વચનામૃતોની તારીખ પ્રમાણે માહિતી

વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી ઉપક્રમે, વચનામૃત આધારિત સત્સંગ અભ્યાસ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુથી માટે વચનામૃતના માસ પ્રમાણે અને વચનામૃતના વર્ષ પ્રમાણે ની યાદી - આપણા સૂચનો આવકાર્ય છે.
  • આપના સૂચનો આવકાર્ય છે - સૂચનો નીચેના Email પર મોકલશો.

    ycp98@yahoo.com


માસ વચનામૃત સંખ્યા
કાર્તિક ૨૦
માગશર ૩૯
પોષ ૪૦
મહા ૨૮
ફાગણ ૨૫
ચૈત્ર ૧૩
વૈશાખ
જ્યેષ્ઠ
અષાઢ ૧૧
શ્રાવણ ૩૭
ભાદરવા ૨૪
આસો ૧૧
માસ શુદ/વદ તિથિ તિથિ વર્ષ વચનામૃત
1 કાર્તિક સુદિ પડવા ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૭
2 કાર્તિક સુદિ ચતુર્થી ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૮
3 કાર્તિક સુદિ પાંચમ ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૯
4 કાર્તિક સુદિ ૧૦ દશમી ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૧૦
5 કાર્તિક સુદિ ૧૦ દશમી ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૨૫
6 કાર્તિક સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૯ ગઢડા મધ્ય: ૨૭
7 કાર્તિક સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૯ વરતાલ: ૧
8 કાર્તિક સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૨૬
9 કાર્તિક સુદિ ૧૩ તેરસ ૧૮૮૨ વરતાલ: ૨
10 કાર્તિક સુદિ ૧૫ પૂનમ ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૧૨
11 કાર્તિક સુદિ ૧૫ પૂનમ ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૨૭
12 કાર્તિક સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૧૧
13 કાર્તિક વદિ પડવા ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૨૮
14 કાર્તિક વદિ ૧૦ દશમી ૧૮૭૭ લોયા: ૧
15 કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૭ લોયા: ૨
16 કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૧
17 કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૩
18 કાર્તિક વદિ ૧૩ તેરસ ૧૮૭૭ લોયા: ૩
19 કાર્તિક વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૭ લોયા: ૪
20 કાર્તિક વદિ અમાસ ૧૮૭૭ લોયા: ૫
1 માગશર સુદિ પડવા ૧૮૭૭ લોયા: ૬
2 માગશર સુદિ બીજ ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૬૨
3 માગશર સુદિ ત્રીજ ૧૮૭૭ લોયા ૭
4 માગશર સુદિ ચતુર્થી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧
5 માગશર સુદિ પંચમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨
6 માગશર સુદિ પંચમી ૧૮૭૭ લોયા: ૮
7 માગશર સુદિ છઠ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩
8 માગશર સુદિ છઠ ૧૮૭૭ લોયા ૯
9 માગશર સુદિ સપ્તમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪
10 માગશર સુદિ અષ્ટમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫
11 માગશર સુદિ અષ્ટમી ૧૮૭૭ લોયા: ૧૦
12 માગશર સુદિ નવમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬
13 માગશર સુદિ ૧૦ દશમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭
14 માગશર સુદિ ૧૦ દશમી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૪
15 માગશર સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૮
16 માગશર સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૯
17 માગશર સુદિ ૧૩ તેરસ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૦
18 માગશર સુદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૧
19 માગશર સુદિ ૧૫ પુનમ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
20 માગશર વદિ પડવા ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૩
21 માગશર વદિ બીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
22 માગશર વદિ બીજ ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૬૩
23 માગશર વદિ ત્રીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ:: ૧૫
24 માગશર વદિ ચોથ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૬
25 માગશર વદિ ચતુર્થી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૫
26 માગશર વદિ પાંચમ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૭
27 માગશર વદિ છઠ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
28 માગશર વદિ છઠ્ય ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૮
29 માગશર વદિ આઠમ ૧૮૭૭ લોયા: ૧૧
30 માગશર વદિ નવમી ૧૮૭૭ લોયા: ૧૨
31 માગશર વદિ ૧૦ દશમી ૧૮૭૭ લોયા: ૧૩
32 માગશર વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૭ લોયા: ૧૪
33 માગશર વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૬
34 માગશર વદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૨
35 માગશર વદિ ૧૩ તેરશ ૧૮૭૭ લોયા: ૧૫
36 માગશર વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૭ લોયા: ૧૬
37 માગશર વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૯
38 માગશર વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૮૨ વરતાલ: ૭
39 માગશર વદિ અમાસ ૧૮૭૭ લોયા: ૧૭
1 પોષ સુદિ પડવા ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૧૯
2 પોષ સુદિ પડવા ૧૮૭૭ લોયા ૧૮
3 પોષ સુદિ બીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૦
4 પોષ સુદિ બીજ ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૨૯
5 પોષ સુદિ ત્રીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૧
6 પોષ સુદિ ચોથ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૨
7 પોષ સુદિ ચોથ ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૩
8 પોષ સુદિ ચોથ ૧૮૮૨ વરતાલ: ૮
9 પોષ સુદિ પંચમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
10 પોષ સુદિ છઠ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
11 પોષ સુદિ સપ્તમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
12 પોષ સુદિ સપ્તમી ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૬૪
13 પોષ સુદિ અષ્ટમી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૪
14 પોષ સુદિ અષ્ટમી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૯
15 પોષ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
16 પોષ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૬૫
17 પોષ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૧૦
18 પોષ સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
19 પોષ સુદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૮
20 પોષ સુદિ ૧૫ પુનમ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૨૯
21 પોષ સુદિ ૧૫ પૂન્યમ ૧૮૮૨ વરતાલ: ૧૧
22 પોષ સુદિ ૧૫ પૂન્યમ ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૦
23 પોષ વદિ પડવા ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૦
24 પોષ વદિ પડવા ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૫
25 પોષ વદિ પ્રતિપદા ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૬૬
26 પોષ વદિ બીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૧
27 પોષ વદિ બીજ ૧૮૮૨ વરતાલ: ૧૨
28 પોષ વદિ ત્રીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
29 પોષ વદિ પંચમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૩
30 પોષ વદિ સપ્તમી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૧૩
31 પોષ વદિ નવમી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૧૪
32 પોષ વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
33 પોષ વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૬
34 પોષ વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૨ વરતાલ: ૧૫
35 પોષ વદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૫
36 પોષ વદિ ૧૩ તેરશ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૬
37 પોષ વદિ ૧૩ તેરશ ૧૮૮૨ વરતાલ: ૧૬
38 પોષ વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૭
39 પોષ વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૨૦
40 પોષ વદિ અમાસ ૧૮૮૨ વરતાલ: ૧૭
1 મહા સુદિ પડવા ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
2 મહા સુદિ પડવા ૧૮૮૨ વરતાલ ૧૮
3 મહા સુદિ બીજ ૧૮૮૨ વરતાલ ૧૯
4 મહા સુદિ ત્રીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૩૯
5 મહા સુદિ ત્રીજ ૧૮૮૨ વરતાલ: ૨૦
6 મહા સુદિ ચોથ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૦
7 મહા સુદિ ચોથ ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૧
8 મહા સુદિ પંચમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
9 મહા સુદિ પંચમી ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૨
10 મહા સુદિ છઠ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
11 મહા સુદિ સાતમ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૩
12 મહા સુદિ આઠમ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
13 મહા સુદિ ૧૦ દશમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૫
14 મહા સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
15 મહા સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
16 મહા સુદિ ૧૩ તેરસ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૮
17 મહા સુદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૪૯
18 મહા વદિ પડવા ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫૦
19 મહા વદિ બીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫૧
20 મહા વદિ ત્રીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
21 મહા વદિ તૃતીયા ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૬૭
22 મહા વદિ નવમી ૧૮૮૧ ગઢડા પ્રથમ: ૫૩
23 મહા વદિ ૧૦ દશમી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૭
24 મહા વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૦ ગઢડા પ્રથમ: ૫૪
25 મહા વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫૫
26 મહા વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૨ અમદાવાદ: ૧
27 મહા વદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
28 મહા વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૮
1 ફાગણ સુદિ દ્વિતીયા ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫૭
2 ફાગણ સુદિ દ્વિતીયા ૧૮૭૯ ગઢડા મધ્ય: ૨૮
3 ફાગણ સુદિ બીજ ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૯
4 ફાગણ સુદિ ચોથ ૧૮૭૭ પંચાળા: ૧
5 ફાગણ સુદિ પંચમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫૮
6 ફાગણ સુદિ સાતમ ૧૮૭૭ પંચાળા: ૨
7 ફાગણ સુદિ અષ્ટમી ૧૮૭૭ પંચાળા: ૩
8 ફાગણ સુદિ અષ્ટમી ૧૮૭૯ ગઢડા મધ્ય: ૨૯
9 ફાગણ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૨ અમદાવાદ: ૨
10 ફાગણ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૩
11 ફાગણ સુદિ ૧૪ ચતુર્દશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૫૯
12 ફાગણ સુદિ ૧૫ પૂનમ ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૨૧
13 ફાગણ વદિ પ્રતિપદા ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૦
14 ફાગણ વદિ દ્વિતીયા ૧૮૮૨ અમદાવાદ: ૩
15 ફાગણ વદિ ત્રીજ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
16 ફાગણ વદિ ત્રીજ ૧૮૭૭ પંચાળા: ૪
17 ફાગણ વદિ ચોથ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
18 ફાગણ વદિ સપ્તમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
19 ફાગણ વદિ અષ્ટમી ૧૮૭૭ પંચાળા: ૫
20 ફાગણ વદિ નવમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
21 ફાગણ વદિ નવમી ૧૮૭૭ પંચાળા: ૬
22 ફાગણ વદિ ૧૦ દશમી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૨૨
23 ફાગણ વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૭ પંચાળા: ૭
24 ફાગણ વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
25 ફાગણ વદિ અમાસ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૬
1 ચૈત્ર સુદિ ત્રીજ ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૪
2 ચૈત્ર સુદિ સાતમ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૭
3 ચૈત્ર સુદિ નવમી ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૫
4 ચૈત્ર સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૯
5 ચૈત્ર સુદિ ૧૫ પુનમ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
6 ચૈત્ર સુદિ નવમી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૬૮
7 દ્વિતીય ચૈત્ર સુદિ નવમી ૧૮૭૯ ગઢડા મધ્ય: ૩૦
8 ચૈત્ર વદિ દ્વિતીયા ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૫૦
9 ચૈત્ર વદિ ચતુર્થી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭૧
10 ચૈત્ર વદિ નવમી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૫૧
11 ચૈત્ર વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
12 ચૈત્ર વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૫૨
13 ચૈત્ર વદિ અમાસ ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
1 વૈશાખ સુદિ પડવા ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૬
2 વૈશાખ સુદિ ત્રીજ ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૭
3 વૈશાખ સુદિ પંચમી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૫૩
4 વૈશાખ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭૪
5 વૈશાખ સુદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૩૮
6 વૈશાખ વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
7 વૈશાખ વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૨ ગઢડા અંત્ય: ૧
1 જ્યેષ્ઠ સુદિ છઠ્ય ૧૮૮૨ ગઢડા અંત્ય: ૨
2 જ્યેષ્ઠ સુદિ સપ્તમી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૫૪
3 પ્રથમ જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭૬
4 જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૨૩
5 જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૫૫
6 જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૫ પૂર્ણમાસી ૧૮૭૭ ગઢડા મધ્ય: ૧
7 દ્વિતીય જ્યેષ્ઠ વદિ ૩૦ અમાવાસ્યા ૧૮૭૬ ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
1 અષાઢ સુદિ ત્રીજ ૧૮૭૭ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
2 અષાઢ સુદિ તૃતીયા ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૧૧
3 અષાઢ સુદિ પંચમી ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૫૬
4 અષાઢ સુદિ છઠ્ય ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૫૭
5 અષાઢ વદિ પડવા ૧૮૮૩ ગઢડા અંત્ય: ૩
6 અષાઢ વદિ અષ્ટમી ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય ૧૨
7 અષાઢ વદિ નવમી ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય ૧૩
8 અષાઢ વદિ ૧૦ દશમી ૧૮૮૬ ગઢડા અંત્ય: ૩૯
9 અષાઢ વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૧૪
10 અષાઢ વદિ ૧૩ તેરસ ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૧૫
11 અષાઢ વદિ અમાવાસ્યા ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૧૬
1 શ્રાવણ સુદિ ત્રીજ ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૨
2 શ્રાવણ સુદિ તૃતીયા ૧૮૮૩ ગઢડા અંત્ય: ૪
3 શ્રાવણ સુદિ ચોથ ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૩
4 શ્રાવણ સુદિ ચોથ ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૧
5 શ્રાવણ સુદિ ચોથ ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૫૮
6 શ્રાવણ સુદિ પંચમી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૪
7 શ્રાવણ સુદિ પંચમી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૨
8 શ્રાવણ સુદિ છઠ્ય ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૧૭
9 શ્રાવણ સુદિ સાતમ ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૫
10 શ્રાવણ સુદિ અષ્ટમી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૬
11 શ્રાવણ સુદિ અષ્ટમી ૧૮૭૯ ગઢડા મધ્ય: ૨૪
12 શ્રાવણ સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૭
13 શ્રાવણ સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૮
14 શ્રાવણ સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૫૯
15 શ્રાવણ સુદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૯
16 શ્રાવણ વદિ તૃતીયા ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૦
17 શ્રાવણ વદિ ચોથ ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૬૦
18 શ્રાવણ વદિ પંચમી ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧
19 શ્રાવણ વદિ પંચમી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૧
20 શ્રાવણ વદિ છઠ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૨
21 શ્રાવણ વદિ છઠ્ય ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૨
22 શ્રાવણ વદિ છઠ્ય ૧૮૭૯ ગઢડા મધ્ય: ૨૫
23 શ્રાવણ વદિ સાતમ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૩
24 શ્રાવણ વદિ સાતમ ૧૮૮૧ ગઢડા મધ્ય: ૬૧
25 શ્રાવણ વદિ અષ્ટમી ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૪
26 શ્રાવણ વદિ નવમી ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૫
27 શ્રાવણ વદિ ૧૦ દશમી ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૬
28 શ્રાવણ વદિ ૧૦ દશમી ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૧૮
29 શ્રાવણ વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૭
30 શ્રાવણ વદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૮
31 શ્રાવણ વદિ ૧૩ તેરસ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૯
32 શ્રાવણ વદિ ૧૩ તેરસ ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૩
33 શ્રાવણ વદિ ૧૩ તેરસ ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૧૯
34 શ્રાવણ વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૦
35 શ્રાવણ વદિ ૩૦ અમાસ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૧
36 શ્રાવણ વદિ ૩૦ અમાવાસ્યા ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય ૨૦
37 શ્રાવણ વદિ અમાવાસ્યા ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૩
1 ભાદરવા સુદિ પડવા ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૨
2 ભાદરવા સુદિ પ્રતિપદા ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૪
3 ભાદરવા સુદિ પડવા ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૪
4 ભાદરવા સુદિ બીજ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૩
5 ભાદરવા સુદિ બીજ ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૫
6 ભાદરવા સુદિ ત્રીજ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૪
7 ભાદરવા સુદિ ચોથ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૫
8 ભાદરવા સુદિ પંચમી ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૬
9 ભાદરવા સુદિ છઠ્ય ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૭
10 ભાદરવા સુદિ આઠમ ૧૮૭૭ સારંગપુર: ૧૮
11 ભાદરવા સુદિ નવમી ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૨૧
12 ભાદરવા સુદિ ૧૦ દશમી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૬
13 ભાદરવા સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૯ ગઢડા મધ્ય: ૨૬
14 ભાદરવા સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૫
15 ભાદરવા સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૩ ગઢડા અંત્ય: ૫
16 ભાદરવા સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૧
17 ભાદરવા સુદિ ૧૫ પૂનમ ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૬
18 ભાદરવા વદિ પડવા ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૭
19 ભાદરવા વદિ ચોથ ૧૮૮૪ ગઢડા અંત્ય: ૨૨
20 ભાદરવા વદિ પંચમી ૧૮૮૩ ગઢડા અંત્ય: ૬
21 ભાદરવા વદિ છઠ્ય ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૮
22 ભાદરવા વદિ છઠ્ય ૧૮૮૩ ગઢડા અંત્ય: ૭
23 ભાદરવા વદિ નવમી ૧૮૮૩ ગઢડા અંત્ય: ૮
24 ભાદરવા વદિ ૧૦ દશમી ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૩૯
1 આસો સુદિ દ્વિતીયા ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૨
2 આસો સુદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૮૩ ગઢડા અંત્ય: ૯
3 આસો સુદિ ૧૫ પુનમ ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૨૩
4 આસો વદિ ત્રીજ ૧૮૮૦ ગઢડા મધ્ય: ૪૦
5 આસો વદિ સાતમ ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૩
6 આસો વદિ અષ્ટમી ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૪
7 આસો વદિ ૧૧ એકાદશી ૧૮૭૮ ગઢડા મધ્ય: ૧૭
8 આસો વદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૮૩ ગઢડા અંત્ય: ૧૦
9 આસો વદિ ૧૨ દ્વાદશી ૧૮૮૫ ગઢડા અંત્ય: ૨૪
10 આસો વદિ ૧૪ ચૌદશ ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૫
11 આસો વદિ અમાસ ૧૮૭૭ કારિયાણી: ૬
વર્ષ વચનામૃત સંખ્યા
૧૮૭૬ ૭૭
૧૮૭૭ ૫૭
૧૮૭૮ ૨૨
૧૮૭૯
૧૮૮૦ ૨૫
૧૮૮૧ ૧૨
૧૮૮૨ ૨૫
૧૮૮૩
૧૮૮૪ ૧૨
૧૮૮૫ ૧૬
૧૮૮૬

વર્ષ માસ શુદ/વદ તિથિ તિથિ વચનામૃત
1 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ ચતુર્થી ગઢડા પ્રથમ: ૧
2 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ પંચમી ગઢડા પ્રથમ: ૨
3 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ છઠ ગઢડા પ્રથમ: ૩
4 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ સપ્તમી ગઢડા પ્રથમ: ૪
5 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ અષ્ટમી ગઢડા પ્રથમ: ૫
6 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ નવમી ગઢડા પ્રથમ: ૬
7 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ ૧૦ દશમી ગઢડા પ્રથમ: ૭
8 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૮
9 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૯
10 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ ૧૩ તેરસ ગઢડા પ્રથમ: ૧૦
11 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા પ્રથમ: ૧૧
12 ૧૮૭૬ માગશર સુદિ ૧૫ પુનમ ગઢડા પ્રથમ: ૧૨
13 ૧૮૭૬ માગશર વદિ પડવા ગઢડા પ્રથમ: ૧૩
14 ૧૮૭૬ માગશર વદિ બીજ ગઢડા પ્રથમ: ૧૪
15 ૧૮૭૬ માગશર વદિ ત્રીજ ગઢડા પ્રથમ: ૧૫
16 ૧૮૭૬ માગશર વદિ ચોથ ગઢડા પ્રથમ: ૧૬
17 ૧૮૭૬ માગશર વદિ પાંચમ ગઢડા પ્રથમ: ૧૭
18 ૧૮૭૬ માગશર વદિ છઠ ગઢડા પ્રથમ: ૧૮
19 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ પડવા ગઢડા પ્રથમ: ૧૯
20 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ બીજ ગઢડા પ્રથમ: ૨૦
21 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ ત્રીજ ગઢડા પ્રથમ: ૨૧
22 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ ચોથ ગઢડા પ્રથમ: ૨૨
23 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ પંચમી ગઢડા પ્રથમ: ૨૩
24 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ છઠ ગઢડા પ્રથમ: ૨૪
25 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ સપ્તમી ગઢડા પ્રથમ: ૨૫
26 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૨૬
27 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૨૭
28 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા પ્રથમ: ૨૮
29 ૧૮૭૬ પોષ સુદિ ૧૫ પુનમ ગઢડા પ્રથમ: ૨૯
30 ૧૮૭૬ પોષ વદિ પડવા ગઢડા પ્રથમ: ૩૦
31 ૧૮૭૬ પોષ વદિ બીજ ગઢડા પ્રથમ: ૩૧
32 ૧૮૭૬ પોષ વદિ ત્રીજ ગઢડા પ્રથમ: ૩૨
33 ૧૮૭૬ પોષ વદિ પંચમી ગઢડા પ્રથમ: ૩૩
34 ૧૮૭૬ પોષ વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૩૪
35 ૧૮૭૬ પોષ વદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૩૫
36 ૧૮૭૬ પોષ વદિ ૧૩ તેરશ ગઢડા પ્રથમ: ૩૬
37 ૧૮૭૬ પોષ વદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા પ્રથમ: ૩૭
38 ૧૮૭૬ મહા સુદિ પડવા ગઢડા પ્રથમ: ૩૮
39 ૧૮૭૬ મહા સુદિ ત્રીજ ગઢડા પ્રથમ: ૩૯
40 ૧૮૭૬ મહા સુદિ ચોથ ગઢડા પ્રથમ: ૪૦
41 ૧૮૭૬ મહા સુદિ પંચમી ગઢડા પ્રથમ: ૪૧
42 ૧૮૭૬ મહા સુદિ છઠ ગઢડા પ્રથમ: ૪૨
43 ૧૮૭૬ મહા સુદિ સાતમ ગઢડા પ્રથમ: ૪૩
44 ૧૮૭૬ મહા સુદિ આઠમ ગઢડા પ્રથમ: ૪૪
45 ૧૮૭૬ મહા સુદિ ૧૦ દશમી ગઢડા પ્રથમ: ૪૫
46 ૧૮૭૬ મહા સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૪૬
47 ૧૮૭૬ મહા સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૪૭
48 ૧૮૭૬ મહા સુદિ ૧૩ તેરસ ગઢડા પ્રથમ: ૪૮
49 ૧૮૭૬ મહા સુદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા પ્રથમ: ૪૯
50 ૧૮૭૬ મહા વદિ પડવા ગઢડા પ્રથમ: ૫૦
51 ૧૮૭૬ મહા વદિ બીજ ગઢડા પ્રથમ: ૫૧
52 ૧૮૭૬ મહા વદિ ત્રીજ ગઢડા પ્રથમ: ૫૨
53 ૧૮૭૬ મહા વદિ નવમી ગઢડા પ્રથમ: ૫૩
54 ૧૮૭૬ મહા વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૫૪
55 ૧૮૭૬ મહા વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૫૫
56 ૧૮૭૬ મહા વદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૫૬
57 ૧૮૭૬ ફાગણ સુદિ દ્વિતીયા ગઢડા પ્રથમ: ૫૭
58 ૧૮૭૬ ફાગણ સુદિ પંચમી ગઢડા પ્રથમ: ૫૮
59 ૧૮૭૬ ફાગણ સુદિ ૧૪ ચતુર્દશી ગઢડા પ્રથમ: ૫૯
60 ૧૮૭૬ ફાગણ વદિ પ્રતિપદા ગઢડા પ્રથમ: ૬૦
61 ૧૮૭૬ ફાગણ વદિ ત્રીજ ગઢડા પ્રથમ: ૬૧
62 ૧૮૭૬ ફાગણ વદિ ચોથ ગઢડા પ્રથમ: ૬૨
63 ૧૮૭૬ ફાગણ વદિ સપ્તમી ગઢડા પ્રથમ: ૬૩
64 ૧૮૭૬ ફાગણ વદિ નવમી ગઢડા પ્રથમ: ૬૪
65 ૧૮૭૬ ફાગણ વદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા પ્રથમ: ૬૫
66 ૧૮૭૬ ફાગણ વદિ અમાસ ગઢડા પ્રથમ: ૬૬
67 ૧૮૭૬ ચૈત્ર સુદિ સાતમ ગઢડા પ્રથમ: ૬૭
68 ૧૮૭૬ ચૈત્ર સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૬૯
69 ૧૮૭૬ ચૈત્ર સુદિ ૧૫ પુનમ ગઢડા પ્રથમ: ૭૦
70 ૧૮૭૬ ચૈત્ર સુદિ નવમી ગઢડા પ્રથમ: ૬૮
71 ૧૮૭૬ ચૈત્ર વદિ ચતુર્થી ગઢડા પ્રથમ: ૭૧
72 ૧૮૭૬ ચૈત્ર વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૭૨
73 ૧૮૭૬ ચૈત્ર વદિ અમાસ ગઢડા પ્રથમ: ૭૩
74 ૧૮૭૬ વૈશાખ સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૭૪
75 ૧૮૭૬ વૈશાખ વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૭૫
76 ૧૮૭૬ દ્વિતીય જ્યેષ્ઠ વદિ ૩૦ અમાવાસ્યા ગઢડા પ્રથમ: ૭૭
77 ૧૮૭૬ પ્રથમ જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા પ્રથમ: ૭૬
1 ૧૮૭૭ કાર્તિક સુદિ પડવા કારિયાણી: ૭
2 ૧૮૭૭ કાર્તિક સુદિ ચતુર્થી કારિયાણી: ૮
3 ૧૮૭૭ કાર્તિક સુદિ પાંચમ કારિયાણી: ૯
4 ૧૮૭૭ કાર્તિક સુદિ ૧૦ દશમી કારિયાણી: ૧૦
5 ૧૮૭૭ કાર્તિક સુદિ ૧૫ પૂનમ કારિયાણી: ૧૨
6 ૧૮૭૭ કાર્તિક સુદ ૧૧ એકાદશી કારિયાણી: ૧૧
7 ૧૮૭૭ કાર્તિક વદિ ૧૦ દશમી લોયા: ૧
8 ૧૮૭૭ કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશી લોયા: ૨
9 ૧૮૭૭ કાર્તિક વદિ ૧૩ તેરસ લોયા: ૩
10 ૧૮૭૭ કાર્તિક વદિ ૧૪ ચૌદશ લોયા: ૪
11 ૧૮૭૭ કાર્તિક વદિ અમાસ લોયા: ૫
12 ૧૮૭૭ માગશર સુદિ પડવા લોયા: ૬
13 ૧૮૭૭ માગશર સુદિ ત્રીજ લોયા: ૭
14 ૧૮૭૭ માગશર સુદિ પંચમી લોયા: ૮
15 ૧૮૭૭ માગશર સુદિ છઠ્ય લોયા: ૯
16 ૧૮૭૭ માગશર સુદિ આઠમ લોયા: ૧૦
17 ૧૮૭૭ માગશર વદિ આઠમ લોયા: ૧૧
18 ૧૮૭૭ માગશર વદિ નવમી લોયા: ૧૨
19 ૧૮૭૭ માગશર વદિ ૧૦ દશમી લોયા: ૧૩
20 ૧૮૭૭ માગશર વદિ ૧૧ એકાદશી લોયા: ૧૪
21 ૧૮૭૭ માગશર વદિ ૧૩ તેરશ લોયા: ૧૫
22 ૧૮૭૭ માગશર વદિ ૧૪ ચૌદશ લોયા: ૧૬
23 ૧૮૭૭ માગશર વદિ અમાસ લોયા: ૧૭
24 ૧૮૭૭ પોષ સુદિ પડવા લોયા: ૧૮
25 ૧૮૭૭ ફાગણ સુદિ ચોથ પંચાળા: ૧
26 ૧૮૭૭ ફાગણ સુદિ સાતમ પંચાળા: ૨
27 ૧૮૭૭ ફાગણ સુદિ અષ્ટમી પંચાળા: ૩
28 ૧૮૭૭ ફાગણ વદિ ત્રીજ પંચાળા: ૪
29 ૧૮૭૭ ફાગણ વદિ અષ્ટમી પંચાળા: ૫
30 ૧૮૭૭ ફાગણ વદિ નવમી પંચાળા: ૬
31 ૧૮૭૭ ફાગણ વદિ ૧૧ એકાદશી પંચાળા: ૭
32 ૧૮૭૭ જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૫ પૂર્ણમાસી ગઢડા મધ્ય: ૧
33 ૧૮૭૭ અષાઢ સુદિ ત્રીજ ગઢડા પ્રથમ: ૭૮
34 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ પંચમી સારંગપુર: ૧
35 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ છઠ સારંગપુર: ૨
36 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ સાતમ સારંગપુર: ૩
37 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ અષ્ટમી સારંગપુર: ૪
38 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ નવમી સારંગપુર: ૫
39 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ ૧૦ દશમી સારંગપુર: ૬
40 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ ૧૧ એકાદશી સારંગપુર: ૭
41 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ ૧૨ દ્વાદશી સારંગપુર: ૮
42 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ ૧૩ તેરસ સારંગપુર: ૯
43 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ ૧૪ ચૌદશ સારંગપુર: ૧૦
44 ૧૮૭૭ શ્રાવણ વદિ ૩૦ અમાસ સારંગપુર: ૧૧
45 ૧૮૭૭ ભાદરવા સુદિ પડવા સારંગપુર: ૧૨
46 ૧૮૭૭ ભાદરવા સુદિ બીજ સારંગપુર: ૧૩
47 ૧૮૭૭ ભાદરવા સુદિ ત્રીજ સારંગપુર: ૧૪
48 ૧૮૭૭ ભાદરવા સુદિ ચોથ સારંગપુર: ૧૫
49 ૧૮૭૭ ભાદરવા સુદિ પંચમી સારંગપુર: ૧૬
50 ૧૮૭૭ ભાદરવા સુદિ છઠ્ય સારંગપુર: ૧૭
51 ૧૮૭૭ ભાદરવા સુદિ આઠમ સારંગપુર: ૧૮
52 ૧૮૭૭ ભાદરવા સુદિ ૧૨ દ્વાદશી કારિયાણી: ૧
53 ૧૮૭૭ આસો સુદિ દ્વિતીયા કારિયાણી: ૨
54 ૧૮૭૭ આસો વદિ સાતમ કારિયાણી: ૩
55 ૧૮૭૭ આસો વદિ અષ્ટમી કારિયાણી: ૪
56 ૧૮૭૭ આસો વદિ ૧૪ ચૌદશ કારિયાણી: ૫
57 ૧૮૭૭ આસો વદિ ચૌદશ કારિયાણી: ૬
1 ૧૮૭૮ માગશર વદિ છઠ્ય ગઢડા મધ્ય: ૧૮
2 ૧૮૭૮ માગશર વદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા મધ્ય: ૧૯
3 ૧૮૭૮ પોષ વદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા મધ્ય: ૨૦
4 ૧૮૭૮ ફાગણ સુદિ ૧૫ પૂનમ ગઢડા મધ્ય: ૨૧
5 ૧૮૭૮ ફાગણ વદિ ૧૦ દશમી ગઢડા મધ્ય: ૨૨
6 ૧૮૭૮ જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૨૩
7 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ ત્રીજ ગઢડા મધ્ય: ૨
8 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ ચોથ ગઢડા મધ્ય: ૩
9 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ પંચમી ગઢડા મધ્ય: ૪
10 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ સાતમ ગઢડા મધ્ય: ૫
11 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ અષ્ટમી ગઢડા મધ્ય: ૬
12 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૭
13 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા મધ્ય: ૮
14 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા મધ્ય: ૯
15 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ તૃતીયા ગઢડા મધ્ય: ૧૦
16 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ પંચમી ગઢડા મધ્ય: ૧૧
17 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ છઠ્ય ગઢડા મધ્ય: ૧૨
18 ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદિ અમાવાસ્યા ગઢડા મધ્ય: ૧૩
19 ૧૮૭૮ ભાદરવા સુદિ બીજ ગઢડા મધ્ય: ૧૫
20 ૧૮૭૮ ભાદરવા સુદિ ૧૦ દશમી ગઢડા મધ્ય: ૧૬
21 ૧૮૭૮ આસો વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૧૭
1 ૧૮૭૯ કાર્તિક સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૨૭
2 ૧૮૭૯ ફાગણ સુદિ દ્વિતીયા ગઢડા મધ્ય: ૨૮
3 ૧૮૭૯ ફાગણ સુદિ અષ્ટમી ગઢડા મધ્ય: ૨૯
4 ૧૮૭૯ શ્રાવણ સુદિ અષ્ટમી ગઢડા મધ્ય: ૨૪
5 ૧૮૭૯ શ્રાવણ વદિ છઠ્ય ગઢડા મધ્ય: ૨૫
6 ૧૮૭૯ ભાદરવા સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૨૬
7 ૧૮૭૯ દ્વિતીય ચૈત્ર સુદિ નવમી ગઢડા મધ્ય: ૩૦
1 ૧૮૮૦ કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૪૧
2 ૧૮૮૦ માગશર વદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા મધ્ય: ૪૨
3 ૧૮૮૦ પોષ સુદિ ચોથ ગઢડા મધ્ય: ૪૩
4 ૧૮૮૦ પોષ સુદિ અષ્ટમી ગઢડા મધ્ય: ૪૪
5 ૧૮૮૦ પોષ વદિ પડવા ગઢડા મધ્ય: ૪૫
6 ૧૮૮૦ પોષ વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૪૬
7 ૧૮૮૦ મહા વદિ ૧૦ દશમી ગઢડા મધ્ય: ૪૭
8 ૧૮૮૦ મહા વદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા મધ્ય: ૪૮
9 ૧૮૮૦ ફાગણ સુદિ બીજ ગઢડા મધ્ય: ૪૯
10 ૧૮૮૦ ચૈત્ર વદિ દ્વિતીયા ગઢડા મધ્ય: ૫૦
11 ૧૮૮૦ ચૈત્ર વદિ નવમી ગઢડા મધ્ય: ૫૧
12 ૧૮૮૦ ચૈત્ર વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૫૨
13 ૧૮૮૦ વૈશાખ સુદિ પંચમી ગઢડા મધ્ય: ૫૩
14 ૧૮૮૦ જ્યેષ્ઠ સુદિ સપ્તમી ગઢડા મધ્ય: ૫૪
15 ૧૮૮૦ જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૫૫
16 ૧૮૮૦ શ્રાવણ સુદિ ચોથ ગઢડા મધ્ય: ૩૧
17 ૧૮૮૦ શ્રાવણ સુદિ પંચમી ગઢડા મધ્ય: ૩૨
18 ૧૮૮૦ શ્રાવણ વદિ ૧૩ તેરશ ગઢડા મધ્ય: ૩૩
19 ૧૮૮૦ ભાદરવા સુદિ પડવા ગઢડા મધ્ય: ૩૪
20 ૧૮૮૦ ભાદરવા સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૩૫
21 ૧૮૮૦ ભાદરવા સુદિ ૧૫ પૂનમ ગઢડા મધ્ય: ૩૬
22 ૧૮૮૦ ભાદરવા વદિ પડવા ગઢડા મધ્ય: ૩૭
23 ૧૮૮૦ ભાદરવા વદિ છઠ્ય ગઢડા મધ્ય: ૩૮
24 ૧૮૮૦ ભાદરવા વદિ ૧૦ દશમી ગઢડા મધ્ય: ૩૯
25 ૧૮૮૦ આસો વદિ ત્રીજ ગઢડા મધ્ય: ૪૦
1 ૧૮૮૧ માગશર સુદિ બીજ ગઢડા મધ્ય: ૬૨
2 ૧૮૮૧ માગશર વદિ બીજ ગઢડા મધ્ય: ૬૩
3 ૧૮૮૧ પોષ સુદિ સાતમ ગઢડા મધ્ય: ૬૪
4 ૧૮૮૧ પોષ સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા મધ્ય: ૬૫
5 ૧૮૮૧ પોષ વદિ પ્રતિપદા ગઢડા મધ્ય: ૬૬
6 ૧૮૮૧ મહા વદિ તૃતીયા ગઢડા મધ્ય: ૬૭
7 ૧૮૮૧ અષાઢ સુદિ પંચમી ગઢડા મધ્ય: ૫૬
8 ૧૮૮૧ અષાઢ સુદિ છઠ્ય ગઢડા મધ્ય: ૫૭
9 ૧૮૮૧ શ્રાવણ સુદિ ચોથ ગઢડા મધ્ય: ૫૮
10 ૧૮૮૧ શ્રાવણ સુદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા મધ્ય: ૫૯
11 ૧૮૮૧ શ્રાવણ વદિ ચોથ ગઢડા મધ્ય: ૬૦
12 ૧૮૮૧ શ્રાવણ વદિ સાતમ ગઢડા મધ્ય: ૬૧
1 ૧૮૮૨ કાર્તિક સુદિ ૧૧ એકાદશી વરતાલ: ૧
2 ૧૮૮૨ કાર્તિક સુદિ ૧૩ તેરસ વરતાલ: ૨
3 ૧૮૮૨ કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશી વરતાલ: ૩
4 ૧૮૮૨ માગશર સુદિ ૧૦ દશમી વરતાલ: ૪
5 ૧૮૮૨ માગશર વદિ ચતુર્થી વરતાલ: ૫
6 ૧૮૮૨ માગશર વદિ ૧૧ એકાદશી વરતાલ: ૬
7 ૧૮૮૨ માગશર વદિ ૧૪ ચૌદશ વરતાલ: ૭
8 ૧૮૮૨ પોષ સુદિ ચોથ વરતાલ: ૮
9 ૧૮૮૨ પોષ સુદિ અષ્ટમી વરતાલ: ૯
10 ૧૮૮૨ પોષ સુદિ ૧૧ એકાદશી વરતાલ: ૧૦
11 ૧૮૮૨ પોષ સુદિ ૧૫ પૂન્યમ વરતાલ: ૧૧
12 ૧૮૮૨ પોષ વદિ બીજ વરતાલ: ૧૨
13 ૧૮૮૨ પોષ વદિ સપ્તમી વરતાલ: ૧૩
14 ૧૮૮૨ પોષ વદિ નવમી વરતાલ: ૧૪
15 ૧૮૮૨ પોષ વદિ ૧૧ એકાદશી વરતાલ: ૧૫
16 ૧૮૮૨ પોષ વદિ ૧૩ તેરસ વરતાલ: ૧૬
17 ૧૮૮૨ પોષ વદિ અમાસ વરતાલ: ૧૭
18 ૧૮૮૨ મહા સુદિ પડવા વરતાલ: ૧૮
19 ૧૮૮૨ મહા સુદિ બીજ વરતાલ: ૧૯
20 ૧૮૮૨ મહા સુદિ ત્રીજ વરતાલ: ૨૦
21 ૧૮૮૨ મહા વદિ ૧૧ એકાદશી અમદાવાદ: ૧
22 ૧૮૮૨ ફાગણ સુદિ ૧૧ એકાદશી અમદાવાદ: ૨
23 ૧૮૮૨ ફાગણ વદિ દ્વિતીયા અમદાવાદ: ૩
24 ૧૮૮૨ વૈશાખ વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા અંત્ય: ૧
25 ૧૮૮૨ જ્યેષ્ઠ સુદિ છઠ્ય ગઢડા અંત્ય: ૨
1 ૧૮૮૩ અષાઢ વદિ પડવા ગઢડા અંત્ય: ૩
2 ૧૮૮૩ શ્રાવણ સુદિ તૃતીયા ગઢડા અંત્ય: ૪
3 ૧૮૮૩ ભાદરવા સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા અંત્ય: ૫
4 ૧૮૮૩ ભાદરવા વદિ પંચમી ગઢડા અંત્ય: ૬
5 ૧૮૮૩ ભાદરવા વદિ છઠ્ય ગઢડા અંત્ય: ૭
6 ૧૮૮૩ ભાદરવા વદિ નવમી ગઢડા અંત્ય: ૮
7 ૧૮૮૩ આસો સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા અંત્ય: ૯
8 ૧૮૮૩ આસો વદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા અંત્ય: ૧૦
1 ૧૮૮૪ અષાઢ સુદિ તૃતીયા ગઢડા અંત્ય: ૧૧
2 ૧૮૮૪ અષાઢ વદિ અષ્ટમી ગઢડા અંત્ય: ૧૨
3 ૧૮૮૪ અષાઢ વદિ નવમી ગઢડા અંત્ય: ૧૩
4 ૧૮૮૪ અષાઢ વદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા અંત્ય: ૧૪
5 ૧૮૮૪ અષાઢ વદિ ૧૩ તેરસ ગઢડા અંત્ય: ૧૫
6 ૧૮૮૪ અષાઢ વદિ અમાવાસ્યા ગઢડા અંત્ય: ૧૬
7 ૧૮૮૪ શ્રાવણ સુદિ છઠ્ય ગઢડા અંત્ય: ૧૭
8 ૧૮૮૪ શ્રાવણ વદિ ૧૦ દશમી ગઢડા અંત્ય: ૧૮
9 ૧૮૮૪ શ્રાવણ વદિ ૧૩ તેરસ ગઢડા અંત્ય: ૧૯
10 ૧૮૮૪ શ્રાવણ વદિ ૩૦ અમાવાસ્યા ગઢડા અંત્ય: ૨૦
11 ૧૮૮૪ ભાદરવા સુદિ નવમી ગઢડા અંત્ય: ૨૧
12 ૧૮૮૪ શ્રાવણ વદિ ચોથ ગઢડા અંત્ય: ૨૨
1 ૧૮૮૫ કાર્તિક સુદિ ૧૦ દશમી ગઢડા અંત્ય: ૨૫
2 ૧૮૮૫ કાર્તિક સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા અંત્ય: ૨૬
3 ૧૮૮૫ કાર્તિક સુદિ ૧૫ પૂનમ ગઢડા અંત્ય: ૨૭
4 ૧૮૮૫ કાર્તિક વદિ પડવા ગઢડા અંત્ય: ૨૮
5 ૧૮૮૫ પોષ સુદિ બીજ ગઢડા અંત્ય: ૨૯
6 ૧૮૮૫ પોષ સુદિ ૧૫ પૂનમ ગઢડા અંત્ય: ૩૦
7 ૧૮૮૫ મહા સુદિ ચોથ ગઢડા અંત્ય: ૩૧
8 ૧૮૮૫ મહા સુદિ પંચમી ગઢડા અંત્ય: ૩૨
9 ૧૮૮૫ ફાગણ સુદિ ૧૧ એકાદશી ગઢડા અંત્ય: ૩૩
10 ૧૮૮૫ ચૈત્ર સુદિ ત્રીજ ગઢડા અંત્ય: ૩૪
11 ૧૮૮૫ ચૈત્ર સુદિ નવમી ગઢડા અંત્ય: ૩૫
12 ૧૮૮૫ વૈશાખ સુદિ પડવા ગઢડા અંત્ય: ૩૬
13 ૧૮૮૫ વૈશાખ સુદિ ત્રીજ ગઢડા અંત્ય: ૩૭
14 ૧૮૮૫ વૈશાખ સુદિ ૧૪ ચૌદશ ગઢડા અંત્ય: ૩૮
15 ૧૮૮૫ આસો સુદિ ૧૫ પુનમ ગઢડા અંત્ય: ૨૩
16 ૧૮૮૫ આસો વદિ ૧૨ દ્વાદશી ગઢડા અંત્ય: ૨૪
1 ૧૮૮૬ અષાઢ વદિ ૧૦ દશમી ગઢડા અંત્ય: ૩૯