં_૪(9), પં_૬, પં_૭(7), ગમ_૧(5), ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪(8), ગમ_૫(2), ગમ_૬(2), ગમ_૮(3), ગમ_૯(9), ગમ_૧૦(4), ગમ_૧૧(4), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(8), ગમ_૧૪(3), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(9), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૩(6), ગમ_૨૪, ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭(6), ગમ_૨૮(8), ગમ_૨૯, ગમ_૩૨(4), ગમ_૩૩(5), ગમ_૩૫(9), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦, ગમ_૪૫(4), ગમ_૪૬(4), ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૧(4), ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૦(4), ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૫(4), ગમ_૬૬(3), વ_૧(4), વ_૨, વ_૩(2), વ_૪(2), વ_૫, વ_૬(2), વ_૭, વ_૮, વ_૧૦, વ_૧૧(2), વ_૧૨, વ_૧૪(2), વ_૧૬(3), વ_૧૭, વ_૧૮(3), વ_૧૯(2), વ_૨૦, અ_૧, અ_૨, અ_૩(2), ગઅં_૧(2), ગઅં_૨(3), ગઅં_૩, ગઅં_૫(4), ગઅં_૬(4), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૪(14), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૨(3), ગઅં_૨૪(7), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(8), ગઅં_૨૮(7), ગઅં_૨૯(7), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૩(5), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
3 જોઇએ લો_૪, ગમ_૯(2)
4 જોઇને ગપ્ર_૨૫, ગમ_૧, ગમ_૧૦, વ_૮
13 જોઈ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૪૯(3), સા_૨, સા_૧૨(2), કા_૧, કા_૩, લો_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૩૬
108 જોઈએ ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૧(12), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૦(3), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧, સા_૧૦(2), સા_૧૫, સા_૧૮, કા_૩(4), કા_૧૦(2), લો_૨, લો_૪(3), લો_૭, લો_૧૮, ગમ_૪, ગમ_૫(3), ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૭(6), ગમ_૩૩, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૦, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, વ_૧૮(3), વ_૧૯(3), વ_૨૦, ગઅં_૧(3), ગઅં_૨(2), ગઅં_૭(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૧(3)
1 જોઈતા લો_૧૦
1 જોઈતાં કા_૧૦
3 જોઈતું ગમ_૨૭, વ_૫, ગઅં_૨૮
1 જોઈતો ગપ્ર_૭૨
41 જોઈને ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨, સા_૧૫, કા_૧, કા_૩(4), કા_૧૦, લો_૭, લો_૧૬, ગમ_૩, ગમ_૧૧, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૬, ગમ_૨૭, ગમ_૪૦, ગમ_૫૦, ગમ_૬૫, વ_૧૨, વ_૧૩, ગઅં_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૬(2)
1 જોઈશે કા_૩
1 જોઉં ગમ_૨૮
1 જોગિયે ગઅં_૧૪
1 જોડવાં ગપ્ર_૩૮
1 જોડવી ગમ_૧૦
1 જોડા લો_૧૬
1 જોડાઇ ગમ_૧
1 જોડાઈ સા_૧૧
3 જોડાણી ગપ્ર_૨૫, ગમ_૧, ગમ_૬૨
3 જોડાણો કા_૧૧(2), લો_૧૭
12 જોડાય ગપ્ર_૨૫(4), સા_૧૨, લો_૧૦(2), ગમ_૧૩, ગમ_૬૨(3), ગઅં_૧૮
4 જોડાયું ગઅં_૧૪(4)
1 જોડાયો ગઅં_૧૮
4 જોડાવું સા_૨, વ_૧૭(2), ગઅં_૨૭
1 જોડાવે ગપ્ર_૨૫
7 જોડી ગપ્ર_૨૬(2), ગમ_૩૩(2), ગમ_૫૦, ગમ_૬૨, ગઅં_૧૩
1 જોડીએ ગમ_૧૩
14 જોડીને ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૬૭, સા_૨, કા_૫, કા_૭(2), કા_૧૨, ગમ_૧, ગમ_૬, ગમ_૨૮, ગમ_૫૮, ગમ_૬૫, વ_૨, ગઅં_૧૪
1 જોડું ગમ_૧૩
2 જોડે ગપ્ર_૩૩, ગઅં_૧૮
1 જોડ્યા પં_૩
13 જોતા ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૪૫, સા_૧૨(2), લો_૧૪, પં_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૫૬, ગમ_૬૬, ગઅં_૧૦
2 જોતી પં_૩(2)
1 જોતે સા_૨
5 જોતો ગપ્ર_૨૦(2), પં_૩, ગમ_૧૬, ગમ_૬૦
2 જોનારા ગપ્ર_૨૭, ગમ_૪૯
1 જોનારાને ગપ્ર_૩૧
1 જોનારે ગપ્ર_૩૧
4 જોનારો ગપ્ર_૨૦, સા_૧૨, ગમ_૬, અ_૧
6 જોયા ગપ્ર_૨૦, લો_૭(2), ગમ_૬૨, અ_૧, ગઅં_૩૦
1 જોયાં ગમ_૧
1 જોયાનું લો_૧૮
1 જોયાનો ગપ્ર_૨૦
3 જોયામાં ગપ્ર_૫૧, ગમ_૩૩, ગમ_૫૬
15 જોયું ગપ્ર_૧૮, સા_૨, કા_૧૧, પં_૩, પં_૬, પં_૭, ગમ_૧(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૮, ગમ_૨૩, ગમ_૨૭, ગમ_૩૭, ગમ_૬૪, અ_૧
3 જોયો ગમ_૧(2), ગમ_૫૬
10 જોર ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૭૮(2), ગમ_૨૭(3), ગમ_૩૭, વ_૬(2), ગઅં_૧૮
1 જોરને ગમ_૨૭
1 જોરાઈએ કા_૧૧
2 જોરાવરીએ ગપ્ર_૩૩, ગમ_૩૩
4 જોરે ગપ્ર_૪૯, કા_૩, ગમ_૧૩, ગઅં_૯
1 જોવા ગઅં_૨૧
6 જોવાને ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૫(2), ગમ_૬૨, વ_૧
1 જોવાનો ગઅં_૩૪
1 જોવાયું ગઅં_૨૨
7 જોવું ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૭૨, સા_૧૨(2), પં_૩(2), ગમ_૨
1 જ્ઞાતાપણું સા_૬
136 જ્ઞાન ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬(7), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૫, સા_૧(2), સા_૫(2), સા_૬(2), સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૮, કા_૧૨(3), લો_૧, લો_૬(3), લો_૭(16), લો_૯(4), લો_૧૦(3), લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૬(2), ગમ_૧૦(8), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૮(5), ગમ_૨૦(8), ગમ_૨૨, ગમ_૨૮, ગમ_૩૨, ગમ_૪૮, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૬, વ_૨(7), વ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૩(5), ગઅં_૪, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૭(3)
1 જ્ઞાન-ભક્તિના ગઅં_૩૭
1 જ્ઞાન-વૈરાગ્યાદિક ગમ_૫૫
2 જ્ઞાન-વૈરાગ્યે ગમ_૫૭, ગઅં_૨૮
4 જ્ઞાનઇન્દ્રિયો ગપ્ર_૨૪, સા_૧૨, પં_૩, વ_૧૭
1 જ્ઞાનઇન્દ્રિયોને ગમ_૧
1 જ્ઞાનઇન્દ્રિયોનો ગપ્ર_૧૮
3 જ્ઞાનના ગપ્ર_૪૨, ગઅં_૧(2)
1 જ્ઞાનનિરૂપણને ગમ_૧૦
5 જ્ઞાનની ગપ્ર_૭૭, લો_૧૦, ગમ_૨૦(3)
8 જ્ઞાનનું ગપ્ર_૭૭, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગઅં_૧(5)
5 જ્ઞાનને ગપ્ર_૨૪, લો_૭, લો_૧૦, ગમ_૧૬(2)
1 જ્ઞાનનો ગઅં_૩૭
3 જ્ઞાનપ્રલય ગપ્ર_૨૪, અ_૨(2)
1 જ્ઞાનમાં ગઅં_૧૪
1 જ્ઞાનમાર્ગ ગમ_૯
9 જ્ઞાનયજ્ઞ ગમ_૮(9)
1 જ્ઞાનયજ્ઞના ગમ_૮
1 જ્ઞાનયજ્ઞનું ગમ_૮
2 જ્ઞાનરૂપ સા_૧૨, ગમ_૩૯
2 જ્ઞાનવાર્તા ગપ્ર_૭૩, લો_૪
1 જ્ઞાનવાળા ગપ્ર_૩૭
1 જ્ઞાનવાળાને લો_૧
10 જ્ઞાનવાળો લો_૧(8), લો_૧૨, ગઅં_૨૬
4 જ્ઞાનશક્તિ ગપ્ર_૬૫(3), ગમ_૨૦
1 જ્ઞાનશક્તિએ ગપ્ર_૬૫
1 જ્ઞાનસ્વરૂપી ગમ_૬૨
6 જ્ઞાનાંશ લો_૧૪, ગઅં_૨૪(5)
1 જ્ઞાનાંશથી ગઅં_૨૪
1 જ્ઞાનાંશે ગઅં_૨૪
2 જ્ઞાનાદિક સા_૧૬, વ_૩
54 જ્ઞાની ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૨(7), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૭૮, સા_૧૨, સા_૧૪, લો_૨, લો_૭(6), લો_૧૦(4), પં_૩(3), પં_૭(2), ગમ_૧, ગમ_૮, ગમ_૧૧, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧(2), ગમ_૩૭, ગમ_૬૧, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, વ_૨(2), વ_૧૭(2), વ_૨૦(2), અ_૩, ગઅં_૪
1 જ્ઞાની-અજ્ઞાનીનો વ_૨૦
1 જ્ઞાનીનું ગમ_૧૮
7 જ્ઞાનીને ગપ્ર_૫૬(2), લો_૨, લો_૭, લો_૧૦, વ_૧૭, અ_૨
1 જ્ઞાનીનો ગમ_૧૯
12 જ્ઞાને ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૭૩(2), કા_૧, લો_૭(4), ગમ_૩૬, ગઅં_૩૪
1 જ્ઞાનેન્દ્રિયો સા_૧૪
114 જ્યાં ગપ્ર_૭(2), ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૫(4), ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨, સા_૭(2), સા_૧૨(5), કા_૧, કા_૩, કા_૭(2), કા_૧૧(2), લો_૧(2), લો_૨, લો_૪(5), લો_૭, લો_૮(2), લો_૧૩, લો_૧૭, લો_૧૮(2), પં_૧(4), પં_૩, પં_૪, ગમ_૧(2), ગમ_૪, ગમ_૮(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૫, ગમ_૨૧(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૨(2), ગમ_૫૧, ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪(2), વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩(2), અ_૧, ગઅં_૧, ગઅં_૩(2), ગઅં_૪, ગઅં_૧૪(6), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૮(5), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(2)
1 જ્યાં- ગપ્ર_૩૨
2 જ્યાં-ત્યાં ગપ્ર_૩૨(2)
1 જ્યાંથી ગપ્ર_૩૮
1 જ્યાકિ ગમ_૫૭
1 જ્યાકું ગમ_૫૭
481 જ્યારે ગપ્ર_૧(3), ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨(4), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(6), ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૦(3), ગપ્ર_૩૨(6), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(5), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(14), ગપ્ર_૬૬(4), ગપ્ર_૬૮(3), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(9), ગપ્ર_૭૪(3), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(17), સા_૧(4), સા_૨(9), સા_૫, સા_૬(2), સા_૭(3), સા_૮, સા_૯(4), સા_૧૧(2), સા_૧૨(10), સા_૧૩, સા_૧૪(2), સા_૧૫(3), સા_૧૭(3), સા_૧૮(5), કા_૧(8), કા_૨, કા_૭(2), કા_૮(2), કા_૯, કા_૧૧(2), કા_૧૨(3), લો_૧(8), લો_૩, લો_૪(2), લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦(11), લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), લો_૧૭(3), લો_૧૮(4), પં_૧, પં_૪(5), પં_૭(3), ગમ_૧(7), ગમ_૨(2), ગમ_૩(3), ગમ_૪(5), ગમ_૬(2), ગમ_૮(3), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(14), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(8), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(4), ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮(3), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૨(5), ગમ_૨૩(3), ગમ_૨૫(4), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(4), ગમ_૨૮, ગમ_૩૦(2), ગમ_૩૧(5), ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૬(2), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૨, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૫(3), ગમ_૫૬(3), ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧(3), ગમ_૬૨(6), ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૬(5), ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૩, વ_૪(2), વ_૬(12), વ_૭(2), વ_૮(6), વ_૯, વ_૧૦(5), વ_૧૧(2), વ_૧૨(2), વ_૧૩(2), વ_૧૫, વ_૧૭, વ_૧૯, વ_૨૦(4), અ_૨, અ_૩(3), ગઅં_૧(5), ગઅં_૨(5), ગઅં_૩(2), ગઅં_૪(2), ગઅં_૫(2), ગઅં_૬(6), ગઅં_૮, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(5), ગઅં_૨૧(5), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૭(2)
1 જ્યારે-ત્યારે લો_૧૭
7 જ્યેષ્ઠ ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગમ_૧, ગમ_૨૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગઅં_૨
2 જ્યોત લો_૧૫, ગઅં_૩
2 જ્યોતિ ગઅં_૪(2)
2 જ્યોતિઃસ્વરૂપ ગપ્ર_૬૬, ગમ_૩૯
10 જ્વાળા ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬(3), સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૧(3)
1 જ્વાળાઓ લો_૨
1 જ્વાળાની સા_૧૮
1 જ્વાળારૂપ ગમ_૧૦
2 ઝંખ્યા ગપ્ર_૭૭(2)
1 ઝબકારો સા_૧૮
1 ઝરણા ગપ્ર_૨૭
1 ઝરિયાની ગપ્ર_૫૪
1 ઝરે ગપ્ર_૫૬
1 ઝાંખા ગમ_૯
3 ઝાંખું ગપ્ર_૬૩, લો_૪(2)
3 ઝાંઝ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૫૬, ગમ_૧
5 ઝાંઝ-મૃદંગ ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪૬, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫
1 ઝાંપે લો_૧
4 ઝાઝા ગપ્ર_૪૨, પં_૧, પં_૪, ગઅં_૩૩
19 ઝાઝી ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૪, સા_૫, સા_૧૪, કા_૧, કા_૫, પં_૧, પં_૪, પં_૬, ગમ_૧૪, ગમ_૨૬, ગમ_૬૬, વ_૧૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૦, ગઅં_૩૨
11 ઝાઝું ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૬, સા_૧, લો_૨, લો_૧૬, ગમ_૧, ગમ_૩૩, વ_૧૬, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪
8 ઝાઝો ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૭૮, પં_૧, પં_૩, ગમ_૩૩, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૯
9 ઝાડ ગપ્ર_૩૭, લો_૮, પં_૧, ગમ_૬, ગમ_૩૨(3), ગઅં_૯, ગઅં_૧૩
1 ઝાડના ગમ_૩૨
1 ઝાડનો ગપ્ર_૩૭
1 ઝાડવાં ગપ્ર_૪૨
1 ઝાડીને ગપ્ર_૨૯
1 ઝાડે ગમ_૪૭
3 ઝાલવા ગમ_૨૩(3)
5 ઝાલી કા_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૨૨, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૭
4 ઝાલીને ગપ્ર_૭૦(2), સા_૧૭, ગઅં_૧૮
1 ઝાલ્યા ગમ_૬૬
2 ઝીણાં ગપ્ર_૬૩, લો_૧૭
4 ઝીણાભાઇના પં_૪, પં_૫, પં_૬, પં_૭
1 ઝીણાભાઈએ લો_૪
3 ઝીણાભાઈના પં_૧, પં_૨, પં_૩
1 ઝીણાભાઈનું ગઅં_૨૨
1 ઝીણાભાઈને ગઅં_૨૪
13 ઝીણી ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૦, લો_૮, પં_૪, પં_૭, ગમ_૯, ગમ_૬૨, ગઅં_૨(3), ગઅં_૨૩, ગઅં_૩૨(2)
3 ઝીણું ગપ્ર_૬૩, કા_૨, ગઅં_૨૩
4 ઝીણો ગપ્ર_૬૩, કા_૬, લો_૪, ગઅં_૨૩
1 ઝીણોભાઈ ગઅં_૧
1 ઝીલતો ગપ્ર_૭૮
1 ઝૂંપડી ગપ્ર_૧૮
6 ઝૂકી ગપ્ર_૫૩, અ_૨, ગઅં_૯, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨
9 ઝેર ગપ્ર_૩૫, સા_૪, ગમ_૬૨, વ_૬, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૯, ગઅં_૩૩
1 ટકશે ગમ_૪૫
2 ટકી ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૭૩
3 ટકે લો_૧, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૪
3 ટક્યા ગમ_૩૩(2), ગઅં_૧૩
1 ટચકા ગમ_૫૫
1 ટચટચ ગમ_૫૫
2 ટળતા ગપ્ર_૧, સા_૧૮
8 ટળતી ગપ્ર_૭૮(2), લો_૫, ગઅં_૩, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૨૪
4 ટળતું ગપ્ર_૩૭, સા_૧૭, ગમ_૯, ગઅં_૨૪
7 ટળતો ગપ્ર_૫૭, ગમ_૩૧(2), ગઅં_૩(3), ગઅં_૧૩
1 ટળવા ગપ્ર_૫૮
1 ટળવાના ગપ્ર_૨૪
3 ટળવી ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૩, ગઅં_૨૪
1 ટળવો કા_૬
2 ટળશે ગપ્ર_૪૪, ગમ_૧
53 ટળી ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૭૦, સા_૧૩(5), સા_૧૮, કા_૨, કા_૭, કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૬, લો_૮(4), લો_૧૬(3), પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૨૨(2), ગમ_૩૭, ગમ_૩૯, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૫૫, ગઅં_૩(3), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૦(7)
1 ટળીને ગઅં_૩૪
86 ટળે ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૮(4), ગપ્ર_૬૩(2), સા_૯(2), સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪(2), સા_૧૮(7), કા_૨(3), કા_૩, કા_૬(2), લો_૧(2), લો_૨, લો_૫, લો_૬, લો_૮(11), લો_૧૩(2), લો_૧૬, ગમ_૧(2), ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૭(6), ગમ_૧૦, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૮, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૭(2), ગમ_૬૦, વ_૭, વ_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫
1 ટળો ગમ_૭
1 ટળ્યા ગપ્ર_૭૩
1 ટળ્યું ગમ_૧૩
1 ટળ્યેભાવે ગપ્ર_૫૮
6 ટાઢ ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૩, લો_૫, લો_૮(2), ગમ_૨
1 ટાઢ-તડકાને કા_૧૦
3 ટાઢું ગમ_૨૩(2), ગઅં_૨૩
2 ટાઢું-ઊનું ગમ_૨૩, વ_૨
1 ટાઢ્યને ગપ્ર_૧૨
1 ટાણું ગઅં_૩૧
3 ટાણે ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૭, ગમ_૫૫
1 ટાળજ્યો ગમ_૪૦
4 ટાળતા ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૪(2)
6 ટાળવા ગપ્ર_૩૦, કા_૩(2), લો_૬, ગમ_૨, ગઅં_૩૮
3 ટાળવાની ગપ્ર_૬૦, પં_૩, ગમ_૨૫
9 ટાળવાને કા_૭, કા_૧૦, પં_૨(3), ગમ_૬૬, ગઅં_૧૩(3)
4 ટાળવાનો સા_૧૪(2), ગમ_૩૩, વ_૧
1 ટાળવાપણું ગપ્ર_૧૨
9 ટાળવી ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૬૦, લો_૮, ગમ_૧(3), ગમ_૬૬
3 ટાળવું ગપ્ર_૫૬, લો_૧૬, ગઅં_૨૭
13 ટાળી ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૭, લો_૧, લો_૫, પં_૩, ગમ_૨૨(2), ગઅં_૪, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૭
13 ટાળીને ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૬૧, સા_૧૭, કા_૭, લો_૧૮, પં_૭, ગમ_૩૬, ગમ_૪૭, ગમ_૬૨(2), ગઅં_૩, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮
11 ટાળે ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧૨, સા_૧૮(2), લો_૮(2), ગમ_૧૫, ગમ_૬૬
1 ટાળો ગઅં_૧૩
3 ટાળ્યા સા_૧૮, ગમ_૧૪, ગમ_૩૭
4 ટાળ્યાના ગપ્ર_૭૮, સા_૪, લો_૮, ગઅં_૩૪
3 ટાળ્યાની ગપ્ર_૩૮, ગમ_૭, ગમ_૩૭
6 ટાળ્યાનું સા_૫, લો_૧, લો_૫, ગમ_૨, ગમ_૪૭, ગઅં_૧૩
1 ટાળ્યાને ગઅં_૨૯
28 ટાળ્યાનો ગપ્ર_૬૦, સા_૧૪(4), સા_૧૮(2), કા_૩, કા_૬, કા_૯, લો_૧(2), લો_૬, લો_૮(5), પં_૩, ગમ_૩, ગમ_૧૬(2), ગમ_૬૬, ગઅં_૩, ગઅં_૨૦(3), ગઅં_૨૧
2 ટાળ્યામાં ગપ્ર_૩૮, ગમ_૧૪
1 ટાળ્યું પં_૭
2 ટાળ્યો ગપ્ર_૩૩(2)
1 ટિખળ ગમ_૧૦
2 ટીપું કા_૩, ગમ_૫૩
1 ટુંકો ગમ_૫૩
2 ટુક ગમ_૫૦(2)
1 ટૂંકડા લો_૧૮
2 ટૂંકા લો_૧૮, વ_૨
2 ટૂંકી ગપ્ર_૪૨, ગમ_૬૨
6 ટેક લો_૧૧(3), ગઅં_૧૬(3)
1 ટેટી પં_૧
3 ટેલ ગપ્ર_૩૧, સા_૨, અ_૩
1 ટેલ-ચાકરી ગમ_૨૫
1 ટોકવા ગઅં_૩૩
2 ટોકે લો_૧, લો_૬
1 ટોક્યા લો_૬
2 ટોપી ગમ_૫૨, ગઅં_૨૩
1 ટોળું ગમ_૬૨
2 ઠક્કર ગપ્ર_૧, ગઅં_૩
2 ઠક્કરે ગમ_૩૩, ગઅં_૩
1 ઠરવા અ_૧
2 ઠરાવ ગઅં_૧૩(2)
1 ઠરાવવી ગમ_૧૦
1 ઠરી અ_૩
2 ઠરે સા_૧૨, પં_૧
1 ઠર્યા ગપ્ર_૫૧
1 ઠર્યો પં_૧
9 ઠા ગમ_૧૬, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૮
1 ઠાકોર ગઅં_૨૪
4 ઠાકોરજીની ગમ_૬(2), વ_૧૯, ગઅં_૧૭
1 ઠાકોરજીને ગમ_૨૭
1 ઠામુકા ગઅં_૩૨
1 ઠાલાં સા_૨
3 ઠાલો કા_૬(2), ગમ_૨
2 ઠાવકી લો_૭, ગમ_૩૧
1 ઠીંકરું પં_૧
61 ઠીક ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૩, સા_૨, સા_૪, સા_૯, કા_૨, કા_૩(6), કા_૧૦, લો_૧, લો_૪, લો_૧૩(2), લો_૧૪(3), લો_૧૬, પં_૨(2), પં_૩(8), પં_૪, ગમ_૪, ગમ_૧૭(4), ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૫૩, ગમ_૫૬, ગમ_૬૨(4), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯(3), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(3)
1 ઠીકરું ગમ_૧૩
1 ઠેકડો કા_૩
1 ઠેકાણાં ગપ્ર_૨૯
9 ઠેકાણું ગપ્ર_૭૭, લો_૧, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૪૭, ગમ_૫૬(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૩૩
122 ઠેકાણે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૬(3), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૭(4), સા_૧૪, સા_૧૮(2), કા_૧(2), લો_૨, લો_૪(3), લો_૬(9), લો_૧૫(2), પં_૧(2), પં_૫(4), પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૫, ગમ_૮, ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(3), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨(5), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(2), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૪૨, ગમ_૬૪(6), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, વ_૧, વ_૬(5), વ_૮(4), વ_૧૩(2), વ_૧૪(2), ગઅં_૪(2), ગઅં_૮, ગઅં_૯(4), ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭(3), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૬
6 ઠેકાણેથી ગપ્ર_૨૫(2), લો_૧૦, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૩૨
1 ઠેઠ પં_૧
1 ઠેબાં ગમ_૧
1 ઠેરાણું ગમ_૧૮
1 ઠેલવું સા_૨
1 ઠેલાય ગમ_૧૩
2 ઠેલી ગમ_૨, ગમ_૩૩
1 ડંખ ગઅં_૨૪
7 ડંસ ગપ્ર_૩૦(6), ગમ_૬૦
3 ડગતા ગઅં_૯(3)
6 ડગમગાટ ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગમ_૫૯(4)
1 ડગમગે ગમ_૧૪
1 ડગલાં ગમ_૧૬
28 ડગલી ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૨૪, કા_૬, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૯, વ_૨, વ_૧૫, ગઅં_૨૩
2 ડગલો ગપ્ર_૪૪(2)
1 ડગવું લો_૧
1 ડગશે ગઅં_૧૪
1 ડગાય ગમ_૪
1 ડગાવવાને વ_૧૨
1 ડગાવવાનો લો_૧૦
1 ડગાવે લો_૧૦
2 ડગાવ્યાની લો_૧૦(2)
1 ડગાવ્યાને લો_૧૦
1 ડગી ગઅં_૩૫
1 ડગીએ ગમ_૩૩
10 ડગે ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨, સા_૧૩, લો_૧, ગમ_૧૯, ગમ_૬૬(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬
1 ડગ્યા ગમ_૩૩
1 ડડુસરવાળા લો_૩
1 ડર ગપ્ર_૬૮
1 ડરતા ગપ્ર_૪૮
2 ડરતો લો_૧૫, ગમ_૪
1 ડરાવવાને લો_૧૫
1 ડરાવે ગપ્ર_૨૭
3 ડરીને ગપ્ર_૬૨, સા_૧૦, કા_૧૧
2 ડરે લો_૨, ગઅં_૩૨
2 ડહાપણ સા_૧૫, લો_૮
2 ડહાપણનું લો_૧૭, ગમ_૫૩
1 ડહાપણે સા_૧૫
1 ડાંગર ગઅં_૧૮
2 ડાચીયો લો_૧(2)
5 ડાઢ્યે ગપ્ર_૨૪(5)
2 ડાઢ્યો ગપ્ર_૨૪(2)
2 ડાબા અ_૧(2)
1 ડાબી ગપ્ર_૬૧
1 ડાબું અ_૧
1 ડામ ગપ્ર_૪૪
1 ડારા ગપ્ર_૬૯
1 ડારો ગમ_૬૦
2 ડાળ ગમ_૩૨, વ_૭
1 ડાળખીઓ ગપ્ર_૧૩
1 ડાળખીને સા_૧૭
1 ડાહિયો સા_૧૫
1 ડાહી ગમ_૧
10 ડાહ્યા ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૦, સા_૧૫, લો_૧૧, લો_૧૬, ગમ_૨૧, અ_૩, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩
1 ડાહ્યાને ગમ_૧
1 ડાહ્યાભોળાનો ગમ_૧
5 ડાહ્યો લો_૫, લો_૮(2), ગમ_૯, ગઅં_૨૭
3 ડુબકી ગપ્ર_૬૩(3)
1 ડોડી લો_૧૭
1 ડોડીની ગઅં_૩૭
1 ડોલતા ગમ_૧૯
1 ડોલતું ગપ્ર_૭૨
1 ડોલવા ગપ્ર_૧૪
1 ડોલવાને ગપ્ર_૭૮
1 ડોલાવી ગપ્ર_૨૭
2 ડોલાવે ગપ્ર_૩૩, વ_૪
1 ડોલાવ્યા ગપ્ર_૭૮
7 ડોલે ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, લો_૨, ગમ_૫, ગમ_૧૯(2)
3 ડોળાઈ ગપ્ર_૩૨(2), ગમ_૩૨
1 ડોળાયેલું લો_૧૫
1 ડોસા લો_૩
1 ડોસીની લો_૩
1 ઢગલા ગઅં_૩૩
5 ઢગલો ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭(2), પં_૩, ગમ_૬
1 ઢળવા લો_૧૫
15 ઢળાવીને ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૭૧, પં_૧, પં_૪, પં_૬, પં_૭, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૬૭, અ_૩, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૯
1 ઢાંકવા ગમ_૧૬
3 ઢાંકીને ગપ્ર_૬૩, પં_૭, ગઅં_૨૫
1 ઢાંકે ગમ_૩૫
1 ઢાંક્યું લો_૮
1 ઢાલ ગઅં_૯
1 ઢાલો ગઅં_૧૮
1 ઢાળો ગઅં_૨૧
2 ઢાળ્યો કા_૧, પં_૨
1 ઢીચણિયાં કા_૧
1 ઢીલાં ગઅં_૨૧
2 ઢીલી ગમ_૧૩, ગઅં_૧૮
3 ઢીલો ગઅં_૨૧(3)
1 ઢૂંકડી વ_૪
1 ઢૂંકડું સા_૧૭
1 ઢૂંકડો સા_૧૭
1 ઢૂંઢિયાની ગમ_૨૭
6 ઢોર ગપ્ર_૩૨(2), લો_૧, ગમ_૧૩, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૫
2 ઢોરની ગપ્ર_૩૨(2)
3 ઢોરલાંઘણ ગમ_૮(3)
103 ઢોલિયા ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭, સા_૩, સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, કા_૩, કા_૮, કા_૯, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૭, લો_૧૦, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૩, પં_૫, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૯, ગમ_૩૩, ગમ_૩૬, ગમ_૩૮, ગમ_૪૧, ગમ_૪૯, ગમ_૫૧, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, વ_૨, ગઅં_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૮, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૬
1 ઢોલિયાને વ_૫
2 ઢોલિયે ગપ્ર_૪૧, ગમ_૨૧
22 ઢોલિયો ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૪, સા_૨, સા_૧૦, પં_૧, પં_૨, પં_૪, પં_૬, પં_૭, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૬૭, વ_૧૨, અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૯
1 ઢોળી ગપ્ર_૨૩
1 ઢોળીએ ગપ્ર_૨૩
1 તંત્ર વ_૨
1 તકતા ગપ્ર_૧૮
4 તકિયા ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૬૫, પં_૧, ગઅં_૭
1 તકિયો કા_૧
1 તખત ગમ_૬૪
1 તજવાને સા_૧૮
2 તજવો ગમ_૨, ગમ_૯
1 તજાય ગમ_૯
2 તજી સા_૧૦, ગમ_૫૭
1 તજીએ વ_૧૧
8 તજીને ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૫૬, લો_૧૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૪૧, અ_૨(2)
1 તજે લો_૧૫
1 તડકામાં ગમ_૫૬
6 તડકો ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૩, લો_૫, લો_૮, ગમ_૨
1 તણખો પં_૩
7 તણાઈ ગપ્ર_૩૪, સા_૨, વ_૧૩(3), અ_૩, ગઅં_૮
2 તણાતાં ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૬૦
2 તણાતું ગપ્ર_૨૯, ગમ_૧
3 તણાય સા_૨, કા_૧(2)
1 તણાયા ગમ_૩૦
33 તત્કાળ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૩, સા_૨(3), સા_૧૮, કા_૬(2), કા_૧૦, લો_૧૦, લો_૧૬, ગમ_૭, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૬(3), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(2), ગમ_૨૯, ગમ_૬૧, ગમ_૬૩, વ_૧૨, વ_૧૩, અ_૧(3), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૨
60 તત્ત્વ ગપ્ર_૧૨(7), ગપ્ર_૫૨(3), ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૧(2), સા_૧૪(4), કા_૭, કા_૮, લો_૧૫(6), પં_૨(6), પં_૩, પં_૭, ગમ_૧૩, ગમ_૧૭(9), ગમ_૨૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૪(9), ગમ_૩૯, વ_૨(3), વ_૭
1 તત્ત્વથકી પં_૨
8 તત્ત્વથી ગપ્ર_૫૨(3), લો_૧૫, પં_૨(2), વ_૨(2)
3 તત્ત્વના પં_૨, ગમ_૩૪(2)
2 તત્ત્વની લો_૭, લો_૧૫
9 તત્ત્વનું ગપ્ર_૬૩, સા_૧૪(7), પં_૭
9 તત્ત્વને ગપ્ર_૫૨, કા_૧, લો_૧૫(3), પં_૨(2), ગમ_૩૪, વ_૭
6 તત્ત્વનો ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૧, લો_૭, પં_૨(2), ગમ_૧૭
1 તત્ત્વપ્રધાન વ_૮
3 તત્ત્વમાં ગપ્ર_૪૧(2), ગમ_૨૦
4 તત્ત્વરૂપ લો_૧૫(4)
2 તત્ત્વરૂપે ગપ્ર_૪૬, પં_૨
1 તત્ત્વાત્મક ગમ_૨૦
18 તત્ત્વે ગપ્ર_૬૩(4), કા_૧, લો_૭, પં_૭(3), ગમ_૧, ગમ_૧૭(8)
6 તત્પર ગપ્ર_૨૨, લો_૧, લો_૬, ગમ_૨૯, ગમ_૩૨, વ_૮
1274 તથા ગપ્ર_૧(3), ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩(3), ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭(4), ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫(2), ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૭(5), ગપ્ર_૧૮(9), ગપ્ર_૧૯(4), ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૧(8), ગપ્ર_૨૨(4), ગપ્ર_૨૩(10), ગપ્ર_૨૪(3), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬(8), ગપ્ર_૨૭(16), ગપ્ર_૨૯(8), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૨(10), ગપ્ર_૩૩(7), ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૩૮(9), ગપ્ર_૩૯(9), ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૨(9), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(8), ગપ્ર_૪૮(5), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫(3), ગપ્ર_૫૬(7), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯(6), ગપ્ર_૬૦(4), ગપ્ર_૬૧(3), ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(6), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮(5), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(6), ગપ્ર_૭૧(5), ગપ્ર_૭૨(6), ગપ્ર_૭૩(9), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(6), સા_૧(3), સા_૨(15), સા_૩(6), સા_૪(3), સા_૫(10), સા_૬(9), સા_૭, સા_૮, સા_૯(7), સા_૧૦(5), સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪(4), સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭(2), સા_૧૮(2), કા_૧(6), કા_૨(2), કા_૩(17), કા_૪, કા_૫, કા_૬(4), કા_૭(5), કા_૮(3), કા_૯(10), કા_૧૦(17), કા_૧૧(2), કા_૧૨(3), લો_૧(4), લો_૨(5), લો_૩(20), લો_૪(6), લો_૫(14), લો_૬(18), લો_૭(9), લો_૮(7), લો_૯(10), લો_૧૦(20), લો_૧૧(5), લો_૧૨(6), લો_૧૩(4), લો_૧૪(22), લો_૧૫(12), લો_૧૬(7), લો_૧૭(15), લો_૧૮(19), પં_૧(17), પં_૨(22), પં_૩(14), પં_૪(31), પં_૫, પં_૬(11), પં_૭(11), ગમ_૧(3), ગમ_૨, ગમ_૩(4), ગમ_૪(4), ગમ_૫(4), ગમ_૬(4), ગમ_૭, ગમ_૮(5), ગમ_૯(7), ગમ_૧૦(12), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(32), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(6), ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮(6), ગમ_૧૯(7), ગમ_૨૦(7), ગમ_૨૧(6), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩(4), ગમ_૨૪(3), ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૬(6), ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮(3), ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨(6), ગમ_૩૩(9), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(12), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭(2), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(7), ગમ_૪૦, ગમ_૪૧(2), ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫(8), ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૭(3), ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૧, ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩, ગમ_૫૪(2), ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૮(4), ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧(3), ગમ_૬૨(6), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭(5), વ_૧, વ_૨(8), વ_૩(3), વ_૪(3), વ_૫(3), વ_૬(2), વ_૭, વ_૮, વ_૯, વ_૧૦(4), વ_૧૧(2), વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૪, વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭(2), વ_૧૮(23), વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૧, અ_૨, અ_૩(5), ગઅં_૧(4), ગઅં_૨(4), ગઅં_૩(17), ગઅં_૪(5), ગઅં_૫(2), ગઅં_૬(3), ગઅં_૭, ગઅં_૮(3), ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦(5), ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૬(4), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૦(3), ગઅં_૨૧(9), ગઅં_૨૨(4), ગઅં_૨૩(18), ગઅં_૨૪(13), ગઅં_૨૫(8), ગઅં_૨૬(9), ગઅં_૨૭(10), ગઅં_૨૮(10), ગઅં_૨૯(10), ગઅં_૩૦(5), ગઅં_૩૧(4), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(14), ગઅં_૩૪(7), ગઅં_૩૫(13), ગઅં_૩૬(3), ગઅં_૩૭(5), ગઅં_૩૮(7)
4 તથાપિ લો_૧, ગઅં_૨૪(3)
1 તદનુસારે લો_૧૦
1 તદપિ ગઅં_૩૫
1 તદાકાર કા_૧
2 તદાકારપણું કા_૧, લો_૧૮
2 તદાત્મકપણાને પં_૨, ગમ_૧૪
3 તદાત્મકપણું ગમ_૧૪(3)
3 તદાત્મકપણે લો_૧૫, ગમ_૧૦, ગમ_૩૪
1 તન ગઅં_૧૩
1 તનું સા_૧૪
1 તનુઋષિ ગમ_૧૮
1 તનુએ ગમ_૧૩
9 તને સા_૨(4), લો_૧૩, પં_૪, ગમ_૯, ગમ_૬૬, વ_૫
2 તન્માત્રા ગપ્ર_૧૨(2)
3 તન્માત્રાપણું ગપ્ર_૧૨(3)
31 તપ ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૪૦(2), સા_૭, સા_૧૬(3), કા_૧૦(9), લો_૧૪, પં_૩(3), ગમ_૧૮, ગમ_૨૦(3), ગમ_૪૫(2), ગમ_૫૪, વ_૧૬, ગઅં_૨, ગઅં_૧૧, ગઅં_૨૪
5 તપને સા_૧૬(2), કા_૧૦, પં_૪, ગઅં_૩૦
1 તપવા અ_૧
1 તપસ્વિની ગમ_૮
1 તપસ્વી ગમ_૪૬
1 તપસ્વીના સા_૧૬
5 તપાસ ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૦(2), સા_૧૮, ગમ_૧૮
1 તપાસતાં ગમ_૫૫
3 તપાસી ગપ્ર_૪૪, ગમ_૫૬, વ_૨
3 તપાસીને ગપ્ર_૫૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૮
1 તપાસ્યા સા_૧૮
1 તપી ગઅં_૩૫
1 તપીને ગમ_૨૩
8 તપે સા_૧૬, કા_૧૦(4), ગમ_૨૩, ગમ_૪૬, ગમ_૬૦
2 તપ્તકૃચ્છ્ર કા_૧૨, લો_૫
9 તમ ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૯, સા_૫, કા_૧, કા_૮, લો_૧૦, ગમ_૫૫, વ_૧૮, અ_૨
1 તમથી ગપ્ર_૨૦
31 તમને ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૧, લો_૨, લો_૧૪, લો_૧૫, પં_૧, ગમ_૧૩(3), ગમ_૨૧, ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૫, ગમ_૫૦, ગમ_૫૮, વ_૬, વ_૧૮, ગઅં_૯(2), ગઅં_૨૧
29 તમારા ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૭૦(4), સા_૫, કા_૯(2), લો_૩, લો_૧૫, પં_૧, પં_૩(2), ગમ_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૨૭, ગમ_૩૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૮
1 તમારાથી સા_૯
1 તમારામાં ગઅં_૨૮
10 તમારી ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૬, સા_૧૪, પં_૪, ગમ_૧૦, ગમ_૪૪, વ_૨, વ_૧૬, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૮
11 તમારું ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૩(2), કા_૧૨, લો_૧૮, ગમ_૧૩, ગમ_૨૨, ગમ_૨૭, ગઅં_૧, ગઅં_૧૧
22 તમારે ગપ્ર_૧૮, સા_૯(3), સા_૧૫, લો_૧૫(2), ગમ_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૨૭(4), ગમ_૨૮, ગમ_૩૫, ગમ_૪૯, ગમ_૫૫, વ_૧૮(2), ગઅં_૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૮
9 તમારો ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૫૧, કા_૧, પં_૧, ગમ_૪૫, ગમ_૫૮, વ_૨, વ_૧૮, ગઅં_૧૦
124 તમે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(3), સા_૯, સા_૧૪(4), સા_૧૫(3), કા_૫, કા_૭(2), કા_૧૦, કા_૧૧(2), કા_૧૨, લો_૨(2), લો_૩(2), લો_૭(2), લો_૮, લો_૧૦(2), લો_૧૫, લો_૧૮(2), પં_૨, પં_૩(3), પં_૪(4), પં_૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩(4), ગમ_૨૨, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫(3), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૫(5), ગમ_૫૫(3), ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭, વ_૨, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૨૦, અ_૨, અ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૮(2)
6 તમો ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૬, કા_૧૦(2), ગમ_૮, ગમ_૩૫
15 તમોગુણ ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૬૫, સા_૯(4), સા_૧૮(2), લો_૪, ગમ_૪૩, ગમ_૫૧, ગમ_૫૫
1 તમોગુણથી ગપ્ર_૪૬
4 તમોગુણના ગપ્ર_૫૮(2), લો_૧, વ_૫
1 તમોગુણની પં_૩
3 તમોગુણનું ગપ્ર_૪૬(2), કા_૧
1 તમોગુણને ગપ્ર_૪૬
1 તમોગુણનો ગમ_૨૬
1 તમોગુણપ્રધાન સા_૬
1 તમોગુણમાં ગમ_૨૦
3 તમોગુણમાંથી ગપ્ર_૪૬(2), વ_૨૦
1 તમોગુણાત્મક સા_૬
3 તમોગુણી લો_૧, લો_૧૦, ગઅં_૨૫
2 તરંગ લો_૬(2)
10 તરત ગપ્ર_૭૦, કા_૧(2), કા_૨, કા_૬, લો_૧૬, ગમ_૭, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૩૮
2 તરતાં ગપ્ર_૬૧(2)
1 તરફડે લો_૧
3 તરવાને ગપ્ર_૩૭(2), ગમ_૩૫
3 તરવાર કા_૧, ગમ_૬૦, ગઅં_૯
1 તરવારને ગમ_૨૩
1 તરવારનો કા_૧
1 તરવારવાળા લો_૧૫
3 તરવારે ગપ્ર_૭૦, વ_૨૦, ગઅં_૨૭
1 તરવારો ગઅં_૧૮
1 તરવી ગપ્ર_૬૧
4 તરવો ગપ્ર_૬૧, ગમ_૩૫(3)
3 તરસ ગપ્ર_૬૧, લો_૫, પં_૪
1 તરાય વ_૫
9 તરી ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૭૩, સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૧૦, ગમ_૩૬, વ_૫
2 તરીને ગમ_૩૨, ગઅં_૨૧
9 તરે ગપ્ર_૫૬, લો_૨, લો_૭, ગમ_૧૩, ગમ_૩૨(2), વ_૫, ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૧
1 તરેતરેનાં ગપ્ર_૬૨
1 તર્ક વ_૧૮
4 તર્યા લો_૪(2), વ_૫(2)
1 તર્યાનું ગમ_૩૨
1 તર્યો વ_૫
1 તલમાત્ર ગમ_૪૫
1 તલાવડી ગપ્ર_૩૭
1 તળ ગપ્ર_૩૯
1 તળાવ ગમ_૨૨
1 તળાવને ગપ્ર_૬૩
9 તળે ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૧, વ_૧૨(2), વ_૧૩, ગઅં_૬, ગઅં_૨૩
1 તાંદળજાની ગમ_૬૦
1 તાંબું ગઅં_૧૪
1 તાગ ગઅં_૩૫
2 તાડન ગઅં_૨૫(2)
2 તાણી ગપ્ર_૪૬, કા_૧
1 તાણીને ગમ_૬૬
2 તાણે કા_૧, ગમ_૫૪
2 તાણ્યો કા_૧(2)
2 તાત્પર્ય લો_૭, પં_૨
1 તાપ સા_૬
1 તાપતા કા_૧૦
1 તાપને ગપ્ર_૧૨
1 તાપમાં ગપ્ર_૨૪
1 તાપે ગઅં_૨૧
2 તામસ ગપ્ર_૧૨, ગમ_૪૫
1 તામસાહંકાર ગપ્ર_૫૧
1 તામસાહંકારના ગપ્ર_૫૧
9 તામસી સા_૯(2), સા_૧૮(2), કા_૭, ગમ_૮(2), ગમ_૧૧, વ_૯
2 તારતમ્યતાએ ગપ્ર_૪૧(2)
1 તારતમ્યપણું ગપ્ર_૪૧
3 તારના કા_૬, લો_૨, વ_૧
1 તારવાળો ગઅં_૨૩
10 તારા ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, લો_૧૩, લો_૧૫, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૨૨(2), વ_૯
1 તારાએ લો_૧૩
1 તારામંડળ ગપ્ર_૨૭
9 તારી ગપ્ર_૭૦(8), ગમ_૨૨
8 તારું ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૭૦(3), ગમ_૨૨, ગઅં_૨૮
4 તારે લો_૧૩, પં_૩(3)
7 તારો ગપ્ર_૭૦(5), ગમ_૧, ગમ_૨૨
6 તાલ ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૬, ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૨૦, ગમ_૬૫
1 તાલ-મૃદંગ ગમ_૮
1 તાલેવર ગઅં_૧૬
2 તાળી સા_૧૪, લો_૬
1 તાળીઓ લો_૧૩
1 તાળીયો સા_૧૪
2 તાવ કા_૧૦, ગઅં_૪
1 તાવી ગમ_૫૫
1 તાવીને ગમ_૫૫
1 તાસતાનો વ_૨
7 તિરસ્કાર ગપ્ર_૭૮, લો_૬, લો_૧૭(4), ગમ_૩૭
1 તિલ ગપ્ર_૩૮
6 તીક્ષ્ણ ગમ_૧૬, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૨૯(2)
5 તીક્ષ્ણતા ગપ્ર_૭૩, ગમ_૧૬(3), ગઅં_૨૯
1 તીક્ષ્ણતાને ગમ_૧૬
1 તીક્ષ્ણપણે ગમ_૧૬
3 તીખા ગપ્ર_૬૯, પં_૫, ગઅં_૧૪
1 તીખાપણું ગપ્ર_૧૨
3 તીખી સા_૭, ગમ_૨૫(2)
1 તીખો કા_૧
2 તીર ગપ્ર_૭૦, ગઅં_૧૮
3 તીર્થ પં_૨, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫
1 તીર્થક્ષેત્રનું ગમ_૩
1 તીર્થને ગમ_૫૫
2 તીર્થમાં વ_૧૪(2)
20 તીવ્ર ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૫૬, લો_૮, લો_૧૦(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૬(4), ગમ_૬૫, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૯(8)
1 તીવ્ર-મંદપણું લો_૮
2 તીવ્રપણું લો_૮(2)
1 તીવ્રપણે ગઅં_૧૪
7 તીવ્રવેગ લો_૧૦(7)
1 તીવ્રવેગે લો_૧૦
24 તું ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨(2), સા_૨(6), પં_૩(2), ગમ_૮(2), ગમ_૯(2), ગમ_૧૬, ગમ_૬૧, વ_૫, વ_૨૦, ગઅં_૬, ગઅં_૨૭
2 તુંબડા ગમ_૩૫(2)
2 તુંબડી ગપ્ર_૨૭, ગમ_૪
4 તુંબરુ ગપ્ર_૪(4)
1 તુંબરુએ ગપ્ર_૪
2 તુંબરુના ગપ્ર_૪(2)
1 તુંબરુને ગપ્ર_૪
47 તુચ્છ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૬૦(2), કા_૧૧(3), લો_૪, લો_૧૦(6), લો_૧૩, લો_૧૭, લો_૧૮(2), પં_૧(2), પં_૨, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૨૨(2), ગમ_૩૦, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(4), ગમ_૬૫, વ_૨૦, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૪(3), ગઅં_૩૫
2 તુચ્છતા પં_૧(2)
2 તુચ્છપણું ગપ્ર_૬૦, ગઅં_૨૭
1 તુચ્છપણે ગઅં_૨૬
7 તુરત ગપ્ર_૧૮(3), લો_૬, પં_૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૫
1 તુર્ય સા_૬
5 તુલસી ગપ્ર_૨૬, ગમ_૬, ગમ_૧૯, ગમ_૨૭, ગમ_૪૮
1 તુલસીદાસજીએ લો_૧૬
1 તુલસીદાસજીનાં ગમ_૫૭
1 તુલસીદાસની ગમ_૪૧
4 તુલસીની ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૦, પં_૪, ગમ_૪૮
1 તુલસીનો પં_૩
21 તુલ્ય ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૪૭(2), સા_૧, સા_૧૧, કા_૯(2), પં_૨(7), ગમ_૧(2), વ_૧૬, વ_૧૯, ગઅં_૩૫
1 તુલ્યપણાને સા_૧૧
3 તુલ્યપણે પં_૨, ગમ_૧, ગઅં_૧૮
2 તુલ્યભાવ ગપ્ર_૨૭, પં_૨
1 તુલ્યભાવને ગમ_૨૦
1 તુલ્યભાવરૂપ પં_૨
2 તૂટી ગપ્ર_૬૭, સા_૧૨
3 તૂટીને ગપ્ર_૨૫(2), ગમ_૧
1 તૂટે ગમ_૩૬
1 તૂટ્યો ગમ_૩૬
5 તૃણ ગપ્ર_૭૮, સા_૧૫, કા_૯, લો_૮, લો_૧૬
1 તૃણખલા કા_૬
1 તૃણનાં સા_૧૫
1 તૃણની ગપ્ર_૧૮
1 તૃણને વ_૧૦
1 તૃણાદિક સા_૧૮
1 તૃણાદિકને ગપ્ર_૧૨
1 તૃતીયસ્કંધમાં ગઅં_૫
4 તૃતીયાને ગમ_૧૦, ગમ_૬૭, ગઅં_૪, ગઅં_૧૧
1 તૃપ્ત ગમ_૨૫
4 તૃપ્તિ ગપ્ર_૧૨, ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૯
1 તૃષા ગપ્ર_૧૨
1 તૃષાની ગપ્ર_૧૨
13 તૃષ્ણા ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૨, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૩૩, વ_૧૭(2), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૩૨
5357 તે ગપ્ર_૧(16), ગપ્ર_૨(8), ગપ્ર_૩(5), ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫(2), ગપ્ર_૬(5), ગપ્ર_૭(11), ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૯(21), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨(33), ગપ્ર_૧૩(15), ગપ્ર_૧૪(20), ગપ્ર_૧૫(6), ગપ્ર_૧૬(4), ગપ્ર_૧૭(10), ગપ્ર_૧૮(45), ગપ્ર_૧૯(15), ગપ્ર_૨૦(7), ગપ્ર_૨૧(17), ગપ્ર_૨૨(4), ગપ્ર_૨૩(18), ગપ્ર_૨૪(22), ગપ્ર_૨૫(40), ગપ્ર_૨૬(17), ગપ્ર_૨૭(21), ગપ્ર_૨૮(3), ગપ્ર_૨૯(6), ગપ્ર_૩૦(11), ગપ્ર_૩૧(15), ગપ્ર_૩૨(30), ગપ્ર_૩૩(15), ગપ્ર_૩૪(16), ગપ્ર_૩૫(10), ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(26), ગપ્ર_૩૮(38), ગપ્ર_૩૯(24), ગપ્ર_૪૦(7), ગપ્ર_૪૧(22), ગપ્ર_૪૨(30), ગપ્ર_૪૩(14), ગપ્ર_૪૪(20), ગપ્ર_૪૫(18), ગપ્ર_૪૬(38), ગપ્ર_૪૭(29), ગપ્ર_૪૮(4), ગપ્ર_૪૯(11), ગપ્ર_૫૦(10), ગપ્ર_૫૧(22), ગપ્ર_૫૨(15), ગપ્ર_૫૩(7), ગપ્ર_૫૪(5), ગપ્ર_૫૫(5), ગપ્ર_૫૬(29), ગપ્ર_૫૭(12), ગપ્ર_૫૮(12), ગપ્ર_૫૯(12), ગપ્ર_૬૦(5), ગપ્ર_૬૧(18), ગપ્ર_૬૨(22), ગપ્ર_૬૩(69), ગપ્ર_૬૪(27), ગપ્ર_૬૫(33), ગપ્ર_૬૬(26), ગપ્ર_૬૭(9), ગપ્ર_૬૮(11), ગપ્ર_૬૯(13), ગપ્ર_૭૦(58), ગપ્ર_૭૧(30), ગપ્ર_૭૨(41), ગપ્ર_૭૩(66), ગપ્ર_૭૪(5), ગપ્ર_૭૫(13), ગપ્ર_૭૬(4), ગપ્ર_૭૭(14), ગપ્ર_૭૮(71), સા_૧(13), સા_૨(48), સા_૩(18), સા_૪(10), સા_૫(24), સા_૬(38), સા_૭(15), સા_૮(3), સા_૯(14), સા_૧૦(30), સા_૧૧(13), સા_૧૨(26), સા_૧૩(9), સા_૧૪(53), સા_૧૫(23), સા_૧૬(15), સા_૧૭(9), સા_૧૮(39), કા_૧(65), કા_૨(11), કા_૩(40), કા_૪(11), કા_૫(9), કા_૬(23), કા_૭(30), કા_૮(27), કા_૯(9), કા_૧૦(29), કા_૧૧(9), કા_૧૨(20), લો_૧(53), લો_૨(37), લો_૩(9), લો_૪(26), લો_૫(22), લો_૬(51), લો_૭(41), લો_૮(38), લો_૯(4), લો_૧૦(61), લો_૧૧(33), લો_૧૨(15), લો_૧૩(21), લો_૧૪(30), લો_૧૫(43), લો_૧૬(19), લો_૧૭(42), લો_૧૮(68), પં_૧(51), પં_૨(59), પં_૩(44), પં_૪(69), પં_૫(5), પં_૬(8), પં_૭(47), ગમ_૧(45), ગમ_૨(16), ગમ_૩(21), ગમ_૪(11), ગમ_૫(5), ગમ_૬(33), ગમ_૭(5), ગમ_૮(52), ગમ_૯(18), ગમ_૧૦(48), ગમ_૧૧(23), ગમ_૧૨(25), ગમ_૧૩(65), ગમ_૧૪(12), ગમ_૧૫(17), ગમ_૧૬(36), ગમ_૧૭(25), ગમ_૧૮(19), ગમ_૧૯(15), ગમ_૨૦(14), ગમ_૨૧(25), ગમ_૨૨(21), ગમ_૨૩(9), ગમ_૨૪(13), ગમ_૨૫(10), ગમ_૨૬(15), ગમ_૨૭(18), ગમ_૨૮(17), ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૦(7), ગમ_૩૧(41), ગમ_૩૨(11), ગમ_૩૩(33), ગમ_૩૪(18), ગમ_૩૫(27), ગમ_૩૬(20), ગમ_૩૭(7), ગમ_૩૮(10), ગમ_૩૯(27), ગમ_૪૦(7), ગમ_૪૧(7), ગમ_૪૨(12), ગમ_૪૩(2), ગમ_૪૪(2), ગમ_૪૫(9), ગમ_૪૬(9), ગમ_૪૭(7), ગમ_૪૮(12), ગમ_૪૯(3), ગમ_૫૦(13), ગમ_૫૧(8), ગમ_૫૨(16), ગમ_૫૩(5), ગમ_૫૪(5), ગમ_૫૫(32), ગમ_૫૬(8), ગમ_૫૭(33), ગમ_૫૮(7), ગમ_૫૯(8), ગમ_૬૦(23), ગમ_૬૧(26), ગમ_૬૨(54), ગમ_૬૩(13), ગમ_૬૪(37), ગમ_૬૫(8), ગમ_૬૬(34), ગમ_૬૭(9), વ_૧(11), વ_૨(29), વ_૩(22), વ_૪(22), વ_૫(26), વ_૬(23), વ_૭(8), વ_૮(10), વ_૯(9), વ_૧૦(13), વ_૧૧(17), વ_૧૨(23), વ_૧૩(19), વ_૧૪(13), વ_૧૫(8), વ_૧૬(7), વ_૧૭(15), વ_૧૮(39), વ_૧૯(10), વ_૨૦(9), અ_૧(19), અ_૨(10), અ_૩(19), ગઅં_૧(13), ગઅં_૨(15), ગઅં_૩(23), ગઅં_૪(27), ગઅં_૫(9), ગઅં_૬(13), ગઅં_૭(6), ગઅં_૮(6), ગઅં_૯(13), ગઅં_૧૦(22), ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૨(10), ગઅં_૧૩(21), ગઅં_૧૪(47), ગઅં_૧૫(8), ગઅં_૧૬(16), ગઅં_૧૭(5), ગઅં_૧૮(16), ગઅં_૧૯(13), ગઅં_૨૦(3), ગઅં_૨૧(43), ગઅં_૨૨(21), ગઅં_૨૩(30), ગઅં_૨૪(30), ગઅં_૨૫(25), ગઅં_૨૬(22), ગઅં_૨૭(37), ગઅં_૨૮(33), ગઅં_૨૯(18), ગઅં_૩૦(9), ગઅં_૩૧(30), ગઅં_૩૨(14), ગઅં_૩૩(31), ગઅં_૩૪(16), ગઅં_૩૫(19), ગઅં_૩૬(18), ગઅં_૩૭(31), ગઅં_૩૮(16)
33 તેજ ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૪૫(3), ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૬(2), સા_૧૬, કા_૧(2), કા_૭, લો_૭, લો_૧૫(4), પં_૭, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૩(4)
1 તેજઃપુંજને ગપ્ર_૬૬
1 તેજતત્ત્વનું ગપ્ર_૧૨
9 તેજના ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, સા_૬, લો_૧૪, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૩
1 તેજની ગપ્ર_૫૧
4 તેજનું ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૬૩, લો_૧૪
8 તેજને ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૪૫, કા_૭, લો_૧૩, ગમ_૧૩(3), ગઅં_૩૦
8 તેજનો ગપ્ર_૬૫, લો_૧૪(3), પં_૭, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(2)
4 તેજમાં ગપ્ર_૫૬, કા_૭, પં_૭, ગમ_૧૩
2 તેજમાંથી ગમ_૮(2)
2 તેજસ્વી લો_૧૨, લો_૧૩
2 તેજે ગપ્ર_૧૨, ગમ_૧૩
12 તેજોમય ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૭૧, લો_૧૮, પં_૨, પં_૭(2), ગમ_૧૩, ગમ_૩૯, ગમ_૫૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨
20 તેટલા ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૬૮, સા_૧૮, લો_૮, પં_૧, પં_૪, ગમ_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૩૭(2), ગમ_૪૨, ગમ_૬૪, વ_૪, વ_૯, ગઅં_૨, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૧
1 તેટલામાં ગમ_૨૨
19 તેટલી ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૨, સા_૯, લો_૧૬, ગમ_૧, ગમ_૧૫, ગમ_૨૦, ગમ_૩૩, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૧
1 તેટલીનું સા_૩
1 તેટલીનો સા_૩
21 તેટલું ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, પં_૧, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૯, ગમ_૨૧(2), ગમ_૬૭(3), ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૬
19 તેટલો ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૩૪(4), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬(2), સા_૧૮(2), લો_૪, લો_૧૫, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૨૮, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪
1 તેડવા ગમ_૫૭
4 તેડાવીને ગપ્ર_૩૧, લો_૮, ગમ_૩૫, વ_૧૨
3 તેડાવ્યા ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગમ_૨૨
2 તેડી કા_૧૧, ગમ_૧૭
1 તેડીને ગપ્ર_૭૨
1 તેડ્યા પં_૪
283 તેણે ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯(4), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧(6), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૨(4), ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૪(3), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૨(2), સા_૫(2), સા_૬, સા_૧૪(2), સા_૧૬, કા_૧(2), કા_૨, કા_૫(2), કા_૬(2), કા_૮(3), કા_૯, કા_૧૦(2), કા_૧૧, કા_૧૨(3), લો_૧(2), લો_૩(2), લો_૪(3), લો_૬, લો_૭(6), લો_૮(2), લો_૧૦(7), લો_૧૨(3), લો_૧૩, લો_૧૪(4), લો_૧૫(3), લો_૧૬(2), લો_૧૭, લો_૧૮(4), પં_૧(2), પં_૨, પં_૪(6), પં_૬(4), પં_૭(7), ગમ_૧(3), ગમ_૪, ગમ_૬, ગમ_૮(3), ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭(3), ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૧, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૪(2), ગમ_૫૭, ગમ_૫૮(3), ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭(2), વ_૧(2), વ_૨(4), વ_૩(2), વ_૪, વ_૫, વ_૬(2), વ_૧૦(3), વ_૧૧(2), વ_૧૨(3), વ_૧૩(2), વ_૧૫(2), વ_૧૬, વ_૧૮(4), વ_૨૦, અ_૨, ગઅં_૨, ગઅં_૩(2), ગઅં_૪(3), ગઅં_૮(3), ગઅં_૯, ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(4), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(3), ગઅં_૨૮(4), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
1 તેતો ગમ_૩૧
100 તેથી ગપ્ર_૧(4), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૫(6), ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૬(4), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૯(3), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૧૧, સા_૧૭(5), કા_૨(7), કા_૮(2), કા_૧૦, કા_૧૨, લો_૧, લો_૩, લો_૬, લો_૮, લો_૧૪, લો_૧૫, પં_૧(14), પં_૨(5), પં_૭, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૮, ગમ_૨૭, ગમ_૩૩, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(2), ગમ_૫૧, ગમ_૫૭, ગમ_૬૩, વ_૧, વ_૨, વ_૩, વ_૧૪, ગઅં_૨, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૫
322 તેના ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૮(8), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૪(3), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(5), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૭(4), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(7), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩(10), ગપ્ર_૭૫(3), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(4), સા_૧, સા_૨(4), સા_૪, સા_૫(2), સા_૬(4), સા_૭(2), સા_૯(5), સા_૧૨, સા_૧૫(3), સા_૧૮(2), કા_૧(6), કા_૩(3), કા_૫, કા_૬, કા_૭, કા_૮, કા_૧૦, કા_૧૧(2), કા_૧૨, લો_૧(4), લો_૨(4), લો_૩, લો_૬(3), લો_૮, લો_૧૦(3), લો_૧૧(2), લો_૧૨, લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), લો_૧૬(3), લો_૧૭, લો_૧૮(2), પં_૧(3), પં_૨(4), પં_૪(6), પં_૭(3), ગમ_૧, ગમ_૩(2), ગમ_૬(2), ગમ_૭(2), ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૮(5), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૧, ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૯, ગમ_૪૨, ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૮(3), ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૩, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૮, ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩(3), ગમ_૬૪, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૪, વ_૫, વ_૬, વ_૮, વ_૧૦(2), વ_૧૧(2), વ_૧૨(2), વ_૧૩(2), વ_૧૭(2), વ_૧૮(2), વ_૨૦(2), અ_૧, અ_૩, ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪(3), ગઅં_૫, ગઅં_૬, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૨(3), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૩(3), ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫(5), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮(3)
345 તેની ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧(2), ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૧૮(8), ગપ્ર_૧૯(3), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩(3), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૬(4), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૫૦(5), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧(5), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮(9), સા_૧, સા_૨(8), સા_૩, સા_૪, સા_૫(2), સા_૧૧(2), સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫(2), સા_૧૭(2), સા_૧૮(2), કા_૧(2), કા_૨, કા_૩(2), કા_૫, કા_૬(2), કા_૭(4), કા_૮, કા_૧૦(2), કા_૧૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪, લો_૫(3), લો_૬(11), લો_૮(2), લો_૯, લો_૧૦(2), લો_૧૧(4), લો_૧૪(7), લો_૧૫, લો_૧૬(3), લો_૧૭(3), પં_૧, પં_૨, પં_૩(4), પં_૪(3), પં_૫(2), પં_૬, પં_૭(2), ગમ_૧(3), ગમ_૨(2), ગમ_૩(3), ગમ_૭, ગમ_૮, ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૯(6), ગમ_૨૦, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૭(2), ગમ_૩૦, ગમ_૩૧(4), ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૬(3), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(4), ગમ_૪૦, ગમ_૪૨, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૩, ગમ_૬૬(2), વ_૧(2), વ_૫(3), વ_૬, વ_૮, વ_૧૦(2), વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૬, વ_૧૭(2), વ_૧૮(2), વ_૧૯(2), વ_૨૦, અ_૧(2), અ_૩(2), ગઅં_૨, ગઅં_૫(2), ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬(3), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪(5), ગઅં_૨૫(4), ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૮(5), ગઅં_૨૯(7), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૪(3), ગઅં_૩૫(4), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭
337 તેનું ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૧૨(4), ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૪(5), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(8), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(7), ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૯(3), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨(8), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭(4), ગપ્ર_૭૮(8), સા_૧, સા_૨(3), સા_૩(4), સા_૫(2), સા_૬(6), સા_૮, સા_૯(2), સા_૧૩(3), સા_૧૪(2), સા_૧૬, સા_૧૮(3), કા_૧(2), કા_૩, કા_૬, કા_૭(2), કા_૮(5), કા_૧૦(2), કા_૧૨(2), લો_૧(8), લો_૨(5), લો_૩, લો_૪, લો_૫(3), લો_૭(3), લો_૮(3), લો_૯(2), લો_૧૦, લો_૧૧(5), લો_૧૨, લો_૧૪, લો_૧૫(2), લો_૧૬(2), લો_૧૭(4), લો_૧૮, પં_૨(3), પં_૩, પં_૪(6), પં_૭(4), ગમ_૧(4), ગમ_૨(2), ગમ_૩(3), ગમ_૬(4), ગમ_૭, ગમ_૮(2), ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૭(5), ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(6), ગમ_૨૨, ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૮, ગમ_૩૦, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(4), ગમ_૬૪, ગમ_૬૬(4), વ_૧, વ_૪, વ_૬(2), વ_૧૨, વ_૧૪(2), વ_૧૭, વ_૧૮(2), વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૧(2), ગઅં_૨(6), ગઅં_૪, ગઅં_૬, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪(8), ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(6), ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૪(3), ગઅં_૩૫(4), ગઅં_૩૭
1 તેનુંયે ગપ્ર_૨૭
1824 તેને ગપ્ર_૧(6), ગપ્ર_૨(8), ગપ્ર_૩(3), ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭(2), ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(11), ગપ્ર_૧૧(2), ગપ્ર_૧૨(12), ગપ્ર_૧૩(3), ગપ્ર_૧૪(9), ગપ્ર_૧૫(2), ગપ્ર_૧૬(7), ગપ્ર_૧૭(3), ગપ્ર_૧૮(15), ગપ્ર_૧૯(2), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(11), ગપ્ર_૨૨(4), ગપ્ર_૨૩(5), ગપ્ર_૨૪(9), ગપ્ર_૨૫(10), ગપ્ર_૨૬(6), ગપ્ર_૨૭(4), ગપ્ર_૨૮(5), ગપ્ર_૨૯(10), ગપ્ર_૩૦(6), ગપ્ર_૩૧(5), ગપ્ર_૩૨(6), ગપ્ર_૩૩(5), ગપ્ર_૩૪(6), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬(8), ગપ્ર_૩૭(6), ગપ્ર_૩૮(8), ગપ્ર_૩૯(5), ગપ્ર_૪૦(6), ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૨(8), ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪(8), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(6), ગપ્ર_૪૭(17), ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૪૯(4), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨(8), ગપ્ર_૫૩(3), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫(2), ગપ્ર_૫૬(15), ગપ્ર_૫૮(4), ગપ્ર_૫૯(3), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૧(5), ગપ્ર_૬૨(6), ગપ્ર_૬૩(17), ગપ્ર_૬૪(3), ગપ્ર_૬૫(9), ગપ્ર_૬૬(8), ગપ્ર_૬૭(6), ગપ્ર_૬૮(7), ગપ્ર_૬૯(3), ગપ્ર_૭૦(12), ગપ્ર_૭૧(8), ગપ્ર_૭૨(19), ગપ્ર_૭૩(15), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭(7), ગપ્ર_૭૮(24), સા_૧(4), સા_૨(15), સા_૩(6), સા_૪(5), સા_૫(4), સા_૬(23), સા_૭, સા_૮(2), સા_૯(5), સા_૧૦(9), સા_૧૧(5), સા_૧૨(3), સા_૧૩(4), સા_૧૪(19), સા_૧૫(7), સા_૧૬(3), સા_૧૭(2), સા_૧૮(7), કા_૧(20), કા_૨(2), કા_૩(7), કા_૫, કા_૬(9), કા_૭(7), કા_૮(7), કા_૯(13), કા_૧૦(6), કા_૧૧(4), કા_૧૨(2), લો_૧(23), લો_૨(8), લો_૩(5), લો_૪(4), લો_૫(8), લો_૬(14), લો_૭(20), લો_૮(21), લો_૯(4), લો_૧૦(29), લો_૧૧(10), લો_૧૨(6), લો_૧૩(13), લો_૧૪(10), લો_૧૫(12), લો_૧૬(11), લો_૧૭(11), લો_૧૮(11), પં_૧(9), પં_૨(22), પં_૩(23), પં_૪(15), પં_૫, પં_૭(14), ગમ_૧(9), ગમ_૨(5), ગમ_૩(11), ગમ_૪(10), ગમ_૫(4), ગમ_૬(8), ગમ_૭(3), ગમ_૮(10), ગમ_૯(15), ગમ_૧૦(20), ગમ_૧૧(5), ગમ_૧૨(6), ગમ_૧૩(13), ગમ_૧૪(5), ગમ_૧૫(5), ગમ_૧૬(20), ગમ_૧૭(13), ગમ_૧૮(9), ગમ_૧૯(5), ગમ_૨૦(16), ગમ_૨૧(7), ગમ_૨૨(10), ગમ_૨૩(3), ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૬(7), ગમ_૨૭(9), ગમ_૨૮(2), ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૦(4), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૨(7), ગમ_૩૩(17), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૫(9), ગમ_૩૬(4), ગમ_૩૭(2), ગમ_૩૮(8), ગમ_૩૯(7), ગમ_૪૦(6), ગમ_૪૧(3), ગમ_૪૨, ગમ_૪૩(4), ગમ_૪૪(6), ગમ_૪૫(5), ગમ_૪૬(5), ગમ_૪૭(9), ગમ_૪૮(5), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૧(6), ગમ_૫૨(8), ગમ_૫૩(6), ગમ_૫૪(2), ગમ_૫૫(8), ગમ_૫૬(3), ગમ_૫૭(9), ગમ_૫૮(4), ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૦(9), ગમ_૬૧(4), ગમ_૬૨(11), ગમ_૬૩(7), ગમ_૬૪(7), ગમ_૬૫(9), ગમ_૬૬(18), ગમ_૬૭, વ_૧(8), વ_૨(12), વ_૩(3), વ_૪(8), વ_૫(7), વ_૬(4), વ_૭, વ_૮(2), વ_૧૦(3), વ_૧૧(9), વ_૧૨(6), વ_૧૩(6), વ_૧૪(8), વ_૧૫, વ_૧૬(2), વ_૧૭(11), વ_૧૮(16), વ_૧૯(6), વ_૨૦, અ_૧(6), અ_૨(5), અ_૩(6), ગઅં_૧(22), ગઅં_૨(9), ગઅં_૩(10), ગઅં_૪(7), ગઅં_૫(5), ગઅં_૬(7), ગઅં_૭(8), ગઅં_૮(7), ગઅં_૯(6), ગઅં_૧૦(4), ગઅં_૧૧(4), ગઅં_૧૨(7), ગઅં_૧૩(5), ગઅં_૧૪(18), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬(10), ગઅં_૧૮(4), ગઅં_૧૯(9), ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧(8), ગઅં_૨૨(4), ગઅં_૨૩(4), ગઅં_૨૪(6), ગઅં_૨૫(5), ગઅં_૨૬(13), ગઅં_૨૭(21), ગઅં_૨૮(8), ગઅં_૨૯(3), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૧(4), ગઅં_૩૨(6), ગઅં_૩૩(8), ગઅં_૩૪(9), ગઅં_૩૫(11), ગઅં_૩૬(6), ગઅં_૩૭(8), ગઅં_૩૮(2)
365 તેનો ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨(4), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૬(3), ગપ્ર_૧૮(6), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૪(3), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૦(3), ગપ્ર_૩૧(5), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩(3), ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૮(10), સા_૨, સા_૩, સા_૭(2), સા_૯, સા_૧૦(3), સા_૧૪, સા_૧૫(2), સા_૧૮, કા_૧(2), કા_૬(2), કા_૭, કા_૮, કા_૯, કા_૧૦(2), કા_૧૧, કા_૧૨(2), લો_૧(2), લો_૨(2), લો_૩(3), લો_૫(2), લો_૬(26), લો_૮(14), લો_૯, લો_૧૦(7), લો_૧૨(2), લો_૧૩, લો_૧૫(4), લો_૧૬(2), લો_૧૭(4), લો_૧૮(3), પં_૨(3), પં_૩(3), પં_૪(3), પં_૬, પં_૭(2), ગમ_૧(3), ગમ_૨(4), ગમ_૩, ગમ_૬, ગમ_૮(2), ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧(3), ગમ_૧૨(4), ગમ_૧૩(5), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(3), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭(2), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧, ગમ_૨૨, ગમ_૨૬(4), ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૧(3), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૩૮(6), ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૫૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(5), ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(2), ગમ_૬૪, ગમ_૬૬, વ_૨(3), વ_૪, વ_૯, વ_૧૦(2), વ_૧૧(4), વ_૧૨, વ_૧૪, વ_૧૫(2), વ_૧૭, વ_૧૯, અ_૧, અ_૨, ગઅં_૧(2), ગઅં_૪, ગઅં_૬(2), ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૨(3), ગઅં_૧૩(4), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૨(6), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮(4), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૪(5), ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(2)
598 તેમ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૬(2), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૮(11), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(7), ગપ્ર_૨૫(11), ગપ્ર_૨૬(9), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(6), ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૧(3), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(5), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૬(5), ગપ્ર_૫૭(3), ગપ્ર_૫૮(3), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૧(7), ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૬૩(7), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(8), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૬૯(3), ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(5), ગપ્ર_૭૩(4), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧, સા_૨(5), સા_૩, સા_૪, સા_૫(2), સા_૭(2), સા_૯, સા_૧૦(2), સા_૧૧(4), સા_૧૨, સા_૧૪(7), સા_૧૫(2), સા_૧૭(20), સા_૧૮(2), કા_૧(3), કા_૨(2), કા_૩(2), કા_૪, કા_૫, કા_૭(2), કા_૮(5), કા_૧૧(3), કા_૧૨(2), લો_૧(10), લો_૨(3), લો_૩, લો_૪, લો_૫, લો_૬(2), લો_૭(4), લો_૮(4), લો_૧૦(7), લો_૧૩(3), લો_૧૪(4), લો_૧૫(11), લો_૧૭(5), લો_૧૮, પં_૧(6), પં_૨, પં_૩(3), પં_૪(10), પં_૭(6), ગમ_૧(4), ગમ_૨(4), ગમ_૩(2), ગમ_૪(3), ગમ_૬(8), ગમ_૭(2), ગમ_૮(2), ગમ_૧૦(5), ગમ_૧૨(5), ગમ_૧૩(5), ગમ_૧૫(3), ગમ_૧૬(8), ગમ_૧૭(6), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦(3), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨(9), ગમ_૨૩(4), ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૧(4), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨(4), ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૭(9), ગમ_૪૮, ગમ_૫૦, ગમ_૫૩, ગમ_૫૫(6), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(4), ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(4), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(5), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(5), ગમ_૬૭, વ_૧(2), વ_૨(3), વ_૩, વ_૪, વ_૫(3), વ_૬(2), વ_૭, વ_૮(2), વ_૯, વ_૧૧(3), વ_૧૨(8), વ_૧૩(5), વ_૧૫, વ_૧૮(2), વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૧(2), અ_૨, અ_૩(6), ગઅં_૧(3), ગઅં_૨(3), ગઅં_૩(4), ગઅં_૪(7), ગઅં_૬(4), ગઅં_૭, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(7), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૮(4), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૧(3), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(4), ગઅં_૩૮
9 તેમજ ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪, કા_૧૨, વ_૪
36 તેમણે ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૧(2), સા_૧૪, કા_૫, કા_૭, લો_૩(2), લો_૧૩, લો_૧૮, પં_૨, પં_૩(2), ગમ_૩, ગમ_૫, ગમ_૨૮, ગમ_૩૯, ગમ_૫૧, વ_૨, વ_૧૮, ગઅં_૧, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૮, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮
7 તેમના ગપ્ર_૬૩(2), સા_૧૬, લો_૧૪, ગમ_૧૩, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
8 તેમનાં ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૭, લો_૮, લો_૧૪, પં_૧(2), ગમ_૨૨, ગમ_૩૫
16 તેમની ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૬, લો_૧, લો_૪, લો_૧૩, પં_૧, પં_૩, ગમ_૧૩, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૫૯(2), વ_૩
7 તેમનું ગપ્ર_૧૨, સા_૫, સા_૧૬(2), પં_૪, ગમ_૫૫, ગઅં_૨૪
34 તેમને ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(3), સા_૬(2), સા_૧૩, કા_૧, લો_૭, પં_૧, ગમ_૨૦, ગમ_૫૧, ગમ_૬૨, વ_૨, વ_૨૦, અ_૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૪(4), ગઅં_૩૭
2 તેમનો લો_૧૪, ગમ_૩૪
2 તેમા ગપ્ર_૨૧, ગમ_૧૮
400 તેમાં ગપ્ર_૨(3), ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(7), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૩૩(3), ગપ્ર_૩૪(6), ગપ્ર_૩૫(4), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૫(3), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(4), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧, સા_૨(8), સા_૪, સા_૫, સા_૭(3), સા_૧૦, સા_૧૪(2), સા_૧૫(2), સા_૧૮, કા_૧(7), કા_૨, કા_૩(2), કા_૬(3), કા_૯, કા_૧૦(2), કા_૧૨(2), લો_૧(8), લો_૨, લો_૪(2), લો_૬(8), લો_૭(7), લો_૮, લો_૯, લો_૧૦(5), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪(3), લો_૧૫(2), લો_૧૬(6), લો_૧૭(5), લો_૧૮(2), પં_૧(3), પં_૨(4), પં_૩(8), પં_૪(2), પં_૭(2), ગમ_૧(10), ગમ_૩(3), ગમ_૪(2), ગમ_૬(4), ગમ_૮, ગમ_૧૦(7), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(5), ગમ_૧૭(4), ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૪, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૫(5), ગમ_૩૬, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૧(2), ગમ_૪૪, ગમ_૪૫(3), ગમ_૪૭(3), ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫(4), ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭(3), ગમ_૬૦, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(4), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫(2), વ_૧(2), વ_૩(3), વ_૫, વ_૬, વ_૭(3), વ_૧૦(2), વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩(2), વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭(2), વ_૧૮(2), અ_૧, અ_૨(2), અ_૩, ગઅં_૧(4), ગઅં_૨, ગઅં_૫(3), ગઅં_૭, ગઅં_૯, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(9), ગઅં_૧૯(6), ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(5), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૦(3), ગઅં_૩૧(4), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫(5), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૮
50 તેમાંથી ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૧(2), સા_૨(2), કા_૨, લો_૬, લો_૭, લો_૮(3), લો_૧૮, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯, ગમ_૬૪(4), ગમ_૬૭, વ_૧૬, ગઅં_૨, ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬
1 તેય ગપ્ર_૬૯
3 તેરશને ગપ્ર_૩૬, લો_૧૫, ગમ_૩૩
8 તેરસને ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૪૮, સા_૯, લો_૩, વ_૨, વ_૧૬, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૯
3 તેલ ગઅં_૩, ગઅં_૪(2)
1 તેલનું લો_૧૫
1 તેલને લો_૧૫
1 તેલે ગઅં_૪
2 તેવડા ગપ્ર_૭૨(2)
2 તેવડી ગપ્ર_૧૨, ગઅં_૩૧
103 તેવા ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧(9), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(3), સા_૪, સા_૯(2), સા_૧૩, કા_૫, કા_૬, કા_૭(2), લો_૭(6), લો_૧૦, લો_૧૪, લો_૧૮(2), પં_૪(4), પં_૭(3), ગમ_૪(7), ગમ_૧૦, ગમ_૧૪, ગમ_૧૬, ગમ_૨૫, ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૭, ગમ_૪૨(3), ગમ_૫૬, વ_૧૨, વ_૧૫(2), અ_૧(2), અ_૩(2), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨(3), ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૮
1 તેવાનો ગપ્ર_૭૮
3 તેવામાં ગમ_૨૯, ગઅં_૧૪(2)
109 તેવી ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(6), સા_૨(2), સા_૩(2), સા_૧૦, સા_૧૪, કા_૫, લો_૧, લો_૩, લો_૪(3), લો_૧૦(2), લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), લો_૧૭, પં_૧, પં_૪(3), ગમ_૧(3), ગમ_૩, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૫, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૭, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૫, ગમ_૬૭, વ_૪, વ_૬, વ_૧૩, વ_૧૭, અ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૨(3), ગઅં_૭, ગઅં_૯, ગઅં_૧૧(4), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૧(6), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬
101 તેવું ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(5), સા_૩(2), સા_૯, સા_૧૪(2), સા_૧૫, કા_૮(2), કા_૧૨(2), લો_૪, લો_૧૦(2), લો_૧૨(2), લો_૧૫(2), પં_૧, પં_૨, પં_૩(4), પં_૪(3), પં_૭(3), ગમ_૮(2), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩, ગમ_૨૭, ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૫, ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૫, ગમ_૫૧, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૬, વ_૪, વ_૫, વ_૬, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૨૦, ગઅં_૧(2), ગઅં_૨(3), ગઅં_૪, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૭(4)
128 તેવો ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(4), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૪(4), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(4), સા_૨(3), સા_૭, સા_૯, કા_૫, કા_૭(2), કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨(3), લો_૧(2), લો_૨, લો_૪, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫(6), લો_૧૭(3), પં_૧, પં_૩(3), પં_૪(5), પં_૭(5), ગમ_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૫(4), ગમ_૨૬, ગમ_૩૦, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૪૧, ગમ_૪૮, ગમ_૫૧, ગમ_૫૪, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭(2), વ_૫, વ_૯, વ_૧૧, વ_૧૪(2), વ_૨૦, ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૮, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(5), ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૭
1 તૈજસ પં_૨
1 તૈજસાભિમાની સા_૬
6 તૈયાર ગપ્ર_૫૭, કા_૧૧, લો_૧, ગમ_૨૨, ગમ_૩૩(2)
4070 તો ગપ્ર_૧(10), ગપ્ર_૨(4), ગપ્ર_૩(3), ગપ્ર_૪(6), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬(5), ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૯(9), ગપ્ર_૧૨(9), ગપ્ર_૧૩(10), ગપ્ર_૧૪(27), ગપ્ર_૧૫(4), ગપ્ર_૧૬(3), ગપ્ર_૧૭(6), ગપ્ર_૧૮(45), ગપ્ર_૧૯(14), ગપ્ર_૨૦(6), ગપ્ર_૨૧(14), ગપ્ર_૨૨(7), ગપ્ર_૨૩(20), ગપ્ર_૨૪(16), ગપ્ર_૨૫(20), ગપ્ર_૨૬(13), ગપ્ર_૨૭(13), ગપ્ર_૨૮(4), ગપ્ર_૨૯(14), ગપ્ર_૩૦(14), ગપ્ર_૩૧(13), ગપ્ર_૩૨(13), ગપ્ર_૩૩(4), ગપ્ર_૩૪(4), ગપ્ર_૩૫(12), ગપ્ર_૩૬(5), ગપ્ર_૩૭(15), ગપ્ર_૩૮(36), ગપ્ર_૩૯(11), ગપ્ર_૪૦(4), ગપ્ર_૪૧(8), ગપ્ર_૪૨(28), ગપ્ર_૪૩(8), ગપ્ર_૪૪(16), ગપ્ર_૪૫(10), ગપ્ર_૪૬(11), ગપ્ર_૪૭(14), ગપ્ર_૪૮(4), ગપ્ર_૪૯(11), ગપ્ર_૫૦(10), ગપ્ર_૫૧(17), ગપ્ર_૫૨(9), ગપ્ર_૫૩(7), ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૫(10), ગપ્ર_૫૬(36), ગપ્ર_૫૭(12), ગપ્ર_૫૮(17), ગપ્ર_૫૯(11), ગપ્ર_૬૦(8), ગપ્ર_૬૧(17), ગપ્ર_૬૨(9), ગપ્ર_૬૩(29), ગપ્ર_૬૪(15), ગપ્ર_૬૫(7), ગપ્ર_૬૬(12), ગપ્ર_૬૭(13), ગપ્ર_૬૮(10), ગપ્ર_૬૯(11), ગપ્ર_૭૦(38), ગપ્ર_૭૧(13), ગપ્ર_૭૨(45), ગપ્ર_૭૩(57), ગપ્ર_૭૪(9), ગપ્ર_૭૫(14), ગપ્ર_૭૬(7), ગપ્ર_૭૭(20), ગપ્ર_૭૮(78), સા_૧(6), સા_૨(46), સા_૩(23), સા_૪(9), સા_૫(16), સા_૬(5), સા_૭, સા_૮(2), સા_૯(14), સા_૧૦(14), સા_૧૧(18), સા_૧૨(17), સા_૧૩(8), સા_૧૪(44), સા_૧૫(34), સા_૧૬(4), સા_૧૭(9), સા_૧૮(29), કા_૧(16), કા_૨(14), કા_૩(32), કા_૪, કા_૫(7), કા_૬(17), કા_૭(14), કા_૮(15), કા_૯(7), કા_૧૦(27), કા_૧૧(9), કા_૧૨(13), લો_૧(55), લો_૨(30), લો_૩(7), લો_૪(25), લો_૫(13), લો_૬(58), લો_૭(29), લો_૮(57), લો_૯(10), લો_૧૦(38), લો_૧૧(4), લો_૧૨(18), લો_૧૩(28), લો_૧૪(26), લો_૧૫(19), લો_૧૬(13), લો_૧૭(24), લો_૧૮(30), પં_૧(22), પં_૨(18), પં_૩(29), પં_૪(33), પં_૫(3), પં_૬(8), પં_૭(20), ગમ_૧(24), ગમ_૨(9), ગમ_૩(21), ગમ_૪(30), ગમ_૫(3), ગમ_૬(15), ગમ_૭(6), ગમ_૮(27), ગમ_૯(34), ગમ_૧૦(34), ગમ_૧૧(9), ગમ_૧૨(11), ગમ_૧૩(44), ગમ_૧૪(8), ગમ_૧૫(5), ગમ_૧૬(37), ગમ_૧૭(18), ગમ_૧૮(25), ગમ_૧૯(6), ગમ_૨૦(15), ગમ_૨૧(15), ગમ_૨૨(26), ગમ_૨૩(11), ગમ_૨૪(8), ગમ_૨૫(17), ગમ_૨૬(26), ગમ_૨૭(24), ગમ_૨૮(26), ગમ_૨૯(4), ગમ_૩૦(3), ગમ_૩૧(15), ગમ_૩૨(14), ગમ_૩૩(32), ગમ_૩૪(5), ગમ_૩૫(29), ગમ_૩૬(12), ગમ_૩૭(4), ગમ_૩૮(10), ગમ_૩૯(20), ગમ_૪૦(5), ગમ_૪૧(7), ગમ_૪૨(9), ગમ_૪૩(4), ગમ_૪૪(7), ગમ_૪૫(12), ગમ_૪૬(11), ગમ_૪૭(15), ગમ_૪૮(15), ગમ_૪૯(5), ગમ_૫૦(7), ગમ_૫૧(12), ગમ_૫૨(7), ગમ_૫૩(5), ગમ_૫૪(3), ગમ_૫૫(18), ગમ_૫૬(7), ગમ_૫૭(22), ગમ_૫૮(2), ગમ_૫૯(19), ગમ_૬૦(25), ગમ_૬૧(9), ગમ_૬૨(43), ગમ_૬૩(10), ગમ_૬૪(19), ગમ_૬૫(15), ગમ_૬૬(24), ગમ_૬૭(12), વ_૧(16), વ_૨(8), વ_૩(17), વ_૪(8), વ_૫(12), વ_૬(10), વ_૭(11), વ_૮(6), વ_૯, વ_૧૦(6), વ_૧૧(15), વ_૧૨(11), વ_૧૩(10), વ_૧૪(9), વ_૧૫(5), વ_૧૬(9), વ_૧૭(16), વ_૧૮(15), વ_૧૯(11), વ_૨૦(16), અ_૧(5), અ_૨(10), અ_૩(16), ગઅં_૧(21), ગઅં_૨(18), ગઅં_૩(17), ગઅં_૪(15), ગઅં_૫(11), ગઅં_૬(16), ગઅં_૭(3), ગઅં_૮(5), ગઅં_૯(5), ગઅં_૧૦(13), ગઅં_૧૧(13), ગઅં_૧૨(9), ગઅં_૧૩(23), ગઅં_૧૪(59), ગઅં_૧૫(5), ગઅં_૧૬(8), ગઅં_૧૭(4), ગઅં_૧૮(9), ગઅં_૧૯(15), ગઅં_૨૦(4), ગઅં_૨૧(40), ગઅં_૨૨(24), ગઅં_૨૩(8), ગઅં_૨૪(21), ગઅં_૨૫(20), ગઅં_૨૬(18), ગઅં_૨૭(38), ગઅં_૨૮(26), ગઅં_૨૯(26), ગઅં_૩૦(10), ગઅં_૩૧(4), ગઅં_૩૨(17), ગઅં_૩૩(28), ગઅં_૩૪(24), ગઅં_૩૫(32), ગઅં_૩૬(12), ગઅં_૩૭(13), ગઅં_૩૮(5)
2 તોછડાં સા_૧૫(2)
1 તોછડું સા_૧૫
2 તોડી ગમ_૬૦, ગઅં_૪
1 તોડીએ ગમ_૬૦
4 તોડીને સા_૨, કા_૭, ગમ_૧, ગઅં_૨૪
2 તોડે સા_૧૨, વ_૧૦
1 તોડો ગમ_૬૦
1 તોપ ગપ્ર_૭૦
5 તોપણ લો_૨, લો_૬, પં_૭, ગમ_૩૨, ગઅં_૨૨
66 તોય ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(4), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૩(2), સા_૫(3), સા_૧૨, સા_૧૪(3), સા_૧૫, સા_૧૮, કા_૧, કા_૩, કા_૧૦, કા_૧૨, લો_૧, ગમ_૭(2), ગમ_૯(3), ગમ_૧૫, ગમ_૨૦, ગમ_૩૫, ગમ_૩૭, ગમ_૪૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨, વ_૧, ગઅં_૧, ગઅં_૧૩(4), ગઅં_૩૩
33 તોરા ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, કા_૧૧, ગમ_૨૭, ગમ_૩૨, ગમ_૪૧, વ_૧, વ_૩, વ_૫, વ_૬, વ_૧૧, અ_૧, અ_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૫, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૨
1 તોરે ગમ_૫૭
18 તોરો ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૪, ગમ_૩૦, ગમ_૪૮, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગમ_૬૬, ગઅં_૧, ગઅં_૨
1 તોળ્યો ગમ_૧૦
208 ત્યાં ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૫(4), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૨(2), સા_૬(2), સા_૭(3), સા_૧૦, સા_૧૨(5), સા_૧૬, સા_૧૭, કા_૧(5), કા_૩, કા_૭(2), કા_૧૧(2), લો_૧(3), લો_૨, લો_૪(5), લો_૬(3), લો_૭(2), લો_૮(3), લો_૧૦(2), લો_૧૨(2), લો_૧૩(2), લો_૧૪, લો_૧૫(3), લો_૧૭, લો_૧૮(3), પં_૨, પં_૩, પં_૪, ગમ_૧(2), ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૬, ગમ_૮(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૩(7), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(3), ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(6), ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૪, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૬, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૨(2), ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧, ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪(2), વ_૨, વ_૧૧, વ_૧૩(2), અ_૧, ગઅં_૧, ગઅં_૩(5), ગઅં_૪, ગઅં_૯(5), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(8), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૭(2), ગઅં_૧૮(6), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૭
2 ત્યાંજ ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮
16 ત્યાંથી ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૬(2), સા_૭, સા_૧૦, લો_૬, ગમ_૮, ગમ_૧૧, ગમ_૨૭, વ_૪, ગઅં_૯, ગઅં_૨૩
159 ત્યાગ ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૬(3), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૩૮(7), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧(2), સા_૩(2), સા_૪, સા_૧૦, સા_૧૪, સા_૧૫, કા_૩, કા_૬, કા_૧૦(5), કા_૧૧(3), લો_૧, લો_૩(7), લો_૬(9), લો_૮(2), લો_૧૦(2), લો_૧૫(3), લો_૧૮(3), પં_૪, ગમ_૨, ગમ_૪, ગમ_૮(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(2), ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૪, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(8), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(4), ગમ_૬૬(2), વ_૨, વ_૪, વ_૧૭, અ_૨(2), અ_૩, ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૬, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૭(2), ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૯(5), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪(3), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮
1 ત્યાગ-વૈરાગ્યે ગપ્ર_૩૭
1 ત્યાગનું ગઅં_૨૪
2 ત્યાગને ગપ્ર_૪૭(2)
7 ત્યાગનો સા_૯, કા_૧૦(2), ગમ_૨૭, ગમ_૫૦, વ_૧૬, ગઅં_૨૫
1 ત્યાગપણાનો ગઅં_૨૬
1 ત્યાગભાગ પં_૭
2 ત્યાગમાં ગપ્ર_૪૭, ગઅં_૨૯
1 ત્યાગાનંદ ગપ્ર_૭૮
71 ત્યાગી ગપ્ર_૧૪(6), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૬(4), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૯, સા_૯, સા_૧૪, કા_૩(2), કા_૭, કા_૧૦(2), લો_૧, લો_૩, લો_૧૪, ગમ_૮, ગમ_૧૪(2), ગમ_૨૫(5), ગમ_૨૭, ગમ_૪૭, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨(4), ગમ_૬૧(4), ગમ_૬૪, વ_૧૭(12), વ_૨૦, અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩
3 ત્યાગીના લો_૫, ગમ_૧૬, ગમ_૫૧
4 ત્યાગીની ગપ્ર_૩૮, કા_૭, લો_૧૪, ગમ_૫૨
9 ત્યાગીને ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૩૪(3), કા_૩, ગમ_૫૨(3), વ_૧૭
1 ત્યાગીનો ગપ્ર_૩૬
2 ત્યાગીમાં ગમ_૬૧, ગઅં_૩૩
1 ત્યાગે ગમ_૬૦
1 ત્યાગ્યો ગમ_૫
14 ત્યાર ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૬૦, લો_૧(2), લો_૩, લો_૮(3), લો_૯, લો_૧૩, પં_૧, ગઅં_૩૨
1280 ત્યારે ગપ્ર_૧(5), ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૪(6), ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧(3), ગપ્ર_૧૨(9), ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૪(5), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(5), ગપ્ર_૨૦(5), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૨(6), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(5), ગપ્ર_૨૫(9), ગપ્ર_૨૬(4), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૮(3), ગપ્ર_૨૯(6), ગપ્ર_૩૦(5), ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૩૨(12), ગપ્ર_૩૩(3), ગપ્ર_૩૪(5), ગપ્ર_૩૫(7), ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૩૮(5), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬(6), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧(5), ગપ્ર_૫૨(4), ગપ્ર_૫૩(3), ગપ્ર_૫૬(6), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮(4), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(3), ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(5), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫(26), ગપ્ર_૬૬(4), ગપ્ર_૬૮(7), ગપ્ર_૭૦(17), ગપ્ર_૭૧(9), ગપ્ર_૭૨(7), ગપ્ર_૭૩(18), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(32), સા_૧(7), સા_૨(17), સા_૩(4), સા_૫, સા_૬(4), સા_૭(5), સા_૮, સા_૯(4), સા_૧૦, સા_૧૧(4), સા_૧૨(10), સા_૧૩, સા_૧૪(7), સા_૧૫(4), સા_૧૬, સા_૧૭(4), સા_૧૮(5), કા_૧(22), કા_૨(8), કા_૩(6), કા_૪(5), કા_૫(2), કા_૭(3), કા_૮(6), કા_૯, કા_૧૦, કા_૧૧(6), કા_૧૨(6), લો_૧(16), લો_૨(4), લો_૩(2), લો_૪(6), લો_૫(23), લો_૬(17), લો_૭(15), લો_૮(20), લો_૯(3), લો_૧૦(25), લો_૧૧(4), લો_૧૨(6), લો_૧૩(3), લો_૧૪(3), લો_૧૫(11), લો_૧૬(12), લો_૧૭(14), લો_૧૮(16), પં_૧(4), પં_૨(8), પં_૩(7), પં_૪(39), પં_૫, પં_૬(3), પં_૭(16), ગમ_૧(10), ગમ_૨(6), ગમ_૩(6), ગમ_૪(9), ગમ_૬(4), ગમ_૭, ગમ_૮(7), ગમ_૯(4), ગમ_૧૦(23), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨(5), ગમ_૧૩(9), ગમ_૧૬(5), ગમ_૧૭(3), ગમ_૧૮(5), ગમ_૨૦(3), ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(8), ગમ_૨૩(4), ગમ_૨૫(6), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(10), ગમ_૨૮, ગમ_૩૦(2), ગમ_૩૧(16), ગમ_૩૩(11), ગમ_૩૪(4), ગમ_૩૫(5), ગમ_૩૬(3), ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૦, ગમ_૪૧(2), ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૩, ગમ_૪૪(2), ગમ_૪૫(4), ગમ_૪૬(3), ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૨(3), ગમ_૫૩, ગમ_૫૫(5), ગમ_૫૬(5), ગમ_૫૭(4), ગમ_૫૮, ગમ_૫૯(3), ગમ_૬૦(6), ગમ_૬૧(4), ગમ_૬૨(12), ગમ_૬૩(4), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(14), ગમ_૬૭(3), વ_૧(4), વ_૨(9), વ_૩(7), વ_૪(2), વ_૫, વ_૬(17), વ_૭(7), વ_૮(8), વ_૯, વ_૧૦(5), વ_૧૧(2), વ_૧૨(5), વ_૧૩(6), વ_૧૪(3), વ_૧૫(2), વ_૧૭(3), વ_૧૮(2), વ_૧૯(3), વ_૨૦(5), અ_૧(6), અ_૨(4), અ_૩(6), ગઅં_૧(5), ગઅં_૨(4), ગઅં_૩(8), ગઅં_૪(6), ગઅં_૫(3), ગઅં_૬(11), ગઅં_૮, ગઅં_૯(6), ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(6), ગઅં_૧૪(8), ગઅં_૧૫(3), ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭(2), ગઅં_૧૮(7), ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩(5), ગઅં_૨૪(5), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(7), ગઅં_૨૮(7), ગઅં_૨૯(5), ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૧(9), ગઅં_૩૨(6), ગઅં_૩૩(4), ગઅં_૩૪(9), ગઅં_૩૫(17), ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(6)
148 ત્રણ ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૭(4), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૯(2), ગપ્ર_૨૩(4), ગપ્ર_૩૩(4), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૫(2), સા_૬(3), સા_૧૦, સા_૧૨(2), સા_૧૫, સા_૧૮, કા_૧(2), કા_૬(2), કા_૮, કા_૧૧, કા_૧૨(3), લો_૧(2), લો_૨, લો_૪, લો_૭, લો_૧૦(8), લો_૧૨, લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), પં_૨, પં_૩(5), પં_૭, ગમ_૧(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૩, ગમ_૩૧(4), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(4), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૪૫, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(4), ગમ_૬૧(3), ગમ_૬૨(10), ગમ_૬૬(2), વ_૩(2), વ_૫(5), વ_૮, વ_૯(2), વ_૧૧(2), અ_૩(3), ગઅં_૩(4), ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૧
1 ત્રણ-ચાર ગપ્ર_૨૯
1 ત્રણની ગમ_૩૧
4 ત્રણને ગમ_૧૦, ગમ_૫૮, ગઅં_૩, ગઅં_૨૮
1 ત્રણનો ગમ_૧૦
1 ત્રણમાં ગઅં_૧૪
3 ત્રણમાંથી ગમ_૬૨(2), ગઅં_૧
23 ત્રણે ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૮(3), લો_૫(3), લો_૬, લો_૭(3), લો_૧૦(2), લો_૧૪, ગમ_૪૩, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, વ_૩(3), ગઅં_૨૩
1 ત્રણેએ ગઅં_૨૮
1 ત્રણેની ગપ્ર_૧૯
2 ત્રણેને ગપ્ર_૫૨, અ_૨
2 ત્રણેય લો_૯, ગમ_૬૫
2 ત્રણેયને લો_૧૦(2)
1 ત્રણ્યે લો_૧૪
1 ત્રાંબાના ગમ_૧૦
1 ત્રાંબાનો ગમ_૧૦
1 ત્રાંબામાંથી ગમ_૩૮
3 ત્રાસ લો_૧, લો_૨, ગઅં_૧૪
1 ત્રિકાળમાં પં_૭
1 ત્રિગુણાતીતાનંદ ગપ્ર_૭૮
3 ત્રિગુણાત્મક ગપ્ર_૧૨(2), અ_૨
1 ત્રિલોકીના પં_૪
1 ત્રિલોકીની ગપ્ર_૧૨
2 ત્રિલોકીનું ગપ્ર_૬૧, ગમ_૧૩
1 ત્રિલોકીને ગપ્ર_૬૨
1 ત્રિલોકીનો ગપ્ર_૧૨
1 ત્રિલોકીમાં ગમ_૩
1 ત્રિવિધ ગપ્ર_૨૪
15 ત્રીજને ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૪, લો_૭, પં_૪, ગમ_૨, ગમ_૪૦, વ_૨૦, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭
7 ત્રીજા ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૬૧, ગમ_૧૮, ગમ_૫૪, વ_૩, વ_૧૧, વ_૧૮
4 ત્રીજી ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૭૨, ગમ_૫૮
9 ત્રીજું ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩, ગમ_૧, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૪
2 ત્રીજે ગપ્ર_૨૩, સા_૧૪
12 ત્રીજો ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૮, સા_૧૨, લો_૨, લો_૧૦, ગમ_૩૩, ગમ_૩૬, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૬૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૪
10 ત્રીશ ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(3), વ_૪, વ_૧૦(2), વ_૧૩
1 ત્રુટી ગપ્ર_૫૭
1 ત્રૂટી લો_૧૮
2 ત્રેતા ગપ્ર_૭૭, લો_૧૦
2 ત્રેતાયુગ વ_૬(2)
2 ત્રેતાયુગની સા_૯, વ_૬
2 ત્રેતાયુગમાં પં_૪, વ_૬
1 ત્રેવિશ ગમ_૧૭
1 ત્રોડીને ગમ_૨૭
4 ત્વક્ ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૦, ગમ_૧૬, વ_૪
8 ત્વચા ગપ્ર_૨૫, સા_૫, લો_૮(2), ગમ_૨, ગમ_૧૨, ગમ_૩૪, ગમ_૪૮
7 ત્વચાએ ગપ્ર_૧૨, લો_૭, પં_૩, પં_૪, ગમ_૨, ગમ_૧૬, ગઅં_૨૭
2 ત્વચાના ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૬૫
5 ત્વચાને કા_૧, લો_૮, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૮
1 ત્વચાનો ગપ્ર_૩૨
38 થઇ ગપ્ર_૨૪(5), કા_૭, લો_૧૦(5), પં_૪(4), પં_૭(5), ગમ_૧, ગમ_૮(6), ગમ_૯(4), ગમ_૧૦(3), વ_૭, વ_૮(2), વ_૯
20 થઇને લો_૧૦, પં_૪(5), પં_૫, પં_૭(3), ગમ_૮(4), ગમ_૧૦(3), વ_૮(3)
454 થઈ ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૪(5), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(8), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧(3), ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૧(4), ગપ્ર_૫૫(4), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૮(3), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦(3), ગપ્ર_૬૧(5), ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩(6), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(6), સા_૧(2), સા_૨(2), સા_૫(4), સા_૬(2), સા_૭(4), સા_૯(2), સા_૧૧(3), સા_૧૨(3), સા_૧૪(5), સા_૧૫(5), સા_૧૮(5), કા_૧(12), કા_૩(2), કા_૫, કા_૬, કા_૭(2), કા_૮(2), કા_૧૦, કા_૧૨(4), લો_૧, લો_૨, લો_૪, લો_૫(2), લો_૬(4), લો_૭, લો_૮, લો_૧૦(8), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩(2), લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૬(10), લો_૧૭(2), લો_૧૮(9), પં_૧(6), પં_૩(4), ગમ_૧(2), ગમ_૩, ગમ_૪(3), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(3), ગમ_૧૯(6), ગમ_૨૦(3), ગમ_૨૨(5), ગમ_૨૪, ગમ_૨૭(5), ગમ_૨૮, ગમ_૨૯(4), ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૩(5), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૭, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૨, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫(4), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭(3), ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(3), ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૯(5), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(9), ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(4), ગમ_૬૭, વ_૧(2), વ_૪, વ_૫(3), વ_૬(2), વ_૭(2), વ_૧૧(2), વ_૧૨(4), વ_૧૩(2), વ_૧૪(6), વ_૧૫(2), વ_૧૭(3), વ_૧૮(3), વ_૧૯(2), વ_૨૦(2), અ_૨(5), અ_૩, ગઅં_૧(5), ગઅં_૨(5), ગઅં_૩(3), ગઅં_૪(3), ગઅં_૫, ગઅં_૬(3), ગઅં_૮, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(12), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૭(4), ગઅં_૧૮(7), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૦(4), ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૨(5), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭(2)
2 થઈએ સા_૪, ગમ_૨૨
1 થઈઓ લો_૧૪
163 થઈને ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨, સા_૩(3), સા_૪(3), સા_૬(2), સા_૯(2), સા_૧૧(3), સા_૧૩(3), કા_૩, કા_૫, કા_૬, કા_૮, કા_૧૦(2), કા_૧૨, લો_૧, લો_૫, લો_૬(2), લો_૭, લો_૧૦(2), લો_૧૨, લો_૧૪(2), લો_૧૫, લો_૧૭(4), પં_૧(2), પં_૩(2), ગમ_૧, ગમ_૨(2), ગમ_૫(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨(6), ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩(4), ગમ_૨૫, ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૪, ગમ_૪૧, ગમ_૪૩, ગમ_૪૫, ગમ_૪૭(2), ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨(7), ગમ_૬૬, ગમ_૬૭(2), વ_૫, વ_૧૨(2), વ_૧૭, અ_૧, અ_૨(4), અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૪, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૮(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૨
1 થઈયો ગપ્ર_૪૨
8 થઈશ સા_૨(3), પં_૧, વ_૧૨(3), ગઅં_૨૮
2 થઈશું ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૩
7 થઉં લો_૧૭(2), ગમ_૧, ગમ_૨૮(2), ગમ_૫૪, ગઅં_૭
126 થકા ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૫, સા_૬, સા_૯, સા_૧૧, સા_૧૬(2), સા_૧૭, સા_૧૮(2), કા_૧(3), કા_૪, કા_૫, કા_૭(3), લો_૧, લો_૪(4), લો_૭, લો_૧૦, લો_૧૩(4), લો_૧૪(3), લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૩(2), પં_૪, પં_૭(3), ગમ_૧૦(4), ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૩૧, ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૧, ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૭, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(4), ગમ_૬૬, વ_૧, વ_૨, વ_૫(2), વ_૬(2), વ_૭(2), વ_૮, વ_૧૨, વ_૧૩(7), વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭, અ_૧(2), અ_૨, ગઅં_૧, ગઅં_૪(2), ગઅં_૬, ગઅં_૭(2), ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૭(2), ગઅં_૩૮(3)
353 થકી ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨(9), ગપ્ર_૧૩(6), ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૯(2), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧(4), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૬(3), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮(7), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૪(3), ગપ્ર_૫૬(5), ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(9), ગપ્ર_૬૪(10), ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(5), ગપ્ર_૭૩(9), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧, સા_૫(3), સા_૬(3), સા_૧૦(2), સા_૧૧(3), સા_૧૭(3), સા_૧૮(2), કા_૧, કા_૩, કા_૬, કા_૮(6), કા_૧૦(3), કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧(2), લો_૨(3), લો_૩, લો_૪, લો_૬, લો_૭(2), લો_૯, લો_૧૦(2), લો_૧૧(6), લો_૧૨(3), લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫(4), પં_૨(4), પં_૩(4), પં_૪(2), પં_૬, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૨(4), ગમ_૩(5), ગમ_૪(4), ગમ_૬(2), ગમ_૮, ગમ_૯(3), ગમ_૧૦(8), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(5), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭(6), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦(4), ગમ_૨૧(4), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(3), ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૦(2), ગમ_૩૧(5), ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૩(4), ગમ_૩૬(2), ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૪(2), ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(6), ગમ_૬૪(3), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(7), વ_૧, વ_૩, વ_૪(3), વ_૫(6), વ_૧૦(2), વ_૧૧, વ_૧૨(3), વ_૧૪, વ_૧૭, વ_૧૮(4), વ_૨૦(2), અ_૧(2), અ_૨, અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૩(2), ગઅં_૪(6), ગઅં_૮(3), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૯(4), ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨(3), ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૭
11 થકે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૫૮, કા_૩(2), લો_૬(2), પં_૩(2), ગમ_૪૮, ગમ_૬૬, ગઅં_૧૫
66 થકો ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭(4), ગપ્ર_૭૮, સા_૪, સા_૬(6), સા_૧૧, સા_૧૪(2), કા_૮, કા_૧૦, લો_૧, લો_૩, લો_૪, લો_૭, લો_૮, લો_૧૦, લો_૧૨, પં_૨, ગમ_૧૨, ગમ_૧૬, ગમ_૨૫, ગમ_૨૯, ગમ_૩૧, ગમ_૫૫, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૬(2), વ_૭, વ_૧૭, વ_૨૦, અ_૨(5), ગઅં_૪(2), ગઅં_૬, ગઅં_૮, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭(2)
51 થતા ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, કા_૬(2), કા_૮(3), લો_૬(4), લો_૧૪, ગમ_૮, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૨૧, ગમ_૨૬, ગમ_૪૬(2), વ_૬, વ_૧૨, અ_૩, ગઅં_૨(2), ગઅં_૩(2), ગઅં_૬, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧
58 થતી ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૪, સા_૫(2), સા_૬(4), સા_૧૪, સા_૧૭(3), કા_૫, લો_૬, લો_૮(2), લો_૧૦, લો_૧૬, પં_૪, ગમ_૨, ગમ_૮, ગમ_૨૭, ગમ_૪૬, ગમ_૪૯, વ_૬, વ_૧૩, ગઅં_૨(2), ગઅં_૧૪(5), ગઅં_૧૮
50 થતું ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૬, સા_૧૪, સા_૧૬, સા_૧૭, કા_૧, કા_૧૦, કા_૧૨(3), લો_૭, લો_૧૦, લો_૧૭, પં_૩(2), ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૮(2), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૨૧, ગમ_૨૩, ગમ_૨૬(2), ગમ_૩૦, ગમ_૩૨, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૮(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૭, વ_૧૨(2), ગઅં_૨, ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૧(2)
76 થતો ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૪(5), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૫(3), સા_૨, સા_૩, સા_૧૭(2), સા_૧૮(2), કા_૬, કા_૮, કા_૧૨, લો_૧, લો_૪, લો_૬(2), લો_૭, લો_૧૦, લો_૧૩, પં_૧, પં_૪(3), પં_૭(2), ગમ_૨, ગમ_૩(2), ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૪, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૮(2), ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૪, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૭, ગઅં_૧, ગઅં_૨(3), ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭
1 થનાર કા_૩
1 થનારો વ_૫
196 થયા ગપ્ર_૪(3), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(3), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૧(10), ગપ્ર_૪૨(6), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮(4), સા_૨(2), સા_૩, સા_૫(2), સા_૧૦, સા_૧૨, સા_૧૮, કા_૧, કા_૩, કા_૬(2), કા_૭(3), કા_૧૦, કા_૧૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪(3), લો_૬(2), લો_૭, લો_૧૦(4), લો_૧૧, લો_૧૨(2), લો_૧૪, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૨(2), પં_૩, પં_૪(4), પં_૭(2), ગમ_૧, ગમ_૩, ગમ_૯(3), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૮(3), ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૨, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૧(4), ગમ_૩૩, ગમ_૩૪(4), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૬, ગમ_૩૮(3), ગમ_૩૯, ગમ_૪૦, ગમ_૪૨, ગમ_૪૫, ગમ_૪૮(3), ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૮, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭(2), વ_૧(2), વ_૫, વ_૭(3), વ_૧૧(2), વ_૧૨(3), વ_૧૫(2), વ_૧૮(4), અ_૨, અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૩(3), ગઅં_૬, ગઅં_૮, ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮(3)
10 થયાનું ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, કા_૭, લો_૧૭, ગમ_૧(2), ગમ_૧૦, ગમ_૬૬, વ_૧૫
9 થયાનો ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૫૮, સા_૫, સા_૯, ગમ_૧, ગમ_૨૮(2), અ_૧
132 થયું ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૫, સા_૨(2), સા_૩, સા_૫, સા_૧૦(2), સા_૧૪(2), કા_૧, કા_૨, કા_૫, કા_૭(2), કા_૮, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૨, લો_૪(3), લો_૭, લો_૧૦, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૭, લો_૧૮(2), પં_૪(4), ગમ_૨, ગમ_૩(2), ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૪, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩, ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૬, ગમ_૪૪, ગમ_૫૧(2), ગમ_૬૧(4), ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(2), ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨(4), વ_૬(5), વ_૭, વ_૯, વ_૧૧, વ_૧૭(2), વ_૧૮, વ_૨૦, અ_૨, અ_૩, ગઅં_૩(2), ગઅં_૪, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૬(2), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭(2)
1 થયે પં_૩
240 થયો ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૩(6), ગપ્ર_૭૫(4), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧, સા_૨(3), સા_૫, સા_૬, સા_૯, સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩(4), સા_૧૪, સા_૧૭(9), સા_૧૮(2), કા_૧(5), કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૬, કા_૮, લો_૧(2), લો_૪, લો_૫(7), લો_૬, લો_૭(2), લો_૮(2), લો_૧૦(2), લો_૧૨(2), લો_૧૩(4), લો_૧૪(2), લો_૧૫, લો_૧૬(3), લો_૧૭, લો_૧૮(8), પં_૨(2), પં_૩(3), પં_૪(6), પં_૬(2), ગમ_૧(3), ગમ_૨, ગમ_૩(3), ગમ_૪(2), ગમ_૮(3), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૫, ગમ_૧૬(3), ગમ_૧૭(7), ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨, ગમ_૨૬, ગમ_૨૯, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩(3), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૬, ગમ_૩૮, ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪(2), ગમ_૫૮, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૧(2), વ_૪, વ_૫, વ_૭, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૧૯(2), વ_૨૦, ગઅં_૧, ગઅં_૨(3), ગઅં_૩, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૪(6), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭(6), ગઅં_૨૯(3), ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૭(2)
1 થરથર લો_૨
18 થવા ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૨, સા_૧૫, કા_૧૦, લો_૬, ગમ_૮(2), ગમ_૯, ગમ_૬૨, ગઅં_૯, ગઅં_૧૯, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૮
1 થવાણું સા_૯
3 થવાતું ગપ્ર_૭૩, લો_૧, ગમ_૮
1 થવાના ગઅં_૨
2 થવાની ગમ_૮, ગમ_૨૯
10 થવાનું ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૦(3), કા_૩, કા_૧૨(2), ગમ_૧૦, ગમ_૪૮, વ_૧૧
10 થવાને ગપ્ર_૧૮, કા_૩, કા_૮(3), કા_૧૦, લો_૪, ગમ_૪૫, ગમ_૫૫, ગમ_૬૭
1 થવાનો વ_૧૨
7 થવાય ગપ્ર_૪, સા_૪, સા_૧૭, પં_૧, ગમ_૮(2), ગમ_૧૫
1 થવાશે ગમ_૪૭
2 થવી ગપ્ર_૩૪, ગમ_૧
40 થવું ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૯, સા_૪, સા_૬, લો_૪, લો_૬, લો_૮(4), પં_૫, પં_૭, ગમ_૨, ગમ_૪(2), ગમ_૮(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૬, ગમ_૩૫(3), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૭, ગમ_૫૭(2), વ_૮, વ_૧૦, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૮
1 થવો લો_૧૮
75 થશે ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, સા_૨, સા_૪(3), સા_૧૧(2), સા_૧૫(3), કા_૭, લો_૧, લો_૬, લો_૧૦, લો_૧૫, લો_૧૭, પં_૧(3), પં_૩(2), પં_૬, ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૮(2), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૨(4), ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૭, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૪, ગમ_૩૯, ગમ_૪૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૧(2), વ_૧૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭
2 થશો ગપ્ર_૪૮, સા_૪
2 થા ગપ્ર_૩૮, ગમ_૬૧
1 થાંઉ કા_૯
1 થાંભલા લો_૭
2 થાંભલાને લો_૩(2)
5 થાઉં ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૭૦, લો_૧૬, ગઅં_૨
14 થાઓ ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૪, કા_૯, ગમ_૨૨(4), ગમ_૬૬, ગઅં_૭(2), ગઅં_૨૫(2)
1 થાકી ગમ_૨૯
1 થાક્યા કા_૧
1 થાત પં_૪
10 થાતી ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯(6), ગપ્ર_૬૩
1 થાતું ગપ્ર_૧૪
1528 થાય ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૨(5), ગપ્ર_૩(2), ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૮(4), ગપ્ર_૧૨(7), ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૪(12), ગપ્ર_૧૫(6), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(26), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(6), ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૩(3), ગપ્ર_૨૪(6), ગપ્ર_૨૫(20), ગપ્ર_૨૬(4), ગપ્ર_૨૭(11), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯(7), ગપ્ર_૩૦(14), ગપ્ર_૩૨(9), ગપ્ર_૩૩(8), ગપ્ર_૩૪(11), ગપ્ર_૩૫(9), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(3), ગપ્ર_૩૮(10), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૪(10), ગપ્ર_૪૬(6), ગપ્ર_૪૭(4), ગપ્ર_૪૮(4), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧(7), ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૫૪(6), ગપ્ર_૫૫(4), ગપ્ર_૫૬(9), ગપ્ર_૫૭(3), ગપ્ર_૫૮(9), ગપ્ર_૫૯(4), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨(8), ગપ્ર_૬૩(14), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(12), ગપ્ર_૬૬(3), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૦(17), ગપ્ર_૭૧(8), ગપ્ર_૭૨(16), ગપ્ર_૭૩(19), ગપ્ર_૭૪(4), ગપ્ર_૭૫(5), ગપ્ર_૭૬(3), ગપ્ર_૭૭(5), ગપ્ર_૭૮(25), સા_૧(7), સા_૨(23), સા_૩(5), સા_૪(5), સા_૫(7), સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯(3), સા_૧૦(3), સા_૧૧(17), સા_૧૨(2), સા_૧૩(6), સા_૧૪(7), સા_૧૫(5), સા_૧૬(3), સા_૧૭, સા_૧૮(7), કા_૧(20), કા_૨(3), કા_૩(13), કા_૫(2), કા_૬, કા_૭(2), કા_૮, કા_૧૦(8), કા_૧૧, કા_૧૨(8), લો_૧(16), લો_૨(3), લો_૩(2), લો_૪(3), લો_૫(6), લો_૬(16), લો_૭(13), લો_૮(10), લો_૯(2), લો_૧૦(25), લો_૧૧(5), લો_૧૨(5), લો_૧૩(18), લો_૧૪(7), લો_૧૫(5), લો_૧૬, લો_૧૭(14), લો_૧૮(6), પં_૧(7), પં_૨(7), પં_૩(9), પં_૪(31), પં_૬, પં_૭(18), ગમ_૧(9), ગમ_૨(13), ગમ_૩(11), ગમ_૪(6), ગમ_૬(2), ગમ_૮(5), ગમ_૯(8), ગમ_૧૦(13), ગમ_૧૧(4), ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(14), ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૫(3), ગમ_૧૬(11), ગમ_૧૮(5), ગમ_૧૯(4), ગમ_૨૦(13), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૩(7), ગમ_૨૫(2), ગમ_૨૬(4), ગમ_૨૭(19), ગમ_૨૮(7), ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૦(2), ગમ_૩૧(11), ગમ_૩૨(6), ગમ_૩૩(14), ગમ_૩૫(11), ગમ_૩૬(2), ગમ_૩૭, ગમ_૩૮(7), ગમ_૩૯(7), ગમ_૪૦(10), ગમ_૪૧(2), ગમ_૪૨, ગમ_૪૫(10), ગમ_૪૬(7), ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮(2), ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૧(6), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(3), ગમ_૫૬(5), ગમ_૫૮(5), ગમ_૫૯(4), ગમ_૬૦(5), ગમ_૬૧(5), ગમ_૬૨(12), ગમ_૬૩(3), ગમ_૬૪(6), ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(17), ગમ_૬૭(2), વ_૧(14), વ_૨(8), વ_૩(3), વ_૪, વ_૫(5), વ_૬(10), વ_૭(6), વ_૮(7), વ_૯(2), વ_૧૦(6), વ_૧૧(5), વ_૧૨(12), વ_૧૩(3), વ_૧૪(3), વ_૧૫(5), વ_૧૬(2), વ_૧૭(13), વ_૧૮(4), વ_૧૯(3), વ_૨૦(6), અ_૧(7), અ_૩(4), ગઅં_૧(3), ગઅં_૨(10), ગઅં_૩(5), ગઅં_૪(7), ગઅં_૫(10), ગઅં_૬(4), ગઅં_૮(3), ગઅં_૯, ગઅં_૧૦(4), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૪(27), ગઅં_૧૫(4), ગઅં_૧૬(7), ગઅં_૧૮(5), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૧(11), ગઅં_૨૨(7), ગઅં_૨૩(3), ગઅં_૨૪(11), ગઅં_૨૫(8), ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(20), ગઅં_૨૮(11), ગઅં_૨૯(8), ગઅં_૩૦(3), ગઅં_૩૧(4), ગઅં_૩૨(6), ગઅં_૩૩(16), ગઅં_૩૪(11), ગઅં_૩૫(13), ગઅં_૩૬(8), ગઅં_૩૭(4), ગઅં_૩૮
6 થાળ ગપ્ર_૭૩(2), ગમ_૧૦(2), વ_૫(2)
1 થાળમાં ગપ્ર_૬૨
1 થાળી સા_૧૭
1 થાવું ગપ્ર_૧૪
6 થાશે ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૮(4)
1 થાશો ગપ્ર_૧૮
1 થેઈથેઈકાર ગપ્ર_૧૮
7 થોડા ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૫, કા_૭, ગમ_૫૯
2 થોડાં ગઅં_૫, ગઅં_૨૬
7 થોડાક સા_૧૬, લો_૮, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૧૬, ગમ_૪૬, ગઅં_૩૩
3 થોડાકમાં ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૩, લો_૧૪
22 થોડી ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૭૩, સા_૪, સા_૧૮, પં_૩, પં_૬, ગમ_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૬, ગમ_૬૬(2), વ_૧૨, ગઅં_૧૪(3)
1 થોડી-ઘણી ગમ_૫૭
9 થોડીક લો_૧૨, પં_૩, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૨૮(2), વ_૮, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૫
6 થોડું ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭, પં_૬, ગમ_૨૪
2 થોડુંક ગપ્ર_૭૦, સા_૪
2 થોડે ગપ્ર_૩૮(2)
3 થોડેક પં_૧(2), ગઅં_૧૪
7 થોડો ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૭૦, લો_૮(2), ગમ_૨૭, વ_૫, ગઅં_૨૯
4 થોડોક ગપ્ર_૧૭, સા_૧૮, લો_૧, લો_૮
1 થોથાની સા_૭
1 થોથું સા_૭
1 થોરના ગમ_૩૨
1 થોરનું ગમ_૩૨
9 દંડ ગપ્ર_૩૭, લો_૧(6), ગમ_૩૩, વ_૧૦
1 દંડ-કમંડલું ગપ્ર_૪૨
9 દંડવત્ ગમ_૪૦(8), ગમ_૪૮
4 દંભ લો_૫, લો_૧૪, ગઅં_૨૬(2)
2 દંભી ગપ્ર_૫૨(2)
5 દંભે લો_૫(3), ગમ_૧૩, ગમ_૩૯
12 દઇએ પં_૪(11), ગમ_૨૩
1 દઈ કા_૬
9 દઈએ ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, કા_૬, ગમ_૨૩(3), ગઅં_૯
9 દઈને ગપ્ર_૪૭, સા_૨, કા_૧, કા_૨(2), ગમ_૧૩, ગમ_૨૧, ગમ_૪૭, વ_૫
1 દઈશું ગપ્ર_૧૮
1 દઉં ગમ_૩૫
1 દક્ષ ગમ_૬૧
1 દક્ષના ગમ_૬૧
3 દક્ષનું ગમ_૬૧(3)
1 દક્ષને ગમ_૬૧
1 દક્ષરૂપે ગપ્ર_૧૩
1 દક્ષિણ ગમ_૧
1 દક્ષિણધ્રુવ ગમ_૧
1 દક્ષિણાદું ગપ્ર_૩૪
8 દક્ષિણાદે ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, લો_૨, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૫૧
1 દગ્ધ લો_૧
1 દડો ગપ્ર_૩૬
1 દઢ પં_૪
1 દત્ત વ_૧૩
4 દત્તાત્રેય લો_૧૪, ગમ_૬૦, વ_૧૦, ગઅં_૨૧
1 દત્તાત્રેયે લો_૫
1 દબાઈ લો_૬
2 દબાઈને ગઅં_૨૫(2)
3 દબાય ગમ_૧૨, ગમ_૧૫, ગઅં_૨૬
1 દબાવું ગમ_૫
1 દબાવ્યો ગમ_૧૨
4 દમન કા_૩(4)
1 દમવે કા_૩
2 દમાદિક સા_૫, લો_૧૦
1 દમીને કા_૧૦
1 દમે કા_૩
1 દમ્યા કા_૩
31 દયા ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮(4), પં_૪, ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮, ગમ_૬૦, ગઅં_૩(15), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭
8 દયાએ ગપ્ર_૪૨(2), ગમ_૧(2), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૮
1 દયાનિધે પં_૩
2 દયાનું ગઅં_૩૫(2)
1 દયાનો ગઅં_૩
2 દયાળુ ગમ_૨૮(2)
1 દયાવાન ગઅં_૩
2 દયાવાળો ગમ_૬૦(2)
1 દયાસિંધો લો_૬
1 દરજણ ગપ્ર_૪૪
1 દરજી ગપ્ર_૪૪
1 દરજીને ગપ્ર_૪૪
2 દરબાર ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૬૩
1 દરબારમા ગપ્ર_૨૬
239 દરબારમાં ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૨, સા_૩, સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૧૦, સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૬, કા_૭, કા_૮, કા_૯, કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩, પં_૪(2), પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૩, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૬, વ_૨૦, ગઅં_૧(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
7 દરબારમાંથી ગમ_૧૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૪, ગમ_૩૯, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગઅં_૩૬
1 દરવાજા ગઅં_૯
2 દરવાજે ગપ્ર_૬૧, ગઅં_૯
3 દરવાજો ગઅં_૯(3)
1 દરિદ્રપણામાં ગઅં_૩૭
2 દરિદ્રપણું ગઅં_૩૭(2)
1 દરિદ્રી ગમ_૭
2 દર્પણ ગપ્ર_૪૭, ગમ_૬
1 દર્પણમાં ગમ_૬
150 દર્શન ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩(4), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧, સા_૨(29), સા_૩(6), સા_૫(8), સા_૧૦(2), સા_૧૫(2), સા_૧૬, કા_૮, કા_૧૧, લો_૧, લો_૩, લો_૪, લો_૬(3), લો_૧૩(2), લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), લો_૧૮(4), પં_૧, પં_૩, પં_૪(9), પં_૬(3), ગમ_૧, ગમ_૮(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૪૪, ગમ_૪૮(2), ગમ_૪૯, ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૬, વ_૧, વ_૨, વ_૮, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩(6), વ_૧૪, અ_૧, અ_૩, ગઅં_૯, ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૬
1 દર્શન-શ્રવણ સા_૩
1 દર્શન-સ્પર્શનાદિક પં_૩
1 દર્શન-સ્પર્શનાદિકને પં_૩
2 દર્શન-સ્પર્શનાદિકે પં_૩(2)
1 દર્શનતુલ્ય ગપ્ર_૩૭
2 દર્શનના ગપ્ર_૧૮, ગમ_૬૨
1 દર્શનને ગપ્ર_૩૭
6 દર્શનનો ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૫(2), કા_૧૧, ગઅં_૨૭
1 દર્શનમાં પં_૪
1 દર્શનમાંથી સા_૨
1 દર્શનમાત્ર સા_૩
4 દર્શનાદિક સા_૫(4)
1 દર્શનાદિકનું લો_૬
1 દર્શનાદિકને લો_૬
1 દર્શનાદિકનો સા_૫
14 દર્શને ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૭૧, કા_૧૧(2), લો_૧૩, લો_૧૪, પં_૪(3), ગમ_૩, ગમ_૧૬, ગમ_૫૫
1 દળનું સા_૬
3 દવે ગમ_૧૮, ગમ_૨૮, ગમ_૩૧
20 દશ ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૫, કા_૧, લો_૧૭, પં_૩, ગમ_૮(2), ગમ_૧૨, ગમ_૪૫(2), વ_૫, ગઅં_૨૯
1 દશ-પંદર ગપ્ર_૩૮
2 દશમ ગમ_૬૪(2)
1 દશમમાં ગમ_૩૯
1 દશમસ્કંધ ગમ_૫૮
2 દશમસ્કંધનું ગમ_૩૯(2)
1 દશમસ્કંધને ગમ_૬૬
13 દશમીને ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૪૫, સા_૬, કા_૧૦, લો_૧, લો_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૨૨, ગમ_૩૯, ગમ_૪૭, વ_૪, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૫
1 દશવીશ ગમ_૧૩
4 દશા કા_૭(2), ગમ_૬૨(2)
2 દશાને ગમ_૧, ગમ_૬૬
1 દશામાં ગઅં_૨૨
2 દશે ગપ્ર_૨૫, ગમ_૪૨
1 દશેયનું ગપ્ર_૭૦
11 દસ ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૫૧, સા_૬, સા_૭, કા_૧, કા_૧૦, પં_૪(2), વ_૩, વ_૫, ગઅં_૩૩
1 દહરવિદ્યા ગપ્ર_૪૬
1 દહરાનંદ ગપ્ર_૭૮
2 દહાડા લો_૮, ગમ_૬૨
3 દહાડાથી ગપ્ર_૬૩, કા_૨(2)
3 દહાડે ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૭, ગમ_૫૮
1 દહીં ગપ્ર_૭૩
1 દહીં-દૂધ ગમ_૪૭
4 દાંત ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૭૩(2), લો_૧૦
1 દાંતમાં કા_૧૨
1 દાંતે ગમ_૧૩
1 દાખડે કા_૨
8 દાખડો ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૪, લો_૮(2), લો_૧૩, ગમ_૧, ગમ_૬૪, વ_૧
7 દાઝ ગપ્ર_૭૩, લો_૧, ગઅં_૨(3), ગઅં_૫, ગઅં_૬
1 દાઝને લો_૧
1 દાઝીને કા_૧૨
1 દાઝે ગઅં_૫
1 દાટે ગમ_૪
1 દાડમનું વ_૧૩
1 દાડી ગમ_૪૦
1 દાઢી-મૂછ ગમ_૫૨
1 દાણા ગપ્ર_૩૬
1 દાણો ગપ્ર_૨૪
3 દાતા ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૨૧
1 દાદર લો_૮
1 દાદાખાચર ગપ્ર_૭૨
190 દાદાખાચરના ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩, ગમ_૨૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૦, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, ગઅં_૧(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૫, ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
2 દાદાખાચરની ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૨
2 દાદાખાચરને ગપ્ર_૭૪, ગઅં_૨૪
2 દાદોખાચર લો_૩, ગઅં_૨૪
1 દાનાદિક ગમ_૫૪
1 દાબીને ગઅં_૨૬
2 દાબે ગઅં_૧૪(2)
1 દામ વ_૧૦
1 દામોદરને ગમ_૫૯
4 દારૂ ગપ્ર_૧૮(2), પં_૩, ગઅં_૩૩
1 દારૂ-માંસ ગપ્ર_૪૮
1 દારૂ-માંસના ગપ્ર_૨૯
1 દારૂગોળી ગપ્ર_૭૨
3 દારૂના ગપ્ર_૧૮(2), ગઅં_૩૩
2 દારૂનું લો_૮, ગઅં_૩૩
1 દારૂનો પં_૩
1 દાવાનળ સા_૧૭
1 દાવાનળને ગમ_૧૩
1 દાવાનળમાં કા_૧
2 દાવો ગમ_૨૫, ગમ_૩૩
11 દાસ ગપ્ર_૧૪(4), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૪, લો_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૮, ગમ_૬૭
1 દાસત્વ ગમ_૬૨
1 દાસત્વપણા ગમ_૨૨
1 દાસત્વભક્તિની ગમ_૬૨
1 દાસને કા_૯
2 દાસનો ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૭૮
1 દાસપણાનું ગમ_૬૨
3 દાસપણું ગપ્ર_૧૪, સા_૧૭, લો_૧
3 દાસભાવે ગમ_૬૨(2), ગઅં_૨૨
7 દાસાનુદાસ ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૯, લો_૧૭, પં_૫, ગમ_૬૨, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૮
4 દિન સા_૭(2), ગમ_૧૩(2)
1 દિનથી ગપ્ર_૧૭
1 દિનદિન ગપ્ર_૫૮
3 દિલગીર લો_૪, ગમ_૧૯, ગઅં_૧૧
398 દિવસ ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(4), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૭(3), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩(5), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮(3), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨(3), ગપ્ર_૩૩(2), ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૩(7), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૨, સા_૩(3), સા_૪, સા_૫(2), સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯(2), સા_૧૦, સા_૧૧(2), સા_૧૨, સા_૧૩(2), સા_૧૪, સા_૧૫(2), સા_૧૬, સા_૧૭, સા_૧૮(3), કા_૧, કા_૨(4), કા_૩, કા_૪(2), કા_૫, કા_૬, કા_૭(2), કા_૮, કા_૯(2), કા_૧૦, કા_૧૧(2), કા_૧૨, લો_૧(2), લો_૨, લો_૩, લો_૪(2), લો_૫(3), લો_૬(2), લો_૭(2), લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૧(2), લો_૧૨, લો_૧૩(2), લો_૧૪, લો_૧૫(2), લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩(2), પં_૪(4), પં_૫, પં_૬(2), પં_૭(3), ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪(2), ગમ_૫, ગમ_૬(3), ગમ_૭, ગમ_૮(5), ગમ_૯(3), ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૪, ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(3), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨, ગમ_૨૩, ગમ_૨૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬(3), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮(2), ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(8), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૦, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(3), ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(2), ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(2), ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨(5), ગમ_૬૩(4), ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨, વ_૩(2), વ_૪, વ_૫, વ_૬, વ_૭, વ_૮, વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૪, વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૧, અ_૨, અ_૩(2), ગઅં_૧(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩(2), ગઅં_૪(3), ગઅં_૫, ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૮(2), ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫(4), ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭(2), ગઅં_૩૮(2)
13 દિવસથી ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨, સા_૫, સા_૧૮, કા_૩(2), ગમ_૩૩, ગમ_૬૨(2), વ_૧૨
1 દિવસનાં ગપ્ર_૩૮
2 દિવસનું ગપ્ર_૨૩(2)
2 દિવસને ગપ્ર_૧૨(2)
12 દિવસમાં ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૦, સા_૫(3), લો_૮, લો_૧૮, ગમ_૮, ગમ_૧૬(2), ગમ_૪૦, ગમ_૬૧
42 દિવસે ગપ્ર_૬(6), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૮(4), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨(9), સા_૩(2), લો_૧૮(2), ગમ_૧, ગમ_૨૬(2), ગમ_૪૦, વ_૧૨(2), ગઅં_૩૪(2)
1 દિવસે-દિવસે ગપ્ર_૬૨
1 દિવાળી કા_૬
41 દિવ્ય ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪(3), ગપ્ર_૬૬(2), સા_૩, કા_૧(2), લો_૧૪(2), લો_૧૫, પં_૪(2), પં_૭(4), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(8), વ_૨, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮(2)
3 દિવ્યપણું ગમ_૧૦(3)
15 દિવ્યભાવ લો_૧૮(3), પં_૪(11), ગમ_૧૩
1 દિવ્યભાવની લો_૧૮
1 દિવ્યભાવનો પં_૪
4 દિવ્યભાવે લો_૧૧, પં_૪(3)
15 દિવ્યમૂર્તિ ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૬૬(2), કા_૧, કા_૭(3), લો_૧૮, પં_૧, પં_૭, વ_૧૨, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૭
1 દિવ્યમૂર્તિઓ લો_૧૧
11 દિવ્યરૂપ ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૧(3), લો_૧૮, પં_૨(2), પં_૪(4)
2 દિવ્યરૂપે ગપ્ર_૬૩, કા_૭
2 દિવ્યસ્વરૂપ કા_૭, ગમ_૩૯
1 દિવ્યાકાર ગપ્ર_૭૧
2 દિશ ગપ્ર_૪૪, ગમ_૬
3 દિશમાત્ર ગપ્ર_૭૦, કા_૧, કા_૨
1 દિશા ગમ_૧
1 દિશાઓ ગમ_૪૨
1 દિશામાં ગમ_૪૨
3 દિશે ગમ_૨૧, વ_૨, વ_૫
3 દીકરા ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૭૦, ગમ_૧૭
1 દીકરા-દીકરી ગમ_૬૧
3 દીકરાને સા_૯, ગમ_૩૧, ગમ_૫૪
1 દીકરામાં ગમ_૩૮
7 દીકરી ગપ્ર_૧૪, સા_૧૩, ગમ_૩(2), ગમ_૩૫, ગઅં_૨, ગઅં_૨૨
2 દીકરીઓ ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૫
1 દીકરીયો કા_૭
10 દીકરો ગપ્ર_૭૦, ગમ_૮, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૮(2), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(2)
5 દીક્ષા ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૦, લો_૧૨, ગમ_૫૧
2 દીક્ષાને વ_૧૮, ગઅં_૧૦
12 દીઠા ગપ્ર_૧૧, સા_૩, લો_૭(2), પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૯, અ_૧, ગઅં_૧૮, ગઅં_૩૬
1 દીઠાંય ગઅં_૧૮
6 દીઠામાં સા_૧૫, કા_૧, પં_૪, ગમ_૧, ગમ_૫૫, ગમ_૬૩
5 દીઠી લો_૧૦, લો_૧૫(2), પં_૭, ગઅં_૧૪
16 દીઠું ગપ્ર_૨૦, કા_૮(2), લો_૧૫(7), લો_૧૮, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૩૦, અ_૧, ગઅં_૨૭
1 દીઠેલ ગમ_૧૩
10 દીઠો લો_૧૫(2), ગમ_૧(4), ગમ_૬૩, વ_૧૧, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૬
8 દીધા ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૮, કા_૬(2), લો_૧, પં_૬, વ_૮
1 દીધાનું લો_૧૭
1 દીધી વ_૩
11 દીધું ગપ્ર_૭૩(2), લો_૧૮(3), પં_૬, ગમ_૧૦(2), ગમ_૩૯, વ_૬, ગઅં_૧૭
15 દીધો ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૭૩(4), કા_૨, લો_૪(2), ગમ_૧૦(3), ગમ_૨૮, ગમ_૬૧, ગઅં_૧૧, ગઅં_૨૨
2 દીન સા_૨, લો_૧
3 દીન-આધીન ગમ_૨૫(3)
1 દીનપણું ગમ_૨૫
1 દીનબંધો લો_૬
1 દીનવચન ગપ્ર_૫૬
8 દીનાનાથ ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨, કા_૬(2), ગમ_૧૭, વ_૧, વ_૧૧, ગઅં_૨૦
2 દીપ ગપ્ર_૭૧, ગઅં_૨૩
2 દીપકની ગમ_૬૨, ગઅં_૩
1 દીપકનો ગઅં_૩
1 દીપડો લો_૧
4 દીપમાળા કા_૬(2), કા_૭(2)
1 દીર્ઘ ગઅં_૨૫
1 દીવબંદરના કા_૬
6 દીવા ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૨, સા_૧૭, ગમ_૨૧, વ_૩(2)
1 દીવાન ગમ_૨૧
3 દીવાના ગમ_૫૭, ગઅં_૪, ગઅં_૧૩
1 દીવાની લો_૧૫
2 દીવાનો ગપ્ર_૬૨, ગઅં_૨૪
1 દીવારૂપે ગપ્ર_૭૨
1 દીવીયો ગપ્ર_૪૯
7 દીવો ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૮, પં_૪, ગમ_૨૧, ગઅં_૪
4 દીસે સા_૧(2), વ_૧૧(2)
68 દુઃખ ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૬૧(4), ગપ્ર_૭૦(5), ગપ્ર_૭૨, સા_૪, સા_૧૪, સા_૧૮(2), લો_૧૦(6), પં_૧, પં_૪, ગમ_૧૧, ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૪, ગમ_૨૯, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૪૦, ગમ_૪૫, ગમ_૫૧(2), ગમ_૬૦(3), ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, વ_૫(2), વ_૬(2), ગઅં_૧(2), ગઅં_૪(2), ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૧(5), ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૭
2 દુઃખથી ગપ્ર_૭૮, કા_૧૦
2 દુઃખદાયક ગપ્ર_૫૮, વ_૨૦
13 દુઃખદાયી સા_૪, લો_૧, લો_૧૦(6), ગમ_૨૩(2), વ_૧૯, ગઅં_૧, ગઅં_૧૪
1 દુઃખના ગમ_૬૨
2 દુઃખની પં_૧, ગઅં_૪
1 દુઃખનું ગઅં_૨૭
5 દુઃખને ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧૪, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨
5 દુઃખનો ગપ્ર_૭૮(2), ગમ_૪૮, ગમ_૬૦, ગમ_૬૩
9 દુઃખરૂપ ગપ્ર_૧૩, સા_૧(2), સા_૬, કા_૧, લો_૧૦(3), વ_૧૬
2 દુઃખવતો ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૬૨
1 દુઃખવવા સા_૨
3 દુઃખવવો ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૭૨
1 દુઃખવાય ગપ્ર_૩૧
1 દુઃખવીએ ગમ_૪૭
1 દુઃખવીને ગમ_૩૭
5 દુઃખવે ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૭૨(2), ગમ_૬૦
1 દુઃખવ્યો ગમ_૨૭
2 દુઃખાઈ ગમ_૪૭, ગઅં_૧૪
2 દુઃખાડીને લો_૧(2)
1 દુઃખાણા લો_૧
1 દુઃખાતા ગઅં_૨૨
3 દુઃખાય ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૫
1 દુઃખાયો ગમ_૨૭
1 દુઃખાવું ગમ_૩૭
10 દુઃખિયો ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૩, લો_૪, પં_૧, ગમ_૧૨, ગમ_૨૩, ગમ_૩૧, ગમ_૬૦, ગઅં_૮, ગઅં_૩૪
8 દુઃખી ગપ્ર_૭૦, લો_૧૭, ગમ_૨૩(4), ગમ_૫૧, ગઅં_૨૧
4 દુઃખે ગમ_૨૪, ગમ_૬૦, વ_૫, ગઅં_૧૧
1 દુકડ ગમ_૩૪
1 દુખવતા ગપ્ર_૩૭
2 દુખવ્યા કા_૨(2)
1 દુબળાં સા_૫
1 દુર્ગંધનો ગઅં_૩
1 દુર્ગંધપણું ગપ્ર_૧૨
2 દુર્ગંધીનો ગઅં_૩(2)
3 દુર્બળ ગપ્ર_૩૮(2), વ_૧૨
1 દુર્બળતા ગમ_૭
1 દુર્ભિક્ષ વ_૬
15 દુર્લભ ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૯, સા_૧૬, લો_૬(2), લો_૧૦(2), ગમ_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૪૮, ગઅં_૨, ગઅં_૩૭(2)
1 દુર્લભપણું ગઅં_૧૪
1 દુર્લભમાં લો_૬
6 દુર્વાસા ગપ્ર_૭૩(4), ગમ_૧૦(2)
1 દુર્વાસાઋષિ ગમ_૧૦
1 દુર્વાસાદિક સા_૧૮
1 દુર્વાસાદિકમાં સા_૧૮
1 દુર્વાસાના પં_૪
6 દુષ્ટ લો_૧, લો_૭, લો_૧૧, લો_૧૩, ગમ_૬, ગઅં_૩૨
2 દુષ્ટને ગમ_૧૦(2)
1 દુષ્ટનો ગપ્ર_૬૯
6 દૂકડ લો_૨, ગમ_૪, ગમ_૫૭, ગમ_૬૬, વ_૮, ગઅં_૧
4 દૂકડ-સરોદા ગમ_૫૬, ગમ_૬૭, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૨
2 દૂત સા_૧૪(2)
9 દૂધ ગપ્ર_૩૫(2), લો_૧૦, લો_૧૭, વ_૨, વ_૧૨, ગઅં_૬, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૯
1 દૂધ-સાકરનું લો_૧૦
1 દૂધના વ_૨
4 દૂધને ગઅં_૬(4)
1 દૂધપાક ગપ્ર_૬૨
1 દૂબળા ગઅં_૨૧
1 દૂબળું ગઅં_૧૮
1 દૂરદર્શનરૂપ વ_૧૩
1 દૂરશ્રવણ વ_૧૩
9 દૂષણ ગપ્ર_૭૧, લો_૧૮, પં_૨(4), ગમ_૪૪, ગમ_૬૫(2)
2 દૂષણરૂપ ગમ_૫૨(2)
3 દૂષિત ગપ્ર_૩૫(3)
33 દૃઢ લો_૧(5), ગમ_૨૫, ગમ_૬૭, ગઅં_૧૪(10), ગઅં_૨૧(3), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૬(4), ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૭
1 દૃઢતાની ગઅં_૨૪
3 દૃઢપણે ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૪
6 દૃશ્ય ગપ્ર_૬૪(4), સા_૧૨, ગમ_૬૩
2 દૃશ્યને સા_૧૨, ગમ_૬૩
1 દૃશ્યરૂપે ગપ્ર_૬૪
3 દૃષ્ટાંત ગમ_૬, ગઅં_૩, ગઅં_૩૭
4 દૃષ્ટાંત-જેમ ગઅં_૯, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૮(2)
1 દૃષ્ટાંતે ગઅં_૯
67 દૃષ્ટિ ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૧, સા_૨(7), સા_૫(3), સા_૧૭(3), કા_૭, લો_૫, લો_૮(2), લો_૧૦(4), લો_૧૫(3), પં_૧(4), પં_૪, પં_૭, ગમ_૧૦(4), ગમ_૧૩, ગમ_૨૦, ગમ_૩૦, ગમ_૩૫, ગમ_૬૨(2), વ_૪(2), વ_૧૩(2), અ_૧(2), અ_૩, ગઅં_૩, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૫
26 દૃષ્ટિએ ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૧(12), સા_૨(4), સા_૧૨, કા_૩, પં_૭, ગમ_૫૩, ગમ_૬૦, ગઅં_૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૪
1 દૃષ્ટિગોચર પં_૪
1 દૃષ્ટિદ્વારે વ_૪
8 દૃષ્ટિને સા_૨(3), લો_૧૫(2), ગમ_૧૦, વ_૬, ગઅં_૩૧
7 દૃષ્ટિમાં કા_૯, લો_૧૫(3), અ_૧, ગઅં_૩(2)
1 દૃષ્ટિમાત્રે સા_૩
1 દૃષ્ટિવાળાને સા_૨
1 દૃષ્ટિવાળો સા_૨
77 દે ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૨(3), ગપ્ર_૭૩(2), સા_૨, સા_૧૫, કા_૧, કા_૩(3), કા_૬, લો_૧(5), લો_૫, લો_૧૦(2), લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭(3), પં_૨, પં_૩(2), ગમ_૨, ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬, ગમ_૨૧(4), ગમ_૨૮, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગમ_૬૧, ગમ_૬૩(2), ગમ_૬૪, વ_૨, વ_૧૬, ગઅં_૬(2), ગઅં_૭, ગઅં_૧૮(3), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪(3), ગઅં_૩૫
10 દેખતા ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૬૮(2), કા_૮, લો_૧૮, ગમ_૧૩(3), ગમ_૩૫
8 દેખતો ગપ્ર_૨, લો_૧૫, લો_૧૮(3), ગમ_૩૫, ગમ_૬૬, ગઅં_૩૧
2 દેખનારો ગમ_૧૧, અ_૧
1 દેખવાની ગપ્ર_૭૧
3 દેખવાને લો_૧૫(2), ગઅં_૩૬
2 દેખવામાં વ_૧૩, ગઅં_૨
2 દેખવું અ_૧, ગઅં_૩૬
1 દેખવે ગમ_૩
2 દેખવો ગમ_૩૫, ગઅં_૩૬
1 દેખાઇ લો_૧૦
6 દેખાઈ ગમ_૬(3), ગમ_૨૧(2), અ_૧
1 દેખાઉં લો_૧૮
1 દેખાડજો ગઅં_૯
4 દેખાડતા લો_૭, ગમ_૬૬(2), ગઅં_૧૩
2 દેખાડતો લો_૫, વ_૫
1 દેખાડયું વ_૧૮
1 દેખાડવા સા_૧૪
1 દેખાડવું ગમ_૩૯
5 દેખાડી ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૪૭, લો_૪, ગઅં_૯, ગઅં_૩૬
5 દેખાડીને ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૨૭, પં_૩, પં_૬, ગમ_૧૦
1 દેખાડીશું ગઅં_૨૬
16 દેખાડે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૭૨, સા_૬(5), લો_૪(2), લો_૬(2), પં_૪, ગઅં_૩, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૬
2 દેખાડો ગપ્ર_૭૮, લો_૧૮
3 દેખાડ્યા ગમ_૩૪, વ_૧૮, ગઅં_૬
12 દેખાડ્યું ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૩, કા_૮(2), લો_૧૮, પં_૬(2), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, વ_૧૩, વ_૧૮(2)
6 દેખાડ્યો ગપ્ર_૩૭, પં_૧, પં_૪(2), પં_૬, ગમ_૩૯
1 દેખાણું ગપ્ર_૨૫
3 દેખાતા ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૭૫
6 દેખાતી ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૬(2), લો_૪, ગમ_૧૬
1 દેખાતુ લો_૧૫
4 દેખાતું લો_૭, લો_૧૦, ગમ_૧૩, અ_૧
5 દેખાતો લો_૧૫(3), લો_૧૮, ગમ_૬૦
103 દેખાય ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪(5), ગપ્ર_૨૫(6), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૧(3), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૬૩(10), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(5), સા_૨(2), સા_૭(3), સા_૧૪(2), સા_૧૫, સા_૧૭, કા_૧, કા_૮(2), લો_૧, લો_૪(2), લો_૮(2), લો_૧૦(4), લો_૧૪(2), લો_૧૫(2), લો_૧૮(2), પં_૭(3), ગમ_૬(2), ગમ_૮, ગમ_૧૩(4), ગમ_૧૬, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૫, ગમ_૪૨(4), ગમ_૪૫, ગમ_૫૬, ગમ_૬૨, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨, વ_૪, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૬(5)
1 દેખાયા ગપ્ર_૨૬
4 દેખાયું ગપ્ર_૯, ગમ_૨૩(3)
4 દેખાવા ગમ_૨૨(3), અ_૧
1 દેખાવું ગમ_૬૪
7 દેખી સા_૮(2), કા_૧૧, લો_૧(2), ગમ_૨૨, ગઅં_૩૧
3 દેખીએ ગપ્ર_૩૭, લો_૧૪, ગમ_૧૩
51 દેખીને ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૨(3), સા_૪, કા_૩, કા_૬, લો_૧(3), લો_૮, લો_૧૦(3), લો_૧૩, લો_૧૪(2), લો_૧૮, પં_૪(2), ગમ_૧, ગમ_૩(4), ગમ_૫(2), ગમ_૧૦, ગમ_૨૦, ગમ_૨૨, ગમ_૨૩(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૬, ગમ_૬૨, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગઅં_૨, ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૫
2 દેખીશું ગપ્ર_૭૧(2)
3 દેખું ગમ_૧૩, ગમ_૩૫, ગઅં_૨
76 દેખે ગપ્ર_૧(3), ગપ્ર_૬(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૩૯(4), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૨(3), ગપ્ર_૭૮, કા_૭, લો_૧(2), લો_૬, લો_૭(4), લો_૮, લો_૧૦(2), લો_૧૨, લો_૧૫(9), લો_૧૮(8), પં_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૩, ગમ_૪૪, ગમ_૫૩(3), ગમ_૬૨(3), ગમ_૬૪, ગમ_૬૬(5), વ_૧૩, ગઅં_૨(2), ગઅં_૪, ગઅં_૮, ગઅં_૧૬, ગઅં_૩૧(2)
2 દેખો ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧૩
2 દેખ્યા લો_૭, અ_૩
1 દેખ્યાં ગમ_૨૨
1 દેખ્યાની ગપ્ર_૭૧
10 દેખ્યામાં ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૪૨(5), ગપ્ર_૭૧, લો_૭, લો_૮, ગમ_૬૩
1 દેખ્યું સા_૩
1 દેજો ગમ_૧૦
7 દેજ્યો ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૭૩(3), ગમ_૧૦(2), ગઅં_૧૪
11 દેતા ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૯, ગમ_૮, ગમ_૧૨, ગમ_૨૭, વ_૧૧, ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૯
2 દેતી સા_૧૪, લો_૧૦
3 દેતો ગમ_૪૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨
2 દેનારા ગપ્ર_૬૯, ગમ_૬૨
2 દેનારો ગમ_૩૮(2)
26 દેવ ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૨, સા_૧, કા_૯(2), લો_૧, પં_૧(2), પં_૩, પં_૪, ગમ_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૨૪, ગમ_૫૩, ગમ_૫૯, ગમ_૬૬, વ_૩, વ_૫, વ_૬, વ_૮(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૭
1 દેવ-મનુષ્યને ગઅં_૨૬
1 દેવ-મનુષ્યાદિક લો_૧૧
1 દેવ-મનુષ્યાદિકની પં_૨
1 દેવ-મનુષ્યાદિકને ગમ_૪૭
1 દેવકી પં_૬
1 દેવકીજી ગમ_૬૪
1 દેવકીને વ_૧૮
1 દેવકીવસુદેવને ગમ_૧૦
49 દેવતા ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૧(2), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૪, સા_૫, સા_૧૧, કા_૧(3), લો_૧(3), લો_૧૦, લો_૧૧, લો_૧૫(4), પં_૧, પં_૩(2), પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૯(2), ગમ_૧૦(2), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૪, ગમ_૪૫, ગમ_૬૨, ગમ_૬૭, વ_૫(3), વ_૧૨, ગઅં_૧૪
1 દેવતા-ઇન્દ્રિયોથી લો_૧૫
1 દેવતાએ ગમ_૩૧
6 દેવતાના ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૨, સા_૧, સા_૪, પં_૪, ગમ_૯
4 દેવતાનું ગપ્ર_૭૮, પં_૧, ગમ_૧૦, ગઅં_૧૪
2 દેવતાને ગપ્ર_૭૨, લો_૧૧
3 દેવતામાં ગપ્ર_૪૧(2), સા_૧૧
2 દેવતામાંથી સા_૪, સા_૧૧
2 દેવના પં_૪, ગમ_૨૪
7 દેવની ગપ્ર_૬૭, ગમ_૧૯(3), ગમ_૨૨(2), વ_૮
1 દેવનું ગમ_૧૯
2 દેવને વ_૮, ગઅં_૨
1 દેવબુદ્ધિ ગપ્ર_૭૮
2 દેવભાવ લો_૧૮(2)
1 દેવમંદિર ગમ_૫૫
1 દેવમનુષ્યાદિકને ગમ_૧૯
1 દેવમાં પં_૪
1 દેવરામ ગઅં_૧
1 દેવરૂપ ગમ_૩૧
7 દેવલોક ગપ્ર_૬૩, કા_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૬, ગમ_૨૨(2), ગમ_૪૫
1 દેવલોકના ગઅં_૧૪
2 દેવલોકની વ_૧, ગઅં_૨૧
3 દેવલોકને સા_૧૧(2), ગમ_૨૫
4 દેવલોકમાં ગમ_૧૬, ગમ_૨૫, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬
1 દેવલોકમાંથી ગઅં_૨૧
4 દેવહૂતિ ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૭૩, લો_૧૬, ગઅં_૫
2 દેવહૂતિએ ગપ્ર_૭૫, ગઅં_૫
10 દેવા ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૭૦, સા_૧૪, ગમ_૮(2), ગમ_૬૨, વ_૧૩, ગઅં_૯(2)
2 દેવાનંદ લો_૧૬, વ_૨૦
1 દેવાનું વ_૩
7 દેવાને ગપ્ર_૪૫, સા_૯, કા_૫, લો_૧, લો_૧૦, પં_૪, ગમ_૧૯
2 દેવાપણું ગપ્ર_૧૨(2)
1 દેવાયો વ_૩
1 દેવાર્ચનાદિક ગમ_૪૦
6 દેવી કા_૧૦, લો_૪, લો_૬, ગમ_૧૨, ગમ_૪૫, ગઅં_૨૭
19 દેવું ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૭૨, સા_૨, સા_૧૨, કા_૩, કા_૮, લો_૧૫, પં_૩, ગમ_૩૩, ગમ_૪૫, ગમ_૬૧, ગમ_૬૪, અ_૩(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫
17 દેવો ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૭૪, સા_૨(2), લો_૧૮, પં_૨, ગમ_૫, ગમ_૯, ગમ_૪૫(3), ગમ_૫૦, ગમ_૬૨, ગઅં_૭, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૮(2)
63 દેશ ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૨૯(4), ગપ્ર_૫૫(5), ગપ્ર_૫૯(7), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(10), લો_૬, લો_૧૦(2), લો_૧૨, લો_૧૩(2), લો_૧૭, ગમ_૯, ગમ_૧૨, ગમ_૨૧(4), ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૯, ગમ_૪૪(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૭, ગમ_૫૧, વ_૧૨, વ_૨૦, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૪(4), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૭(2)
1 દેશ-પરદેશમાં ગમ_૬૧
1 દેશ-વિદેશ ગપ્ર_૩૨
1 દેશકાળ લો_૪
1 દેશકાળથી ગપ્ર_૭૮
1 દેશકાળના ગઅં_૧૩
2 દેશકાળનું લો_૧૬, ગઅં_૩૫
1 દેશકાળને ગઅં_૨૬
6 દેશકાળાદિક ગપ્ર_૭૮(3), ગમ_૨૭(3)
2 દેશકાળાદિકનું લો_૧૭, ગમ_૨૧
7 દેશકાળાદિકને ગમ_૧૩, ગમ_૨૪, ગમ_૪૫, ગમ_૫૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૦
6 દેશકાળાદિકનો ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૬(3), ગઅં_૧
4 દેશકાળાદિકે લો_૧૩(3), ગમ_૩૨
255 દેશદેશના ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૨, સા_૩, સા_૪, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૯, સા_૧૦(2), સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨, કા_૩, કા_૪, કા_૫, કા_૬, કા_૭, કા_૮, કા_૯, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૩, પં_૪, પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦, ગમ_૨૩, ગમ_૨૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૨૯, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૨, વ_૩, વ_૪, વ_૫, વ_૬, વ_૭, વ_૮, વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૪, વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૧, અ_૨, અ_૩, ગઅં_૧(2), ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪(2), ગઅં_૫, ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
1 દેશદેશમાં સા_૨
6 દેશના લો_૩, ગમ_૧૨(3), ગમ_૨૧, ગમ_૪૭
2 દેશનું ગમ_૨૧(2)
6 દેશને ગપ્ર_૭૮(2), ગમ_૨૧(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૭
10 દેશમાં ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૫૯(3), ગપ્ર_૭૮, લો_૩, લો_૬(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૭
1 દેશમાંથી ગપ્ર_૫૧
1 દેશવાસના ગપ્ર_૪૪
3 દેશાદિક ગપ્ર_૭૮(2), લો_૧૨
1 દેશાદિકને લો_૧૨
2 દેશાદિકનો લો_૧૦, ગમ_૩૨
2 દેશે ગપ્ર_૬૧(2)
3 દેશો ગપ્ર_૭૮, ગમ_૧૩, ગઅં_૧૪
249 દેહ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૧૨(6), ગપ્ર_૧૩(8), ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧(7), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૯(3), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૪૪(4), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૪(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(6), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(16), ગપ્ર_૭૮, સા_૧(5), સા_૨(2), સા_૪(2), સા_૯, સા_૧૧, સા_૧૨(3), સા_૧૪(13), સા_૧૬, કા_૧(8), કા_૬(3), કા_૧૦(2), લો_૧, લો_૨(2), લો_૩(3), લો_૫, લો_૬, લો_૮, લો_૧૩, લો_૧૫, લો_૧૭(3), લો_૧૮(5), પં_૧, પં_૨(3), પં_૩(4), પં_૪(6), પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૪, ગમ_૯(2), ગમ_૧૩(7), ગમ_૧૬, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૫(3), ગમ_૩૧(5), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૬(3), ગમ_૩૮, ગમ_૪૦, ગમ_૪૬, ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૫, ગમ_૫૭(3), ગમ_૫૮(3), ગમ_૬૦, ગમ_૬૨(5), ગમ_૬૩(3), ગમ_૬૬(3), ગમ_૬૭(2), વ_૩, વ_૬, વ_૧૧, વ_૨૦, અ_૧, અ_૨(3), ગઅં_૨(2), ગઅં_૪(7), ગઅં_૫, ગઅં_૭(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦
1 દેહ-ઇન્દ્રિયાદિકની લો_૧
2 દેહ-ઇન્દ્રિયોની ગમ_૨૦(2)
1 દેહ-દેહ ગપ્ર_૧૩
1 દેહઆસક્તિ ગઅં_૧૪
1 દેહઇન્દ્રિયોને કા_૧૦
2 દેહક્રિયા ગમ_૧૬, ગમ_૪૮
1 દેહગેહાદિક ગપ્ર_૨૧
2 દેહથકી કા_૮, ગમ_૫૫
12 દેહથી ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૫, લો_૬, ગમ_૩૫, ગમ_૬૦, વ_૮, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૩૩
2 દેહદમને લો_૫(2)
2 દેહધારી કા_૫(2)
47 દેહના ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૪(3), ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧૨(3), સા_૧૪(2), કા_૩, કા_૬, કા_૭(2), લો_૬, લો_૧૮, ગમ_૩૫, ગમ_૩૬(3), ગમ_૬૩, વ_૧૮, ગઅં_૪(2), ગઅં_૭, ગઅં_૧૨(4), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૯(3), ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૮
16 દેહની ગપ્ર_૭૮(3), સા_૨, સા_૧૨, સા_૧૪(3), પં_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૨૨, વ_૬, વ_૧૭, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૩
13 દેહનું ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૨, સા_૧૪(2), લો_૧૮, પં_૪(4), ગમ_૩૬, ગઅં_૩૨
97 દેહને ગપ્ર_૧(4), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૧૩(5), ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૧(4), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(3), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૧, સા_૨(3), સા_૪, સા_૬(2), સા_૧૨(4), સા_૧૪(9), સા_૧૫, કા_૪(2), કા_૬, કા_૧૨, લો_૧, લો_૮, લો_૧૫, પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨(2), ગમ_૨૨, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૮, ગમ_૬૬, વ_૬, વ_૧૭, અ_૨, ગઅં_૨, ગઅં_૪(8), ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૫
22 દેહનો ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, સા_૬, કા_૧૦, લો_૧૭, લો_૧૮(2), ગમ_૩, ગમ_૧૧, ગમ_૧૩, ગમ_૪૮, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬(2), વ_૧૧, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૫
1 દેહપ્રધાન ગપ્ર_૭૩
1 દેહબુદ્ધિ સા_૧૨
1 દેહબુદ્ધિએ ગઅં_૨૧
1 દેહભાવ પં_૭
49 દેહમાં ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩(9), સા_૨(2), સા_૧૦, સા_૧૨(2), સા_૧૪(8), કા_૧૨(2), લો_૧, લો_૧૩, લો_૧૫(3), પં_૨(2), પં_૪, ગમ_૧, ગમ_૧૨, ગમ_૨૩, ગમ_૩૫, ગઅં_૧, ગઅં_૪(3), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૩
4 દેહમાંથી ગપ્ર_૭૩, લો_૧૦, ગમ_૪૭, ગમ_૬૨
6 દેહરૂપ ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૪(2)
1 દેહરૂપી ગમ_૧૨
4 દેહરૂપે ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૪૪, સા_૧૪, સા_૧૭
1 દેહવાળા ગપ્ર_૬૬
1 દેહસ્વભાવ ગપ્ર_૩૧
1 દેહાત્મબુદ્ધિ ગપ્ર_૨૩
1 દેહાત્મબુદ્ધિને ગપ્ર_૫૬
4 દેહાદિક ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૩૮, ગમ_૩૪(2)
1 દેહાદિકનાં ગપ્ર_૩૮
1 દેહાદિકને ગમ_૪૦
1 દેહાદિકરૂપ ગમ_૩૧
1 દેહાધ્યાસ ગઅં_૩૩
12 દેહાભિમાન ગપ્ર_૪૮, સા_૧૨, સા_૧૮, લો_૬, લો_૧૭(3), ગમ_૫૫, ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૮
1 દેહાભિમાનની ગઅં_૧૮
1 દેહાભિમાનનું લો_૧૭
1 દેહાભિમાનને ગપ્ર_૧૯
2 દેહાભિમાનરૂપ લો_૬, લો_૧૮
13 દેહાભિમાની ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, સા_૧૨, સા_૧૪, સા_૧૫, લો_૧, લો_૧૭(2), ગમ_૧૮, ગમ_૨૦, ગમ_૨૨, ગમ_૫૩, ગઅં_૩૩
3 દેહાભિમાને સા_૧૮, વ_૧૨, ગઅં_૩૮
1 દેહી ગપ્ર_૬૪
1 દેહીને ગપ્ર_૬૪
64 દેહે ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૮, સા_૨(2), સા_૯, સા_૧૧(4), સા_૧૪(3), કા_૧(2), કા_૩, લો_૫, લો_૬(2), લો_૮, લો_૧૫, લો_૧૬(2), લો_૧૮(2), પં_૪, ગમ_૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૧, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫(3), ગમ_૩૩, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(7), ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૬૨, વ_૬, ગઅં_૨, ગઅં_૭, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૭(2)
1 દેહોને પં_૨
1 દેહોમાં લો_૧૫
14 દૈત્ય ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૪૧, પં_૩, પં_૪, ગમ_૧૦, ગમ_૧૮, ગમ_૨૬, વ_૬, વ_૧૫, ગઅં_૨૨, ગઅં_૩૫(2)
1 દૈત્યની ગઅં_૩૫
2 દૈત્યનો ગપ્ર_૩૫, ગઅં_૩૫
2 દૈત્યે ગઅં_૩૫(2)
1 દૈવ વ_૧
4 દૈવત પં_૭, ગમ_૧૦(3)
18 દૈવી ગમ_૪૪, વ_૭(4), વ_૧૫(6), ગઅં_૧૪(7)
1 દૈવી-આસુરી વ_૧૫
1 દૈવીભાવને વ_૧૫
1 દૈહિક લો_૩
1 દોડતાં ગઅં_૯
1 દોડતી ગમ_૩૩
2 દોડે ગમ_૮, ગમ_૧૬
1 દોઢ કા_૪
2 દોરડી ગમ_૧, ગમ_૩૩
1 દોરડીની વ_૮
1 દોરાતાં ગમ_૮
1 દોરાની ગઅં_૨૧
1 દોરાય ગઅં_૨૮
1 દોરિયાનું ગપ્ર_૩૮
1 દોરી વ_૪
2 દોરીએ ગપ્ર_૬૧(2)
4 દોરો લો_૧૪(2), ગઅં_૨૧(2)
1 દોર્યા ગમ_૮
1 દોર્યો ગઅં_૨૮
2 દોલત ગપ્ર_૧૪, ગઅં_૩૩
1 દોલતવાળો ગમ_૩૮
120 દોષ ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૨૩(4), ગપ્ર_૨૪(7), ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૨(5), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૭૨(5), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૯, સા_૧૮(3), કા_૨(2), કા_૩(10), કા_૯, લો_૬(10), લો_૧૦(2), લો_૧૨, લો_૧૪, લો_૧૬(3), પં_૨(6), ગમ_૩(3), ગમ_૯, ગમ_૧૭(4), ગમ_૧૯, ગમ_૩૧, ગમ_૪૦, ગમ_૪૪, ગમ_૫૩, ગમ_૫૭, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(8), વ_૧૧(2), વ_૧૨, વ_૧૭(2), ગઅં_૬(2), ગઅં_૮, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૧(4), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૬
1 દોષદૃષ્ટિ ગમ_૩૦
3 દોષના ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૭૩, લો_૧
4 દોષની લો_૧૦(4)
2 દોષનું લો_૧૦, ગમ_૧૭
7 દોષને ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩૧, કા_૩, લો_૬, લો_૧૧, ગમ_૪૪, ગમ_૬૬
4 દોષનો લો_૬(2), લો_૧૦, ગઅં_૨૪
7 દોષબુદ્ધિ ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૭૮(2), લો_૮, ગમ_૩૩, વ_૧૨, ગઅં_૨૨
1 દોષબુદ્ધિએ ગઅં_૨૨
1 દોષબુદ્ધિનો ગપ્ર_૭૩
1 દોષમાત્ર લો_૧૬
1 દોષમાત્રનો લો_૬
6 દોષરૂપ સા_૧૮, લો_૧૬(3), ગમ_૫૨(2)
6 દોષે સા_૧૪, કા_૩, ગમ_૧૦, ગમ_૬૬, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૩
1 દોષેયુક્ત ગપ્ર_૨
1 દ્દૃષ્ટા ગમ_૬૩
5 દ્યો પં_૪, ગમ_૪, ગમ_૮, ગમ_૧૭, ગમ_૨૧
209 દ્રઢ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૩(7), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૪(4), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૪(3), ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૬૧(3), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૩(7), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(4), સા_૨, સા_૪(2), સા_૫, સા_૭, સા_૯, સા_૧૧(4), સા_૧૨(2), સા_૧૪, સા_૧૭(3), સા_૧૮, કા_૬, કા_૭(2), કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨(2), લો_૩, લો_૫(4), લો_૬, લો_૭, લો_૧૦, લો_૧૭(2), પં_૧(3), પં_૨(2), પં_૪(2), પં_૭(5), ગમ_૧(4), ગમ_૨(4), ગમ_૫, ગમ_૯, ગમ_૧૦(4), ગમ_૧૩(6), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭(7), ગમ_૧૯, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૨(3), ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૫, ગમ_૨૯(4), ગમ_૩૩(10), ગમ_૩૫, ગમ_૩૯(6), ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧(3), ગમ_૬૨(7), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬(2), વ_૧(3), વ_૫(2), વ_૧૦(2), વ_૧૧(2), વ_૧૨(2), વ_૧૯(2), અ_૧, ગઅં_૧(2), ગઅં_૭(4), ગઅં_૮(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧(2), ગઅં_૧૩(5), ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬(5), ગઅં_૧૯
33 દ્રઢતા ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૫(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૮, લો_૯, લો_૧૦(3), લો_૧૫, લો_૧૮(2), પં_૬(2), પં_૭, ગમ_૧૩(3), ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯(2), ગમ_૬૨, વ_૨૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૯
1 દ્રઢતાએ લો_૧૦
2 દ્રઢતાની ગપ્ર_૫૫, લો_૧૮
2 દ્રઢતાને ગપ્ર_૫૫, ગમ_૬૬
1 દ્રઢનિષ્ઠા કા_૭
23 દ્રઢપણે ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૬૩, સા_૧, સા_૧૨, કા_૧૧, પં_૧, પં_૩, પં_૭, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯(2), ગમ_૩૫, ગમ_૩૮, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨(2), ગઅં_૨, ગઅં_૨૯
5 દ્રઢાવ ગપ્ર_૫૫(2), ગમ_૩૩, ગમ_૫૦, ગઅં_૧૩
3 દ્રવ્ય ગપ્ર_૯, ગઅં_૧, ગઅં_૪
1 દ્રવ્યનું ગપ્ર_૧૨
1 દ્રવ્યનો ગમ_૩૩
1 દ્રવ્યાદિકનો ગઅં_૩૮
13 દ્રષ્ટા ગપ્ર_૬૪(3), સા_૬, સા_૧૨(7), ગમ_૨૦, ગમ_૬૩
12 દ્રષ્ટાંત ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૭, સા_૧૭(2), કા_૧(4), ગમ_૨૨, વ_૨
1 દ્રષ્ટાંત-સિદ્ધાંત ગપ્ર_૩૨
1 દ્રષ્ટાંતઃ ગપ્ર_૬૩
1 દ્રષ્ટાંતનો ગપ્ર_૪૨
1 દ્રષ્ટાંતે ગપ્ર_૧૨
1 દ્રષ્ટાના ગપ્ર_૬૪
3 દ્રષ્ટાને સા_૧૨(2), ગમ_૬૩
1 દ્રષ્ટાપણાનો ગમ_૨૦
67 દ્રોહ ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૨(2), ગપ્ર_૭૧(2), સા_૧૦, સા_૧૪, કા_૧૦, લો_૧, લો_૧૬(3), લો_૧૭(2), ગમ_૧, ગમ_૯(4), ગમ_૨૮, ગમ_૪૦(9), ગમ_૬૩, વ_૨(6), વ_૧૧(6), વ_૧૪(2), વ_૧૫(2), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૨(8), ગઅં_૩૫(8)
1 દ્રોહથી ગઅં_૩૫
2 દ્રોહના ગમ_૬૩, ગઅં_૨૨
5 દ્રોહનું લો_૧, વ_૧૪, ગઅં_૩૫(3)
2 દ્રોહનો વ_૧૪, ગઅં_૧૨
2 દ્રોહબુદ્ધિ ગઅં_૨૨(2)
1 દ્રોહમાંથી ગમ_૨૮
9 દ્રોહી પં_૫, ગમ_૨૮, વ_૨(4), વ_૧૪, ગઅં_૧૨, ગઅં_૨૨
1 દ્રોહે ગમ_૪૦
3 દ્રૌપદી ગપ્ર_૬૩, પં_૧, ગમ_૨૮
1 દ્રૌપદીની વ_૧૮
1 દ્વાદશ ગઅં_૧૦
13 દ્વાદશીને ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૯, સા_૮, કા_૧, ગમ_૮, ગમ_૪૨, ગમ_૫૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૪
2 દ્વાપર લો_૧૦, પં_૪
1 દ્વાપરનો ગપ્ર_૭૭
1 દ્વાપરયુગ વ_૬
1 દ્વાપરયુગની સા_૯
98 દ્વાર ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૫૪(4), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૨, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૧૦, સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૮, કા_૧, કા_૨, કા_૪, કા_૫, કા_૬, કા_૭, કા_૮, કા_૧૦, કા_૧૧, કા_૧૨, ગમ_૧, ગમ_૪, ગમ_૧૦, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૨૯, ગમ_૩૪, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭, ગમ_૫૮, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, ગમ_૬૬, ગઅં_૧(2), ગઅં_૩, ગઅં_૫, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૭
1 દ્વારકાપુરીમાં વ_૧૮
5 દ્વારના ગપ્ર_૫૬, કા_૩, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૬
4 દ્વારા લો_૧૫(3), ગમ_૩૧
5 દ્વારાએ ગપ્ર_૧૩, ગમ_૩૧(4)
1 દ્વારિકાના ગપ્ર_૭૩
1 દ્વારિકાની ગપ્ર_૭૩
4 દ્વારિકામાં ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૭૩(3)
1 દ્વારિકામાંથી ગપ્ર_૬૬
28 દ્વારે ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૩(4), સા_૨, સા_૫, ગમ_૨(7), ગમ_૨૩, ગમ_૩૧, વ_૪(3), વ_૮, વ_૧૭(2)
3 દ્વિતીય ગપ્ર_૭૭, ગમ_૧૦, ગમ_૩૦
5 દ્વિતીયાને ગપ્ર_૫૭, કા_૨, ગમ_૨૮, ગમ_૫૦, અ_૩
3 દ્વિપરાર્ધ ગપ્ર_૧૨(2), ગમ_૩૧
1 દ્વિપરાર્ધકાળની ગમ_૩૧
9 દ્વિભુજ લો_૪, લો_૧૧, લો_૧૮, ગમ_૧૩, વ_૧૮(3), ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૮
2 દ્વેષ પં_૪, ગઅં_૧
1 દ્વેષભાવ વ_૧૮
2 દ્વેષી ગપ્ર_૭૫, લો_૧૬
1 દ્વેષે લો_૮
1 ધક્કો લો_૧૭
1 ધડમાંથી લો_૧
1 ધણિયાતા ગપ્ર_૩૨
1 ધણિયાતું ગપ્ર_૩૨
5 ધણી ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૭૦, કા_૧૦, ગમ_૨૬, ગઅં_૨૮
2 ધણીની ગપ્ર_૭૦, ગમ_૫૫
1 ધણીનું અ_૩
2 ધણીને ગપ્ર_૪૨, અ_૩
2 ધણીનો કા_૧૦, અ_૩
1 ધણીમાં પં_૪
18 ધન ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩, કા_૬, લો_૧૭, પં_૪, ગમ_૨૨, ગમ_૩૮, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, ગઅં_૨, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩(2)
1 ધન- લો_૧૭
1 ધન-દોલત ગમ_૫૨
1 ધન-સ્ત્રીનો ગમ_૨૫
1 ધનકલત્રાદિક ગઅં_૪
2 ધનનો લો_૩, વ_૧૬
2 ધનમાં લો_૧૪, ગમ_૩૮
1 ધનવાન ગપ્ર_૭૦
1 ધનાઢ્ય ગઅં_૧૨
2 ધનાદિક ગપ્ર_૨૧, ગમ_૪૮
1 ધનુષ ગમ_૧૦
1 ધનુષથકી લો_૧૩
1 ધનુષના ગપ્ર_૭૦
4 ધન્ય ગપ્ર_૨૪, કા_૬(2), વ_૧૨
1 ધબ ગમ_૧૩
2 ધરતલ ગપ્ર_૭૦, વ_૧૮
4 ધરતા ગપ્ર_૧૨(2), વ_૧, વ_૧૩
3 ધરતી કા_૧(2), કા_૮
3 ધરતીમાં કા_૧, લો_૮, ગમ_૩૨
1 ધરતો અ_૨
1 ધરનારા વ_૧૮
1 ધરનારું કા_૮
2 ધરવા ગપ્ર_૪૭, પં_૨
3 ધરવો ગમ_૧૮, ગમ_૪૮, ગઅં_૬
1 ધરાતું ગપ્ર_૧૭
1 ધરામાં પં_૬
5 ધરાય ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૭, પં_૪, ગમ_૧૦, ગમ_૬૩
1 ધરાવવાં ગઅં_૨૩
1 ધરાવવું ગઅં_૨૩
1 ધરાવવો ગઅં_૨૩
1 ધરાવીને ગપ્ર_૧૮
1 ધરાવે ગપ્ર_૧૭
1 ધરાવ્યાં ગમ_૬૧
8 ધરી ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૮(3), ગમ_૪૩, વ_૨
1 ધરીએ ગપ્ર_૬૨
10 ધરીને ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૭૩, સા_૧૪, કા_૫, ગમ_૧૦, ગમ_૧૩, ગમ_૫૮, ગમ_૬૩(2), ગઅં_૨૨
22 ધરે ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૫(2), ગપ્ર_૬૩(4), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૨, સા_૧૧, સા_૧૪, કા_૫(3), ગમ_૧૩(2), ગમ_૩૧(2), વ_૧૩, અ_૨(3)
2 ધરો ગપ્ર_૨૩(2)
1 ધરોનો લો_૮
163 ધર્મ ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૪(3), ગપ્ર_૬૦(3), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૯(12), ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૭(6), ગપ્ર_૭૮, સા_૯(5), સા_૧૪(3), સા_૧૬(2), લો_૫, લો_૬(5), લો_૮, લો_૯(4), લો_૧૪, લો_૧૬(2), પં_૨(2), ગમ_૪(5), ગમ_૫(2), ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૧(4), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(4), ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨, ગમ_૨૬, ગમ_૨૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૬(3), ગમ_૪૮, ગમ_૫૧(4), ગમ_૫૭, ગમ_૫૮(2), ગમ_૬૦, ગમ_૬૬, વ_૩(5), વ_૧૪(4), વ_૧૮(2), ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૨૧(15), ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬(4), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૨
1 ધર્મ-મર્યાદામાં ગઅં_૩૪
1 ધર્મકુળનું વ_૧૮
1 ધર્મકુળને ગપ્ર_૧
1 ધર્મથી સા_૯
1 ધર્મધુરંધર ગમ_૧૬
10 ધર્મના કા_૬, ગમ_૧૬, ગમ_૧૯, ગમ_૪૬(2), ગમ_૬૪, વ_૧૦, વ_૧૮, ગઅં_૨૧(2)
8 ધર્મનિષ્ઠા ગપ્ર_૪૭(2), ગમ_૧૬(5), ગઅં_૨૫
1 ધર્મનિષ્ઠાનું ગમ_૧૬
1 ધર્મનિષ્ઠાવાળા ગપ્ર_૪૭
6 ધર્મની ગપ્ર_૭૨, સા_૧૩(2), ગમ_૨૧, ગઅં_૨૧(2)
2 ધર્મનું ગપ્ર_૫૪, કા_૫
12 ધર્મને ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૭(2), સા_૧૧, લો_૯, ગમ_૯(3), ગમ_૧૯, ગમ_૬૬, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૬
4 ધર્મનો ગપ્ર_૭૨, ગમ_૧૬, ગમ_૬૧, વ_૫
1 ધર્મપુરમાં સા_૨
1 ધર્મપુરવાળાં લો_૩
1 ધર્મભંગ ગપ્ર_૭૭
1 ધર્મમર્યાદા ગઅં_૩૨
2 ધર્મમર્યાદાનો ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૪
3 ધર્મમર્યાદામાં સા_૧૦, કા_૭, ગઅં_૩૪
31 ધર્મમાં ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૨, સા_૯(2), સા_૧૪, લો_૪, લો_૬(3), પં_૧, ગમ_૪, ગમ_૨૭, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(6), વ_૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૯(4)
19 ધર્મમાંથી ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૫૪, સા_૯, સા_૧૩, લો_૫(2), ગમ_૪(2), ગમ_૯, ગમ_૨૭, ગમ_૪૬(3), વ_૩, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૬(3)
1 ધર્મરક્ષક લો_૧૨
1 ધર્મરાજા લો_૧
2 ધર્મરૂપ લો_૧૫(2)
1 ધર્મલોપ ગમ_૨૭
7 ધર્મવાળા ગપ્ર_૨૧, સા_૧૦(3), લો_૧, લો_૮, ગમ_૪૬
1 ધર્મવાળાને સા_૧૦
1 ધર્મવાળી ગમ_૩૫
6 ધર્મવાળો વ_૧૪(2), ગઅં_૮(3), ગઅં_૧૧
1 ધર્મશાળા પં_૧
1 ધર્મશાળાદિકમાં પં_૧
1 ધર્મશાસ્ત્ર ગમ_૮
1 ધર્મશાસ્ત્રને વ_૧૪
4 ધર્મશાસ્ત્રમાં લો_૧, લો_૫, લો_૧૪, ગમ_૮
1 ધર્મશાસ્ત્રે વ_૧૪
1 ધર્મસ્થાપનને ગઅં_૨૧
1 ધર્માંશ ગઅં_૨૬
4 ધર્માદિક ગમ_૩૨(4)
1 ધર્માદિકના ગઅં_૧૩
1 ધર્માદિકનો ગઅં_૧૩
1 ધર્મિષ્ઠ ગપ્ર_૬૫
2 ધર્મી વ_૧૪(2)
8 ધર્મે ગપ્ર_૪૭, પં_૧, ગમ_૩૫, ગમ_૪૬, ગમ_૬૦, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૩૬
5 ધર્યા ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૭, કા_૫(2), ગઅં_૧૪
1 ધર્યાં ગપ્ર_૨૧
5 ધર્યાનું કા_૫(4), ગમ_૪૮
2 ધર્યું ગમ_૨૨, ગમ_૩૧
4 ધર્યો ગપ્ર_૩૧, કા_૮, પં_૬, ગમ_૪૮
1 ધાણી કા_૭
4 ધાતુ ગપ્ર_૭૩(2), ગમ_૪(2)
1 ધાધલે ગપ્ર_૭૧
48 ધામ ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૧૨(5), ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૧(5), ગપ્ર_૭૮, સા_૬, સા_૧૦(2), સા_૧૧(2), સા_૧૪, લો_૧, લો_૯, લો_૧૮, પં_૧, પં_૪, પં_૭, ગમ_૧૧, ગમ_૨૦, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૬૨, વ_૧૩, ગઅં_૭, ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૧
6 ધામના ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, લો_૧૮, પં_૧(2), ગઅં_૨૮
5 ધામની ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૭૦, સા_૪, ગઅં_૩૧(2)
1 ધામનું વ_૧૯
37 ધામને ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૭૧(4), સા_૪, સા_૧૧, સા_૧૪(4), લો_૩, લો_૧૮(5), પં_૪(3), ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૨૨, ગમ_૨૪(2), ગમ_૩૫, ગમ_૪૬, ગમ_૬૪, વ_૭, ગઅં_૭(2), ગઅં_૨૧
3 ધામનો ગઅં_૯(3)
38 ધામમાં ગપ્ર_૧(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૭, કા_૫, લો_૩, લો_૧૮, પં_૧(3), પં_૪, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૪, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૪, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭(2), ગઅં_૫(2), ગઅં_૭(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૭
2 ધામમાંથી ગમ_૨૬, ગમ_૨૮
2 ધામરૂપ લો_૧૨, ગઅં_૩૭
204 ધારણ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬(3), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, સા_૫, સા_૬, સા_૭, સા_૮, સા_૧૦(2), સા_૧૧, સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪, સા_૧૫, સા_૧૬, સા_૧૭, કા_૨, કા_૪, કા_૫(3), કા_૬, કા_૭, કા_૮(2), કા_૯, લો_૭(2), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૪, લો_૧૮(5), પં_૪(10), પં_૭(2), ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૪, ગમ_૫, ગમ_૬, ગમ_૭, ગમ_૮, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૧૬, ગમ_૧૭, ગમ_૨૨, ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૫, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૨૯, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦, ગમ_૪૧, ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૪૪, ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮(3), ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૬, ગમ_૫૮, ગમ_૫૯, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪, ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, ગમ_૬૭, વ_૨, વ_૩(2), વ_૪, વ_૫(3), વ_૬(2), વ_૭, વ_૮, વ_૯, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૨, વ_૧૩, વ_૧૪, વ_૧૬, વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૧, ગઅં_૧(2), ગઅં_૩, ગઅં_૪(2), ગઅં_૫, ગઅં_૬, ગઅં_૭, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
5 ધારણા ગપ્ર_૨૫, લો_૧૮, અ_૧(3)
1 ધારણાને સા_૯
6 ધારતા ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૫(5)
2 ધારતો ગપ્ર_૧૫(2)
3 ધારવા ગઅં_૨૩(3)
3 ધારવાને લો_૧૩(2), પં_૨
1 ધારવાપણું ગપ્ર_૧૨
1 ધારવાપણે વ_૪
4 ધારવી ગપ્ર_૧૫, લો_૧૦(2), ગમ_૧૦
3 ધારવું ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૭, ગઅં_૨૩
1 ધારવો ગપ્ર_૭૪
8 ધારા ગપ્ર_૭૩, સા_૭(7)
7 ધારી ગપ્ર_૪૭, લો_૧૭, પં_૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, વ_૪(2)
14 ધારીને ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૭૨, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૦, લો_૧૮, પં_૬, ગમ_૨, ગમ_૮, ગમ_૩૨, ગમ_૩૬, ગમ_૩૯, વ_૬
19 ધારે ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૬, કા_૫, કા_૧૨, પં_૪, વ_૪(6), વ_૬, વ_૧૮(5), ગઅં_૩૧
1 ધારે-વિચારે ગપ્ર_૩૦
4 ધાર્યા ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૪૧, ગઅં_૯, ગઅં_૨૩
1 ધાર્યા-વિચાર્યા ગપ્ર_૩૦
1 ધાર્યાં સા_૨
1 ધાર્યાની ગપ્ર_૩૨
2 ધાર્યામાં સા_૩(2)
6 ધાર્યું ગપ્ર_૧૭, લો_૬, લો_૭, લો_૧૮, પં_૪, ગઅં_૧૩
12 ધાર્યો લો_૧૬, લો_૧૮(6), ગમ_૧૦, વ_૬, વ_૧૮, ગઅં_૧, ગઅં_૨૬
1 ધિક્કાર ગપ્ર_૬૭
1 ધીંગી લો_૧૮
1 ધીંગુ લો_૧૮
5 ધીરજ ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૬૧(3), ગમ_૬૨
1 ધીરજને ગમ_૬૨
2 ધીરજવાન ગપ્ર_૨૫, ગમ_૩૦
18 ધીરે ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૭૩(4), કા_૧(2), લો_૬(2), ગમ_૧(2), ગઅં_૩૨(4), ગઅં_૩૩(2)
3 ધુમાડો કા_૧(3)
1 ધૂંધવાયા ગપ્ર_૨૮
1 ધૂંસરી ગમ_૩૩
2 ધૂડ્ય ગમ_૪(2)
1 ધૂડ્યનો ગમ_૪
3 ધૂન્ય ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૯, ગમ_૩૯
2 ધૂપ ગપ્ર_૭૧, ગઅં_૨૩
4 ધૂળ ગપ્ર_૨૭, કા_૭, ગમ_૧૩, ગમ_૫૨
1 ધૂળની ગપ્ર_૨૪
1 ધૂળમાં સા_૪
1 ધૂળ્યનો ગપ્ર_૪૪
1 ધૂવે કા_૨
1 ધૃતરાષ્ટ્ર સા_૧૪
1 ધોઈ કા_૨
1 ધોકા ગપ્ર_૩૨
6 ધોખો સા_૧૫, લો_૧૭(3), લો_૧૮(2)
6 ધોતલી ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, ગમ_૫૪
2 ધોતા ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૧
8 ધોતિયું ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગમ_૩૪, ગઅં_૩૧
1 ધોબીનો કા_૭
1 ધોયેલો ગઅં_૨૩
1 ધોળકાના ગમ_૨૨
1 ધોળકાની ગમ_૨૨
1 ધોળકે ગમ_૨૨
34 ધોળા ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦(3), ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૬(3), ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦(2), કા_૧, લો_૧, લો_૬, લો_૧૩, ગમ_૧, ગમ_૨૭, ગમ_૩૦(2), ગમ_૪૯, ગમ_૫૬, વ_૨, ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩
77 ધોળી ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૩૯(2), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, સા_૯(2), સા_૧૮, કા_૧૧(2), કા_૧૨, લો_૧, લો_૩(2), લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭(3), લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૪, લો_૧૫, પં_૧, પં_૨, પં_૩, પં_૪, પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૧(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૮, ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૮, ગમ_૩૪, ગમ_૩૫, અ_૨, ગઅં_૨૩
10 ધોળું ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગમ_૩૪, વ_૨, ગઅં_૨૩, ગઅં_૩૧
7 ધોળે લો_૬, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭(2), લો_૧૮, પં_૬
121 ધોળો ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪(3), ગપ્ર_૨૫(3), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮(3), ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧(2), સા_૩, સા_૯(2), સા_૧૮, કા_૧(3), કા_૧૧, કા_૧૨(2), લો_૧(2), લો_૩(2), લો_૪, લો_૫, લો_૬(2), લો_૭, લો_૮(2), લો_૯(2), લો_૧૦(2), લો_૧૩(2), લો_૧૪(2), લો_૧૫(3), લો_૧૬(2), લો_૧૭(2), લો_૧૮(2), પં_૧(3), પં_૨(2), પં_૩(2), પં_૪(2), પં_૫(2), પં_૬(2), પં_૭(2), ગમ_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૮, ગમ_૩૫, વ_૧(2), અ_૨, ગઅં_૨૩(3), ગઅં_૩૧(2)
1 ધોવાઈ સા_૧૮
1 ધોવાય કા_૨
5 ધોવું ગપ્ર_૨૫, કા_૨(4)
95 ધ્યાન ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૫(3), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૨(5), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૭, સા_૯(2), સા_૧૨(5), સા_૧૫, કા_૧, કા_૧૨(3), લો_૫, લો_૬, લો_૧૦, લો_૧૧(8), લો_૧૮(2), પં_૨(11), પં_૭, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮(3), ગમ_૧૯(3), ગમ_૩૨, ગમ_૩૫(2), ગમ_૪૯, ગમ_૫૧, વ_૮, અ_૧(15), અ_૩, ગઅં_૬(2), ગઅં_૧૩(2), ગઅં_૧૫, ગઅં_૨૫, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૬, ગઅં_૩૭
1 ધ્યાન-ઉપાસના ગપ્ર_૬૪
7 ધ્યાનના ગમ_૧૩(2), ગમ_૪૮, અ_૧(2), ગઅં_૩૧(2)
1 ધ્યાનનાં અ_૧
2 ધ્યાનને ગપ્ર_૫, લો_૬
7 ધ્યાનનો વ_૮, અ_૧(3), ગઅં_૩૧(3)
2 ધ્યાનમાં સા_૩, અ_૧
1 ધ્યાનમુદ્રાએ વ_૮
6 ધ્યાને લો_૧૮(2), પં_૨, અ_૧, અ_૩, ગઅં_૩૧
2 ધ્યેય પં_૨, ગઅં_૩૭
4 ધ્રુવ ગપ્ર_૪૪, ગમ_૧(2), ગઅં_૨૧
1 ધ્રુવ-પ્રહ્લાદાદિક ગમ_૫
1 ધ્રુવજીએ ગપ્ર_૨૯
2 ધ્રુવને ગમ_૧(2)
1 ધ્રુવનો ગમ_૧
1 ધ્રુવમંડળને ગમ_૨૧
946 ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨(3), ગપ્ર_૪(4), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૧૧(2), ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૧૫(3), ગપ્ર_૧૮(6), ગપ્ર_૧૯(7), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૨(4), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(5), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(4), ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫(4), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(8), ગપ્ર_૩૮(16), ગપ્ર_૩૯(4), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૨(3), ગપ્ર_૪૩(3), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(5), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૨(6), ગપ્ર_૫૩(3), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬(4), ગપ્ર_૫૭(3), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૨(5), ગપ્ર_૬૩(9), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૭(5), ગપ્ર_૭૦(9), ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૨(7), ગપ્ર_૭૩(10), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬(2), ગપ્ર_૭૭(4), ગપ્ર_૭૮(9), સા_૧(2), સા_૨(5), સા_૩(4), સા_૪(2), સા_૫(2), સા_૬(2), સા_૯, સા_૧૦, સા_૧૧(3), સા_૧૨, સા_૧૩, સા_૧૪(8), સા_૧૫(3), સા_૧૮(8), કા_૧(8), કા_૨(3), કા_૩(4), કા_૫(3), કા_૬(6), કા_૭(5), કા_૯(7), કા_૧૦, કા_૧૧(3), લો_૧(9), લો_૨, લો_૩(4), લો_૪(2), લો_૫(16), લો_૬(30), લો_૭(9), લો_૮(7), લો_૧૦(3), લો_૧૧, લો_૧૨(2), લો_૧૩(15), લો_૧૪(5), લો_૧૫(2), લો_૧૬(11), લો_૧૭(10), લો_૧૮(5), પં_૧(4), પં_૨(6), પં_૩(12), પં_૪(15), પં_૬, પં_૭(3), ગમ_૧(7), ગમ_૨(6), ગમ_૩(5), ગમ_૪(3), ગમ_૬(4), ગમ_૭, ગમ_૮(6), ગમ_૯(3), ગમ_૧૦(7), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૨(3), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૪(3), ગમ_૧૬(6), ગમ_૧૭(4), ગમ_૧૯(5), ગમ_૨૦(5), ગમ_૨૧(4), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૩(3), ગમ_૨૪(2), ગમ_૨૬(4), ગમ_૨૭(3), ગમ_૨૮(6), ગમ_૨૯, ગમ_૩૦(2), ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૩(7), ગમ_૩૫(6), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮(2), ગમ_૩૯(6), ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૧, ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૩(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૭(5), ગમ_૪૮, ગમ_૫૧(3), ગમ_૫૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭(8), ગમ_૫૮(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(4), ગમ_૬૧(4), ગમ_૬૨(9), ગમ_૬૩(3), ગમ_૬૪(3), ગમ_૬૫(6), ગમ_૬૬(7), વ_૧(9), વ_૨(8), વ_૩(6), વ_૪(3), વ_૫(8), વ_૬(2), વ_૭(2), વ_૧૦(2), વ_૧૧(6), વ_૧૨(2), વ_૧૭(5), વ_૧૮(17), વ_૨૦(3), અ_૨, અ_૩(5), ગઅં_૧(6), ગઅં_૨(2), ગઅં_૩(4), ગઅં_૪(2), ગઅં_૫(2), ગઅં_૬(6), ગઅં_૭, ગઅં_૮(4), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩(5), ગઅં_૧૪(10), ગઅં_૧૫(4), ગઅં_૧૬(5), ગઅં_૧૮(5), ગઅં_૧૯(6), ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૩(3), ગઅં_૨૪(11), ગઅં_૨૫(23), ગઅં_૨૬(13), ગઅં_૨૭(14), ગઅં_૨૮(5), ગઅં_૨૯(8), ગઅં_૩૦(5), ગઅં_૩૧(5), ગઅં_૩૨(5), ગઅં_૩૩(12), ગઅં_૩૪(16), ગઅં_૩૫(21), ગઅં_૩૬(4), ગઅં_૩૭(6), ગઅં_૩૮
1 નંખાવવી ગમ_૫૨
26 નંખાવીને ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૬૫, ગમ_૫, ગમ_૧૫, ગમ_૧૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૩, ગમ_૩૮, ગમ_૫૧, ગમ_૬૪, ગમ_૬૭, વ_૧, વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૩, વ_૧૭, વ_૧૮, વ_૧૯, વ_૨૦, અ_૨, ગઅં_૮, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧
1 નંખાવો ગઅં_૧૩
1 નંદ વ_૧૮
2 નંદીશ્વર લો_૧, ગમ_૬૧
1 નંદીશ્વરની ગમ_૬૩
1 નકલ ગમ_૧૦
1 નકારાં ગમ_૬૫
2 નકારી ગમ_૬(2)
2 નકારું ગમ_૫૬, ગમ_૬૫
1 નકારો ગઅં_૧૨
2 નક્કી ગપ્ર_૭૭, વ_૫
1 નખ-શિખા લો_૧૫
1 નખમાં ગપ્ર_૫૬
3 નખશિખા કા_૧, કા_૪, વ_૪
2 નગરને ગમ_૧૨(2)
1 નગરી ગપ્ર_૩૮
5 નજર ગપ્ર_૫૬, પં_૬, ગમ_૪૪, ગમ_૫૫, વ_૧૧
7 નજરમાં ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦, સા_૧૫, લો_૨, ગમ_૬૨
8 નજરે ગપ્ર_૬૩(4), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૬, ગઅં_૧૪
2 નટ પં_૭(2)
4 નટની પં_૭(4)
1 નટવિદ્યાવાળો પં_૭
1 નડતર લો_૧
1 નડતી વ_૧૨
1 નડી ગમ_૨૭
5 નડે ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૫૫(2), સા_૧૪(2)
1 નડ્યા સા_૧૪
1080 નથી ગપ્ર_૧(9), ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૯(3), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(5), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(10), ગપ્ર_૧૯(11), ગપ્ર_૨૦(5), ગપ્ર_૨૧(6), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪(16), ગપ્ર_૨૫(6), ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૨૭(6), ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૧(4), ગપ્ર_૩૨(7), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૩૫(4), ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(6), ગપ્ર_૩૮(5), ગપ્ર_૩૯(8), ગપ્ર_૪૧(13), ગપ્ર_૪૨(4), ગપ્ર_૪૩(5), ગપ્ર_૪૪(7), ગપ્ર_૪૫(4), ગપ્ર_૪૬(7), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧(12), ગપ્ર_૫૨(4), ગપ્ર_૫૫(2), ગપ્ર_૫૬(7), ગપ્ર_૫૭(4), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(3), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩(13), ગપ્ર_૬૪(5), ગપ્ર_૬૫(4), ગપ્ર_૬૬(5), ગપ્ર_૬૭(8), ગપ્ર_૬૮(6), ગપ્ર_૬૯(3), ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૧(5), ગપ્ર_૭૨(4), ગપ્ર_૭૩(10), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭(3), ગપ્ર_૭૮(17), સા_૨(6), સા_૩(6), સા_૪(3), સા_૫(4), સા_૬, સા_૧૦(4), સા_૧૧(2), સા_૧૨, સા_૧૩(3), સા_૧૪(8), સા_૧૫(13), સા_૧૬(4), સા_૧૭, સા_૧૮(2), કા_૧(13), કા_૨(6), કા_૩(9), કા_૫(2), કા_૬(7), કા_૭(4), કા_૮(8), કા_૧૦(6), કા_૧૧(4), કા_૧૨(4), લો_૧(9), લો_૨, લો_૩(2), લો_૪(4), લો_૫(2), લો_૬(2), લો_૭(13), લો_૮(3), લો_૧૦(11), લો_૧૧, લો_૧૨, લો_૧૩(2), લો_૧૪(7), લો_૧૫(21), લો_૧૬(3), લો_૧૭(8), લો_૧૮(11), પં_૧(5), પં_૨(5), પં_૩(14), પં_૪(28), પં_૫(3), પં_૬(2), પં_૭(6), ગમ_૧(5), ગમ_૨(7), ગમ_૩(3), ગમ_૪(7), ગમ_૫(2), ગમ_૬(8), ગમ_૭, ગમ_૮(8), ગમ_૯(5), ગમ_૧૦(8), ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૩(23), ગમ_૧૪(4), ગમ_૧૬(2), ગમ_૧૭(12), ગમ_૧૮(11), ગમ_૨૦(4), ગમ_૨૧(3), ગમ_૨૨(9), ગમ_૨૩(3), ગમ_૨૪, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬(3), ગમ_૨૭(7), ગમ_૨૮(8), ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૦(2), ગમ_૩૧(7), ગમ_૩૨(3), ગમ_૩૩(4), ગમ_૩૪, ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮(3), ગમ_૩૯(4), ગમ_૪૦(3), ગમ_૪૧(6), ગમ_૪૨, ગમ_૪૫(6), ગમ_૪૬(3), ગમ_૪૭(4), ગમ_૪૮(4), ગમ_૪૯, ગમ_૫૦(9), ગમ_૫૧(2), ગમ_૫૨, ગમ_૫૩(5), ગમ_૫૪, ગમ_૫૫(3), ગમ_૫૭(6), ગમ_૫૯(5), ગમ_૬૦(7), ગમ_૬૨(5), ગમ_૬૩(7), ગમ_૬૪(5), ગમ_૬૫(4), ગમ_૬૬(7), ગમ_૬૭(6), વ_૧(2), વ_૨(4), વ_૩, વ_૫, વ_૬(4), વ_૭(2), વ_૧૧(7), વ_૧૨(6), વ_૧૩(2), વ_૧૪(3), વ_૧૫, વ_૧૬(4), વ_૧૭(3), વ_૧૮(4), વ_૨૦(4), અ_૧(5), અ_૨(2), અ_૩(6), ગઅં_૧(7), ગઅં_૨(13), ગઅં_૩(10), ગઅં_૪(6), ગઅં_૫, ગઅં_૬(2), ગઅં_૭(3), ગઅં_૯(6), ગઅં_૧૦(9), ગઅં_૧૧(4), ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩(13), ગઅં_૧૪(15), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮, ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૧(8), ગઅં_૨૨(5), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(5), ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(5), ગઅં_૨૯(4), ગઅં_૩૦(3), ગઅં_૩૧(6), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫(3), ગઅં_૩૬(5), ગઅં_૩૭(8), ગઅં_૩૮
1 નથીં ગઅં_૨૧
6 નદી ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૬૧(2), ગમ_૨૨, અ_૩, ગઅં_૧૩
1 નદીએ ગઅં_૨૩
2 નદીઓ ગપ્ર_૬૫, ગમ_૫૦
1 નદીના ગપ્ર_૨૫
3 નપુંસક ગપ્ર_૧૭, વ_૧૨(2)
1 નપુંસકને વ_૧૨
1 નભવાનો લો_૪
1 નભાય ગમ_૨૨
2 નભાશે ગમ_૨૨(2)
1 નભીશું ગમ_૨૨
2 નભે ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯
2 નભ્યો લો_૧૭(2)
1 નમતે ગપ્ર_૩૨
1 નમતો ગપ્ર_૫૮
7 નમસ્કાર ગપ્ર_૫૬, ગમ_૧, ગમ_૧૮, ગમ_૩૫, ગમ_૪૦, ગમ_૫૮, ગઅં_૩૮
2 નમાય ગપ્ર_૫૬, લો_૧૭
2 નમી સા_૨, વ_૧૬
2 નમે પં_૪(2)
2 નયનગોચર કા_૭, ગઅં_૩૮
13 નરક ગપ્ર_૪૨, સા_૧, સા_૪(2), સા_૧૧(2), લો_૧૧, ગમ_૧૧, ગમ_૩૬, વ_૧૬(2), વ_૧૯, ગઅં_૨૮
2 નરકચોરાશીને સા_૪, ગમ_૪૯
3 નરકચોરાશીમાં ગમ_૧, ગમ_૫૭, વ_૧૯
1 નરકથી ગપ્ર_૨૯
7 નરકના ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૮, સા_૧, ગમ_૧૮, ગમ_૪૭, વ_૧૭, વ_૧૯
3 નરકની ગપ્ર_૪૨, સા_૪(2)
1 નરકનું ગમ_૧૧
2 નરકને વ_૧૯(2)
1 નરકનો ગપ્ર_૨૬
8 નરકમાં લો_૭, ગમ_૯, ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૮, ગમ_૪૫(2), ગઅં_૪
1 નરકરૂપ સા_૧
1 નરકે ગપ્ર_૭૭
8 નરનારાયણ ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૩(4), કા_૬, લો_૨, પં_૬
3 નરનારાયણના ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૭૩
1 નરનારાયણનું ગપ્ર_૭૩
1 નરનારાયણને ગપ્ર_૭૩
1 નરનારાયણનો ગપ્ર_૭૩
2 નરમ ગમ_૧, ગમ_૩૩
1 નરસ વ_૫
4 નરસા ગમ_૧(3), ગમ_૧૩
1 નરસાનો ગમ_૬
2 નરસિંહ ગઅં_૨૨(2)
1 નરસી ગપ્ર_૭૮
5 નરસું ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૭૭(3), ગમ_૫૭
4 નરસો ગપ્ર_૭૮(2), ગમ_૧, ગમ_૫૫
1 નરેણીએ ગપ્ર_૬૩
16 નવ ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૪, લો_૩, લો_૮, પં_૪(2), પં_૭, ગમ_૧૯, વ_૧, વ_૧૦, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૪
1 નવગ્રહાદિક ગમ_૧
9 નવધા ગપ્ર_૭૮, ગમ_૩૩, ગમ_૬૩, ગઅં_૬, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૧૫(2)
14 નવમીને ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૮, સા_૫, લો_૧૨, પં_૬, ગમ_૩૦, ગમ_૫૧, વ_૧૪, ગઅં_૮, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૫
1 નવયૌવનવાળી લો_૧૦
1 નવરા લો_૮
2 નવરાવવા ગઅં_૨૩(2)
2 નવરું ગપ્ર_૩૮, ગમ_૩૩
4 નવા ગપ્ર_૭૮, સા_૩(2), ગઅં_૧૦
1 નવાનગરનું ગમ_૫૫
6 નવી ગપ્ર_૬૪, ગમ_૧૩(5)
9 નવીન ગપ્ર_૧૫, સા_૨(7), ગમ_૪૮
2 નવીનનાં સા_૨(2)
4 નવું સા_૩(2), વ_૧(2)
1 નવો ગમ_૫૯
1259 નહિ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨(3), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(7), ગપ્ર_૧૪(9), ગપ્ર_૧૫(3), ગપ્ર_૧૬(4), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(10), ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧(6), ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩(4), ગપ્ર_૨૪(4), ગપ્ર_૨૫(10), ગપ્ર_૨૭(3), ગપ્ર_૨૮(4), ગપ્ર_૨૯(2), ગપ્ર_૩૦(6), ગપ્ર_૩૧(5), ગપ્ર_૩૨(9), ગપ્ર_૩૩(5), ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(5), ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૨(5), ગપ્ર_૪૩(2), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૭(6), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯(3), ગપ્ર_૫૦(5), ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૬(10), ગપ્ર_૫૭(2), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦(3), ગપ્ર_૬૧(7), ગપ્ર_૬૨(9), ગપ્ર_૬૩(7), ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫(8), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૭(2), ગપ્ર_૬૮(5), ગપ્ર_૬૯(6), ગપ્ર_૭૦(7), ગપ્ર_૭૧(6), ગપ્ર_૭૨(12), ગપ્ર_૭૩(23), ગપ્ર_૭૪(5), ગપ્ર_૭૬(3), ગપ્ર_૭૭(4), ગપ્ર_૭૮(21), સા_૧(7), સા_૨(18), સા_૩(3), સા_૪(9), સા_૫(6), સા_૭(5), સા_૮(2), સા_૯(7), સા_૧૦(6), સા_૧૧(3), સા_૧૨(11), સા_૧૩(4), સા_૧૪(11), સા_૧૫(12), સા_૧૭, સા_૧૮(6), કા_૧(5), કા_૨(7), કા_૩(13), કા_૪, કા_૬, કા_૭(6), કા_૯(4), કા_૧૦(5), કા_૧૧(10), કા_૧૨(5), લો_૧(22), લો_૨(9), લો_૩(4), લો_૪(7), લો_૫(8), લો_૬(19), લો_૭(2), લો_૮(8), લો_૧૦(12), લો_૧૧(3), લો_૧૨(4), લો_૧૩(6), લો_૧૪(2), લો_૧૫(7), લો_૧૬(8), લો_૧૭(18), લો_૧૮, પં_૧(4), પં_૨(7), પં_૩(13), પં_૪(15), પં_૫, પં_૬, પં_૭(3), ગમ_૧(11), ગમ_૨(3), ગમ_૩(6), ગમ_૪(12), ગમ_૫(4), ગમ_૬(2), ગમ_૭, ગમ_૮(10), ગમ_૯(15), ગમ_૧૦(8), ગમ_૧૧(2), ગમ_૧૨(16), ગમ_૧૩(14), ગમ_૧૪(4), ગમ_૧૫(13), ગમ_૧૬(7), ગમ_૧૭(13), ગમ_૧૮(11), ગમ_૧૯(5), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧(4), ગમ_૨૨(10), ગમ_૨૩(2), ગમ_૨૪, ગમ_૨૫(3), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(7), ગમ_૨૮(2), ગમ_૩૦, ગમ_૩૧(3), ગમ_૩૨(4), ગમ_૩૩(8), ગમ_૩૪(3), ગમ_૩૫(12), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭(3), ગમ_૩૮(4), ગમ_૩૯(3), ગમ_૪૦, ગમ_૪૧, ગમ_૪૪(5), ગમ_૪૫(3), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭(8), ગમ_૪૮(2), ગમ_૫૦, ગમ_૫૧(3), ગમ_૫૨(5), ગમ_૫૩(2), ગમ_૫૪(3), ગમ_૫૫(6), ગમ_૫૬(5), ગમ_૫૭(7), ગમ_૫૯(8), ગમ_૬૦(5), ગમ_૬૧(5), ગમ_૬૨(4), ગમ_૬૩(4), ગમ_૬૬(6), ગમ_૬૭, વ_૧(3), વ_૨(2), વ_૩(2), વ_૪, વ_૫(2), વ_૬(8), વ_૭(4), વ_૮, વ_૯, વ_૧૦(4), વ_૧૧(10), વ_૧૨(5), વ_૧૪, વ_૧૫, વ_૧૬, વ_૧૭(10), વ_૧૮(2), વ_૧૯(3), વ_૨૦(3), અ_૧, અ_૩(6), ગઅં_૧(8), ગઅં_૨, ગઅં_૩(4), ગઅં_૪(3), ગઅં_૫(3), ગઅં_૬(8), ગઅં_૭(6), ગઅં_૮(4), ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૧(8), ગઅં_૧૨(9), ગઅં_૧૩(8), ગઅં_૧૪(7), ગઅં_૧૫(7), ગઅં_૧૬(7), ગઅં_૧૭, ગઅં_૧૮(6), ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૧(16), ગઅં_૨૨(5), ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૨૪(10), ગઅં_૨૫(5), ગઅં_૨૬(8), ગઅં_૨૭(6), ગઅં_૨૮(9), ગઅં_૨૯(12), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩(20), ગઅં_૩૪(4), ગઅં_૩૫(13), ગઅં_૩૬(5), ગઅં_૩૭(3), ગઅં_૩૮(3)
1 નહુષ પં_૪
5 નહોતા પં_૪, ગમ_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૨૨, ગમ_૩૧
4 નહોતી સા_૧૫(2), ગમ_૫૦, વ_૨૦
1 નહોતું ગઅં_૧૩
9 નહોતો સા_૧૩, સા_૧૮, લો_૧૮, પં_૪(3), ગમ_૨૨(2), ગમ_૩૧
19 ના ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૦(3), ગપ્ર_૭૧, સા_૨(3), લો_૬, લો_૧૬, લો_૧૮, પં_૪, પં_૫, ગમ_૧, ગમ_૧૬(2), ગમ_૩૭
1 નાંખતાં લો_૧૦
1 નાંખતો ગમ_૬૦
1 નાંખવાપણું ગપ્ર_૧૨
2 નાંખવી ગપ્ર_૭૭, ગમ_૪૫
1 નાંખવું ગમ_૫૫
1 નાંખવો લો_૧
3 નાંખી સા_૧, લો_૧૦, લો_૧૭
5 નાંખીએ કા_૨, ગમ_૩૩, ગમ_૬૦(2), ગઅં_૯
9 નાંખીને ગપ્ર_૫૫, લો_૧(2), લો_૧૭, પં_૩, પં_૭, ગમ_૧૬, ગમ_૩૫, ગઅં_૧૪
4 નાંખીશ ગમ_૨૨(3), ગઅં_૨૭
1 નાંખું ગઅં_૨૨
14 નાંખે ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૭૭, કા_૧, કા_૧૨, લો_૧(2), પં_૩, ગમ_૧૫, ગઅં_૬, ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૬
1 નાંખો ગપ્ર_૨૭
3 નાંખ્યા કા_૧૧, પં_૨, ગઅં_૪
2 નાંખ્યું વ_૨, ગઅં_૪
2 નાંખ્યો ગમ_૩૨, વ_૧૧
1 નાંગળ કા_૧
3 નાક ગપ્ર_૨૭, લો_૧, ગઅં_૧૬
2 નાક-કાન ગપ્ર_૨૭, વ_૨
1 નાક-કાનમાં લો_૧૫
1 નાકને ગમ_૧૬
1 નાકે વ_૨
1 નાખતો ગમ_૧૩
1 નાખવાં કા_૩
1 નાખવાને ગપ્ર_૭૩
3 નાખવી ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬, ગમ_૨૨
1 નાખવું સા_૨
1 નાખવો ગમ_૫૭
4 નાખી લો_૧૭, ગઅં_૪(2), ગઅં_૧૦
1 નાખીએ ગપ્ર_૨૪
3 નાખીને ગપ્ર_૩૮, પં_૩, ગઅં_૧૦
1 નાખીશું લો_૬
31 નાખે ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૨, કા_૧૧, લો_૫, લો_૬, લો_૮(3), પં_૩, ગમ_૧૩, ગમ_૨૩(2), ગમ_૫૨, ગમ_૫૭, ગમ_૬૧(2), વ_૩(2), વ_૬, વ_૧૪, ગઅં_૬, ગઅં_૯
1 નાખો લો_૬
5 નાખ્યા ગપ્ર_૪૨, પં_૩, ગમ_૨૨, ગમ_૩૪, ગઅં_૪
7 નાખ્યું ગપ્ર_૨૫, સા_૪, કા_૩, પં_૨, ગમ_૮, ગમ_૪૭, ગઅં_૧૯
8 નાખ્યો ગપ્ર_૫૭, ગપ્ર_૬૨, ગમ_૧, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૫૭, ગમ_૬૧(2)
1 નાગ ગપ્ર_૨૬
1 નાગડા ગમ_૬૦
3 નાજે ગપ્ર_૭૫, વ_૫, ગઅં_૧૪
1 નાટક-ચેટકમાં ગમ_૩૮
7 નાડી ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૫(3), કા_૧૦(2), લો_૧૩
3 નાડીઓ ગપ્ર_૬૫(2), લો_૧૫
1 નાડીજંઘનો ગમ_૮
3 નાડીને ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૩(2)
2 નાત ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૭
1 નાતા ગપ્ર_૨૧
1 નાતો ગમ_૬૭
1 નાથભક્તની ગમ_૫૯
1 નાથભક્તે ગઅં_૨૭
9 નાદ ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫(5), સા_૬(3)
3 નાદાર ગમ_૧૨(3)
1 નાદારપણાનો ગમ_૧૨
1 નાદારપણું ગમ_૧૨
1 નાનપણામાં ગપ્ર_૩૭
1 નાનપ્ય-મોટયપ ગપ્ર_૩૧
46 નાના ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(6), સા_૩(2), સા_૧૫, કા_૧, કા_૨(3), કા_૮(2), કા_૧૦, લો_૧(2), લો_૭, લો_૮(4), ગમ_૬(5), ગમ_૧૦(2), ગમ_૪૨(3), વ_૩, વ_૬, અ_૧, ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૮
1 નાના-મોટા ગઅં_૨૪
4 નાની ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૪૨, સા_૧૭, લો_૧૦
6 નાનું ગપ્ર_૩૨, સા_૧, લો_૨(3), ગમ_૫૭
1 નાનું-મોટું ગપ્ર_૫૪
1 નાનેરો ગપ્ર_૩૮
8 નાનો ગપ્ર_૩૧, સા_૨, કા_૮(3), ગમ_૧૩, ગમ_૪૨(2)
1 નાભિ સા_૧૪
1 નાભિકંદ સા_૬
1 નાભિકંદને સા_૬
2 નાભિકમળમાંથી ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૬૩
1 નાભિપદ્મ સા_૬
1 નાભિમાંથી ગપ્ર_૬૩
35 નામ ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૯, સા_૩, સા_૫, સા_૯(2), સા_૧૪, કા_૧, કા_૩, લો_૧, લો_૬, લો_૭, લો_૮(2), લો_૧૬, ગમ_૪, ગમ_૮(4), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૮(3), ગમ_૩૯, ગમ_૫૭(2), વ_૧૭, ગઅં_૧૫
1 નામ- વ_૧૮
1 નામ-સ્મરણ ગઅં_૪
1 નામનું ગપ્ર_૫૬
2 નામનો ગપ્ર_૪૨, ગઅં_૨૫
1 નામરટન ગપ્ર_૨૨
2 નામરૂપ કા_૧, ગમ_૩૦
2 નામરૂપને ગમ_૩૦, ગઅં_૩
10 નામસ્મરણ કા_૯, લો_૧૩, લો_૧૬, ગમ_૩૫(5), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫
4 નામું ગપ્ર_૩૮, સા_૧૮(3)
21 નામે ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૩, સા_૬(5), સા_૧૪(2), કા_૬, લો_૨, ગમ_૩૯, વ_૨, વ_૨૦
4 નારકી ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૨, પં_૨, ગમ_૧૧
27 નારદ ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૮, કા_૧૦, લો_૧૩, પં_૭, ગમ_૨, ગમ_૬, ગમ_૯, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧(2), ગમ_૪૭, ગમ_૫૧, ગમ_૬૦, વ_૨૦, અ_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૨૧
1 નારદ-શુકાદિક પં_૪
6 નારદ-સનકાદિક ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૨, ગમ_૫, ગઅં_૨૨
2 નારદ-સનકાદિકની ગમ_૬૨, ગઅં_૧૦
4 નારદજી ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૭
4 નારદજીએ ગપ્ર_૪, કા_૧૦, લો_૧૫, વ_૨
1 નારદજીના ગપ્ર_૪
3 નારદજીને ગપ્ર_૪(2), ગમ_૨૭
2 નારદજીનો ગપ્ર_૩૮, વ_૧૫
1 નારદના ગમ_૧૯
2 નારદપંચરાત્ર ગમ_૮, વ_૨
1 નારદમુનિ પં_૩
3 નારદાદિક ગપ્ર_૩૪, ગમ_૩૪, ગઅં_૨૨
1 નારસિંહી લો_૧૮
28 નારાયણ ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૯, સા_૯, કા_૧૦, લો_૧૦, લો_૧૧, લો_૧૩(10), લો_૧૮, પં_૩(3), પં_૪, ગમ_૧૯, ગમ_૩૯(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, વ_૪
1 નારાયણઋષિને લો_૧૩
1 નારાયણદાસની ગઅં_૧
2 નારાયણધૂન્ય ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૪૮
6 નારાયણના ગપ્ર_૩૩, લો_૧૩(2), લો_૧૪(2), ગમ_૭
1 નારાયણની લો_૧૧
8 નારાયણને લો_૧૩(8)
1 નારાયણનો લો_૧૮
1 નારાયણાનંદ ગપ્ર_૭૮
1 નારાયણે વ_૨
1 નાળમાં ગપ્ર_૬૩
1 નાવ ગપ્ર_૩૭
1 નાવમાં ગપ્ર_૩૭
2 નાવા લો_૬, ગઅં_૨૩
1 નાવું ગપ્ર_૨૫
92 નાશ ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૫૮(4), ગપ્ર_૬૨(3), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(3), સા_૫(3), સા_૯, સા_૧૨, સા_૧૪, સા_૧૮(5), કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૬(2), લો_૧૦, પં_૭, ગમ_૧૫(3), ગમ_૨૦, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭(2), ગમ_૩૩, ગમ_૩૭, ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૬, ગમ_૫૦(2), ગમ_૫૭(3), ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૬, વ_૭(2), વ_૧૧(5), વ_૧૪, વ_૨૦, ગઅં_૩(2), ગઅં_૪(2), ગઅં_૯, ગઅં_૧૦(3), ગઅં_૧૨(5), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૬, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૮
22 નાશવંત ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, સા_૧, લો_૧૦, પં_૨, પં_૩, ગમ_૧, ગમ_૨૪, ગમ_૩૦, ગમ_૫૫, વ_૯, વ_૨૦, ગઅં_૨, ગઅં_૩, ગઅં_૪, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૨
1 નાશવંતપણાનું ગમ_૬૦
5 નાસિકા ગપ્ર_૨૫, લો_૫, લો_૮, ગમ_૧૨, ગમ_૪૮
5 નાસિકાએ લો_૭, પં_૩, પં_૪, ગમ_૨, ગઅં_૨૭
1 નાસિકાગ્ર લો_૮
2 નાસિકાના ગપ્ર_૨૭, વ_૪
1 નાસિકાની લો_૮
2 નાસિકાને ગમ_૮, વ_૪
18 નાસ્તિક ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૧૩, કા_૨, કા_૧૦, ગમ_૬(4), ગમ_૧૮(2), વ_૬(2), અ_૧
1 નાસ્તિક-વિમુખ ગપ્ર_૭૨
2 નાસ્તિકના ગપ્ર_૬૮(2)
1 નાસ્તિકની ગપ્ર_૭૮
1 નાસ્તિકને ગમ_૧૮
3 નાસ્તિકનો ગપ્ર_૪૮, ગમ_૧૮, વ_૬
2 નાસ્તિકપણાના ગપ્ર_૬૮(2)
2 નાસ્તિકપણાનો ગપ્ર_૬૮(2)
7 નાસ્તિકપણું ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૮(6)
1 નાહિં ગમ_૫૭
2 નાહી-ધોઈને ગમ_૪૭, અ_૨
6 નિંદા ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૭૮(2), લો_૬, લો_૧૭, ગમ_૧૫
1 નિંબાર્ક ગમ_૪૩
1 નિઃશંક ગમ_૬૫
1 નિઃસંદેહ લો_૭
1 નિઃસંશય ગમ_૯
2 નિઃસ્નેહ ગમ_૧૩, ગઅં_૨૭
1 નિઃસ્નેહપણું ગઅં_૨૬
4 નિઃસ્નેહી ગપ્ર_૫૮, કા_૨(3)
1 નિઃસ્પૃહ ગપ્ર_૪૪
2 નિઃસ્વાદ ગમ_૧૩, ગઅં_૨૭
1 નિઃસ્વાદપણું ગઅં_૨૬
5 નિઃસ્વાદી ગપ્ર_૫૮, કા_૨(3), લો_૧૭
1 નિગમ ગમ_૫૩
2 નિગ્રહ ગમ_૩૭, ગઅં_૨૪
32 નિત્ય ગપ્ર_૧૨(3), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૬૫(2), ગપ્ર_૬૬, સા_૨(2), સા_૧૦, લો_૯, લો_૧૪, લો_૧૮, પં_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૩૩, ગમ_૪૦(2), વ_૬(3), વ_૧૧, અ_૨(2), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૯(2)
1 નિત્યકર્મ ગમ_૪૦
43 નિત્યાનંદ ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦(4), ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, સા_૬(2), સા_૧૧, કા_૧(3), કા_૪, કા_૯, લો_૧, લો_૭(3), લો_૧૦(3), લો_૧૫(3), લો_૧૭(3), પં_૨, પં_૭, ગમ_૫૮, ગમ_૬૬(2), વ_૫(2), વ_૧૭, વ_૨૦, અ_૩, ગઅં_૩, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૪(2)
2 નિત્યાનંદસ્વામીએ ગપ્ર_૪૭, લો_૧૩
12 નિત્યે ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૮, ગમ_૧૩, ગમ_૩૩(2), ગમ_૪૦, ગઅં_૧(3), ગઅં_૨૩(2), ગઅં_૩૦
11 નિદિધ્યાસ સા_૩(9), ગઅં_૨૭(2)
2 નિદિધ્યાસાદિક લો_૧૫, પં_૨
16 નિદ્રા ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૬૮, લો_૧, લો_૬, લો_૮, પં_૪, ગમ_૧, ગમ_૩૫, વ_૪(2), વ_૮(2), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૨૭
1 નિદ્રા-આળસને લો_૮
1 નિદ્રાદિક કા_૧
1 નિદ્રાને અ_૩
1 નિદ્રામાં ગમ_૩૫
1 નિદ્રારૂપી વ_૪
2 નિધડક ગપ્ર_૭૮, ગમ_૬૨
1 નિધાન ગમ_૧૦
2 નિધિ લો_૪, ગઅં_૧૪
3 નિમગ્ન ગપ્ર_૪૦, લો_૧૩(2)
5 નિમિત્ત ગપ્ર_૧૨, ગમ_૨૭, ગમ_૪૮, અ_૨(2)
3 નિમિત્તે લો_૧૮, ગમ_૨૭, ગમ_૫૭
1 નિમેષમાત્રનું સા_૧
1 નિમ્બાર્ક વ_૧૮
9 નિયંતા ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૪, લો_૧૪, લો_૧૮, ગમ_૧૨, ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૮
1 નિયંતાપણું ગપ્ર_૪૫
1 નિયંતાપણે ગપ્ર_૭
1 નિયંતારૂપ ગપ્ર_૪૫
1 નિયંતારૂપે લો_૧૨
40 નિયમ ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૭૧, લો_૧, લો_૫, લો_૬(2), પં_૨, ગમ_૧૬(6), ગમ_૩૩, ગમ_૩૫(3), ગમ_૪૦, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૨, વ_૧૭, વ_૧૮, ગઅં_૧, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૪(7)
1 નિયમથી વ_૧૭
1 નિયમના ગમ_૪૦
2 નિયમને ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૪
2 નિયમનો લો_૧૫, ગઅં_૩૮
28 નિયમમાં ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૬૯, સા_૨(4), લો_૧, લો_૫(2), ગમ_૨, ગમ_૧૬(4), ગમ_૩૩(6), વ_૩, વ_૧૭, ગઅં_૮, ગઅં_૩૨(4), ગઅં_૩૪
1 નિયમમાંથી લો_૧
1 નિયમરૂપ પં_૩
1 નિયમવાળાને ગમ_૧૬
1 નિયમે ગમ_૧૬
2 નિરંજન ગપ્ર_૫૨, ગમ_૩૯
50 નિરંતર ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૮(4), ગપ્ર_૪૭(4), ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૪, સા_૩, સા_૧૬, કા_૬, લો_૧૪(3), લો_૧૬, પં_૩, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬, ગમ_૧૮(2), ગમ_૩૧(4), ગમ_૬૦, વ_૩, ગઅં_૩, ગઅં_૯, ગઅં_૨૪(2), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૦(4), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩
2 નિરંશ પં_૨, ગમ_૩
1 નિરખવા ગઅં_૨૩
2 નિરન્ન ગમ_૮, ગમ_૩૧
1 નિરન્નપણે લો_૧૪
12 નિરન્નમુક્ત લો_૭, લો_૧૨, ગમ_૮(4), ગમ_૧૮(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૮(2), વ_૨
3 નિરાંત ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૨, લો_૬
1 નિરાકરણ પં_૨
30 નિરાકાર ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૭(2), ગપ્ર_૪૦, ગપ્ર_૪૫(7), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૧(2), લો_૧૫, પં_૭(2), ગમ_૯, ગમ_૧૦(5), ગમ_૩૯(2), ગમ_૬૬, વ_૨, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬
1 નિરાકારનું લો_૬
1 નિરાકારનો ગપ્ર_૭૧
1 નિરાકારપણા ગઅં_૩૫
1 નિરાકારપણે ગપ્ર_૭૧
3 નિરાવરણ લો_૧૫(3)
1 નિરાશ લો_૫
1 નિરુત્થાન ગપ્ર_૩૦
1 નિરુત્થાનપણે ગમ_૧૪
5 નિરૂપણ સા_૫, કા_૮(2), લો_૬, લો_૧૪
1 નિરૂપણની ગઅં_૩૧
1 નિરૂપણને ગપ્ર_૪૭
2 નિરોગી ગમ_૧૬, ગમ_૨૨
11 નિરોધ ગપ્ર_૨૫(9), લો_૧૫, વ_૧
3 નિરોધે ગપ્ર_૨૫(3)
52 નિર્ગુણ ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૬૬(4), કા_૭, કા_૮(6), લો_૧૩, પં_૨, પં_૩(2), ગમ_૮(9), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૪(3), ગમ_૧૮(2), ગમ_૩૧, ગમ_૩૯, ગમ_૪૨, ગમ_૪૩, ગમ_૫૧, વ_૮, વ_૯(3), વ_૧૮(7), ગઅં_૩૭(2)
1 નિર્ગુણપણાને ગમ_૧૪
6 નિર્ગુણપણું કા_૮(4), પં_૩, ગમ_૪૨
6 નિર્ગુણપણે ગપ્ર_૬૬(2), કા_૭, લો_૧૩, પં_૩, ગમ_૪૨
1 નિર્ગુણપુરુષ ગમ_૮
1 નિર્ગુણમાર્ગ ગમ_૮
1 નિર્ગુણમાર્ગવાળા ગમ_૮
1 નિર્ગુણરૂપે કા_૮
1 નિર્જીવ ગમ_૩૪
1 નિર્દંભપણું ગઅં_૨૪
3 નિર્દંભપણે ગપ્ર_૪૭(2), ગઅં_૩૦
3 નિર્દય લો_૧, ગઅં_૧(2)
1 નિર્દયપણું વ_૬
5 નિર્દોષ ગપ્ર_૨૪(2), સા_૧૮, લો_૪, ગમ_૩
2 નિર્દોષપણે ગમ_૧૯, ગમ_૩૩
1 નિર્દોષબુદ્ધિ ગપ્ર_૭૩
2 નિર્ધન ગપ્ર_૭૦, ગમ_૫
5 નિર્ધાર ગમ_૩૫, ગમ_૪૫, ગમ_૬૬(2), ગઅં_૧૩
3 નિર્બંધ ગપ્ર_૬૨(2), ગઅં_૨૧
2 નિર્બળ સા_૨, ગમ_૬૩
1 નિર્બાધપણું ગમ_૧૭
1 નિર્બીજ ગઅં_૩૬
6 નિર્ભય લો_૧૫, પં_૪, ગમ_૧૩, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, વ_૧૨
1 નિર્મત્સર કા_૬
5 નિર્મળ ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૭૮, લો_૧૫, ગઅં_૬
1 નિર્મળપણું ગમ_૬
1 નિર્મળાનંદ ગપ્ર_૭૮
2 નિર્માન ગમ_૧૩, ગઅં_૨૭
1 નિર્માનપણું ગઅં_૨૬
3 નિર્માનાનંદ ગપ્ર_૭૮(2), લો_૧
10 નિર્માની ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૨, કા_૨(3), લો_૧૪, પં_૫, અ_૩
1 નિર્માનીપણું પં_૫
2 નિર્માનીપણે ગપ્ર_૫૬, પં_૫
4 નિર્મૂળ લો_૧૬(4)
2 નિર્મોહી ગમ_૧(2)
1 નિર્લજ્જ લો_૬
14 નિર્લેપ ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૩(3), કા_૬, કા_૮(3), લો_૧, લો_૧૨, ગમ_૧૦, ગમ_૧૭, ગમ_૬૫
2 નિર્લેપપણું કા_૮, લો_૧૩
1 નિર્લેપપણે ગમ_૧૦
2 નિર્લોભ ગમ_૧૩, ગઅં_૨૭
1 નિર્લોભપણું ગઅં_૨૬
1 નિર્લોભાનંદ ગઅં_૧૮
4 નિર્લોભી ગપ્ર_૫૮, કા_૨(3)
25 નિર્વાસનિક ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૮(6), ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૩(2), સા_૪(4), સા_૧૧(2), ગમ_૨૫(3), ગમ_૫૦, ગઅં_૧૮(3)
1 નિર્વાસનિકપણાની ગપ્ર_૭૩
40 નિર્વિકલ્પ ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૯(4), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૭૮, કા_૧, કા_૧૨, લો_૧૨(4), લો_૧૩, ગમ_૧૪(2), ગમ_૧૭, વ_૧(8), વ_૧૭(2), વ_૨૦(4), ગઅં_૧, ગઅં_૪(3), ગઅં_૧૧(2)
1 નિર્વિકલ્પપણે લો_૧૩
1 નિર્વિકલ્પમાં લો_૧૨
13 નિર્વિકાર ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૩૩, કા_૮, લો_૧૦, પં_૨, ગમ_૩(2), ગમ_૧૭, વ_૧૭, વ_૨૦(4)
1 નિર્વિકારપણે લો_૧૦
6 નિર્વિકારાનંદ ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૩, સા_૧૨, સા_૧૮
3 નિર્વિકારી ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૬૪, ગમ_૧૭
7 નિર્વિઘ્ન સા_૧૬, પં_૨(2), ગમ_૩, ગમ_૧૩, ગઅં_૬, ગઅં_૯
2 નિર્વિશેષ ગપ્ર_૧૨(2)
1 નિર્વિષ ગમ_૧૦
2 નિર્વિષયી કા_૧૨(2)
5 નિવારણ ગમ_૧૦(3), ગમ_૪૦(2)
1 નિવારણને પં_૨
18 નિવાસ ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૫, સા_૧૮, કા_૧૨, ગમ_૧૧, ગમ_૨૨, ગમ_૨૫, ગમ_૨૮, ગમ_૩૦, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગઅં_૪
1 નિવાસી ગપ્ર_૭૮
4 નિવૃત્ત સા_૫(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૮
32 નિવૃત્તિ ગપ્ર_૮(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૩૦(6), ગપ્ર_૩૧, સા_૧(4), સા_૫, સા_૧૧, સા_૧૮, પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૨(3), ગમ_૨૦, ગમ_૩૫, ગમ_૬૬(2), વ_૧૧(2), ગઅં_૩, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૧
3 નિવૃત્તિધર્મ ગમ_૨૦(2), ગઅં_૨૧
2 નિવૃત્તિધર્મવાળા વ_૧૭(2)
1 નિવૃત્તિનું સા_૧
4 નિવૃત્તિને ગપ્ર_૩૧, લો_૧૧(2), પં_૧
1 નિવૃત્તિપર ગઅં_૩૮
1 નિવૃત્તિપરાયણ ગપ્ર_૩૮
1 નિવૃત્તિમાર્ગ ગમ_૧૧
4 નિવૃત્તિમાર્ગને કા_૭, ગમ_૧૪(3)
5 નિવૃત્તિમાર્ગવાળા ગમ_૮(2), વ_૧૭(3)
1 નિવૃત્તિમાર્ગવાળો વ_૧૭
5 નિશાન ગમ_૨૨(5)
2 નિશાનને ગમ_૨૨(2)
243 નિશ્ચય ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(7), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૫૬(3), ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨(5), ગપ્ર_૬૩(10), ગપ્ર_૬૮(3), ગપ્ર_૭૦(8), ગપ્ર_૭૧(3), ગપ્ર_૭૨(8), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૫(3), ગપ્ર_૭૭(2), ગપ્ર_૭૮(5), સા_૩, સા_૧૦, સા_૧૨(3), સા_૧૩(13), કા_૧(19), કા_૨, લો_૧(10), લો_૩(7), લો_૫(4), લો_૬(5), લો_૧૦, લો_૧૨(6), લો_૧૭(2), લો_૧૮(8), પં_૧(2), પં_૩(2), પં_૪(15), પં_૭, ગમ_૧૪(6), ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૬, ગમ_૨૮(3), ગમ_૩૩(2), ગમ_૩૫(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૭, ગમ_૫૯, ગમ_૬૧(2), ગમ_૬૬(2), વ_૧(2), વ_૫(3), વ_૧૨(9), ગઅં_૫(4), ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬(2), ગઅં_૨૭(6), ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૨૯, ગઅં_૩૦(2), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
2 નિશ્ચયના લો_૨, લો_૧૨
4 નિશ્ચયની ગપ્ર_૭૧, કા_૧, લો_૧૮, વ_૧૨
4 નિશ્ચયનું ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૭૭, વ_૫, વ_૧૨
3 નિશ્ચયને લો_૫, લો_૧૨, વ_૧૨
1 નિશ્ચયપણે ગઅં_૨૮
14 નિશ્ચયમાં ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૭૦, લો_૫(2), લો_૧૨, લો_૧૮, પં_૪(3), ગમ_૪, ગમ_૫૯
2 નિશ્ચયમાંથી લો_૫, વ_૧૨
3 નિશ્ચયરૂપ લો_૬, ગમ_૧૦(2)
1 નિશ્ચયવાળા ગમ_૧૪
2 નિશ્ચયવાળાને ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩
9 નિશ્ચયવાળો ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૮(2), લો_૩, લો_૧૨(4)
4 નિશ્ચયે ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૬૨, લો_૧, ગમ_૧૪
2 નિશ્ચળ ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૩
1 નિશ્ચિત ગઅં_૩૨
5 નિષેધ ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૫૨, ગમ_૧, ગમ_૫૭
1 નિષેધને ગપ્ર_૬૬
2 નિષ્કપટ લો_૫(2)
1 નિષ્કપટ- ગઅં_૧૪
3 નિષ્કપટપણે ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૫૮
1 નિષ્કપટભાવે પં_૭
10 નિષ્કામ ગપ્ર_૪૩(5), ગમ_૧૩, ગમ_૩૩, ગઅં_૫, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮
2 નિષ્કામપણું લો_૬, ગઅં_૨૬
1 નિષ્કામપણે ગપ્ર_૭૦
2 નિષ્કામભક્તિ ગપ્ર_૨૧(2)
1 નિષ્કામભાવે કા_૧૦
1 નિષ્કામરૂપ ગમ_૩૯
2 નિષ્કામાદિક લો_૬, ગઅં_૨૭
25 નિષ્કામી ગપ્ર_૫૮(4), ગપ્ર_૭૩(3), કા_૨(3), ગમ_૩૩(13), ગમ_૩૮, ગઅં_૫
2 નિષ્કુળાનંદ કા_૩, ગઅં_૨૬
32 નિષ્ઠા ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૭(5), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૬(2), ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૪, લો_૯, લો_૧૪, પં_૧, પં_૭, ગમ_૯(3), ગમ_૧૬(3), ગમ_૧૭, ગમ_૧૯(3), ગમ_૩૯, ગઅં_૧૩
2 નિષ્ઠાને ગપ્ર_૪૭, કા_૭
2 નિષ્ઠામાં ગપ્ર_૭૨, ગમ_૯
2 નિષ્ઠાવાળા ગપ્ર_૪૭, ગમ_૨૪
1 નિષ્ઠાવાળાને ગપ્ર_૪૭
1 નિષ્ઠાવાળો ગપ્ર_૩૭
1 નિષ્પક્ષ લો_૮
1 નિસ્તર્કપણે પં_૩
1 નિસ્પૃહ ગઅં_૧૨
3 ની કા_૧૧, લો_૩, લો_૧૭
1 નીકળવાની ગમ_૩૫
1 નીકળવું લો_૬
3 નીકળાય લો_૧, ગમ_૧, ગમ_૨૭
1 નીકળાયું ગમ_૧
4 નીકળી ગપ્ર_૭૩, લો_૧૦, ગઅં_૩૭(2)
1 નીકળીને ગપ્ર_૩૨
7 નીકળે ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૩, લો_૧, લો_૮, વ_૭, ગઅં_૨૪
1 નીકળ્યો ગપ્ર_૭૦
6 નીચ ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૪૪, લો_૧૨(2), ગમ_૧૩, ગઅં_૨૨
1 નીચમાં ગપ્ર_૨૦
2 નીચી સા_૨, ગઅં_૨૫
1 નીતિ ગપ્ર_૭૦
1 નીતિશાસ્ત્રમાં લો_૧૬
3 નીરખવાં ગઅં_૨૩(3)
1 નીરખવું ગઅં_૨૩
1 નીસરતો ગપ્ર_૬૪
1 નીસરવું ગપ્ર_૨૯
1 નીસરાતું ગમ_૧
2 નીસરાયું ગમ_૧(2)
5 નીસરી કા_૧, કા_૩, પં_૭, ગમ_૯, ગઅં_૨૬
1 નીસરીને ગમ_૪૭
33 નીસરે ગપ્ર_૪૬(8), ગપ્ર_૬૩(5), સા_૨(2), સા_૭, કા_૧(2), કા_૩(2), લો_૧૦, લો_૧૬(2), ગમ_૬, ગમ_૨૯, વ_૬, વ_૭, ગઅં_૧, ગઅં_૪, ગઅં_૧૪(2), ગઅં_૨૫(2)
4 નીસર્યા લો_૧૩, ગમ_૧૦, ગમ_૨૨, ગમ_૫૫
8 નીસર્યો ગપ્ર_૧૪(2), ગપ્ર_૭૦(2), કા_૧૨(2), ગમ_૫૨, વ_૭
3 નૃસિંહ પં_૨(2), વ_૧૮
1 નૃસિંહજી લો_૩
1 નૃસિંહજીએ લો_૧૮
3 નૃસિંહને લો_૧૮(3)
2 નૃસિંહરૂપ લો_૧૮(2)
2 નૃસિંહરૂપે ગપ્ર_૬૨, પં_૪
2 નૃસિંહાદિક લો_૪, ગમ_૬૪
4 નૃસિંહાનંદ ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૬૩, સા_૧૧, ગઅં_૧૪
1 નૃસિંહાવતાર લો_૧૮
3436 ને ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૬(3), ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨(31), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(3), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(7), ગપ્ર_૨૦(5), ગપ્ર_૨૧(13), ગપ્ર_૨૨(4), ગપ્ર_૨૩(5), ગપ્ર_૨૪(26), ગપ્ર_૨૫(18), ગપ્ર_૨૬(9), ગપ્ર_૨૭(8), ગપ્ર_૨૮(6), ગપ્ર_૨૯(13), ગપ્ર_૩૦(11), ગપ્ર_૩૧(11), ગપ્ર_૩૨(19), ગપ્ર_૩૩(4), ગપ્ર_૩૪(12), ગપ્ર_૩૫(6), ગપ્ર_૩૬(7), ગપ્ર_૩૭(16), ગપ્ર_૩૮(37), ગપ્ર_૩૯(14), ગપ્ર_૪૦(12), ગપ્ર_૪૧(27), ગપ્ર_૪૨(12), ગપ્ર_૪૩(9), ગપ્ર_૪૪(15), ગપ્ર_૪૫(6), ગપ્ર_૪૬(16), ગપ્ર_૪૭(3), ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧(13), ગપ્ર_૫૨(13), ગપ્ર_૫૩(7), ગપ્ર_૫૪(5), ગપ્ર_૫૫(4), ગપ્ર_૫૬(9), ગપ્ર_૫૭(6), ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૫૯(15), ગપ્ર_૬૦(17), ગપ્ર_૬૧(10), ગપ્ર_૬૨(5), ગપ્ર_૬૩(17), ગપ્ર_૬૪(26), ગપ્ર_૬૫(13), ગપ્ર_૬૬(10), ગપ્ર_૬૭(4), ગપ્ર_૬૮(3), ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૦(54), ગપ્ર_૭૧(16), ગપ્ર_૭૨(10), ગપ્ર_૭૩(13), ગપ્ર_૭૪(2), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૬(4), ગપ્ર_૭૭(11), ગપ્ર_૭૮(40), સા_૧(6), સા_૨(17), સા_૩(15), સા_૪(13), સા_૫(9), સા_૬(23), સા_૭(3), સા_૮(3), સા_૯(14), સા_૧૦(11), સા_૧૧(9), સા_૧૨(11), સા_૧૩, સા_૧૪(32), સા_૧૫(21), સા_૧૬(2), સા_૧૭(8), સા_૧૮(17), કા_૧(33), કા_૨(4), કા_૩(24), કા_૪(4), કા_૫, કા_૬(9), કા_૭(10), કા_૮(12), કા_૯(7), કા_૧૦(10), કા_૧૧(4), કા_૧૨(9), લો_૧(24), લો_૨(11), લો_૩(14), લો_૪(10), લો_૫(23), લો_૬(66), લો_૭(14), લો_૮(37), લો_૯(4), લો_૧૦(32), લો_૧૧(3), લો_૧૨(7), લો_૧૩(18), લો_૧૪(19), લો_૧૫(22), લો_૧૬(21), લો_૧૭(30), લો_૧૮(29), પં_૧(19), પં_૨(33), પં_૩(44), પં_૪(50), પં_૫(12), પં_૬(9), પં_૭(27), ગમ_૧(22), ગમ_૨(6), ગમ_૩(14), ગમ_૪(13), ગમ_૫(3), ગમ_૬(14), ગમ_૭, ગમ_૮(17), ગમ_૯(10), ગમ_૧૦(17), ગમ_૧૧(12), ગમ_૧૨(15), ગમ_૧૩(31), ગમ_૧૪(15), ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬(6), ગમ_૧૭(8), ગમ_૧૮(13), ગમ_૧૯(11), ગમ_૨૦(6), ગમ_૨૧(11), ગમ_૨૨(27), ગમ_૨૩(7), ગમ_૨૪(10), ગમ_૨૫(16), ગમ_૨૬(9), ગમ_૨૭(8), ગમ_૨૮(16), ગમ_૨૯(2), ગમ_૩૦(16), ગમ_૩૧(34), ગમ_૩૨(9), ગમ_૩૩(14), ગમ_૩૪(12), ગમ_૩૫(39), ગમ_૩૬(8), ગમ_૩૭(4), ગમ_૩૮(13), ગમ_૩૯(22), ગમ_૪૦(10), ગમ_૪૧(5), ગમ_૪૨(5), ગમ_૪૩(4), ગમ_૪૪(5), ગમ_૪૫(18), ગમ_૪૬(10), ગમ_૪૭(6), ગમ_૪૮(10), ગમ_૪૯(9), ગમ_૫૦(6), ગમ_૫૧(5), ગમ_૫૨(11), ગમ_૫૩(10), ગમ_૫૪(6), ગમ_૫૫(7), ગમ_૫૬(7), ગમ_૫૭(13), ગમ_૫૮(3), ગમ_૫૯(5), ગમ_૬૦(10), ગમ_૬૧(5), ગમ_૬૨(26), ગમ_૬૩(26), ગમ_૬૪(17), ગમ_૬૫(8), ગમ_૬૬(28), ગમ_૬૭(7), વ_૧(20), વ_૨(11), વ_૩(11), વ_૪(8), વ_૫(16), વ_૬(15), વ_૭(9), વ_૮(18), વ_૯(3), વ_૧૦(5), વ_૧૧(18), વ_૧૨(8), વ_૧૩(4), વ_૧૪(5), વ_૧૫(10), વ_૧૬(4), વ_૧૭(17), વ_૧૮(42), વ_૧૯(5), વ_૨૦(11), અ_૧(14), અ_૨(16), અ_૩(16), ગઅં_૧(6), ગઅં_૨(8), ગઅં_૩(32), ગઅં_૪(19), ગઅં_૫(12), ગઅં_૬(13), ગઅં_૭(7), ગઅં_૮(11), ગઅં_૯(5), ગઅં_૧૦(10), ગઅં_૧૧(10), ગઅં_૧૨(24), ગઅં_૧૩(19), ગઅં_૧૪(57), ગઅં_૧૫(12), ગઅં_૧૬(10), ગઅં_૧૭(5), ગઅં_૧૮(11), ગઅં_૧૯(9), ગઅં_૨૦(2), ગઅં_૨૧(27), ગઅં_૨૨(24), ગઅં_૨૩(23), ગઅં_૨૪(7), ગઅં_૨૫(11), ગઅં_૨૬(18), ગઅં_૨૭(40), ગઅં_૨૮(30), ગઅં_૨૯(19), ગઅં_૩૦(13), ગઅં_૩૧(25), ગઅં_૩૨(21), ગઅં_૩૩(30), ગઅં_૩૪(24), ગઅં_૩૫(42), ગઅં_૩૬(17), ગઅં_૩૭(27), ગઅં_૩૮(23)
2 નેતિ ગમ_૫૩(2)
15 નેત્ર ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૬૨(2), સા_૨, સા_૬, સા_૧૪, કા_૧૧, લો_૮(2), પં_૭, ગમ_૧૨, ગમ_૪૮, વ_૧૬, અ_૧(2)
2 નેત્રકમળની ગમ_૩, ગમ_૫
5 નેત્રકમળને ગપ્ર_૨૧, વ_૮, વ_૧૨, અ_૧, ગઅં_૩૧
1 નેત્રદ્વારાએ લો_૧૫
5 નેત્રની સા_૨(2), લો_૫, વ_૮, ગઅં_૩૧
8 નેત્રને ગપ્ર_૨૭, સા_૨(2), લો_૮, લો_૧૦, ગમ_૮, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૧
1 નેત્રનો ગપ્ર_૩૨
10 નેત્રમાં ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૬૨, લો_૧૫, અ_૧(5), ગઅં_૩૧(2)
2 નેત્રમાંથી ગમ_૧૯(2)
10 નેત્રે ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૬૮, લો_૭(3), પં_૩, ગમ_૨, ગમ_૧૬, વ_૨, ગઅં_૨૭
1 નૈમિત્તિક લો_૯
4 નૈમિષારણ્ય સા_૭(4)
1 નૈવેધ ગપ્ર_૪૭
1 નૈષ્કર્મ્ય ગમ_૧૧
1 નૈષ્કર્મ્યરૂપ ગમ_૧૧
4 નૈષ્ઠિક ગપ્ર_૭૩(4)
1 નો ગપ્ર_૧૬
10 નોખા ગપ્ર_૫૨, સા_૧૧, લો_૧૫, પં_૭, ગમ_૨, ગમ_૩, ગમ_૩૧, ગમ_૬૨(2), ગઅં_૧૩
4 નોખી ગપ્ર_૫૧, સા_૧૨, ગઅં_૨૩(2)
2 નોખું ગઅં_૮, ગઅં_૧૩
12 નોખો ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૬૧, લો_૫, લો_૬, લો_૧૩, લો_૧૫, પં_૩, ગમ_૨, ગમ_૩૨, ગમ_૬૦, વ_૨૦, ગઅં_૩૩
3 નોતા ગપ્ર_૨૩(3)
1 નોતિ ગપ્ર_૨૩
3 નોતો ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૭૦, લો_૧૮
3 ન્યારા ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૨, ગમ_૧૦
2 ન્યારું ગપ્ર_૫૬, વ_૮
2 ન્યારો ગપ્ર_૭૮, વ_૨
15 ન્યૂન ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૫૮, સા_૩(2), સા_૧૫, લો_૧૫, ગમ_૪, ગમ_૬૭, વ_૬, વ_૧૭, અ_૨, ગઅં_૫(3)
2 ન્યૂન-અધિકપણું લો_૧૫, ગઅં_૨૭
14 ન્યૂનતા ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૫(4), ગપ્ર_૫૨, સા_૧૧(2), લો_૬, લો_૧૬, પં_૧, પં_૨, ગઅં_૨
1 ન્યૂનતાને ગપ્ર_૧૯
2 ન્યૂનપણું ગપ્ર_૭૩, સા_૧૭
1 ન્યૂનપણે ગઅં_૨૪
1 ન્યૂનભાવ ગમ_૬
1 ન્યૂનાધિકપણું લો_૮
1 ન્યૂનાધિકભાવે ગપ્ર_૪૧
2 લો_૮, ગઅં_૬
2 પંક્તિ ગપ્ર_૨૮, ગઅં_૨૪
4 પંક્તિમાં ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગમ_૬૨
1 પંખી ગમ_૬૭
60 પંચ ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૧૨(4), ગપ્ર_૧૮(5), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૭૧(2), ગપ્ર_૭૫, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૨, સા_૧૪(4), કા_૧૧, લો_૧(2), લો_૧૩, લો_૧૫, પં_૧, પં_૨, પં_૩(6), ગમ_૧, ગમ_૨(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૧૮, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૫(2), ગમ_૪૬(2), ગમ_૪૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૩, વ_૪, વ_૧૪(2), વ_૧૭, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૬
1 પંચઇન્દ્રિયોના ગપ્ર_૧૮
1 પંચકર્મ વ_૧૭
1 પંચજ્ઞાન સા_૫
1 પંચજ્ઞાનઇન્દ્રિયો ગમ_૮
1 પંચતત્ત્વનું સા_૧૪
9 પંચભૂત ગપ્ર_૪૬(2), કા_૧, લો_૫, પં_૨(2), પં_૩, પં_૭, વ_૫
3 પંચભૂતના ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૬૬, ગઅં_૪
1 પંચભૂતનું વ_૮
1 પંચભૂતનો ગઅં_૧૦
1 પંચમ સા_૧૬
1 પંચમસ્કંધ ગમ_૩૯
1 પંચમસ્કંધને ગમ_૩૯
2 પંચમહાભૂતના ગઅં_૪(2)
2 પંચમાત્રા કા_૧, વ_૫
15 પંચમીને ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૫૮, સા_૧, સા_૧૬, લો_૮, ગમ_૪, ગમ_૧૧, ગમ_૩૨, ગમ_૫૩, ગમ_૫૬, ગઅં_૬, ગઅં_૩૨
5 પંચરાત્ર ગપ્ર_૫૨(2), વ_૨, વ_૧૮(2)
1 પંચરાત્રતંત્રને વ_૨
1 પંચરાત્રશાસ્ત્ર ગપ્ર_૫૨
2 પંચવર્તમાન લો_૫, લો_૬
1 પંચવર્તમાનની ગપ્ર_૫૩
7 પંચવિશમા ગપ્ર_૫૨(3), લો_૧૫(2), વ_૨(2)
5 પંચવિશમાં લો_૧૫, પં_૨(4)
1 પંચવિશમાને લો_૧૫
1 પંચવિશમું વ_૨
3 પંચવિશમો ગપ્ર_૫૨, પં_૨, વ_૨
66 પંચવિષય ગપ્ર_૨(2), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૩૨(4), ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૫૦, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦, સા_૧, સા_૧૫, કા_૬(2), કા_૧૦, કા_૧૧(4), લો_૬, લો_૧૦, લો_૧૭, પં_૧(8), પં_૩(2), ગમ_૧(2), ગમ_૨(2), ગમ_૮, ગમ_૧૩(4), ગમ_૧૬(3), ગમ_૨૨, ગમ_૩૩, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૬૨, વ_૧૭(3), અ_૩(4), ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭(2), ગઅં_૩૫
11 પંચવિષયના સા_૬, લો_૧૮, પં_૧(2), ગમ_૪, વ_૧૯, ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૪
5 પંચવિષયની લો_૧૭, ગમ_૨, ગઅં_૧૫, ગઅં_૩૦(2)
10 પંચવિષયનું ગપ્ર_૬૦, સા_૧, લો_૧૭, પં_૧(2), ગમ_૧, ગમ_૪૮, વ_૧૯, અ_૩, ગઅં_૧૫
15 પંચવિષયને ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૬૦, સા_૭, કા_૧૧, લો_૬(3), પં_૧, ગમ_૧, ગમ_૬૫, અ_૩(2), ગઅં_૨૨
16 પંચવિષયનો ગપ્ર_૨૬, સા_૧, સા_૧૫, કા_૧૧, લો_૧૭(4), ગમ_૧, ગમ_૪૭, ગમ_૫૬, વ_૧૭(2), અ_૩(2), ગઅં_૧૮
12 પંચવિષયમાં ગપ્ર_૩૨, લો_૧૭, પં_૧, ગમ_૧, ગમ_૨, ગમ_૧૩, ગમ_૩૬, ગમ_૫૫, ગમ_૫૬, વ_૧૭, અ_૩, ગઅં_૨૮
3 પંચવિષયમાંથી ગપ્ર_૭૩, કા_૬, ગઅં_૧૮
2 પંચવિષયરૂપી ગપ્ર_૭૦, ગમ_૨
6 પંચવિષયે ગપ્ર_૭૦, સા_૧૫, કા_૧૧, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૮(2)
1 પંચવીશ લો_૮
1 પંચશિખ વ_૨૦
1 પંચામૃત ગપ્ર_૪૪
1 પંચાળામાં ગઅં_૨૯
1 પંચે કા_૧૧
6 પંડિત ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૬૫, ગમ_૧૭, વ_૧૧(2), ગઅં_૧૨
5 પંડે ગપ્ર_૧૮, લો_૧૪, પં_૧, પં_૭, ગમ_૬૨
1 પંથ અ_૩
1 પંથમાં ગમ_૩૮
2 પંદર લો_૫, ગમ_૮
1 પંપોળીને લો_૬
1 પકડવું ગપ્ર_૬૨
2 પકડી ગપ્ર_૧૮, ગઅં_૯
3 પકડીને ગપ્ર_૩૧, ગમ_૧૧, વ_૫
1 પકડું ગપ્ર_૧૮
2 પકડે ગપ્ર_૧૮, પં_૩
1 પકડ્યો પં_૩
38 પક્ષ ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(7), સા_૯, લો_૧૮(2), ગમ_૫(5), ગમ_૧૬, ગમ_૨૬(2), ગમ_૨૭(2), ગમ_૬૦(4), ગમ_૬૧(5), ગમ_૬૨, ગઅં_૭(3), ગઅં_૩૫(2)
1 પક્ષનું ગપ્ર_૭૧
1 પક્ષપાત પં_૪
1 પક્ષમાં ગપ્ર_૭૮
9 પક્ષી ગપ્ર_૩૨(3), સા_૨(2), સા_૧૭, કા_૯, ગમ_૧, વ_૬
1 પક્ષીના કા_૯
1 પક્ષીને કા_૯
1 પક્ષ્યાદિકની ગપ્ર_૧૨
3 પખાજ ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૬, ગમ_૬૫
18 પગ ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૭૦(2), લો_૧, લો_૩, લો_૬, લો_૮(2), ગમ_૪૫, વ_૨, ગઅં_૯(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૪(2)
1 પગથિયાંને લો_૧૫
1 પગની ગપ્ર_૩૭
2 પગને ગપ્ર_૨૭, કા_૧
1 પગપાળા ગમ_૧૩
3 પગમાં ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦
3 પગલા ગપ્ર_૬૧(2), કા_૮
2 પગલું કા_૮(2)
9 પગે કા_૬, લો_૨(2), ગમ_૨૭, ગમ_૨૮, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૨
1 પચવી ગપ્ર_૧૨
1 પચાવે ગપ્ર_૯
7 પચાસ ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૭૫, સા_૫, ગમ_૨૫, ગમ_૬૪(2)
1 પચાસને ગપ્ર_૭૩
2 પચીશ ગપ્ર_૧૫, કા_૩
1 પછવાડે કા_૭
1 પછવાડેથી ગમ_૨૭
1478 પછી ગપ્ર_૧(7), ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૩, ગપ્ર_૪(4), ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(8), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૨(5), ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(7), ગપ્ર_૧૫, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮(5), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦(4), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૨(2), ગપ્ર_૨૩(4), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૬(4), ગપ્ર_૨૭(3), ગપ્ર_૨૯(5), ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧(5), ગપ્ર_૩૨(6), ગપ્ર_૩૩(3), ગપ્ર_૩૪(5), ગપ્ર_૩૫(4), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭(4), ગપ્ર_૩૮(6), ગપ્ર_૩૯(3), ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૧(5), ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(7), ગપ્ર_૪૫(2), ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(11), ગપ્ર_૪૮(2), ગપ્ર_૪૯(7), ગપ્ર_૫૦(2), ગપ્ર_૫૧(5), ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪(4), ગપ્ર_૫૫(4), ગપ્ર_૫૬(8), ગપ્ર_૫૭(8), ગપ્ર_૫૮(7), ગપ્ર_૫૯(10), ગપ્ર_૬૦(5), ગપ્ર_૬૧(9), ગપ્ર_૬૨(7), ગપ્ર_૬૩(14), ગપ્ર_૬૪(3), ગપ્ર_૬૫(11), ગપ્ર_૬૬(2), ગપ્ર_૬૭(5), ગપ્ર_૬૮(7), ગપ્ર_૬૯(6), ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૧(15), ગપ્ર_૭૨(10), ગપ્ર_૭૩(30), ગપ્ર_૭૪(4), ગપ્ર_૭૫(4), ગપ્ર_૭૭(4), ગપ્ર_૭૮(58), સા_૧(4), સા_૨(13), સા_૩(3), સા_૪(2), સા_૫(7), સા_૬(6), સા_૭(2), સા_૮(2), સા_૯(8), સા_૧૦(4), સા_૧૧(8), સા_૧૨(10), સા_૧૩(6), સા_૧૪(20), સા_૧૫(7), સા_૧૬(3), સા_૧૭(14), સા_૧૮(15), કા_૧(8), કા_૨(9), કા_૩(3), કા_૪, કા_૫(9), કા_૬(12), કા_૭(17), કા_૮(3), કા_૯(4), કા_૧૦(9), કા_૧૧(10), કા_૧૨(10), લો_૧(16), લો_૨(11), લો_૩(5), લો_૪(9), લો_૫(10), લો_૬(16), લો_૭, લો_૮(6), લો_૯(3), લો_૧૦(17), લો_૧૧, લો_૧૨(3), લો_૧૩(3), લો_૧૪(2), લો_૧૫(5), લો_૧૬(10), લો_૧૭(7), લો_૧૮(16), પં_૧(2), પં_૨(7), પં_૩(11), પં_૪(7), પં_૫(2), પં_૬, પં_૭(7), ગમ_૧(18), ગમ_૨(4), ગમ_૩(6), ગમ_૪(11), ગમ_૫, ગમ_૬(5), ગમ_૭(5), ગમ_૮(7), ગમ_૯(6), ગમ_૧૦(25), ગમ_૧૧(3), ગમ_૧૨(10), ગમ_૧૩(4), ગમ_૧૪(3), ગમ_૧૫(6), ગમ_૧૬(17), ગમ_૧૭(8), ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(7), ગમ_૨૦(6), ગમ_૨૧(4), ગમ_૨૨(14), ગમ_૨૩, ગમ_૨૪(4), ગમ_૨૫(9), ગમ_૨૬(3), ગમ_૨૭(5), ગમ_૨૮(7), ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૦, ગમ_૩૧, ગમ_૩૨, ગમ_૩૩(8), ગમ_૩૪(5), ગમ_૩૫(5), ગમ_૩૬(4), ગમ_૩૭(3), ગમ_૩૮(4), ગમ_૩૯(7), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૧(3), ગમ_૪૨(2), ગમ_૪૩(4), ગમ_૪૪(3), ગમ_૪૫(3), ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮(2), ગમ_૪૯, ગમ_૫૦, ગમ_૫૧(5), ગમ_૫૩, ગમ_૫૪(6), ગમ_૫૫(8), ગમ_૫૬(5), ગમ_૫૭(2), ગમ_૫૮(5), ગમ_૫૯, ગમ_૬૦(4), ગમ_૬૧(6), ગમ_૬૨(15), ગમ_૬૩(5), ગમ_૬૪(5), ગમ_૬૫(2), ગમ_૬૬(23), ગમ_૬૭(5), વ_૧(8), વ_૨(5), વ_૩(4), વ_૪(7), વ_૫(10), વ_૬(3), વ_૭(5), વ_૮(4), વ_૯(3), વ_૧૦, વ_૧૧(10), વ_૧૨(7), વ_૧૩(4), વ_૧૪(2), વ_૧૫(2), વ_૧૬, વ_૧૭(10), વ_૧૮(3), વ_૧૯(2), વ_૨૦(7), અ_૧(5), અ_૨(4), અ_૩(9), ગઅં_૧(7), ગઅં_૨(5), ગઅં_૩(6), ગઅં_૪(4), ગઅં_૫(6), ગઅં_૬(4), ગઅં_૭, ગઅં_૮(5), ગઅં_૯(3), ગઅં_૧૦(2), ગઅં_૧૧(12), ગઅં_૧૨, ગઅં_૧૩(3), ગઅં_૧૪(30), ગઅં_૧૫(5), ગઅં_૧૬(4), ગઅં_૧૭(2), ગઅં_૧૮(12), ગઅં_૧૯(2), ગઅં_૨૦(4), ગઅં_૨૧(5), ગઅં_૨૨(5), ગઅં_૨૩(9), ગઅં_૨૪(6), ગઅં_૨૫(2), ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૨૭(4), ગઅં_૨૮(8), ગઅં_૨૯(8), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(8), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫(2), ગઅં_૩૬(3), ગઅં_૩૭(3), ગઅં_૩૮
18 પછેડી ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૬, સા_૨, સા_૪, સા_૯, લો_૩, લો_૭, લો_૧૫, પં_૧, પં_૨, પં_૩, પં_૪, પં_૬, પં_૭, ગમ_૩૫, ગમ_૫૫, ગમ_૬૦, ગઅં_૨૩
1 પછેડીએ વ_૧૨
1 પટગરના સા_૯
1 પટરાણીઓને વ_૧૮
1 પટરાણીયો પં_૧
1 પટલાઈ વ_૨
1 પટવાળી ગપ્ર_૨૯
9 પટેલ લો_૩, પં_૪(6), વ_૨(2)
1 પડકાર્યો ગપ્ર_૭૨
1 પડખાભર વ_૫
4 પડખે ગપ્ર_૫૧, ગમ_૪૨, વ_૪(2)
5 પડત લો_૧૭(5)
2 પડતા સા_૧૪(2)
4 પડતી ગપ્ર_૧૮, કા_૧૨, લો_૪, ગમ_૬૩
1 પડતું લો_૧૮
6 પડતો ગપ્ર_૩૫(2), સા_૧૪(2), કા_૩, ગઅં_૨૭
1 પડદામાં ગમ_૬૨
2 પડયા ગમ_૨૧(2)
1 પડયો ગમ_૪૬
3 પડવા લો_૧, ગમ_૧૯, ગઅં_૩૩
1 પડવાની ગમ_૨૬
16 પડવાને ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૦, સા_૧૨, કા_૭, લો_૬, લો_૧૮, ગમ_૩૪, ગમ_૩૭, ગમ_૪૫, વ_૧૮, ગઅં_૩, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૬
3 પડવાનો ગપ્ર_૨૮(2), ગઅં_૪
2 પડવું ગમ_૪૫, ગઅં_૬
11 પડશે ગપ્ર_૪૯, સા_૪, સા_૧૪, લો_૩, લો_૧૮, ગમ_૧૮, ગમ_૨૨, ગમ_૨૮, ગમ_૪૮, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૬
1 પડશો સા_૪
1 પડાવીને ગપ્ર_૫૭
71 પડી ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૫(3), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, સા_૧૪, લો_૧, લો_૩, લો_૬, લો_૮(2), લો_૧૨, લો_૧૪, લો_૧૭, પં_૭, ગમ_૩, ગમ_૯, ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૬(3), ગમ_૨૬, ગમ_૨૭(2), ગમ_૨૮, ગમ_૩૧, ગમ_૩૯, ગમ_૪૪, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭(2), ગમ_૪૮, ગમ_૫૬, ગમ_૬૦, ગમ_૬૨, ગમ_૬૩, વ_૧૨(2), વ_૧૩, ગઅં_૨, ગઅં_૬, ગઅં_૮, ગઅં_૯, ગઅં_૧૨(2), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮(7), ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૬(2)
4 પડીને લો_૧૮, ગમ_૨૦, ગમ_૨૬, ગમ_૪૬
149 પડે ગપ્ર_૨(3), ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૪(6), ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૩૪(5), ગપ્ર_૩૮(2), ગપ્ર_૫૪(2), ગપ્ર_૬૧(2), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૪, ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(2), સા_૩, સા_૭, સા_૯, સા_૧૨, સા_૧૪(3), સા_૧૫, કા_૧, કા_૯, કા_૧૦, લો_૧(3), લો_૩(3), લો_૫, લો_૭, લો_૮(2), લો_૧૫, લો_૧૭(5), લો_૧૮, પં_૧, પં_૨, પં_૪(6), પં_૬, પં_૭(2), ગમ_૧(3), ગમ_૪(3), ગમ_૯(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૧, ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૫(2), ગમ_૧૬, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૧, ગમ_૨૫, ગમ_૨૭, ગમ_૩૩(2), ગમ_૪૫, ગમ_૪૬, ગમ_૪૮, ગમ_૫૬, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧(3), વ_૧, વ_૩, વ_૪, વ_૫, વ_૧૭, અ_૩, ગઅં_૧, ગઅં_૨(2), ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૧, ગઅં_૧૨(6), ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૨૧(2), ગઅં_૨૪(5), ગઅં_૨૫(3), ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૮(3), ગઅં_૨૯(2), ગઅં_૩૨(2), ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૫(4), ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
1 પડ્ય ગઅં_૬
21 પડ્યા ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૫૨, સા_૧, સા_૨, સા_૧૪(8), કા_૧૦, લો_૧૬(2), ગમ_૧૮, ગમ_૨૬, ગમ_૩૪, ગમ_૪૭, ગઅં_૨૧, ગઅં_૨૭
2 પડ્યાના ગમ_૩(2)
4 પડ્યું સા_૩, લો_૬, ગમ_૨૫, ગમ_૨૬
30 પડ્યો ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૧, સા_૧૦(2), સા_૧૪(2), લો_૧૪, પં_૩, ગમ_૩(3), ગમ_૨૮, ગમ_૩૨(2), ગમ_૩૮, ગમ_૪૬(2), ગમ_૫૧, ગમ_૫૭, વ_૭, ગઅં_૩, ગઅં_૨૪, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૫, ગઅં_૩૮
2996 પણ ગપ્ર_૧(5), ગપ્ર_૨(5), ગપ્ર_૩(4), ગપ્ર_૪(2), ગપ્ર_૫(2), ગપ્ર_૮, ગપ્ર_૯(11), ગપ્ર_૧૧, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪(11), ગપ્ર_૧૫(3), ગપ્ર_૧૬(2), ગપ્ર_૧૭(2), ગપ્ર_૧૮(38), ગપ્ર_૧૯(9), ગપ્ર_૨૦(6), ગપ્ર_૨૧(7), ગપ્ર_૨૨(4), ગપ્ર_૨૩(4), ગપ્ર_૨૪(19), ગપ્ર_૨૫(12), ગપ્ર_૨૬(12), ગપ્ર_૨૭(8), ગપ્ર_૨૮(2), ગપ્ર_૨૯(4), ગપ્ર_૩૦(4), ગપ્ર_૩૧(11), ગપ્ર_૩૨(12), ગપ્ર_૩૩(6), ગપ્ર_૩૪(7), ગપ્ર_૩૫(11), ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૩૭(13), ગપ્ર_૩૮(11), ગપ્ર_૩૯(8), ગપ્ર_૪૦(4), ગપ્ર_૪૧(3), ગપ્ર_૪૨(17), ગપ્ર_૪૩(3), ગપ્ર_૪૪(4), ગપ્ર_૪૫(6), ગપ્ર_૪૬(16), ગપ્ર_૪૭(4), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૦(5), ગપ્ર_૫૧(18), ગપ્ર_૫૨(8), ગપ્ર_૫૩(3), ગપ્ર_૫૪(3), ગપ્ર_૫૫(6), ગપ્ર_૫૬(19), ગપ્ર_૫૭(4), ગપ્ર_૫૮(4), ગપ્ર_૫૯(8), ગપ્ર_૬૦(8), ગપ્ર_૬૧(12), ગપ્ર_૬૨(12), ગપ્ર_૬૩(27), ગપ્ર_૬૪(6), ગપ્ર_૬૫(10), ગપ્ર_૬૬(7), ગપ્ર_૬૭(9), ગપ્ર_૬૮(13), ગપ્ર_૬૯(11), ગપ્ર_૭૦(18), ગપ્ર_૭૧(20), ગપ્ર_૭૨(32), ગપ્ર_૭૩(37), ગપ્ર_૭૪(6), ગપ્ર_૭૫(7), ગપ્ર_૭૬(3), ગપ્ર_૭૭(11), ગપ્ર_૭૮(40), સા_૧(8), સા_૨(37), સા_૩(13), સા_૪(5), સા_૫(14), સા_૬(3), સા_૭(4), સા_૮(2), સા_૯(4), સા_૧૦(8), સા_૧૧(10), સા_૧૨(8), સા_૧૩(8), સા_૧૪(23), સા_૧૫(22), સા_૧૬(3), સા_૧૭(17), સા_૧૮(16), કા_૧(36), કા_૨(6), કા_૩(12), કા_૪(5), કા_૫(7), કા_૬(15), કા_૭(9), કા_૮(13), કા_૯(4), કા_૧૦(19), કા_૧૧(8), કા_૧૨(7), લો_૧(29), લો_૨(13), લો_૩(8), લો_૪(16), લો_૫(17), લો_૬(54), લો_૭(25), લો_૮(33), લો_૧૦(28), લો_૧૧(6), લો_૧૨(7), લો_૧૩(27), લો_૧૪(11), લો_૧૫(24), લો_૧૬(14), લો_૧૭(22), લો_૧૮(20), પં_૧(11), પં_૨(11), પં_૩(24), પં_૪(42), પં_૫, પં_૬(3), પં_૭(17), ગમ_૧(31), ગમ_૨(13), ગમ_૩(21), ગમ_૪(18), ગમ_૫(5), ગમ_૬(14), ગમ_૭(3), ગમ_૮(18), ગમ_૯(27), ગમ_૧૦(21), ગમ_૧૧(4), ગમ_૧૨(14), ગમ_૧૩(55), ગમ_૧૪(11), ગમ_૧૫(9), ગમ_૧૬(22), ગમ_૧૭(26), ગમ_૧૮(25), ગમ_૧૯(9), ગમ_૨૦(16), ગમ_૨૧(13), ગમ_૨૨(21), ગમ_૨૩(7), ગમ_૨૪(3), ગમ_૨૫(6), ગમ_૨૬(15), ગમ_૨૭(17), ગમ_૨૮(21), ગમ_૨૯(3), ગમ_૩૦(4), ગમ_૩૧(15), ગમ_૩૨(7), ગમ_૩૩(22), ગમ_૩૪(7), ગમ_૩૫(24), ગમ_૩૬(4), ગમ_૩૭(7), ગમ_૩૮(5), ગમ_૩૯(19), ગમ_૪૦(2), ગમ_૪૧(10), ગમ_૪૨(5), ગમ_૪૪(4), ગમ_૪૫(8), ગમ_૪૬(4), ગમ_૪૭(12), ગમ_૪૮(10), ગમ_૪૯(2), ગમ_૫૦(9), ગમ_૫૧(9), ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૩(7), ગમ_૫૪(3), ગમ_૫૫(14), ગમ_૫૬(8), ગમ_૫૭(15), ગમ_૫૮(8), ગમ_૫૯(10), ગમ_૬૦(13), ગમ_૬૧(9), ગમ_૬૨(14), ગમ_૬૩(12), ગમ_૬૪(17), ગમ_૬૫(11), ગમ_૬૬(15), ગમ_૬૭(14), વ_૧(17), વ_૨(11), વ_૩(10), વ_૪(9), વ_૫(14), વ_૬(13), વ_૭(10), વ_૮(4), વ_૯(2), વ_૧૦(8), વ_૧૧(16), વ_૧૨(11), વ_૧૩(8), વ_૧૪(6), વ_૧૫, વ_૧૬(3), વ_૧૭(17), વ_૧૮(10), વ_૧૯(3), વ_૨૦(11), અ_૧(12), અ_૨(3), અ_૩(17), ગઅં_૧(12), ગઅં_૨(17), ગઅં_૩(18), ગઅં_૪(16), ગઅં_૫(8), ગઅં_૬(9), ગઅં_૭(5), ગઅં_૮(4), ગઅં_૯(11), ગઅં_૧૦(6), ગઅં_૧૧(11), ગઅં_૧૨(14), ગઅં_૧૩(12), ગઅં_૧૪(41), ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૧૬(12), ગઅં_૧૭(2), ગઅં_૧૮(7), ગઅં_૧૯(10), ગઅં_૨૦(4), ગઅં_૨૧(38), ગઅં_૨૨(7), ગઅં_૨૩(5), ગઅં_૨૪(16), ગઅં_૨૫(14), ગઅં_૨૬(14), ગઅં_૨૭(14), ગઅં_૨૮(16), ગઅં_૨૯(11), ગઅં_૩૦(3), ગઅં_૩૧(13), ગઅં_૩૨(5), ગઅં_૩૩(24), ગઅં_૩૪(11), ગઅં_૩૫(18), ગઅં_૩૬(8), ગઅં_૩૭(13), ગઅં_૩૮(6)
2 પણે ગમ_૩૫, ગઅં_૩૪
1 પતંગ ગમ_૫૦
2 પતંગને વ_૪(2)
1 પતંગિયાની ગમ_૪
22 પતિ ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯(2), ગપ્ર_૬૦, સા_૧, સા_૧૪, લો_૨(2), લો_૧૮, પં_૩(3), પં_૪, ગમ_૫, ગમ_૧૩, ગમ_૨૨, ગમ_૫૩, ગમ_૬૦, ગમ_૬૪, ગઅં_૧૬(2)
2 પતિત ગપ્ર_૩૭, ગમ_૬૨
4 પતિતપાવન કા_૭, ગમ_૧૮(2), ગઅં_૩૨
4 પતિના ગઅં_૧૬(4)
2 પતિની સા_૧૪, ગઅં_૧૬
1 પતિનું ગમ_૫
1 પતિને લો_૨
2 પતિનો ગમ_૧૭, ગમ_૬૧
1 પતિબુદ્ધિએ ગપ્ર_૭૫
8 પતિભાવે લો_૧૮(5), પં_૩, ગમ_૬૨(2)
10 પતિવ્રતા ગપ્ર_૭૨, સા_૧૪, લો_૨, ગમ_૧, ગમ_૫(3), ગઅં_૧૬(3)
12 પતિવ્રતાના સા_૧૪(2), લો_૧૧, ગમ_૧, ગમ_૧૯, ગમ_૬૨, ગઅં_૧૬(6)
4 પતિવ્રતાની ગપ્ર_૨૬, લો_૨, લો_૧૧, ગમ_૬૨
7 પતિવ્રતાનું લો_૨, ગમ_૧(3), ગમ_૫, ગમ_૬૨(2)
1 પતિવ્રતાને ગઅં_૧૬
5 પતિવ્રતાનો ગપ્ર_૪૪, સા_૧૪(2), ગમ_૫(2)
1 પતિવ્રતાપણાની લો_૧૧
2 પતિવ્રતાપણું ગમ_૧૯, ગઅં_૧૬
1 પત્નીઓ પં_૭
3 પત્ર ગપ્ર_૯, સા_૯, ગઅં_૨૫
1 પત્રમાં અ_૧
2 પથરા ગમ_૧, વ_૧૩
6 પથરો ગમ_૧, ગમ_૬, ગમ_૧૩, ગમ_૩૩, વ_૧૩, ગઅં_૯
4 પથારી ગપ્ર_૯, લો_૬, લો_૧૭, ગમ_૫૫
1 પથ્થરનો ગપ્ર_૨૭
7 પદ સા_૬, પં_૭(2), ગમ_૫૭(2), વ_૧૧(2)
1 પદનાં ગમ_૫૭
4 પદને ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૭૨, કા_૭, ગઅં_૧૪
2 પદમાં ગમ_૫૭, વ_૧૧
3 પદવી ગમ_૩, ગમ_૨૨, ગમ_૨૮
2 પદવીને ગપ્ર_૩, ગમ_૪
1 પદવીમાંથી ગઅં_૨૨
108 પદાર્થ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૬(3), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૪૬(2), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧(3), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૨, સા_૩, સા_૬, સા_૭, કા_૧, લો_૧૦(3), લો_૧૫, લો_૧૭(5), પં_૨, ગમ_૧, ગમ_૪(2), ગમ_૬(5), ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૩(2), ગમ_૧૭, ગમ_૩૯, ગમ_૪૨, ગમ_૪૭, ગમ_૪૮, ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૫(3), ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૭(10), ગમ_૬૨, ગમ_૬૫, વ_૪(2), વ_૮, વ_૨૦, અ_૧, ગઅં_૧, ગઅં_૨(2), ગઅં_૪(2), ગઅં_૯(5), ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૮(2), ગઅં_૨૬(3), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪(2), ગઅં_૩૫(4), ગઅં_૩૭
3 પદાર્થના ગઅં_૨, ગઅં_૪, ગઅં_૩૪
25 પદાર્થની ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૦(5), કા_૭, ગમ_૨૨(3), ગમ_૩૮, ગમ_૪૬, ગમ_૪૭, ગઅં_૪(3), ગઅં_૩૪(5)
5 પદાર્થનું કા_૧૨, ગમ_૬, ગમ_૩૦, ગમ_૪૮(2)
44 પદાર્થને ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૧૨(2), ગપ્ર_૨૦(2), ગપ્ર_૨૧(2), ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૩૪(3), ગપ્ર_૭૩, સા_૬(2), સા_૭, કા_૮, કા_૧૦(3), લો_૯, લો_૧૦(4), પં_૨, ગમ_૧, ગમ_૧૩(3), ગમ_૧૬, ગમ_૨૨(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૬, ગમ_૩૮, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૫, વ_૧૯(2), ગઅં_૧, ગઅં_૫, ગઅં_૩૪
17 પદાર્થનો ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૮, કા_૩, લો_૧, લો_૧૭, ગમ_૨, ગમ_૨૨, ગમ_૨૭, ગમ_૫૭, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૩(3), ગઅં_૩૫
44 પદાર્થમાં ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૬(2), ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૬૩, સા_૭, કા_૧૦, લો_૧૦(8), લો_૧૫, ગમ_૪(2), ગમ_૬, ગમ_૨૪, ગમ_૩૩, ગમ_૪૫, ગમ_૫૦, ગમ_૫૬, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૫, ગઅં_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૪, ગઅં_૯, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૨, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૩, ગઅં_૩૪
6 પદાર્થમાંથી ગપ્ર_૬૩, કા_૭, ગમ_૧, ગમ_૪૧, ગમ_૫૫(2)
8 પદાર્થમાત્ર ગપ્ર_૪૭(2), લો_૧૦, લો_૧૬, ગમ_૩૩, ગમ_૫૫(2), ગમ_૬૦
1 પદાર્થમાત્રના ગપ્ર_૧૨
1 પદાર્થમાત્રનું ગપ્ર_૧૨
2 પદાર્થમાત્રને ગમ_૬૬, ગઅં_૩૪
1 પદાર્થરૂપે ગપ્ર_૫૧
3 પદાર્થે કા_૧૦, લો_૧૭(2)
4 પદ્મ લો_૧૮(2), પં_૬, ગઅં_૧૦
1 પદ્મને વ_૨
1 પદ્મપુરાણના ગઅં_૧૦
1 પધરામણી ગઅં_૩
1 પધરાવ્યા સા_૧૦
3 પધારતા ગપ્ર_૧૮, કા_૩, ગમ_૨૧
1 પધારીને ગમ_૩૯
2 પધારે ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૮
3 પધારો પં_૪(3)
39 પધાર્યા ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૫૧, ગપ્ર_૭૮, સા_૯, સા_૧૦, કા_૧૧, લો_૨, લો_૧૮, ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૯, ગમ_૨૧, ગમ_૨૪, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯(2), ગમ_૪૫, ગમ_૫૨, ગમ_૫૪, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, વ_૧૮, ગઅં_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૩(2), ગઅં_૧૭, ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૬, ગઅં_૩૬(2)
1 પનરવલું ગપ્ર_૫૬
1 પમાડનારા સા_૬
2 પમાડવાને ગપ્ર_૭૧, વ_૨૦
2 પમાડવાપણું ગપ્ર_૧૨(2)
1 પમાડવું ગપ્ર_૫૬
1 પમાડી કા_૮
9 પમાડે ગપ્ર_૧૩(3), ગપ્ર_૪૩, કા_૧(2), લો_૧૮(2), અ_૧
1 પમાડ્યાનું વ_૨૦
1 પમાતી ગપ્ર_૬૪
2 પમાતો ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૩
12 પમાય ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૬૦(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૫, ગમ_૨૦, ગમ_૬૬(2)
83 પર ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૩(2), ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૪૬(3), ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૬૪(5), ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૯, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૫(2), સા_૧૬, સા_૧૭(3), કા_૧, કા_૮(4), લો_૭(2), લો_૧૦(3), લો_૧૪(2), લો_૧૫, પં_૨(3), ગમ_૪, ગમ_૧૮, ગમ_૨૦(2), ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૦, ગમ_૩૧(2), ગમ_૫૭, ગમ_૬૪(2), ગમ_૬૫, ગમ_૬૬, વ_૨(3), વ_૪, વ_૫(3), વ_૧૦, વ_૧૧, વ_૧૮(2), અ_૨, ગઅં_૨૧, ગઅં_૩૧(2)
1 પરંતુ ગઅં_૩૫
1 પરંપરાએ સા_૧૩
1 પરચો ગમ_૬૬
1 પરજે ગપ્ર_૬૬
1 પરઠનારાની ગપ્ર_૭૩
2 પરઠનારો ગપ્ર_૭૩, લો_૧૮
2 પરઠવો લો_૧૮(2)
1 પરઠાઈ ગપ્ર_૨૩
2 પરઠાય લો_૧૮(2)
1 પરઠીએ ગપ્ર_૭૨
20 પરઠે ગપ્ર_૬, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૩(3), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૨(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૮, લો_૧૮(2), પં_૩(3), ગમ_૨૬(2), ગમ_૬૫
1 પરઠ્યા લો_૧૮
2 પરઠ્યો ગપ્ર_૭૨, ગમ_૨૬
1 પરણાવીને અ_૩
1 પરણાવ્યા અ_૩
1 પરણીને ગઅં_૨૯
3 પરણેલી કા_૧૦, ગમ_૬(2)
3 પરણ્યા કા_૧૦, વ_૧૮(2)
1 પરણ્યાની ગઅં_૨૯
1 પરણ્યાનું ગપ્ર_૨૩
1 પરતંત્ર ગપ્ર_૬૪
1 પરથારે ગપ્ર_૨૫
1 પરદારાનો લો_૧૨
1 પરદેશ ગપ્ર_૭૩
1 પરદેશથી પં_૧
1 પરપણું સા_૧૭
1 પરબ પં_૧
17 પરબ્રહ્મ ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, સા_૬(2), સા_૧૨, લો_૧, લો_૭(2), લો_૧૦, ગમ_૩, ગમ_૮(2), ગમ_૧૩, ગમ_૩૦, ગમ_૩૯, ગમ_૬૨, ગમ_૬૫
1 પરબ્રહ્મના લો_૧૦
3 પરબ્રહ્મની લો_૭, ગમ_૩, ગમ_૩૯
42 પરમ ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૬(3), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૭૨, સા_૩, કા_૭, કા_૧૦(3), લો_૧૦(3), લો_૧૮, પં_૭(2), ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૨૩, ગમ_૨૮, ગમ_૩૫, ગમ_૩૯, ગમ_૪૦(2), ગમ_૫૨(2), ગમ_૫૬(2), ગમ_૫૯, ગમ_૬૨(2), વ_૩, વ_૧૫, વ_૧૯(2), ગઅં_૧૪, ગઅં_૩૧, ગઅં_૩૮
1 પરમગતિને પં_૨
1 પરમચૈતન્યાનંદ ગપ્ર_૬૩
1 પરમધામ ગપ્ર_૬૩
7 પરમપદ ગમ_૮(2), ગમ_૧૦, ગમ_૧૨, ગમ_૪૫, વ_૬, ગઅં_૨
1 પરમપદનું વ_૧૨
11 પરમપદને ગપ્ર_૫૬, સા_૯, ગમ_૩, ગમ_૮, ગમ_૧૩, ગમ_૧૬(2), ગમ_૩૯, ગમ_૪૫, ગમ_૪૮, વ_૧૨
1 પરમભાવને લો_૧૮
1 પરમભાવે લો_૧૮
1 પરમસિદ્ધાંત ગમ_૧
157 પરમહંસ ગપ્ર_૫, ગપ્ર_૯, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૧૮(2), ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૨(3), ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦(2), ગપ્ર_૭૨, કા_૧, કા_૨(2), કા_૪, કા_૭(2), કા_૧૨, લો_૨(5), લો_૪, લો_૫(4), લો_૬(4), લો_૭, લો_૮, લો_૯(2), લો_૧૦, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૬(3), લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧(2), પં_૨(2), પં_૩(2), પં_૪, પં_૫, પં_૬(2), પં_૭, ગમ_૧, ગમ_૩(4), ગમ_૪(2), ગમ_૬(4), ગમ_૭, ગમ_૮(3), ગમ_૧૦(2), ગમ_૧૨, ગમ_૧૩, ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૦(3), ગમ_૨૧, ગમ_૨૪, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૩૧(2), ગમ_૩૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૫(4), ગમ_૩૬, ગમ_૩૭, ગમ_૩૮, ગમ_૩૯(2), ગમ_૫૦, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧(3), ગમ_૬૩, વ_૭, વ_૧૮(3), વ_૨૦, અ_૨, અ_૩(2), ગઅં_૪, ગઅં_૯, ગઅં_૧૧(3), ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૮, ગઅં_૨૨(2), ગઅં_૨૩, ગઅં_૨૪(3), ગઅં_૨૫, ગઅં_૨૬, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૮, ગઅં_૩૦, ગઅં_૩૧(2), ગઅં_૩૨, ગઅં_૩૩(2), ગઅં_૩૪, ગઅં_૩૬(2), ગઅં_૩૭, ગઅં_૩૮
2 પરમહંસથી લો_૫, ગમ_૩૪
3 પરમહંસના લો_૧, ગમ_૧૩, ગમ_૩૩
18 પરમહંસની ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૭(2), ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૫૮, ગપ્ર_૬૦, કા_૩, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૮, પં_૨, પં_૩, પં_૪, પં_૭
19 પરમહંસને ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૦, લો_૫(5), લો_૮, પં_૧, ગમ_૧૦, ગમ_૧૫, ગમ_૧૯, ગમ_૨૫, ગમ_૩૯, ગમ_૫૧, વ_૨૦, ગઅં_૧(3)
2 પરમહંસમાં ગમ_૧૫, ગઅં_૨૯
1 પરમહંસમાત્રના ગપ્ર_૭૨
16 પરમહંસે ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૪૯, લો_૧૪, લો_૧૬, લો_૧૮, પં_૧, ગમ_૪, ગમ_૨૦(2), ગમ_૩૪(2), ગમ_૩૯, ગમ_૬૭, ગઅં_૧, ગઅં_૩, ગઅં_૨૩
1 પરમાણુની ગપ્ર_૭૨
1 પરમાણુમાંથી ગમ_૬૪
1 પરમાણુરૂપ ગમ_૬૪
11 પરમાત્મા ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૭(2), ગપ્ર_૭૨, સા_૧, લો_૧૦(2), પં_૨, ગમ_૫૭, ગમ_૬૨, વ_૨
1 પરમાત્માનંદ ગપ્ર_૭૮
1 પરમાત્માના વ_૨
4 પરમાત્માનું ગપ્ર_૫૬, સા_૧, લો_૧૫, અ_૧
14 પરમાત્માને લો_૧૫(4), પં_૨(7), ગમ_૩૬, વ_૨(2)
7 પરમાનંદ ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૬૫(5), સા_૧૬
70 પરમેશ્વર ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૫(3), ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮(2), ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(5), સા_૨(11), સા_૪, સા_૧૩(2), લો_૧૦(2), લો_૧૨, ગમ_૭, ગમ_૧૦, ગમ_૧૨(2), ગમ_૧૮(2), ગમ_૨૧(5), ગમ_૩૭, ગમ_૪૧, ગમ_૪૮, ગમ_૫૩, ગમ_૫૭(2), ગમ_૬૫(2), વ_૫, વ_૬, વ_૧૨, વ_૧૮, ગઅં_૨, ગઅં_૪, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૪(3), ગઅં_૧૮
2 પરમેશ્વરથી સા_૧૦, સા_૧૩
62 પરમેશ્વરના ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૧(2), ગપ્ર_૩૪(2), ગપ્ર_૩૬, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૪૭, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૮(2), ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨(10), સા_૪, સા_૫, સા_૯, સા_૧૨, સા_૧૩, કા_૬, કા_૧૨(2), લો_૧૦, ગમ_૧૬(3), ગમ_૧૭, ગમ_૧૮, ગમ_૧૯, ગમ_૨૧, ગમ_૨૮, ગમ_૫૧, વ_૮(2), વ_૧૨(3), વ_૧૭(2), અ_૩(2), ગઅં_૧, ગઅં_૭, ગઅં_૯, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૪(2)
45 પરમેશ્વરની ગપ્ર_૨, ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૫૩, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૭૩(2), ગપ્ર_૭૭, સા_૨(2), સા_૯, સા_૧૧(3), સા_૧૫, લો_૨, ગમ_૪, ગમ_૭(2), ગમ_૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦(3), ગમ_૧૩, ગમ_૧૫, ગમ_૧૮(2), ગમ_૧૯(2), ગમ_૨૭, ગમ_૩૪, ગમ_૫૭, વ_૬, વ_૧૭(2), અ_૩, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૮(3)
18 પરમેશ્વરનું ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૭૪, સા_૧૩, સા_૧૭, કા_૧૦, કા_૧૨, લો_૧૭, પં_૫, ગમ_૧૮, ગમ_૨૧(2), ગમ_૬૨, વ_૬(3), વ_૧૧, વ_૧૬, અ_૧
36 પરમેશ્વરને ગપ્ર_૧૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૫૯, સા_૧, સા_૨(3), લો_૧૦, લો_૧૮, ગમ_૯, ગમ_૧૦, ગમ_૨૧, ગમ_૨૪, ગમ_૨૬, ગમ_૨૭, ગમ_૫૭, ગમ_૬૫, વ_૨, વ_૫, વ_૬, વ_૮, અ_૨(4), ગઅં_૨, ગઅં_૧૦, ગઅં_૧૪(5)
17 પરમેશ્વરનો ગપ્ર_૩૫, ગપ્ર_૪૯(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૭૦, લો_૧૦(2), ગમ_૧૦(2), વ_૮, વ_૧૨, અ_૧(2), અ_૨(2), ગઅં_૨૨
1 પરમેશ્વરપણાની વ_૧૮
11 પરમેશ્વરમાં ગપ્ર_૪૯(2), સા_૨(3), ગમ_૩૬, વ_૧૩, ગઅં_૨, ગઅં_૧૪(3)
12 પરમેશ્વરે ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૬૭, ગપ્ર_૬૮, સા_૨(3), સા_૧૩, ગમ_૧૬(2), વ_૧૭
2 પરલોક ગપ્ર_૬૭, ગમ_૪૬
6 પરલોકને કા_૧૦(2), લો_૧૦, ગમ_૩૩, ગઅં_૫, ગઅં_૮
5 પરલોકમાં ગમ_૩૩(3), વ_૧૧, ગઅં_૨૬
3 પરવશ ગપ્ર_૨૦, ગઅં_૧૩(2)
1 પરશુરામ ગપ્ર_૭૮
1 પરસેવા ગપ્ર_૭૩
3 પરસેવો ગપ્ર_૭૩(3)
1 પરસ્ત્રી લો_૧૨
1 પરસ્ત્રીના ગમ_૧૮
6 પરસ્ત્રીનો ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૭૨, સા_૧૦(2), ગમ_૧૭, ગઅં_૨૨
25 પરસ્પર ગપ્ર_૪, ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૬૫, ગપ્ર_૭૦(3), સા_૨, કા_૩, લો_૯, લો_૧૩, લો_૧૬, લો_૧૮, પં_૩(2), પં_૪(2), ગમ_૧૦, ગમ_૨૨, ગમ_૩૫, વ_૭, વ_૧૧, ગઅં_૬(3)
2 પરા સા_૬(2)
1 પરાક્રમ ગમ_૧૦
1 પરાજય ગમ_૨
2 પરાણે ગપ્ર_૨૪(2)
1 પરાત્પર પં_૨
1 પરાધીન ગઅં_૧૩
16 પરાભવ ગપ્ર_૧૯, સા_૧૮, લો_૧૩(9), પં_૭, ગઅં_૭, ગઅં_૧૫(2), ગઅં_૨૪
1 પરાભવને લો_૧૩
2 પરાયણ ગમ_૬૨, અ_૩
4 પરાવાણી સા_૬(4)
2 પરાશર વ_૫, વ_૨૦
1 પરાશરસ્મૃતિ લો_૯
1 પરાશરાદિક ગમ_૨૧
3 પરિચર્યા ગપ્ર_૪૩, સા_૯, ગઅં_૩૪
1 પરિચર્યાના ગમ_૧૩
1 પરિચર્યાને ગમ_૫૫
1 પરિછિન્ન ગપ્ર_૫૨
1 પરિણામને ગઅં_૩૪
1 પરિણામપણું ગપ્ર_૧૨
1 પરિતાપ ગપ્ર_૬૭
1 પરિત્યાગ વ_૫
23 પરિપક્વ ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૩(6), ગપ્ર_૭૮, સા_૫, સા_૧૧, સા_૧૨, લો_૮(2), લો_૧૦(3), પં_૭, ગમ_૬૨, ગમ_૬૫, ગઅં_૫(2), ગઅં_૨૦, ગઅં_૨૨
1 પરિપક્વપણાને ગઅં_૨૦
28 પરિપૂર્ણ ગપ્ર_૧, ગપ્ર_૯(2), ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૫૨(2), ગપ્ર_૭૫(2), ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૫, કા_૬, લો_૭(4), ગમ_૧૩, ગમ_૫૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, વ_૫, વ_૧૨(3), ગઅં_૫(2), ગઅં_૧૪
1 પરિપૂર્ણપણું ગપ્ર_૫૨
3 પરિમાણ લો_૧૭, ગમ_૨૪(2)
1 પરિમાણે ગઅં_૩૧
1 પરિયાં ગપ્ર_૭૫
1 પરિવાર ગમ_૬૨
7 પરીક્ષા ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧(2), કા_૩(2), ગમ_૬૧
4 પરીક્ષિત ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૭૨, લો_૧૨, ગમ_૬૧
3 પરીક્ષિતને ગપ્ર_૭૨(2), ગમ_૧૭
1 પરીક્ષિતે ગમ_૧૦
1 પરૂણા ગઅં_૧૬
9 પરોક્ષ લો_૧૧, ગમ_૪, ગમ_૨૧(4), ગમ_૩૫, વ_૧૮, ગઅં_૨
1 પરોક્ષના ગમ_૨૧
1 પરોક્ષને ગઅં_૨
1 પરોક્ષપણું ગમ_૪
6 પરોક્ષપણે લો_૭, ગમ_૧૩, ગમ_૩૯, ગમ_૬૪, વ_૧૮, ગઅં_૩૧
2 પરોક્ષરૂપ વ_૧૮(2)
1 પરોણો ગપ્ર_૩૮
28 પર્યન્ત ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૯, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૮, સા_૧૧, સા_૧૭, કા_૧, કા_૪, કા_૮, કા_૧૦, લો_૪, લો_૮, લો_૯, લો_૧૫, પં_૪, ગમ_૨૨, ગમ_૩૩, ગમ_૩૫, ગમ_૫૮(2), વ_૪, વ_૯, અ_૨, ગઅં_૧૪, ગઅં_૨૪, ગઅં_૨૭, ગઅં_૨૯
20 પર્વત ગપ્ર_૩૯(4), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૬૩(4), કા_૮(2), લો_૧૦, ગમ_૪૨(2), વ_૪, વ_૧૮, ગઅં_૧૩, ગઅં_૨૧
1 પર્વત-વૃક્ષનું ગપ્ર_૩૯
1 પર્વત-વૃક્ષાદિકે ગપ્ર_૧૨
2 પર્વતથી ગપ્ર_૩૯, ગઅં_૧૨
2 પર્વતની કા_૮, ગમ_૪૨
1 પર્વતનું વ_૧૧
5 પર્વતને ગપ્ર_૬૩(2), ગપ્ર_૬૬, કા_૮, વ_૧૩
2 પર્વતભાઈ લો_૩, ગઅં_૨૨
4 પલંગ કા_૧(2), કા_૭(2)
1 પલંગની કા_૧
1 પલટાઈ ગપ્ર_૬૨
1 પલટાઈને ગમ_૪૪
1 પલટાવીને સા_૨
1 પલટીને સા_૨
1 પલળી ગઅં_૨૩
1 પલળીને ગઅં_૨૩
1 પલળેલાં ગઅં_૨૩
1 પલાળી કા_૨
1 પલાળીને ગઅં_૪
1 પળ ગપ્ર_૬૧
2 પળમાત્ર ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૬૧
3 પળે ગપ્ર_૧૭, લો_૪, ગમ_૫૧
22 પવિત્ર ગપ્ર_૧૮(3), ગપ્ર_૨૯(4), ગપ્ર_૪૨(2), ગપ્ર_૫૫, ગપ્ર_૭૮, ગમ_૪૭, વ_૮, વ_૧૪(2), અ_૨(2), ગઅં_૧૪(4), ગઅં_૨૩
2 પવિત્રપણે ગપ્ર_૨૫, વ_૮
21 પશુ ગપ્ર_૧૨, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૩૨, ગપ્ર_૪૪, સા_૨(2), સા_૧૭, કા_૯(2), લો_૫, લો_૧૦, પં_૧, ગમ_૧(2), ગમ_૮, ગમ_૬૭, વ_૬, વ_૧૩, ગઅં_૧૯, ગઅં_૨૭, ગઅં_૩૭
2 પશુ-પક્ષીમાં ગપ્ર_૪૧, ગઅં_૧૪
1 પશુ-પક્ષ્યાદિક ગપ્ર_૧૩
1 પશુ-પશુને પં_૪
3 પશુના પં_૧, પં_૪, ગઅં_૧૪
1 પશુની પં_૪
1 પશુનું ગપ્ર_૨૧
4 પશુને ગપ્ર_૧૮, લો_૧, પં_૪, ગઅં_૧૪
1 પશુહિંસા ગપ્ર_૬૯
1 પશ્ચાતાપ ગમ_૨૫
4 પશ્યંતી સા_૬(4)
1 પહેરતો લો_૧૭
6 પહેરવા ગપ્ર_૩૬, લો_૧૭(2), ગઅં_૨૩(3)
1 પહેરવું કા_૬
1 પહેરાવવાં ગઅં_૨૩
2 પહેરાવવી ગઅં_૨૩(2)
1 પહેરાવવો ગઅં_૨૩
1 પહેરાવી ગમ_૧૦
2 પહેરાવીને ગઅં_૨૩(2)
1 પહેરાવ્યાં કા_૬
29 પહેરી ગપ્ર_૧૩(2), ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૬૪, કા_૬, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૨, લો_૧૩, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૯, વ_૨
2 પહેરીને ગપ્ર_૧૮, કા_૬
30 પહેર્યા ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦(2), ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૧, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૮, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૩, કા_૧૧, લો_૧, ગમ_૩૨, ગમ_૪૧, ગમ_૫૪, ગમ_૬૧, વ_૧૧, વ_૧૩, વ_૧૫, અ_૨(2), ગઅં_૫, ગઅં_૭, ગઅં_૧૩, ગઅં_૧૪, ગઅં_૧૫, ગઅં_૧૬, ગઅં_૧૮
3 પહેર્યું ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૩૮, ગમ_૩૪
114 પહેર્યો ગપ્ર_૧૩, ગપ્ર_૧૪, ગપ્ર_૧૭, ગપ્ર_૨૦, ગપ્ર_૨૧, ગપ્ર_૨૨, ગપ્ર_૨૩, ગપ્ર_૨૪, ગપ્ર_૨૫, ગપ્ર_૨૬, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૦, ગપ્ર_૩૨(2), ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૩૪, ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૩૮, ગપ્ર_૩૯, ગપ્ર_૪૦(2), ગપ્ર_૪૨, ગપ્ર_૪૩, ગપ્ર_૪૪(2), ગપ્ર_૪૫, ગપ્ર_૪૬, ગપ્ર_૪૯, ગપ્ર_૫૧(2), ગપ્ર_૫૩(2), ગપ્ર_૫૪, ગપ્ર_૫૬, ગપ્ર_૫૯, ગપ્ર_૬૦, ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૨, ગપ્ર_૬૩, ગપ્ર_૬૪, ગપ્ર_૬૬, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૧, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૮(2), સા_૨, સા_૩, સા_૪, સા_૯(2), સા_૧૪, સા_૧૮, કા_૧, કા_૩, કા_૬, કા_૧૧, કા_૧૨, લો_૧, લો_૨, લો_૩, લો_૪, લો_૫, લો_૬, લો_૭, લો_૮, લો_૯, લો_૧૦, લો_૧૩, લો_૧૪, લો_૧૫, લો_૧૬, લો_૧૭, લો_૧૮, પં_૧(2), પં_૨, પં_૩, પં_૪, પં_૫, પં_૬, પં_૭, ગમ_૧(2), ગમ_૯, ગમ_૧૩, ગમ_૧૪, ગમ_૧૮, ગમ_૨૦, ગમ_૨૧(2), ગમ_૨૩, ગમ_૨૪, ગમ_૨૮, ગમ_૩૦(2), ગમ_૩૫, ગમ_૫૨, ગમ_૫૫, ગમ_૫૭, ગમ_૬૦, ગમ_૬૧, ગમ_૬૨, વ_૧, વ_૨, વ_૧૨(2), અ_૨, ગઅં_૧, ગઅં_૨, ગઅં_૧૭, ગઅં_૩૧
1 પહેલાં ગપ્ર_૨૭
1 પહેલે સા_૨
4 પહોંચતી ગપ્ર_૩૩, ગમ_૧૩, વ_૧૩, અ_૧
1 પહોંચાડે ગમ_૧૬
1 પહોંચી સા_૧૭
4 પહોંચે ગપ્ર_૬૬, ગમ_૧૦, ગમ_૧૬, અ_૧
1 પહોંચ્યા સા_૧૪
13 પહોર ગપ્ર_૧૮, ગપ્ર_૨૪(2), ગપ્ર_૨૮, ગપ્ર_૩૩, ગપ્ર_૭૮(3), સા_૪, કા_૪, કા_૮, લો_૪, ગમ_૬૨
1 પહોરને ગમ_૫૪
2 પહોરમાં ગપ્ર_૪૪, ગપ્ર_૪૭
1 પહોળા ગપ્ર_૨૯
3 પા ગપ્ર_૫૨, ગપ્ર_૫૬(2)
1 પાંખડીનું ગપ્ર_૨૫
1 પાંખને સા_૧૭
29 પાંચ ગપ્ર_૭, ગપ્ર_૨૭, ગપ્ર_૨૯, ગપ્ર_૩૧, ગપ્ર_૭૨(3), સા_૪, સા_૫(2), સા_૧૦, સા_૧૪(3), કા_૧૦, લો_૧, લો_૫, લો_૮, લો_૧૭(2), પં_૧, ગમ_૨૫, ગમ_૩૧, ગમ_૩૪, ગમ_૪૭, ગમ_૬૨, વ_૨, વ_૫, ગઅં_૩૦
2 પાંચમને ગપ્ર_૧૭, કા_૯
1 પાંચમા વ_૧૮
1 પાંચમી ગપ્ર_૭૨
1 પાંચમું ગઅં_૩૦
2 પાંચે કા_૧૧, ગમ_૧૬
1 પાંજરામાં પં_૩
1 પાંજરું પં_૩
4 પાંડવ ગપ્ર_૩૧(2), પં_૧, ગઅં_૩
1 પાંડવના ગપ્ર_૭૦
1 પાંડવને વ_૧
1 પાંડવે વ_૧
1 પાંડવોની વ_૧૮
1 પાંડવોને ગમ_૨૮
2 પાંદડું ગપ્ર_૩૭, ગપ્ર_૭૪
3 પાકા ગપ્ર_૫૮, ગમ_૧૮, ગમ_૪૪
3 પાકી ગમ_૯(3)
1 પાકું કા_૧૨
15 પાકો ગપ્ર_૫૮(3), ગપ્ર_૬૧, ગપ્ર_૬૮, ગપ્ર_૭૦, ગપ્ર_૭૩, ગપ્ર_૭૬, ગપ્ર_૭૭, લો_૧૦, ગમ_૯(2), ગમ_૩૩, ગમ_૬૧(2)
1 પાખંડ