વચનામૃત

વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી ઉપક્રમે, વચનામૃત અભ્યાસ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે વડતાલ સંસ્થાન દ્વારા UNICODE FONT માં વચનામૃત.
  • જે તે વચનામૃત ઓપન કરવા વચનામૃત નંબર ઉપર ક્લિક કરો
  • આ માહિતી UNICODE FONT માં હોવાથી સર્ચ / કોપી / પેસ્ટ સરળતાથી કરી શકાશે.
આપના સૂચનો આવકાર્ય છે - સૂચનો નીચેના Email પર મોકલશો.

vadtaldhamvikas@gmail.com


પરથારો
પરથારો

ગઢડા પ્રથમ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78

સારંગપુર
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

કારિયાણી
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

લોયા
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

પંચાળા
1 2 3 4 5 6 7

ગઢડા મધ્ય
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67

વડતાલ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

અમદાવાદ
1 2 3

ગઢડા અંત્ય
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39

ભૂગોળ-ખગોળ
ભૂગોળ-ખગોળ